علی شیرزاد: خاطرات من «زن» مادر است و مادر «زن» ، قسمت یکم تا شانزدهم

0
1428

وضعیت عراق را توضیح دادم ببینیم وضعیت ما وتفکرات رجوی دران مرحله چی بود رجوی نشست عمومی درباقرزاده گذاشت دران نشست گفت  اول : انچیزی که صحنه را تعغیرمیدهد هوایی نیست وزمین است که زمین دردست عراق است همین جمله برای من مشخص کرد که رجوی مثل صدام قدرت هوایی امریکا را درک نکرده ومثل صدام ازتجربه بالکان وافغانستان هیچ درسی نگرفته واساسا فهم نکرده است دوم :عزت ابراهیم بمن گفت ما هفت میلیون نفررا بسیج کردیم وقصد داریم 500هزارامریکایی را دردروازه های بغداد بکشیم یعنی حرفی رویایی ویاوه که هیچ واقعیتی ندارد امریکا 130هزارنفروارد کرد چطوری عراق میخواهد این همه سربازامریکایی بکشد جای سوال دارد سوم : رجوی هم مثل صدام فکرمیکرد تکرارداستان ویتنام است درصورتی که ازنظرشرایط سیاست جهانی وجغرافیایی عراق با ویتنام هیچ همخوانی ندارد چهار: درزمان ویتنام انقلابات مارکسیستی جهانی شده ونیمی ازجهان کمونیست شده بودند وشوروی ؛ چین ؛ کوبا ؛ امریکای لاتین ؛ اروپای شرقی ؛ همه وهمه ازوویتنام حمایت میکردند صدام چنین شرایطی را نداشت کمونیست کمرش شکسته وشوروی فروپاشیده وبه 18 کشورتجزیه شده وصدام هم منفورشده درشورای امنیت وسازمان ملل محکوم وازسیاستهای جهانی اورا حذف کرده اند شوروی وچین درشورای امنیت ازامریکا حمایت وقطعنامه بند هفت برعلیه عراق که همان حمله نظامی بود را تصویب کرده اند

علی شیرزاد: خاطرات من 

«زن» مادر است و مادر «زن»

منبع : وبلاگ وطنم ایران 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت پانزدهم و شانزدهم)

لینک به قسمتهای اول و دوم

لینک به قسمتهای سوم و چهارم

لینک به قسمتهای پنجم و ششم 

لینک به قسمتهای هفتم و هشتم 

لینک به قسمتهای نهم و دهم 

لینک به قسمتهای یازدهم و دوازدهم

لینک به قسمتهای سیزدهم و چهاردهم

خاطرات من : قسمت پانزدهم

حمله امریکا به عراق

اطلاعاتی بدستم رسیده بود که صدام نشست گذاشته ودرباره دوموضوع با اعضای حزب بعث صحبت کرده بود که همانزمان به اطلاع سازمان رساندم یکی گفته بود شرایط مردم خوب نیست وناراضی هستند وممکن است شورش کنند که خواسته بود فضارا کمی بازوبمردم سخت نگیرند ودوم درباره ما بود که گفته بود گرچه مجاهدین متحد ما هستند ولی بدانید انها ایرانی هستند وباید هواستون به عملکردهای انها درقرارگاههاشون وبیرون باشد وخلاصه خوب کنترلشون کنید ازطرف دیگرچون بنده با نفرات بیرونی سروکارداشتم تماما ازنارضایتی مردم حرف میزدند وحتی دراخرین انتخابات که صدام برگزارکرد اعلام کرد که صد درصد شرکت کردند وصددرصد رای به حزب بعث داده اند که مردم ان رادروغی بزرگ میدانستند یعنی ازدرون بخاطر جنگ با ایران وکویت وتحریم وفشارهای سالیان حزب نارضایتی بسیارگسترده بود درحدی که خود مردم میگفتند اگرحمله شود هیچ کس ازصدام حمایت نمیکند وسرنگون میشود مردم عراق بدلیل بافت عشیرتی وروستایی وقومی وقبیله ای ازنظرفکری انهم بخصوص سیاسی خیلی عقب مونده بودند ودردوران فئودالی زندگی میکردند چون اساسا عراق روی کشاورزی سواربود حتی سران حزب وفرماندهان ارتش همه وهمه یکی ازکارهاشون کشاورزی بود فقط سران تا حدودی مسایل سیاسی را میفهمیدند انهم امیخته به تعصب ومغلطه وعرب گرایی بود وتمامی کارها توسط سران قبایل که زیرنظرخود صدام بودند اداره میشد ازدادگاهها گرفته تا دعواها همه وهمه درقبیله حل وفصل میشد وامنیت روی قبایل سواربود البته قبایل وهرنفرقبیله یک اسلحه داشت ودرخونه نگه داری میکردند اینها راازاین بابت نوشتم تا موضوعات بعدی با اشراف وفهم شرایط اجتماعی و تحلیل درست دنبال شود ؛ درطی سالیان امریکا بوسیله بازرسان انواع جاسوسها را درعراق درست کرده وانها را خریده بود مثلا رییس پارلمان وزیردفاع وزیراطلاعات وامنیت فرمانده هان لشگرها فرمانده سپاه و…درسیستم عراق فرماندهان ارتش وسران دولتی ونمایندگان وسلسله مراتب کشوری همه وهمه اولا خودشون سران قبایل بودند ودوم عضو حزب بعث ؛ خارج ازاین درسیستم لشگری وکشوری به مدارج بالا نمی رسیدند درسیستم قبیله رییس قبیله مشخص میکند نفرات چگونه باشند به بیان دیگر اگررییس قبیله جاسوس باشد همه قبیله جاسوس هستند اگر رییس قبیله جنگ کند همه میجنگند اگرفرارکند همه فرارمیکنند

رفته رفته امریکا و35 کشورکم ویا زیاد همراهی میکردند ونیرو میفرستادند مهم ائتلاف بین المللی بود که امریکا درشورای امنیت وسازمان ملل درست کرده بود که وارد بحث سیاستهای خارجی انها نمیشوم چون خودش داستانهاییست  به عراق گفتند بیا برو کنارودولت را تحویل بده منظورشون به مزدوران خودشون بود یا حمله می کنیم این راهم یاداوری کنم با توجه به شرایط عراق کاردرست این بود که خودش کنارمیرفت چون انها فقط خواستاراین بودند که صدام رییس جمهورنباشد ولی حزب بعث وارتش دست نخورده درقدرت بمانند ولی زیرنظرامریکا قراربگیرند مثل زمان شاه خودمون درایران ولی صدام قبول نکرد دلیل هم این بود که

اولا فکرمیکرد امریکا وائتلاف ازنیروی زمینی او میترسند ووارد جنگ نمیشوند وبلوف میزنند

دوم فکرمیکرد اگرقبایل را تماما مسلح کند درجنگ زمینی پیروز است زیرا امریکایی ها راجنگجو نمیدانست ودوم انها بیگانه وبه زمین مسلط نبودند غافل ازاینکه زمان ماهواره وسایبراست نه زمان خلیفه سوم زمین را تماما هزارباربا عکسوفیلم نگاه میکنند

سوم ازنظرنظامی اشتباهات اساسی داشت وازتجربه جنگ بالکان وافغانستان درس نگرفته بود وفکرمیکرد با اردن میخواهد بجنگد

چهارم تمامی سیتمهای پدافندی وافندی وموشکها را ازاو گرفته بودند وسیستمهای باقیمانده قدیمی وفرسوده بودند

پنجم امریکا که ایران وکویت نبود تمامی سیستم امریکا روی هوایی سواربود نه زمینی بخصوص اینکه ازتجربه بالکان استفاده واولا بمبهای هوشمند ساخته بود ودوم هوایی وزمینی را توسط ماهواره واینترنت وجی پی اس یکی کرده بود یعنی ماهواره هدف میگرفت واشعه پرتاب روی هدف وهواپیما شلیک وبه قلب هدف میخورد این سیستم را درافغانستان تجربه کرده بود ازطرف دیگه با سیستمهای ماهواره هرلحظه فرماندهی درواشنگتن میدونست فلان گردان کجاست در حال انجام چه کاریست وفیلمش را هم میدیدند ودستورات را به خود گردان هم میدادند ووقت وانرژی هدرنمیرفت وبا سریعترین زمان ودقیقترین شیوه کنترل وفرماندهی میشدند وهرگردان هم به سیستم هوایی وصل بودد وهرموقع نیازداشت درخواست پشتیبانی هوایی میکرد ؛ درنظربگیرید با سیستم تلفن قورباغه ای عراق تا میخواستند ازگروهان با گردان تماس بگیرند وسلسله مراتب فرماندهی را طی کنند گروهان امریکایی درجا با اسکادران هوایی تماس وهواپیماهای دراسمان توسط ماهواره بلافاصله گروهان وگردان عراقی را زیربمبهای ده هزارکیلویی ودیزی کاترپانزده هزارکیلویی نابود میکرد

ششم صدام فضای بین المللی که برعلیه او چرخیده بود را درنظرنمیگرفت

لینک به منبع

خاطرات من : قسمت شانزدهم

وضعیت عراق را توضیح دادم ببینیم وضعیت ما وتفکرات رجوی دران مرحله چی بود رجوی نشست عمومی درباقرزاده گذاشت دران نشست گفت

 اول : انچیزی که صحنه را تعغیرمیدهد هوایی نیست وزمین است که زمین دردست عراق است همین جمله برای من مشخص کرد که رجوی مثل صدام قدرت هوایی امریکا را درک نکرده ومثل صدام ازتجربه بالکان وافغانستان هیچ درسی نگرفته واساسا فهم نکرده است

دوم :عزت ابراهیم بمن گفت ما هفت میلیون نفررا بسیج کردیم وقصد داریم 500هزارامریکایی را دردروازه های بغداد بکشیم یعنی حرفی رویایی ویاوه که هیچ واقعیتی ندارد امریکا 130هزارنفروارد کرد چطوری عراق میخواهد این همه سربازامریکایی بکشد جای سوال دارد

سوم : رجوی هم مثل صدام فکرمیکرد تکرارداستان ویتنام است درصورتی که ازنظرشرایط سیاست جهانی وجغرافیایی عراق با ویتنام هیچ همخوانی ندارد

چهار: درزمان ویتنام انقلابات مارکسیستی جهانی شده ونیمی ازجهان کمونیست شده بودند وشوروی ؛ چین ؛ کوبا ؛ امریکای لاتین ؛ اروپای شرقی ؛ همه وهمه ازوویتنام حمایت میکردند صدام چنین شرایطی را نداشت کمونیست کمرش شکسته وشوروی فروپاشیده وبه 18 کشورتجزیه شده وصدام هم منفورشده درشورای امنیت وسازمان ملل محکوم وازسیاستهای جهانی اورا حذف کرده اند شوروی وچین درشورای امنیت ازامریکا حمایت وقطعنامه بند هفت برعلیه عراق که همان حمله نظامی بود را تصویب کرده اند

پنج : افراد عادی جامعه وروستایی که نیروی نظامی نیست تظاهرات خیابونی که نمیخواهد برود با کدام تاکتیک وسازماندهی وانسجام میخواهد چند میلیون ادم را بکاربگیرد درضمن نیروی عادی جامعه اسیرتعادل قواست اگرکوچکترین فشاری بیاید وچماق بالابرود وبمب برسرش فرود بیاید فرارمیکند

ـ صدام برای رجوی پیام فرستاده بود که ایا با ما با امریکا میجنگی یا نه که گفت به صدام گفته ام ما جنگی با امریکا نداریم مشگل ما خمینی ست

ـ گفت ماهم بسمت مرز میرویم واماده برای رفتن به ایران میشویم

ـ گفت اگرامریکا مارابمباران ویا موشک به اشرف بزند وارد جنگ با امریکا میشویم

ـ حرفهای بیان شده کاملا مشخص بود که دردستگاه صدام ومثل او فکرمیکند

 موارد فوق مهمترین حرفهایی بود که دران نشست مطرح شد بعد هم مراسم عاشورا برگزارشد ودرپایان به هرفردی یک پرچم قرمز که نماد عاشورابود به افراد داد یعنی اینکه باید پرچم سرخ بدست بگیریم وما به پادگانهای خودمون برگشتیم

ـ بعد برگشت ما وارد اماده سازی ها شدیم سنگرها واشیانه ها ی زرهی وخودروها ساخته شد خاکریزها زده شد ما درقسمت نفت شهرمنطقه خودمون بودیم کسانی که درجلولا بودند درانطرف خط بستند

 ـ پادگانهای جنوب یعنی بصره ؛ الاماره ؛ کوت ؛ به اشرف نقل مکان کردند

ـ نقشه پادگانها ومختصات انها همراه فیلم ومختصات استقراریکانها ی مستقردرخط جبهه وجنگی همه وهمه را هم به سازمان ملل دادند وهم امریکا که بدانند ما درکجا مستقرهستیم وبه امریکا هم پیام دادند که ما با شما کاری نداریم هدف ما جنگ با رژیم خمینی ست

ـ مریم عضدانلو را مخفیانه بدون اینکه نفرات درجریان باشند را با تعدادی درحد سیصد نفرازمسولین را به فرانسه فرستاد اسمش کارسیاسی ودفاع ازارتش بود ولی واقعیت این بود که رجوی انها را ازصحنه جنگ بیرون کشید تا بتواند اینده اش را تضمین کند

ـ دراین مدت من کلیه کارها ومسولیتهایم را تحویل نفرات دیگرداده وبرای اماده سازی الزامات جنگی ازامبولانس گرفته تا توالت وحمامهای سیارونصب روی ماشین والزامات اب وغذا واشپزی ونانوایی وامثالهم رفتم

ـ یک گزارش بسیارطولانی درحد 15 صفحه برای رجوی نوشتم ونظرات وتحلیل خود رابرایش فرستادم

شرم از نگاه بلبل بی دل نمیکنید…که ازهجرگل نوای فغانش به حنجراست

ازانزمان که ائینه گردان شب شدید…ائینه دل ازدم دوران مکدراست

فردایتان چکیده امروز زندگیست ..امروزتان طلیعه فردای محشراست

وقتی که تیغ کینه سرعشق رابرید …وقتی حدیث دردبرایم مکدراست

وقتی ازچنگ شوم زمان مرگ میچکد…وقتی دل سیاه زمین جای گوهراست

وقتی بها روصله ناجورفصلهاست…وقتی تبرمدافع حق صنوبراست

وقتی بدادگاه عدالت طناب دار…برصدرمی نشیند وقاضی وداوراست

وقتی که طراوت چمن ازاشک ابرهاست…وقتی که نقش خون بدل ما مصوراست

وقتی که نوح کشتی خودرابخون نشاند… وقتی که مارمعجزه یک پیمبراست

وقتی که برخلاف تمام فسانه ها …امروز شعله مسلخ سرخ سمندراست

ازمن مخواه شعرترای بی خبرزدرد…شعری که ازان خون نچکد ننگ دفتراست

بعضی ازمحورهای مهم گزارشی که برای رجوی نوشتم بقرارزیربود

ـ دراین جنگ زمین تعیین کننده نیست وانکه مشخص میکند هوایی ست واینهم ازتجربه بالکان وافغانستان است

ـ شرایط عراق مثل ویتنام نیست ومردم عراق بدلیل تحریم وگرسنگی ازحاکمیت بیزاروقطعا با دولت همکاری نخواهند کرد

ـ سیستم عراق قبیله ای ورهبر قبیله مشخص میکند اگررهبرقبیله کناربکشد تمام افراد ان قبیله ازصحنه جنگ فرارخواهند کرد ازانجایی که ارتش عراق وفرماندهی قبیله ای ست وفرماندهان ومدیران را امریکا ازقبل خریده است درحین جنگ برعلیه دولت قیام خواهند کرد واطلاعات را به دشمنان خودشون میدهند

ـ هفت میلیون ادم مسلح به اندازه هزارسربازهم ارزش نداردونباید دل به این مسایل خوش کرد صدام حتما سرنگون خواهد شد

ـ امریکا درزد وبند با حاکمیت که شدیدا به ان نیازدارد حتما بما حمله خواهد کرد وباید منتظربمباران گسترده امریکا باشیم ولی امریکا دردوجبهه خودرادرگیرنخواهد کرد وبعد ازسرنگونی حتما ما را بمباران میکند اولا برای اینکه به تعهد خودش با ایران عمل کند حتی خیلی جزیی ودوم زمین گیرکردن ما ونگه داری ما درعراق واستفاده بعنوان کارت برعلیه رژیم

ـ با سرنگونی صدام با توجه به تجربه جنگ کویت قطعا رژیم توسط عوامل خودش مثل شیعیان وکردها بما حمله خواهد کرد وازدوجبهه مورد تعرض قرارخواهیم گرفت

ـ راه حل درست رفتن وحمله ما به ایران است انهم زمانی که امریکا با صدام درحال جنگ است یعنی همان دوسه روز اول جنگ باید به ایران برویم یا پیروزیا کشته شدن بنفع ماست

ـ دراین جنگ ایران حتما با نفراتش وارد خواهد شد ودولت رابه دلیل جمعیت بالای شیعه بدست خواهد گرفت حداقل عراق بین امریکا ورژیم پنجاه پنجاه خواهد شد

اگردرعراق بمانیم ما که توان جنگ با امریکا نداریم درنتیجه ماراخلع سلاح خواهند کرد اگرکاری با لیست تروریستی که دران قرارداریم نداشته باشند وبه زندان وامثالهم نبرند مارادراشرف جمع وکنترل خواهند کرد درحقیقت درزندان بزرگ خواهند انداخت

با اشراف به اینکه بضررم است گزارش رافرستادم بعد مدتی تقریبا دوهفته به جنگ رجوی نشستی برای ما دراشرف گذاشت یعنی با فرماندهان ومسولین سازمان دران نشست رجوی دو موضوع را مطرح کرد

 یک اینکه صدام دراین جنگ سرنگون خواهد شد ؛ دوم جواب مرا دران نشست داد وگفت کسانی که میگویند عراق پنجاه پنجاه خواهد شد مزخرفات می بافند چرندیات میگویند امریکا هرگز عراق را تحویل رژیم نخواهد داد

سه روزبه جنگ هم دوباره ماراخواست وشبانه ما ازپادگان خود به اشرف رفتیم چندساعتی نشست بود که اخرین اماده سازی ها واینکه مواظب خواهرانتون باشید وممکن است خواهرانتون نباشند وخود اوضاع را کنترل کنید  اخرین رهنمودها راداد ورفت وما هم نزدیک صبح ازنشست خارج ومستقیم به پادگانهای خود رفتیم وهمان روزافتاب که غروب کرد ازپادگانها خارج وبه خط مقدم پیش بقیه رفتیم وجنگ شروع شد

لینک به منبع

***

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت اول و دوم)

1- خاطرات من : قسمت اول

مقدمه

زن مادر است و مادرهمه چیز

بگومادرهنوزم یادی ازما میکنی یا نه…درون خاک تیره واعزیزا میکنی یا نه

اگررنجیده ای ازدست فرزندگنه کارت….مادرگناهان مرادرحشرحاشامیکنی یا نه

نمیدانم دران وحشت سرابالعل خاموشت…دعادرحق این اولاد رسوات میکنی یانه

به هردردی که گشتم مبتلاکردی مداوایم…آی بگومادرغم بی مادری راهم مداوا میکنی یانه

نهان گشتی اگرزدیده درقلبم گرفتی جای…تویادی ازفرزند برنات میکنی یا نه

بریزد خون بجای اشک ازچشمان فرزندت…بگومادرتوعصیان مرادرحشرحاشامیکنی یانه

ازنظربنده زن بالاترین خلقت خداست همانی ست که خدا گفت تبارک الله احسن الخالقین وبخودش تبریک گفت میگوید ای انسان من جهان رابرای تو افریدم ولی نمیگوید انسان روی زمین شاید که انسانهای دیگری باشند با شکلها وشمایلها ومتکاملترازما وشاید هم منظورش ما باشیم که ازاین جهان به جهان دیگرمیرویم ولی متکاملتروزندگی جدید را ازنوشروع میکنیم زیرا که میگوید انسان باید مثل خودم بشود ؛ ودرروی زمین نیست فعلا دراین جهانی که ما هستیم خداوند تا به امروزازشیطان شکست خورده است واین شیاطین هستند که ازابتدای خلقت انسان درروی زمین حکم میرانند نه یاران خدا وشاید درجهان دیگرکمی عدل وداد حاکم باشد ایا میتوانیم بدون علائم واثاربگوییم خدایی هست ؟ ایا اثاروعلائم خدا راباید دردرخت وستاره وحیوانات وعلفهای هرز وسنگ وخاک جستجو کنیم ؟ ایا فکرنمیکنید خدا دراین حرفها نمیگنجد وباید ازآثاروعلائم ازجنس خودش به وجود او پی برد ؟  ولی ایا اثارخدا رامیشود درروی زمین دید ویا باید دراوهامات وتخیلات دنبال او گشت؟ خدای تخیلی ودراوهامات ووهم وخیال وبدون وجود مادی خودش درروی زمین رابنده قبول ندارم وانرا خدا نمیدانم وباید ذهن خودراخلاص وازشرش راحت شد ؛ خدا میگوید من بخشنده ومهربانم وبی چشم داشت می بخشم وعاشق بندگانم هستم ؛ این عشق را درکجا میتوانیم پیدا کنیم ؟ این قلب رئوف ومهربان وعاشق وبخشنده بی چشم داشت درکجاست ؟ درروی زمین ودربین انسانها هرگزدرمیان مردان چنین کسی پیدا نمیشود ومردان بناحق وازروی ظلم وستم واجحاف وحق خوری برکرسی ایی که صلاحیتش راندارند تکیه زده اند وخودرانماینده خدا درروی زمین می شمارند کسی نماینده خدا درروی زمین است که خصوصیات اوراداشته باشد واین خصوصیات فقط وفقط درزنان است مهربان وبخشنده وصبورومقاوم واستواردربرابرتمام ناملایمات ویارویاورفرزند وشوهروخانواده ونسل انسان ؛ ایا مردان چنین توان روحی وروانی دارند اصلا درذات مردان چنین توانی نیست زن ازنظرجسمی ضعیف ولی روحی وروانی وقلبی وذهنی صاحب تمام جهان هستی ست زیرا برترین خلقت خداست وروح خدایی که همان بخشندگی ومهربانی وبی چشمداشت فقط وفقط درزن یافت میشود ومردها ازتوان بسیارکمتری دراین زمینه ها برخوردارند ومقایسه مرد وزن اشتباه مهلک ونابود کننده است ولی جسمی قوی هستند واینهم ازخصوصیات خداوند نیست زن دریک کلمه یعنی مادرومادرگل سرسبد افرینش است صاحب جهان هستی ست زیرا با قلبش بالاترازجهان هستی ایستاده است اونماینده خدادرروی زمین است زیرا تمام خصوصیات یاد شده خدا درقران دربالاترین مدارتکاملی درمادر وجود دارد شاید که درجهان دیگرکه متکاملتر میشویم زنان درجایگاه خود قراربگیرند واین ظلم تاریخی ازانها دورشود اینکه ما مادررا نمیشناسیم وقدرش رابراثرنااگاهی وجهل نمیدانیم ودرحقش جفا وبه او ظلم وستم میکنیم دلیل برجایگاه ما درسطح پایین ترازمادردرقاموس خلقت وتکامل است وگذشت وچشم پوشی او ازخطاهای ما ومهربانی وبخشش یکجانبه وبی چشم داشت انهم روزی دهها بارنشان دیگری ازعلائم خدا دروجود اوست

«زن» مادر است و مادر «زن»

اما متاسفانه من براثرناگاهی وجهل وعدم شناخت درست وگرفتاردردام تمایلات  باتوجیح درراه خدا باید ازهمه چیزگذشت اورا رها کرده وبزرگترین ضربه روحی وروانی که همان جدایی فرزند ازمادراست رابراو تحمیل کردم وبالاترین غم رابه غمهای سالیانش افزودم گرچه برای خودم هم شب اخرولحظه جدایی سخترین دوران زندگیم بود وهست اما درد مادر در فراق فرزند درد ناگفته دیگریست که ما فرزندان بدلیل نداشتن روح وروان وقلب مادرهرگزقادربه درک اونیستیم گرچه اطمینان دارم که مادرم با ویژگیهای منحصربه فرد مادری مرا بخشیده است اما امیدوارم خداهم مرابخاطرجایگاه زن درنزد خود وبخاطرروح خدایی که دراو هست ازگناه بزرگ وظلم وستمی که براوروا داشتم بگذرد

دل من یه روزبه دریا زد ورفت……پشت پا به رسم دنیا زد ورفت

پاشنه کفش فراروورکشید……….استین همت وبالازد ورفت

یه دفعه بچه شدوتنگ غروب……سنگ توی شیشه ی فردا زد ورفت

حیوونی تازگی ادم شده بود……….به سرش هوای حوا زد ورفت

زنده ها خیلی براش کهنه بودن…..خودشو تومرده ها جا زد ورفت

هوای تازه دلش میخواست ولی…..آخرش توی غبارا زد ورفت

دنبال کلید خوشبختی می گشت …..خودشم قفلی رو قفلا زد ورفت

فهم دو ضدارزش دردرون مناسبات درابتدای ورود

درروز16ابان سال66ازهمدان خارج وبه سمت سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری مسعود رجوی حرکت کردم بعد هشت روزپیاده روی درکوهها وارد ترکیه شده وبه سازمان پیوستم شوروشوق ووصل مجدد تمام وجودم راگرفته بود ودردنیای خودم دراسمانها پروازوفکرمیکردم به همه چیز خود رسیدم ؛ شب اول دراستانبول مرا صدا کرده وگفتند یک اکیپ 18نفره میرویدبه عراق که مسولیت این اکیپ با تو است گفتم قبول گفتند ولی شرط وشروط داره وانهم اینه که باید سبیلهایت رابزنی گفتم اولا سبیلهایم همیشه انکادر شده ومرتب است دوما مسولیت درسازمان براساس صلاحیت است نه شکل وشمایل باشکلم چکاردارید ؛ طرف که دراروپا زندگی کرده وفکرمیکردباادم پشت کوهی طرفه گفت لنین گفته منم حرفش راقطع کرده جواب دادم اولا ما بلشویک نیستیم دوما شرایط ما با شوروی فرق داره سوما بنده تروتسکی نیستم که بخواهم دامن پوشیده به عراق بروم طرف که ازجوابم جا خورده بود گفت باشه پس بعدا صحبت میکنیم فراصبح مراصدازده وگفت تومسئول اکیپ نیستی وبعنوان یک نفر میروی گفتم هدفم خدمت به مردم است ودنبال فرماندهی وامثالهم نیستم اینجا اولین چیزی که به ذهنم زد این بود که خیلی ارزشها درسازمان جای خودرابه چیزهای دیگه داده که بنده ازانها خبرندارم این فقط یک نمونه است خدا اخرش رابخیرکنه رفتم عراق انجا یک برگه جلوام گذاشتند که چند سوال داشت که به دوسه تا ازسوالات اشاره میکنم

1)نظرت درباره بنی صدرچیست :جواب ؛ بنده اوراقبول نداشته وندارم وخط حمایت ازاودربرابرخمینی بخاطر شقه رژیم را هم درفازسیاسی برای سازمان نوشتم که درست نمیدانم وعلی رغم دستور تشکیلاتی به بنی صدرهم رای ندادم والان هم همان نظر سابقم رادارم

2)نظرت درباره صدام حسین:جواب ؛ صدام حسین رامتجاوز وشروع کننده جنگ ودست اوبه خون ملت ایران الوده است وخمینی درپناه همین جنگ ودرپرچم عراق ما مجاهدین را پیچونده وتیرباران میکرد وعامل اصلی کشتار ما عمل کرد دولت عراق است واگراین جنگ نبود وضعیت ما الان طوردیگری بود واگه منهم به عراق اومدم فقط بخاطرمبارزه واستفاده اززمین است نه چیز دیگر

3)نظرت درباره انقلاب ایدئولوژیک:چون میدونستم اگه بنویسم داستانها خواهم داشت ازجواب طفره رفته وبرای بعد گذاشتم ونوشتم چون درایران بودم وخبرندارم بماند وقتی اگاه به ان شدم انوقت نظرم را میدهم

مرا صداکرده ویک دعوای اساسی وکلا تنظیم رابطه ها فرق کرد طوری که احساس کردم اینها جای مرا بادشمن عوض کرده واشتباه گرفته اندوبعنوان مجاهدی که امده تا جانش رافدا کند نگاه نمیکنند ومیدونستم بخاطرجوابهای ترکیه وسوالات است ؛ شب اکیپی که باهم رفته بودیم راصدازدند مسئول نشست طوری صحبت میکرد که دیدم هیچ روح وروانی وقلبی دراین ادم نیست گفتم ببخشید اینطور که شما صحبت میکنید احساس میکنم ما نباید روح وروان داشته باشیم ادمی درلحظه اول که ازمادرمتولد میشه دنبال مادرشه ودرسینه اوست که ارامش میگیره وازشیر اون میخوره وخدا انسان راطوری خلق کرده که ازمادروخانواده جدایی ناپذیره ماچطوری عشق به خانواده راازوجودمون پاک کنیم من میتونم کما اینکه امدنم به عراق هم همینه بخاطرمردم ازهمه چیزدل بکنم ولی نمیتونم عشق به خانواده را ازبین ببرم اگه بتونم دیگه عشق بمردم بی معنی وبراچی باید جانم رافدای مردمی بکنم که احساس نسبت به انها درمن ازبین رفته ووووومسئول مربوطه درجواب گفت روح وعشق بخانواده ازبین میرود بدرک به جهنم ما رهبری راداریم وهرچیزی غیر ازاین حرام است ومنهم سکوت کرده وفردای انروز نوشتم اینطوری نمیتونیم درکنارهم زندگی کنیم لطفا مرا با فلانی که قراره به شهرما بره به ایران بفرستید منهم تا رسیدم دوبرابرمخارجتون رامیدهم فلانی براتون میاره دو روز بعدبجای ایران مرا به یکی ازپادگانها فرستادند وما هم ان رادلیل برحسن نیت تلقی کرده وموندگار شدم ولی چیزی که ازانموقع درذهنم شکل گرفته اینه که عشق وعواطف درمجاهدین نابود شده است ودلیل انهم چیزی جزانقلاب ایدئولوژیک نیست قبلا اگه یکی سرش دردمیکردبقیه میمردند ان ارزشها دیگه نیست این دومین اثارمنفی بود که دردرونم شکل گرفت

اینکه میشنوید بخانواده میگویند الدنگ ومزدورنه بخاطر الان ودرخواست دیدن فرزندان است این ریشه درانقلاب دارد که دربالا اشاره کردم اینها ازابتدا دنبال خشکوندن روح وعاطفه وعشق بخانواده بودند حرف مسئول مربوطه خیلی واضح وروشنه بدرک وجهنم دراینده به بی روحی وبی عاطفگی این جماعت یعنی مسئولین بالای سازمان بیشترخواهیم پرداخت

2- خاطرات من : قسمت دوم

درحقیقت ما ازفرط استیصال ودرماندگی درحال غرق شدن مثل مورچه به خاشاک درون سیل چنگ زدیم وخمینی با اتش بس تمام دست اوردهای سیاسی ونظامی مارا دریک دقیقه ازبین برد که اینهم ازهوشیاری سیاسی خمینی بود وبخاطرمنافع خود حرکتی درست ؛ حسابشده ؛ منطقی وهوشیارانه انجام وخود را حفظ وعواقب شکستهای نظامی از ما وعراق را برسرما خراب کرد وحاکمیتش راازهلاکت ونابودی وسرنگونی نجات داد وبقول خودش جام زهررا سرکشید وبعد مدتی ازاین دنیا رفت درزمان فوت خمینی ما اماده شدیم که دوباره به ایران حمله کنیم چون یک فرصت باداورده بود ولی دولت عراق قبول نکرد وما بعد چندروزاماده باش نشستن دوباره به سرکارهای خود برگشتیم واخرین نورامید رفتن به ایران دردرون ما ازبین رفت

شنیدم چون قوی زیبا بمیرد…فریبنده زاد وفریبا بمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی…رود گوشه ای دوروتنها بمیرد

دران گوشه چندان غزل خواند ان شب …که خود درمیان غزلها بمیرد

مرابه جای برگرداندن به ایران به پادگان نظامی فرستادند

دربغداد فهمیدم سازمان مجاهدین ان سازمان قبلی که میشناختم نیست وارزشهای قبلی ازبین رفته وبا برخوردها ومشکلاتی که دراستانبول وبغداد پیش امد فهمیدم کاراشتباهی کردم که مجددا به سازمان پیوستم بهمین دلیل روز دوم ورودبه بغداد درخواست برگشت به ایران را کردم منتهی بجای اوردن به مرز مرا به پادگان نظامی بین شهرهای علی غربی وعلی شرقی بنام سعید محسن فرستادند این عمل را حسن نیت قلمداد وبفال نیک گرفتم واموزشها که شامل رزمهای انفرادی وسلاح های مختلف بود راشروع کردم بعد دوماه به شهرکوت به پادگان حنیف منتقل شدم وبقیه اموزشها رادرانجا گذراندم تا نزدیک عید سال 67 شد یک روز بمن گفتند برو حفاظت قرارگاه خودت رامعرفی وانجا میگویند کارت چیست وخودشون رفتند به ماموریت یعنی فقط شش نفرموندیم وبقیه رفتند بعد سه روزبرگشتند که فهمیدم برای نشست مسعود رجوی به اشرف رفته اند ازانجاییکه بنده با انها به مشگل خورده بودم مرا به نشست نبردند بعد برگشت گفتند همه میرویم اشرف وسایل راجمع وجوروبارگیری وبه سمت اشرف حرکت کردیم دراشرف فهمیدم قراراست عملیات انجام شود وخط درگیری نظامی تعغیرکرده واز درگیری خط مقدم وزدن گردان به نفوذ به عمق ودرگیری با تیپ شروع میشود مانورها برگذارواموزشها تکمیل و به عملیات آفتاب رفتیم و برگشتیم به اشرف ؛ دراشرف ماندگار شدیم چون بحث تمرکزنیرو وعمل براساس کل ارتش بود ؛ دیگرمثل سابق پراکنده درپادگانهای مختلف نبودیم بعد عملیات افتاب سردردم که سابقه قبلی داشت شروع وتحت نظرپزشک متخصص قرارگرفتم ومسموم هم شدم که بخاطرمسمومیت 16 روز بستری وایزوله بودم دراین مدت هیچ کس به سراغم برای احوالپرسی نیامد وازبیمارستان مرخص وبه مقربرگشتم مراصدازده گفتند سازماندهی تو تعغیرمیکند وبخاطردرگیریها ومشکلات درحقیقت مرابه پشت جبهه فرستادندوازصحنه نظامی بخاطر بی اعتمادی دورکردند ؛ مشغول کارتاسیساتی شدم بعد هم عملیات چلچراغ شروع شد که درپشت جبهه بکارگرفته شدم  درهمان گیرودارعملیات چلچراغ خمینی اتش بس راپذیرفت ورجوی با دولت عراق صحبت وما عملیات فروغ جاویدان ( مرصاد ازنظرایران ) راشروع کردیم البته اماده نبودیم چون هیچگونه فرصت برای کارهای نظامی نبود قراربراین بود تا تصرف کرمانشاه دولت عراق مارا ازنظرنظامی وتدارکاتی بوسیله اتش پشتیبان توپخانه ای وهوایی پشتیبانی کند که زیرقولش زد وپشتیبانی درصحنه نکرد ما شب اول پشت تنگه چهارزبردرنزدیکی کرمانشاه بدلیل تاکتیک اشتباه گیرکردیم تاکتیک پیکانی وشهاب واربود یعنی مثل پیکان که ازچله کمان رها میشود باسرعت حرکت وقبل ازاینکه ایران بخودش بیاید شهرها را تصرف میکنیم ولی وقتی گیرکردیم میبایست تاکتیک ازپیکانی به گسترش جبهه وارایش خطی تعغیرمیکرد هرچه بنده وتعدادی دیگرگفتیم کسی گوش نکرد وهواپیماها وهلی کوپترها وتوپخانه ایران صبح روزبعد اتش باری راروی ما شروع وکشتارکردند ستونها بمباران ومحاصره شدیم ؛ بعد چهارروز بدون اب وغذا وبی خوابی ضربات سنگینی خوردیم وروز چهارم نزدیک ظهردستورعقب نشینی داده شد منتهی عقب نشینی فردی بود .گفتند هرکس میتونه خودشو به عراق برسونه ودراین عملیات 1364 کشته دادیم کلی اسیروزخمی روی دست موند وتعداد چندصد نفرسالم به عراق رسیدیم ( لازم به یاد اوریست کشته ها خیلی بیشتراست زیرا اعدامهای زندانیان سیاسی که بنده نمیدونم چند هزارنفربودند را هم باید به کشته های عملیات فروغ اضافه کرد ) درعراق روحیه ها دیگرمثل قبل نبود چون اولین شکست رابا بدترین شکل تجربه کردیم ممکن است سوال شود چرا با این وضعیت به عملیات رفتیم هیچ چاره ای نبود یا میبایست سکوت میکردیم که دراینصورت ازنظرسیاسی اچمزبودیم ودیگه دولت عراق ان حساب قبلی راروی ما باز نمیکرد وممکن بود مورد مصالحه با ایران قراربگیریم ودوم ازدرون متلاشی میشدیم چون اتش بس شده وراه هرگونه حرکت سیاسی ونظامی بسته میشد که تاثیرات مخرب درونی داشت تنها واخرین شانس ما بود تا شاید پیروزی بدست بیاوریم درحقیقت ما ازفرط استیصال ودرماندگی درحال غرق شدن مثل مورچه به خاشاک درون سیل چنگ زدیم وخمینی با اتش بس تمام دست اوردهای سیاسی ونظامی مارا دریک دقیقه ازبین برد که اینهم ازهوشیاری سیاسی خمینی بود وبخاطرمنافع خود حرکتی درست ؛ حسابشده ؛ منطقی وهوشیارانه انجام وخود را حفظ وعواقب شکستهای نظامی از ما وعراق را برسرما خراب کرد وحاکمیتش راازهلاکت ونابودی وسرنگونی نجات داد وبقول خودش جام زهررا سرکشید وبعد مدتی ازاین دنیا رفت درزمان فوت خمینی ما اماده شدیم که دوباره به ایران حمله کنیم چون یک فرصت باداورده بود ولی دولت عراق قبول نکرد وما بعد چندروزاماده باش نشستن دوباره به سرکارهای خود برگشتیم واخرین نورامید رفتن به ایران دردرون ما ازبین رفت

تقدم تخصص بر تشکیلات یا تقدم تشکیلات برتخصص

 نوشتم که مرابه پشتیبانی فرستادند ویک سال ونیم درپشتیبانی بودم دراینجا به یکی ازمشکلات اشاره میکنم

درکارهای تخصصی وعلمی نمیشودسرراپایین انداخت وکاری راانجام داد مثلا وقتی میخواهیم ساختمانی رابسازیم نیازبه مهندس دارد تا نقشه انرا کشیده ومحاسبات فنی وعلمی انرا انجام بدهد که ستونها ازچه اهنی استفاده شود یا سقف چطورباشد والی اخرصاحب کاربیاید وبگوید چون پول ندارم ستونها راازچوب استفاده کن وسقف راهم ازوسیله دیگرمهندس حق داردبگوید نمیشود اگرپول نداری میتوانی بجای ساختمان سه طبقه فعلا دوطبقه بسازی وطبقه سوم رابرای زمان دیگربگذاری ولی نمیتوانم براساس تمایلات شما ستونها راازچوب استفاده کنم ویا قسمت دیگررا ازمصالحه ای که باعث خرابی ونابودی ساختمان میشود این یک حرف درست ومنطقی ست ولی بنده چون کارهای فنی انجام میدادم با مشگلی روبروبودم بنام تشکیلات یعنی هرکاری که میخواستم انجام بدهم این تشکیلات بود که تعیین تکلیف میکرد کارچگونه وبا چه مصالحه وچطوری انجام شود درتشکیلات هم صلاحیت بردوپایه استواربود چه کسی ایدئولوژیک است یعنی اعتقادی به رهبری نزدیک ومثل او فکرمیکند ودوم چه کسی تشکیلاتی تراست یعنی گوش بفرمان وهرچه میگویند بدون چون وچرا واما واگرمیگوید چشم ومیرود کارراانجام میدهد ومهم هم نیست که کارخراب میشود یا نه درست پیش میرود یا نه مهم اینه که طرف مقابل گوش بفرمان وانچیزی که ازاو خواسته میشود را دنبال میکند افرادی مثل بنده چون حرف واما واگرداشتیم ایدئولوژیک وتشکیلاتی نبودیم ومی بایست جزامی باقی مونده ودرکارهای پشتیبانی بکارگرفته میشدیم انهم با هزارمشکلات بنده هم این دیدگاه راقبول نداشتم ومعتقدبودم درکارعلمی وتخصصی صاحب صلاحیت فنی وعلمی ست که مشخص میکند کارچگونه وبا چه مصالحه ودرچه زمان بندی وبا چه بودجه ای انجام شود ولی تشکیلات قبول نداشت وهمین باعث جنگ ودعوا وکش وقوسهای روزمره وجنگ اعصاب وشکنجه روحی وروانی میشد برای نمونه یک کاری میخواستند انجام بدهند تعدادی که هیچ علمی ازکارهای فنی نداشتند ونمیدونستند فنی را چطورمینویسند طرحی را پیاده کرده ومحاسبات خودشون راانجام داده وبودجه بندی کرده بودند یکی ازاین فرماندهان بالایی سازمان گفته بود این طرح را ببرید فلانی یعنی بنده چک کنم اوردند وازموضع بالا یک پوشه راباز ویک برگه جلوام گذاشتند وگفتند اینجا را امضا کن سوال کردم چیست گفتند هیچی فقط دستورتشکیلاتیست امضا کن گفتم حکم اعدام خودرا امضا کنم شما نمیدانید تا ازچیزی خبرنداشته باشم گردنم هم برود امضا نمیکنم خلاصه میخواستند با دستورتشکیلاتی  اجرا کنند بحث بالا گرفت وگفتند فلانی گفته منهم تلفن رابرداشته وزنگ زدم وانتقاد که چرا باید ازچیزی که خبرندارم امضا کنم ؛ طرح راچک کردم دیدم اگراجرا بشود کلی کشته خواهند شد وزمان بندیها ومیزان بودجه یک دهم هم براورد نشده زنگ زدم وگفتم هرگزامضا نمیکنم میخواهید خودتون اجرا کنید نمیتوانم خونها راگردن بگیرم وهیچ دستورتشکیلاتی راهم اجرا نمیکنم هرکاری میخواهید بکنید بخودتون ربط داره این فقط یک نمونه بود شب وروز با این مقولات روبروبودیم ومقاومتهای افرادی مثل بنده هم خیلی بزیان خودمون تمام میشد وانواع مارکها واتهامها را چه روبرووچه پشت سروچه درنشستها نثارما میکردند انگاربا دشمن تنظیم میکنند وما رالجن مال وجزامی وایزوله میکردند کاربجایی رسید که نوشتم سازماندهی مرا عوض کنید دیگه کارفنی نمیکنم وبافشارسازماندهی مراتعغیردادند ؛ بعد هم گزارشی برای رجوی با دلایل ومدرک وحرف های منطقی نوشتم ولی گوش شنوایی وجود نداشت ومرغشون یک پا داشت وحرف همان حرف ایدئولوژیک وتشکیلات بود ساده ترین حرفها راقبول نمیکردند حرف انها این بود که کسی مجاهد است که هرچه میگویند انجام میدهد تمامی اشکالات خواسته فرمانده را هم بگردن میگیرد وفحش وناسزای انرا هم با جان ودل میپذیرد وقبول میکند که فرمانده درست گفته او بود که نتوانسته حرف فرمانده رادرست اجرا کنداگرهمان ستونهای چوبی رادرست استفاده کرده بود ساختمون خراب نمیشد اشکال درستون وحرف فرمانده نبود اشکال ازمن بود ؛ چنین تفکراتی را هرگزقبول نداشتم وعمل نمیکردم اگرهم کاری را میخواستم انجام بدهم بدون دخالت نظرخودم وتماما نظرفرمانده را انجام میدادم وهراتفاقی هم میافتاد یا خرابی وضرروزیان بوجود میامد بعهده خودشون بود یکی ازنحوه تفکرات رهبری سازمان مجاهدین اینگونه بود ؛ دراینده درموضوعات مختلف به نحوه نگرشها وضرباتی که میخوردیم اشاره خواهم کرد

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت اول و دوم)

***

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت سوم و چهارم)

خاطرات من : قسمت سوم

انقلاب ایدئولوژیک

درخواست دادم که ازکارهای پشتیبانی وفنی بروم ودرقسمت دیگرکارکنم وقتی دیدند محکم ایستاده ام سازماندهی مراتعغیرداده ودوباره به قسمت نظامی رفتم ودرانجا بحث انقلاب ایدئولوژیک پیش امد برای فهم درست موضوع باید به گذشته برگردیم وازپایه بحث راشروع کنیم که این بحث راخارج اززمان توضیح میدهم چند سوال پیش میاید

یک : انقلاب درچه شرایطی پیش کشیده شد

دو: سازمان ازنظرتشکیلاتی وسیاسی درچه نقطه ای بود

سه :سازمان با چه مشکلاتی روبرو بود

چهار: برای حل مشکلات چه راه حل هایی درجلو سازمان بود

پنج: ایا انقلاب ایدئولوژیک واقعی بود ومشکلات نیروهای تشکیلاتی وسازمان را حل میکرد

شش: آیا این انقلاب واقعا اعتقادی بود یعنی درجریان مبارزه کمبود ان حس میشد ومشگل نیروها وسازمان مشگل اعتقادی بود مثلا  شاه وقتی کودتا وانقلاب سفید راه انداخت احزاب سیاسی وملی مذهبی ها به بن بست وازگردونه مبارزه خارج شدند مثل نهضت ازادی بازرگان تنها راه این بود که با تفکرات ملی مذهبی بازرگانها نمیشود با شاه جنگید نیازمند اعتقادات جدیدی هستیم که حنیف نژاد بحث اسلام انقلابی را با برداشت خودش بمیان کشید و نتیجه گرفت که نیازمند تشکیلات و کادرهای همه جانبه وحرفه ای هستیم که به مرحله ای برسند که توان بدست گرفتن سلاح را داشته باشند ویا وقتی درسال 54تعدادی مثل تقی شهرام وبهرام اآرام ودوستانش به این نتیجه رسیدند که با اسلام نمیشود مبارزه کرد و باید با تفکرات مارکسیستی عمل کرد و سازمان را شقه کردند نیازبه بازسازی سازمان با اعتقادات جدید بود که رجوی بحث اسلام چپ مارکسیسم را مطرح و سازمان را ازفروپاشی نجات داد ؛ این بحثها دراین نوشتارها نمیگنجد و نیازبه پرداختن جداگانه دارد که فعلا بحث ما نیست فقط جهت اشاره یاد اوری کردم تا معنی این سوال مشخص شود که بمرورجوابهای سوالات رادرجریان بحث خواهید گرفت

گفتیم باید به عقب برگردیم وقتی فاز نظامی بعد ازاشتباهات فازسیاسی وبراثرتحلیل غلط شروع شدهیچ فکری برای مخفی شدن وشیوه مبارزه مخفیانه درکلیت نشده ونیروها هیچ شناختی وتصوری ازفازنظامی نداشتندوبلافاصله بدون جا ومکان درخیابونها ضربات را یکی بعد ازدیگری خوردند وعده داده شده تشکیلاتی به نیروها سرنگونی شش ماهه بود(همین جا یاداوری کنم که رجوی درنشستی دراشرف که بنده هم حضورداشتم اگاهانه بود یا نا اگاهانه ازدهانش پرید وگفت من فکرمیکردم شاه ازما دویست نفررا کشته اگروارد جنگ بشویم فوقش خمینی دوهزارنفرازما را میکشد وسرنگونش میکنیم فکرنمیکردم اینقدرادمکش باشد ) یعنی برای خودش بریده بود که دوهزارنفراز نیروهایش کشته شوند وبا خون ملت به قدرت برسد  بخاطرهمین فاز اول بی اینده کردن رژیم مطرح شد که با انفجارات حزب جمهوری ودفترریاست جمهوری شروع شد که خیلی زود بپایان رسید مرحله بعدی زدن مهره های حاکمیت بود ودرمرحله سوم زدن سرانگشتان اختناق شروع شد یعنی زدن هرکس درخیابون که پاسدارتشخیص داده میشد همان اوایل مسعود رجوی با بنی صدرفرارکردند وبعد هم فرماندهان بالا را بیرون کشیدند واشرف وموسی کشته شدند وسلسله ضربات اردیبهشت سال 61راخوردیم رژیم برخلاف تصورسرنگون نشدوتشکیلات ضربات کشنده خورد زیرا رهبری سازمان فکرمیکرد خمینی حکومت کلاسیک مثل شاه است این برداشت کاملا اشتباه وحکومت کلاسیک نبود که با دوانفجارسرنگون شود بلکه حاکمیت دینی برگرفته ازتاریخ 1400ساله با ریشه های عمیق تعصبات اجتماعی ونااگاهی مردم بود ومردم ازخمینی تمام عیارحمایت وحاکمیت مشروعیت مردمی داشت ونا مشروع نبودبهمین دلیل هم ضربات را خوردیم درپاریس سال63نشستهای جمع بندی شروع شده بود که بنده انجا نبودم فقط چکیده بحثها رااززبان شاهد ان نشست ومسایل بعدی که بعد ازجدایی ازسازمان مطرح کرد رابیان میکنم دران نشست علی زرکش معاون وقت رجوی ویکی ازمسولین سازمان مطرح میکنند که ما اشتباه کردیم وباید اشتباه خود رابپذیریم وبحث پاسخگویی ازطرف مسعود رجوی را مطرح وخواهان برکناری رجوی وتعدادی ازفرماندهان میشوند رجوی قبول نمیکند وحکم اعدام علی زرکش را ازبقیه میگیرد . دردادگاه فرمایشی که برای علی زرکش تشکیل داده بوده اورا می بخشد ولی ازمعاونت برداشته بعنوان یک نفرساده اورا ایزوله میکند که علی زرکش تا موقع کشته شدن درعملیات فروغ که درقسمت ما سازماندهی شده بود بدون مسولیت وایزوله زندگی میکرد که خودش دران دادگاه درونی گفته بود بخاطرجنگ با خمینی که اتفاقی برای سازمان نیفتد ومثل سال54 شقه ونابود نشویم به حکم داده شده گردن میگذارم

پس می بینیم درچه شرایطی وباچه مسایلی رجوی روبروبوده ؛ رجوی نظریه میدهد که زنها خون داده وشکنجه شده اند ولی درسازمان به حق خود که همان برابری باشد نرسیده اند بهمین دلیل انقلاب اید ئولوژیک  وبحث رهبرعقیدتی را مطرح کرده ومیگوید چون مریم رهبرعقیدتی را شناخته درنتیجه بحث طلاق مطرح وقرارمیشود مریم عضدانلو ازمهدی ابریشمچی جدا وبا رجوی ازدواج وهمردیف رهبرعقیدتی میشود یعنی میگوید ما اشتباه نکردیم بلکه ازنظر اعتقادی ضعیف بودیم ورهبرعقیدتی را نشناختیم پس می بینیم انقلاب ایدئولوژیک نه ضرورت مبارزه بلکه ضرورت فراررجوی از پاسخگویی به اشتباهات وخونهای ریخته شده وجنگ داخلی درکشورورفتن سازمان بخارج وحل مشگل شخصی رجوی وجلو گیری ازبرکناری ازرهبری وجلو گیری ازافشای رابطه با مریم عضدانلو بوده است بازیاد اوری میکنم بنده دران مقطع درایران وزندان بودم وهیچ خبری ندارم ومسایلی راهم که مطرح کردم ازقول شاهد صحنه انهم بعد ازجدایی ازسازمان شنیدم حقیقت وپشت صحنه را خدا میداند

خاطرات من : قسمت چهارم

شرایط سیاسی ؛نظامی؛ سازمان درسال شصت وهشت

شرایط سیاسی درسال 63را توضیح دادم میپردازیم به سال 68بعد ازعملیات فروغ یک جمع بندی صورت گرفت بنام تنگه وتوحید که دراین جمع بندی رجوی بجای پذیرش اشتباهات تمامی تقصیررابگردن نیروها انداخت ومدعی شد به این دلیل نتوانستیم به تهران برویم که شما یعنی نیروها ذهنتون درگیرزن وشوهروخانواده بود ونتوانستید ازتمامی انرژی وتوان استفاده کنید وبا خمینی خوب بجنگید (رجوی ان را شکست نمیدانست بلکه مدعی بود فروغ بیمه نامه ارتش ازادیبخش است )

یک:دراین عملیات شکست سنگین نظامی وسیاسی خوردیم وعقب کشیدیم تاثیرات ان دردرون نابود کننده بود

دو : کشته ومفقود زیادی دادیم وتقریبا دوسوم نیروها ازبین رفتند

سه:ازنظرروحی وروانی وشکست نیروها را منفعل وناامید کرد زیرا راه بسته شد ازطرف دیگرما درعرض چهارماه صد رشته عملیات موفق داشتیم این شکست برای نیروهای پیروز انهم به این گستردگی بغایت خرد کننده بود

چهار :اکثرفرماندهان قدیمی وزبده ازنظراعتقادی وتشکیلاتی وسیاسی ونظامی کشته شدند ونیروها ی ساده باقیمانده توان اداره تشکیلات را نداشتند

پنج:راه هرگونه عملیات بسته شد

شش:ازنظرسیاسی درافکارعمومی جهانی وهواداران وایران ونیروها خیلی افت بوجود امد

اینجا سوالی پیش میاید که چرا بسته شدن راه اینقدرتاثیرگذاشت دلیل این است

سازمان درابتدای تاسیس براین بنا شده که بجنگد واسمش راهم گذاشته مجاهد وآرم را نگاه کنی اسلحه وگندم وایه جنگی قران است درطی سالیان یعنی از44تا 67فقط درحال جنگ بود واس واساس وشیرازه وفلسفه وجودی براساس جنگ پایه ریزی شده اگرجنگ راازاوبگیری فرو میریزد اتش بس بین جنگ ایران وعراق ومهمترشکست درفروغ ؛ فلسفه وجودی واس واساس وخیمه عمود که همه چیزروی ان سواربود فرو ریخت

دراین مرحله ما ازنظراستراتژی وخط وخطوط باچند سوال جدی روبروبودیم ازاین ببعد چکارباید کرد وچه مسیری را رفت ؛ آیا باید درعراق موند وپوسید ؟ آیا عراق درمذاکره با ایران مارا فروخته ومعاوضه خواهد کرد؟ آیا نیروها میمانند و یا جداشده وسازمان فرو میپاشد؟ آیا میشود درعراق کارسیاسی واجتماعی کرد ؟ آیا میتوانیم به ملا اجتماعی خود درایران دست رسی داشته باشیم ؟ جنگ جواب همه این سوالها را میداد (این راهم درنظربگیرید که بعد ازفروغ عراق گفت همه پادگانها که دوازده پادگان درعراق داشتیم را تحویل داده وبه اشرف بروید ورادیو را که وسیله وصل به داخل بود را هم تعطیل کرد )

دو راه داشتیم یکی موندن درعراق بدون اینده واینکه چه چیزی درانتظاراست ودوم کندن ازاشرف ورفتن به اروپا ودرانجا کارسیاسی کردن بود

بنده خواهان رفتن به اروپا وکندن ازاشرف بودم که بعد ازفروغ گزارشی برای رجوی نوشته ونظرات ودلایل خود را نوشتم وخواهان رفتن کل سازمان به اروپا جهت کارسیاسی شدم وگروه دوم که خود رجوی خواهان ان بود موندن درعراق بود چون معتقد بود اگربه خارجه برویم نابودی حتمی ست که بنده قبول نداشتم همین درخواست وگزارش برای بنده خیلی گران تمام شد ومرا بیشترجزامی وایزوله دردرون مناسبات کرد وازطرف دیگرمارک واتهام بسیارسنگین وغیرقابل بخشش را برایم به ارمغان اورد انهم این بود که گفتند توادعای رهبری داری وبرای سازمان خط وخطوط استراتژیک میریزی ومشخص میکنی البته برایم خیلی واضح وروشن بود که چه گرفتاری هایی برایم خواهد داشت ولی مهم برایم گفتن حرفها وصداقت ومنافع کشوروپاسداری ازخونهای ریخته شده وتن ندادن به استبداد ونگهبانی ازازادی دردرون بود که بدلایل فوق هرگز حاضرنشدم تن به استبدادبدهم وازازادی خود ودیگران با خوردن مارکها واتهامات دفاع کردم وازاین بابت وجدانم اسوده وراحت است زیرا رفته بودم که این مسایل نباشد نه اینکه بنام انقلاب واسلام وازادی وحرفهای زیبای دهان پرکن دردرون تشکیلات با استبداد دیگری روبروباشم دراین زمان مرحله دوم انقلاب ایدئولوژیک شروع شد رسیدیم به عملیات مروارید با سوالاتی که درسطوربالا مطرح کردم روبروبودیم با یک تفاوت که اینباربه دلیل امدن اسرای جنگی مناسبات دیگرمناسبات خلص مجاهدی نبود که مشگل بسیاربزرگی برمشگلها افزوده بود ومرحله سوم انقلاب شروع شد پس می بینیم درهرسه شرایط که بحث انقلاب بود نه اعتقادات بلکه هدف حل مسایل تشکیلاتی ست وشرایط تحمیل کرده ویک ضرورت تاریخی نیست اشتباهات خطی واستراتژیک باعث شده تمامی دینها ومراحل طبقاتی را که نگاه کنیم همه ضرورت تاریخی ست یعنی جامعه بجایی رسیده که با قبلی امکان حرکت نیست وهیچ راه حل دیگری متصورنیست مثل پیدایش دین یهود یا مسیحی یا اسلام وازنظرطبقاتی مثل دوران برده داری وفئودالی ولی ما گرفتارچنین ضرورتی نبودیم میتوانستیم برویم درکشوردیگروبا اعتقادات کارسیاسی انجام بدهیم ولی می بایست یک کاررا رهبرانجام میداد ومیگفت اشتباه کردیم شکست خوردیم دیگردراینجا امکان مبارزه نداریم ؛ میرویم درکشوردیگر فعالیت خود را با شرایط مکانی وفرهنگی وسیاسی همان کشورها ادامه می دهیم  ازانجایی که رهبری حاضربه پذیرش اشتباه نشد قیمت اشتباه را نیروها با عمروزندگی وفنا شدن پرداخت کردند ودرنهایت بعد سی سال همان خارج رفتن را با فشارپذیرفتند این همان خیانت اصلی ست

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت سوم و چهارم)

———————————————–

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت پنجم و ششم)

– خاطرات من : قسمت پنجم

در 9 آوریل 2020 به دست وطنم ایران

چمنی که تا قیامت گل او بباربادا ……صنمی که برجمالش دوجهان نثاربادا

بدو چشم من زچشمش چه پیامها کردم….که دوچشمم ازپیامش خوش وپرخماربادا

درزاهدی شکستم به دعا نمود نفرین…که برو که روزگارت همه بی قراربادا

نه قرارماند ونه دل به دعای اوبه یاری….که به خون ما تشنه که خود اشنا بادا

تن ما به ماه ماند که زعشق میگدازد…دل ما چوچنگ زهره که گسسته تاربادا

به گدازه ماه منگربه گسستگی زهره….توحلاوت غمش بین که یکش هزاربادا

چه عروسی است درجان که جهان ….زعکس رویش چونوعروسان تروپرنگاربادا

مولوی

شرایط سیاسی ومنگنه ای که سازمان مجاهدین دران قرارداشت را شرح دادم وبحث انقلاب ایدئولوژیک را ادامه میدهم نوشتیم که رجوی اشتباه رانپذیرفت وبحث انقلاب رادرسال 67راه انداخت منتهی فقط برای افراد هیئت اجرایی یعنی بالاترین هرم تشکیلاتی ودرسال68دوراه داشت یا خروج ازعراق یا موندن با مشکلات وسال 69 با بسته شدن راه برای همیشه

رجوی درسال 64 انقلاب را راه انداخت وبحث رهبرعقیدتی را مطرح وبه اسم حقوق زن مریم رجوی را بعنوان معاون خود انتخاب وبحث طلاق را با اوردن ایه قران درباره زید پسرخوانده پیامبروداستان طلاق زنش اززید وازدواج با پیامبررا چاشنی عمل خود برای مشروع کردن عمل خودوسط کشید ومریم عضدانلوازمهدی ابریشمچی طلاق وبا مسعود رجوی ازدواج کرد منتهی این عمل فقط برای مسعود ومریم بود وبقیه اجازه نداشتند وارد طلاق وازدواج شوند وحرف هم این بود که شما به من بعنوان رهبری سیاسی نگاه میکنید درصورتی که من رهبرعقیدتی هستم (معنی این جمله این است که رهبرسیاسی قابل برکناری وحسابرسی ست ولی رهبرعقیدتی قابل برکناری وحسابرسی نیست وبا حقه بازی رهبری مادام العمری خود را تثبیت وازپذیرش اشتباه طفره رفت ) رسیدیم به سال68علاوه برمشکلاتی که مطرح کردم یک مشگل اصلی واساسی هم وجود داشت که رجوی هرگزقادربه حل ان نبود وحقه بازی دوم رابکارگرفت انهم نبود زن بود زیرا نیروها همه جوان ونیازبه زن وشوهرداشتند که

 یک: زن به اندازه مردها نبود ونمیشد همه رابزورتشکیلات ومبارزه واداربه ازدواج با هم کرد که هیچ علاقه ای بهم نداشتند قبلا همین کارراکرده بود با توجه به اینکه هفته ای یک شب با هم به خونه میرفتند ان یکشب هم به دعوا کشیده وتعدادی زن ویا شوهررا ول کرده به مقرات خود برمیگشتند وعملا ازدواجهای تشکیلاتی به بن بست رسیده بود

دو : نمیتوانست که برای همیشه ازداشتن بچه همه را منع وممنوع کند

سه: زاد وولد بچه کودکستان ومدرسه وپارک وگردش ومحبت وزندگی با پدرومادروتربیت نیازداشت با هفته ای یک شب انهم اخرشب که بچه رادرخواب ازمدرسه بخونه میاوردند ودرخواب برمیگردوندند اصلا جوابگو نبود

چهار: انهایی که زن نداشتند را چکارمیخواست بکنه فشارمیاوردند که زن وشوهرمیخواهیم یا اجازه بده ومسایل ماراحل کن برویم خارج وخودمون ازدواج کنیم یا بهمون زن وشوهربده

پنج:اگراجازه میداد میرفتند که کسی نمیموند تا او بقول خودش به مبارزه ادامه بدهد ومیبایست یک اطلاعیه داده وخروج ازعراق را اعلام میکرد

شش: اگرازعراق خارج میشد میبایست جواب میداد چرا به عراق رفتی ودرجنگ با ارتش ایران درکنارصدام قرارگرفتی خیلی ازاعضای مطلع شورا ازجمله بنی صدر بهش گفته بودند به عراق نرودرکنارصدام قرارمیگیری وبعنوان ستون پنجم وهمدست صدام شناخته میشوی ایا میتوانست چنین کاری رابکند اگرمیخواست بکند که درجمع بندی سال63اشتباهات را می پذیرفت وازرهبری سیاسی کنارمیرفت وعلی زرکش راهم که معاون خودش بود رامحکوم به اعدام نمیکرد

تنها راهی که انتخاب کرد که مشکلات اورابظاهرحل میکرد انقلاب بود ولی با یک تفاوت اساسی نسبت به انقلاب مرحله اول درپاریس وان هم این بود که برخلاف حرف پنج سال پیش خود درپاریس گفت

همه باید طلاق بدهند وفرماندهان زیرهیئت اجرایی وفرماندهان گردانها را هم دربرگرفت وانهایی که زن وشوهرداشتند ازهم جداشدند وانهایی هم که ازدواج نکرده بودند میبایست درذهن خود طلاق زن وشوهرمیدادند وتعهد مادام العمری که دنبال زن وشوهرنروند

دراین مرحله یک روز گفتند بروید سالن ما رفتیم سالن ودیدیم یک اطلاعیه روی تابلو اعلانات چسبونده اند که دران نوشته بود مریم عضدانلو همردیف رهبرعقیدتی شده ومن از مسول اولی سازمان استعفا داده ومریم میشود مسول اول وجانشین خودم وازنظراعتقادی هم همطراز من است وهمه باید اعتقادی اوراهم به عنوان رهبراعتقادی بپذیرند وبعد چند روز یک فیلم ازمعرفی مریم درنشست که برای هیئت اجرایی گذاشته بود نشان داده وبحثهای انقلاب شروع شد وماهها همه راباخودش برد

تازمانی که من بودم انقلاب ده بند داشت رجوی تصمیم گرفت مریم عضدانلو رابعد انتخاب بعنوان ریاست جمهوری به پاریس بفرستد واسمش را گذاشت  «بند  ر» (درزمان خودش توضیح خواهم داد )در ادامه رسید به  «بند  ف » یعنی فردیت فروبرنده یعنی هرچیزی که با اعتقادات وعمل رجوی وعضدانلو همخوانی نداشت اسمش را گذاشتند فردیت فروبرنده یعنی عملهایی که نیروها راازسازمان وکارروزانه بازمیدارد ونهایت ان شد عملیات جاری یا جنگ لحظه ای وروزانه که می بایست هرفردی درطول روز میامد واشکالات برخوردها کارها وتنظیم رابطه های خودش که با ملاک ومعیارمجاهدین نمیخوند را نوشته وازخودش انتقاد میکرد که انهم بصورت یک مجموعه فاکت جه عاملی باعث ان شد وواقعیتهای دیدگاه رجوی چیست وچکارمی بایست میکرد که نکرده وتعهداتی برای خودش میگذاشت تا دیگرخطاها را انجام ندهد که روزانه میبایست همه درنشست این فاکتهارا میخوندند ودوم غسل هفتگی که مربوط به مسایل جنسی افراد وخانواده بود که افراد مینوشتند وهفته ای یکروز پیش همه این فاکتها را میخوندند ویک جمع بندی دراخرمینوشتند وبرگه رابعد ازخوندن تحویل میدادند

دلایل اینکه چرارجوی وارد انقلاب شد را نوشتم ببینیم هدف چی بود موضوعی که بدون پرداختن به ان معنی ومفهوم انقلاب قابل فهم نیست

یک : با انقلاب مردان سابقه داروفرماندهان را کنارزد زیرا ممکن بود برعلیه اشتباهات اوبشورند ویا انشعاب بدهند ومردان عملا هیچ کاره بودند واگرهم مسولیتی داشتند دلیل براینکه بتوانند درسیستم فرماندهی خللی ایجاد کنند نبود

دو : با انتخاب مریم عضدانلو بعنوان مسول اول سازمان وریاست جمهوری ومسول انقلاب نیروها عملا هم معاونت خود وهم سازمان مجاهدین وهم ریاست جمهوری ومسولان کمیسیونها ودرنهایت شورای ملی را که بال سیاسی ارتش مستقردرعراق بود را قبضه کرد

سه : با انتخاب زنان بعنوان شورای رهبری که بازیچه ای دردستان رجوی وعضدانلو بودند کلیه سیستم فرماندهی وبازوهای اجرایی رابدست گرفت

چهار: باراه اندازی عملیات جاری نیروها را تحقیروسرکوب کرد

پنج:باراه اندازی غسل هفتگی  نیروها را له ولگد کوب کرد وازانها تعهد اخلاقی گرفت تا هرموقع کوچکترین حرکتی کردن با علنی کردن ان نیرو را تحقیروسرکوب ولجن مال کند بهمین دلیل خیلی ها جرات حرف زدن نداشتند

نتیجه : با انقلاب ایدئولوژیک رهبری عقیدتی خود را تثبیت کرد یعنی شد ولی فقیه ومرجع تقلید نیروها که صاحب صلاحیت خدایی ونماینده امام زمان وامام حاضروامام عصراست که هیچ کس نباید درذهن خودش به ان شک کند ومعصوم هرکاری هم میکند ازقران وپیامبروامام است ومخالف هم کافروزندیق وملحد ومرتد و…. میباشد ؛ ذهن نیروها که ممکنه رهبری اشتباه کردباشه وبخواد جواب بده را بست وکلا حسابرسی راازبین برد واینطورجا انداخت که رهبرعقیدتی هرگزاشتباه نمی کند

ذهن نیروها رادرگیرهمین مسئله کرد ونیروها به چیزدیگری فکرنمیکردند وشرایط بسته شدن راه وعدم جنگ خارجی را توجیح ونیروها رادرگیرخود وانها رادردرون کشت تا فکرکنند درحال جنگ با خمینی هستند جنگ خارجی راتبدیل به جنگ داخلی ودرونی نیروها کرد

 به اصطلاح درونی مجاهدین کل مقاومت راقبضه ودرحقیقت ازسازمان رزمنده به دولت درتبعید تبدیل وقوانین خودش را مثل یک دولت اعمال کرد دیگرسازمان رزمنده پیشتاز واگاه نبود بلکه ادم اهنی هایی شده بودند که فقط هرکاری را میگفتند انجام میدادند

– خاطرات من : قسمت ششم

در 11 آوریل 2020 به دست وطنم ایران

عواقب انقلاب ایدئولوژیک درمناسبات

دانی چرا دارمکافات شدیم ….ناکرده گنه چنین مجازات شدیم

کشتیم خرد دارزدیم دانش را…..دربند واسیرصد خرافات شدیم

ـ کلا فرهنگ مناسبات عوض شد وازفرهنگ انقلابی به فرهنگ چاله میدانی تبدیل شد فحاشی وفحشهای ناموسی حتی توسط خانمها به مردان رایج شد

ـ خانمها قدرت را که گرفتند زندان سازی شکنجه وکشتن وکتک زدن درپنهان ونشستها وتف وتوهین وتحقیروتجاوزبه نفرات کم سن وسال وزنها شروع وفساد گسترده راه افتاد

ـ مبارزه با خانواده وعشق وعاطفه وعلائق شروع شد واین موارد جزکارهای حرام وازجنس خمینی ووزارت اطلاعات ودشمنی با مناسبات قلمداد وجا انداختندوخانواده شد مزدوروزارت اطلاعات ایران

ـ روح وروان ادمها را کشتند وجای ان را نفرت وکینه نسبت به هم گرفت وتبدیل به چوب خشک شدند

ـ جاسوسی وگزارش دادن بعنوان خصلت انقلابی قلمداد وجا افتاد که خیلی ازگزارشها رابدروغ برعلیه هم مینوشتند وهمدیگررابرای کرسی یا مثلا فرمانده شدن زیرپا له میکردند اسم این رابنده گذاشته بودم نردبان تشکیلاتی یعنی نفرات پاهایشون رابرای بالا کشیدن خود روی شونه های دیگران میگذارند وبالا میروند

ـ صداقت ازبین رفت وجایش رابه دروغ ودغل ودورویی ونیرنگ داد

ـ تنبلی وتن پروری وتن لشی بروزپیدا کرد

 ـ اگاهی ومطالعه وصلاحیت ارزش خودراازدست داد ومجیزگویی وتعریف وتمجید ازرهبری وگزارشهای دروغ صلاحیت افراد رامشخص میکرد هرچه مجیزبیشترازرهبری وخانمهای شورای رهبری میکردی به مدارج بالاتری میرسیدی وعکس این جزامی وایزوله ترمیشدی

ـ زاد ولد متوقف ونفرات پیروفرسوده وازنظرتولید مثل ابترشده ونتوانست نیروی جدید جایگزین کند وبی اینده شد

ـ خانمها تماما شدند محرم وزن رجوی وخطبه عقد همگانی خونده شد وحرمسرا راه افتاد که زنها بنوبت با انتخاب مریم عضدانلو ورجوی بنام محرمیت ویکی شدن با رهبری به حرمسرای رجوی برده شدند تا انجایی که خود خانمها گفته اند نزدیک به صد زن رحمهاشون بیرون اورده شد

ـ البته فوایدی هم برای رجوی داشت به این وسیله نفرات را درتشکیلات نگه داشت گرچه پوسیده بود ولی نیروی چندهزارنفره انهم زن ومرد درکنارسلاح وزرهی امکان تبلیغات وموضع گیری وادعای الترناتیو واپوزیسیون رابه رجوی میداد

ـ میتوانست هوادارا درخارج ازکشورجذب کند وخودرا ارتش ازادی بخش بنامد وبا هیبت ان پول وامکانات ازعراق وعربستان وسایرکشورهای عربی مخالف حکومت ایران بگیرد وبا پولها هم درپارلمانها وهم بین سیاستمداران لابی کند

به بهانه اپوزیسیون قدرت مند که ازداخل اطلاعات جمع اوری میکند فروش اطلاعات کرده وبه بهانه کمک به فرزندان زندانی وشهدا انجمنهای خیریه راه اندازی ودرپناه ان پولشویی کند وازمردم کشورهای غربی پول جمع اوری کند

ورود نیروهای جدید

اینکاردردومرحله انجام شد یکی سال 68که اسرا جنگی را ازاردوگاه های عراق اوردند ویکبارهم درسال76که فرزندان خودراازخارجه به عراق برگردوندند که بنده با هردومورد مخالف بودم سال68 مارابه نشست صدا کردند وانجا اوردن اسرارامطرح کردند که چندنفردرمخالفت صحبت وبقیه مثل همیشه شروع به شوروفتوروتعریف وتمجید ازکارهای انقلابی ودرست رجوی کردند که فقط اوست که میفهمد ومیداند چکارمیکند وقتی دیدند مخالفت ما جدی ومنطقی وبا استدلالات درست است که هیچ جوابی ندارند مسول نشست گفت ما نظرشما را نمیخواهیم تصمیم گرفته شده وهماهنگی ها انجام شده ونیروها فردا وارد اشرف میشوند که منهم جوش اورده گفتم وقتی همه کارها راکرده اید ونظرمارا نمیخواهید پس چرا ماراصدا کرده ووقت مارا میگیرید با دستورتشکیلاتی همه مسایل حل بود ماهم گردن میگذاشتیم ولی این برخوردها وتنظیمات نه مجاهدی ست نه انقلابی وتوهین به شعورما وقوانین تشکیلاتیست

دوم فرزندان خود را که درزمان حمله اول امریکا به عراق درکویت به خارجه فرستاده بودند را اوردندکه دراینرابطه هم بنده درنشست مخالفت کردم وداستانهایی درهردومورد داشتیم که ازنوشتن انها صرف نظرمیکنم دریک کلام درهردومورد سازمان ضربات کلان ازهرنظرخورد وبروی خودش نیاورد وهردو تفکروتصمیم رجوی وعضدانلو تشکیلات ومجاهدی رابرباد داد وما دیگرازانسال روی ارامش ندیدیم وسازمان به حالت اول برنگشت

بخاطرمخالفت با هردومورد بنده زیر فشا رزیادی رفتم و انواع حرفها و اتهامات نصیب ما کردند ودرطی سالیان ازفرط سوزش درهرفرصتی موضوع رادرنشستها ویا صحبت فردی که مسولین با من داشتند یاداوری میکردند که توبا تصمیم رهبری دراین دومورد مخالفت کردی ورودرروی رهبری ایستادی یکباردرسال 81مسول نشست همین موضوع رامجددا بمیان کشید وناراحتی اش رااعلام کرد وگفت توهنوزتناقض اوردن نیروهای جدید را درخود حل نکردی اینکه روبروی رهبری وتصمیمات ان می ایستی نشانه چیزدیگریست وافراد حاضردرنشست را برعلیه بنده تحریک وبسیج کرد منهم ایستادم وازحرفهای خود دفاع وانواع فاکتها درجلوی انها گذاشتم وخواهان پاسخ گویی شدم که هیچ پاسخی نداشتند زیرا خودشون اگرما یک فاکت میدونستیم  ازهزارفاکت خبرداشتند ولی هدف انها بهانه گیری برای هرچیزی برای منکوب وتسلیم کردن ما بود ولاغیربنده هم اجازه نمیدادم که ازادی که درکادرتشکیلاتی بود را ازمن بگیرند وحرفهایم رابهرقیمتی میزدم وشوخی دراین زمینه ها با هیچ احدی نداشتم

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت پنجم و ششم)

—————————————–

1- خاطرات من : قسمت هفتم

در 12 آوریل 2020 به دست وطنم ایران

حمله عراق به کویت

سال68دواتفاق افتاد یکی رجوی نشست گذاشته که بنده دران نشست نبودم وفیلمهایش رانگاه کردم وانهم بحث امام زمان بود که رجوی میگفت شما نان این امام را میخورید بهره اش را میبرید نام ونشانش رادارید ولی اسمش را نمی اورید بطورخلاصه خودرا غیرمستقیم امام زمان نشان داد که درتشکیلات خیلی ها زیاد میگفتند برادرمنظوررجوی امام زمان است ویکی هم بعد اوردن اسرا کلا رفت وامدها با دوستان واشنایان وبه مقرات دیگررفتن که قبلا داشتیم را کنسل ومارا درمقرمحدود کردند ؛سازماندهی من تغیرکرد وبه لشگردیگری رفتم وواردسال 69 شدیم یک روزکارداشتم ودیربرای ناهاررفتم ناهارم راخورده وبه سمت اسایشگاه برای نمازازسالن خارج شدم چندمتری نرفته بودم دیدم ازدفترلشگریکی بد وبدو امده وگفت برید سالن کاردارند من برگشتم وبقیه راهم ازخواب بیدارکرده ودرسالن تلویزیون عراق رابرخلاف معمول روشن کردند وفهمیدیم صبح عراق به کویت حمله کرده است منهم به اسایشگاه رفته وبرای رجوی گزارش تحلیلی نوشتم ویاداوری کردم که اینکارتماما به ضرر ماست وپیشنهاداتی داشتم که نوشتم وفرستادم سوالی که مطرح است چرا عراق به کویت حمله کرد ؟

عراق یک اشتباه استراتژیک داشت وانهم حمله به ایران بود ازانجایی که درایران انقلاب شده وارتش ایران زمین گیرشده بود واختلافات داخلی هم مزیدبرعلت با همراهی غربیها واعراب به ایران حمله کرد وخسارات زیادی خورد وبدون نتیجه پایان یافت عراق چند مشگل داشت

یک : درجنگ خسارات زیادی خورده اسرای وکشته ومجروح ومعلولهای زیادی داده وهیچ نتیجه ای نگرفته بود ملت سوالات داشتند که چرا وچی شد

دو:چندصد میلیاربه غربیها واعراب بدهکاربود وانها پول خودرا میخواستند

سه : هیچ چیزی که بدست نیاورده بود ازیک طرف نیمی ازاروند رود که راه ابی او به خلیج فارس بودراهم ازدست داده وراه ابی عراق بسته شده بود

چهار:میخواست با اشغال کویت اولا خود را ازشربدهکاری خلاص کند به دریا وصل بشود وبا ثروت کویت هم بدهکاری رابدهد وهم خرابی ها راجبران واقتصا د را سروسامان داده صدای مردم را بخوابوند

پنج:فکرمیکرد پیروزجنگ ایران است وغربیها مثل جنگ با ایران ازاو حمایت میکنند نمیدانست که کویت حیاط خلوت امریکاست  ؛ حمله به کویت ادامه اشتباه استراتژیک صدام درجنگ با ایران بود نباید کویت راازایران جدا کرد این دوجنگ مکمل اشتباهات صدام هستند

ازفردای انروز تعدادی ازاسرا که نمیخواستند بمانند رابه دولت عراق تحویل دادند تا انها رابا اسرای عراقی مبادله کنند که خیلی ها رفتند واموزشها برای امادگی شروع شد وهمه وارد اموزشها شدیم ودرمیدان مانور که درنزدیکی شهرکفری داشتیم مستقرشدیم ؛چندماه طول کشید بعد هم یک شب دم صبح امریکا حملاتش راشروع وعراق وکویت شده بود اتش ودود وباران چاههای نفت عراق وکویت اتش گرفته بود انهم به تعداد خیلی زیاد وتمام عراق شده بود دود یعنی ما شب وروز دود استنشاق میکردیم وباران سیاه میبارید کلا اب وهوا بهم ریخته بود هوا که خوب میشد سنگرمیکندیم وشب وعصرباران همه راخراب میکرد ودرگل وشل زندگی میکردیم اب سنگرهایمون راخراب میکرد زیرباران میموندیم وازطرف دیگرمیگفتند شرایط جنگی ست با بودن انواع خوراکی ها انهم بمیزان حداقل برای دوسال خودراتحریم کرده وگرسنگی میکشیدیم اب برای نظافت وشستشو نبود لباسها کثیف وسرتا پایمون را گل وکثیفی برداشته بود هوای سرد نمیشد دررودخانه ای که درزمین مانوربود خودرا شست خلاصه شرایط خیلی سختی را میگذراندیم وهرروزتعدادی خواهان جدایی میشدند وانها رابه پادگانی دربین کرکوک وتکریت منتقل میکردیم زیرا امان بقیه را میبریدند وامکان نگه داری دران زمین مانوروشرایط نبود وانها هم بخاطرهمین شرایط خواهان جدایی بودند یکشب زیرچادرنشست گذاشتند وپنج نفرازنفرات قدیمی وفرماندهان دسته ومعاون گروهان اعلام رفتن کرده بودند هرکس حرفی میزد بنده گفتم من مخالف حرف شما ها هستم ومخالف رفتن این نفرات ولی چون خودشون میخواهندبروند ازادهستند بروند دنبال زندگی مطلوب خود نمیخواهند مبارزه کنند بخودشون ربط دارد وهرکس ازاد است برای زندگی وعمرخود تصمیم بگیرد این حرفها وبد وبیراهها که گفته میشود هیچ مشگلی را حل نمیکند بگذارید بروند که این صحبتها بعنوان بی مرزی بنده با خمینی قلمداد شد البته نه دران نشست درپشت سروبعدها که مرز ندارم بین دوست ودشمن فرق قائل نیستم ودهها حرف وحدیث دیگرالبته برای بنده شنیدن اینگونه حرفها عادی وبه انها عادت کرده بودم ؛

یک شب مرا صدا کردند وگفتند که میگویند تو میتونی چاه بکنی میخواهیم چاه برای اب بکنیم ووضعیت را کمی سروسامان بدهیم گفتم اولا من چاه کن نیستم دوما هیچ اشکالی ندارد میروم ومیکنم سوم زمینهای اینجا را شناخت ندارم نمیدونم اصلا اب دارد ؛ ندارد چند متری به اب میرسد همه اینها مسله است  چهارم ایا به رگه سنگ میخوریم یا نه نمیدونم زمین چطوریست ؛ بمن گفتند چند هزارلیتراب میدهی گفتم هیچی وقتی هیچ اشرافی به هیچ چیزی دراینجا ندارم قول اب نمیدهم  چرخ چاه درست وزمینی را انتخاب کردم ومشغول شدیم  بعد از هفده متربه اب زیادی رسیدیم وروزانه تقریبا سی هزارلیتراب میداد چون پایین یک تپه ونزدیک رودخونه کنده بودم بعد هم لوله کشی ومنابع بالای تپه ولشگرهای دیگرمیامدند وازمنابع که سیستم درست کرده بودم اب به تانکرهای خود می ریختند ومیبردند مشگل بهداشتی چندین لشگرحل شد تعدادی خروقاطرخریده بودیم وبارها رابا انها تا حدودی جابجا میکردیم تعدادی خرها را با کامیون اشتباه گرفته وچندتا ازانها رازیربارسنگین کشتند ویکی راهم با گیربکس تانک با جرثقیل رویش گذاشته بودند له کردند وداستانهای دیگر تا اینکه عراق تسلیم وازکویت خارج شد البته امریکا خروج به شرط بمباران ارتش عراق درحین عقب نشینی را گذاشته بود دراشغال کویت ارتشی که انجا بود تارومارشدوازبین رفت انهم با تمام ادوات جنگی وتعداد کمی توانستند خودرابه عراق برسانند

درعراق ارتشی وجود نداشت وشیرازه عراق ازهم پاشیده بود ارتشی هایی هم که درعراق حضورداشتند لباسها را کنده وفرارکرده بودند بخصوص درشمال که کردها ودرجنوب شیعیان حمله کردند که تمامی حملات با هماهنگی ایران انجام میشد ازجنوب تا نزدیکی بغداد شهرها را گرفته بودند ازشمال کردها مناطق کردی را تسخیرواطراف ما رادرزمین مانورکنترل میکردند ومیخواستند ازمنطقه سلیمان بک پشت مارادرزمین مانورببندند ودرهمان زمین مانورکه ما اصلا امادگی نداشتیم کاررایکسره کنند وهمزمان ازسمت شهربان ومقدادیه وبعقوبه درحال محاصره اشرف بودند تانیروهای پشتیبانی را دراشرف نابود کنند (البته اگرمن جای ایران بودم درتمامیت وارد وصدام راسرنگون وعراق رامثل الان به مخالفین میدادم ولی ایران با چند تیپ واردشد که اشتباه بسیاربزرگی کرد وبه نتیجه نرسید ) برای عراق فقط بغداد وقسمتهای سنی نشین دراستان الانبارمونده بود که اگروارد بغداد میشدند بلافاصله سقوط میکرد زیرا قسمت اعظم بغداد شیعه نشین ومخالف صدام بودند که بدلیل بی تجربگی ونداشتن علم وعلوم نظامی وسلاحهای مناسب شکست خوردند ماهم قسمت شمال راداشتیم که ما شبانه زمین مانورومحل استقراردرحین جنگ امریکا با عراق درکویت را تخلیه وخود راازافتادن درمحاصره نجات دادیم البته کردها درشهرطوزبما حمله وچندنفرازما کشته وزخمی شدند که همان شب جواب دادیم وکردها عقب کشیده وما خارج وبه اشرف برگشتیم چند نفرقرارشد برویم استراحت ودوساعت بعد برویم ماموریت بقیه هم تانکها ونفربرها رابرداشته به سمت شهرطوزبرای نجات بقیه که درمحاصره افتاده بودند حرکت کردند دربرگشت ازماموریت که سه روز طول کشید درخروجی شهردبس که بین تکریت وکرکوک قرارداشت کردها بما حمله کردند درحین حمله سیم گازخودرو من برید وبقیه رفتند وما سه نفرموندیم با کردها وزیراتش امدیم پایین دونفردرگیرشدند ومنهم سیم را با هزاربدبختی وبا سیم وطناب وصل کرده وخودراازمنطقه بیرون کشیدیم واززیراتش کردها نجات پیدا کردیم اما سایرین درسلیمان بک با کردها درگیرشده بودند وتعدادزیادی ازکردها کشته شده وتعدادی اسیرشده بودند وتعدادی هم ازما کشته وزخمی شدند سلیمان بک وکوههای اطرف تا اشرف وشهربان ومقدادیه وجلولا وخانقین وامام ویس و خالص وبعقوبه تا هارونیه نزدیک بغداد را گرفتیم وهمه راپاکسازی کردیم تا ضربه نخوریم دستورامد برویم به کوههای خانقین وجلولا نزدیک مرز زیرا شهرطوزرا عراق گرفت ومسیرکردها رابست وماهم سلیمان بک راتحویل عراق دادیم وبسمت مرز حرکت کردیم البته بمن گفتند تانکها نیازبه تعمیرات دارد توبرگرد اشرف وتانکها راتعمیروبه جبهه بفرست  لشگرما به کوههای مروارید که مرز خانقین با ایران بود رفتند درانجا ازچهارده محورایران به ما حمله کرده بود که من نبودم که ایران کشته های زیادی داده بود وبعد ازمدتی که به جبهه برگشتم کشته ها درحال پوسیدن وخورده شدن توسط حیوانات بودند که سراسرارتفاعات ود ره ها پرازجنازه بود هدف ما ازرفتن به کوههای مروارید ومرزاین بود که به سمت ایران حرکت کنیم ازانجایی که صدام خیلی ضعیف شده بود اجازه نداد ولی بمحض اینکه خودش راجمع وجورکرد بلافاصله نیروهای پیاده خود رافرستاد ومنطقه راازما تحویل گرفت وما به اشرف برگشتیم وتمام نیروهای خورا درمکانهای استقرارما مستقرکرد

با برگشت به اشرف همه دربهت وناباوری بودند زیرا بهترین شرایط وبهترین بهانه برای عراق وجود داشت تا بما بگوید ازادید اگرمیخواهید به ایران بروید حرکت کنید ولی ازانجائیکه می ترسید ومیگفت نمیخواهم دوباره خودرادرگیرجنگ هشت ساله با ایران کنم جرات نکرد چنین امکانی رادراختیارما بگذارد

جمع بندی :

ـ عراق نشان داد که هرگز اهل جنگ با ایران نیست ومنافع خودش راتشخیص نمیدهد

ـ مشخص شد که ما برخلاف حرفهای رجوی اصلا ازاد نیستیم ودرمسایل کلان بخصوص انجایی که منافع عراق درپیش است هرگزبما میدان نمیدهد

ـ مشخص شد که ما نمیتوانیم هرتصمیمی بگیریم وباید با هماهنگی وخواسته ومدنظرقراردادن منافع دولت عراق باشد وهرگزالویت اول با منافع وخواسته ما نیست

ـ برای چندمین بارمشخص شد که ما کارتی دردست صدام برای بازی با ایران هستیم

ـ هرگونه روزنه ای بسمت ایران بسته شد وتمامی امیدهای سالیان برای رفتن به ایران برای همیشه به ناامیدی ویاس تبدیل وتاثیرات مخربی برپیکره سازمان وارد اورد

ـ برهمگان مشخص شد که خط ارتش ازادیبخش بگل نشست وازاین ببعدهیچ امیدی به این راه نیست

ـ امدن به عراق وسرمایه گذاری روی ان واستراتژی نشات گرفته از ظرف عراق درتمامی زمینه ها شکست خوردوارتش برای همیشه زمین گیرودلایل وجودی خود راازدست داد

ـ معلوم شد که سازمان درشرایط جدید هرکاری کند وهرراهی رابرود روزبروز ضعیفترخواهد شد وبسمت فروپاشی میرود زیرا که فلسفه وجودی درعراق دربن بست است

2- خاطرات من : قسمت هشتم

در 15 آوریل 2020 به دست وطنم ایران

حمله هوایی به اشرف

بعد ازبرگشت ازجنگ به اشرف وارد اموزشها شدیم چون ضعف اموزشی بخصوص دررابطه با زرهی کاملا درجنگ مشهود بود عراق به خاطرقدردانی درجنگ که ازسرنگونی نجاتش دادیم ستاد اموزش فرماندهان ستادی وژنرالهای خودش رابرای اموزش به اشرف فرستاد که اکثرا سرتیپ وسرهنگ تمام بودند اموزشها درتمامی رسته های زرهی پیاده مهندسی و…شروع وبعد مدتی با مانورها بپایان رسید که چندماه طول کشید درحین کلاسهای فشرده گفتند میخواهیم رژه برگذارکنیم وهمزمان میبایست کارهای رژه راهم انجام میدادیم وازصبح ساعت چهارصبح بیداروتا ساعت یک ودو شب کارمیکردیم وشب وروزمون بهم وصل بود ونمیدونستیم کی روز وکی شب است تمام ساعات درحال کاربودیم تا اینکه رژه معروف برگذارشد وخبرنگارهای زیادی ازکشورهای مختلف برای پوشش خبری اومده بودند ریل اینطوری بود که نفرات لباس پیاده میپوشیدند وقتی به پایان رژه میرسیدند لباسها اماده وتعویض میکردند وبعنوان مثلا نفرات پدافند وخلبان رژه میرفتند بازتعویض لباس ودررژه زرهی شرکت میکردند با این کلک وحقه بازی جمعیت چهارهزارنفری را خبرنگارها سی هزارمخابره کردند چون نمیدونستند چه کلکی به انها میزنیم  تانکها توپها وکاتیوشیا وادوات جنگی ازعراق گرفتیم ولی بعدها فهمیدیم انها راباید برگردانیم تعدادی را بعد رژه برگردوندیم وتعدادی راهم عراق درجنگ با امریکا گرفت ولی تعدادی راهم خریدیم وپولش رابه عراق دادیم ؛ میرفتم کلاس تاکتیک زرهی وبعدازظهرکلاس برجک تانک وشبها کلاس مخابرات هنوزنفرات برای صبحانه خوردن نیامده بودند ومن صبحانه خورده ازسالن بیرون امدم که بروم کلاس درهمان لحظه صدای هواپیماها راشنیدم ونگاه کردم دیدم فانتوم هستندبه اطرافیانم با صدای بلند گفتم بخوابید زمین هواپیماها شروع به بمباران وموشک باران کردند ما چند نفردرسمت راست سالن زمین گیرشدیم وهواپیماها جلو وپشت سرما را با موشک زدند وسمت چپ سالن را با بمبهای خوشه ای بمباران کردند که کسی دران قسمت نبود اگرسمت راست رابمباران میکردند زیرترکشهای بمبهای خوشه ای تعداد زیادی کشته وزخمی میدادیم قسمتهای دیگرراهم بمباران ودراشرف یک نفرکشته وچندنفرزخمی شدند ویک هواپیماهم توسط نگهبانان ضلع سرنگون شد که دربیرون اشرف سقوط کردوعراق خلبان را اسیرکرد وباخودش برد

درهمان سال سازماندهی من درهمان مرکزتعغیرکرد وبه اداری رفتم ومسولیتم تعمیرات تانکها بود نفرات برای مانوربه بیرون رفته بودند خبراومد که رژیم نیرو به مرز اورده وممکنه حمله کنه تانکهارابفرست به زمین مانورالبته دروغ بود ومیخواستند امادگی مارابسنجند ازاین بازیها درمیاوردند منهم تنها بودم رفتم و52باطری سنگین زرهی را تنهایی ازانباربرداشته وهمه را داخل تانکها برده و بستم وتانکها رابارکمرشکن کردم وفرستادم رفتند وشب برگشتند وگفتند منتفی شده دوباره تانکها را پیاده ودرپارکینگ زرهی پارک وساعت یک شب شد ازپارکینگ درامدم کمی که راه رفتم دیدم پاهایم ازحس افتاد وکمرم  تکون نمیخورد خودم رابا هربدبختی بود رسوندم اسایشگاه ومثل ادم فلج افتادم صبح برای مسولم پیام فرستادم امده ودید ورفت منهم دو روز گرسنه وتشنه دراسایشگاه موندم ویک روزبه یکی ازدوستانم داستان را گفتم ودرخواست کردم اگربرایت مشگلی درست نمیکنند بروبرایم اب وغذا بیاوراوهم گفت هرچی میخواهد بشود رفت وبرایم غذا اورد وخوردم وازگرسنگی وتشنگی بیرون امدم بعد چند روزمسولم امده وگفت بلند شوبرو زمین مانورگفتم برادرمن کمرم درد میکند بجای اینکه برایم غذا بیاوری ومرابه دکترببری چندروزه رفتی وپشت سرت نگاه نکردی الان امده ومیگویی بروم زمین مانور که گفت خودت رابه مریضی زدی واین علاعم بریدگی وکم اوردن درمبارزه است گفتم باشه بلند شده با بدبختی سوارماشین شده رفتم درانجا که رسیدم مرا خواسته وداستان را پرسیدند گفتم که مسول بالای مرکز انزمان قبول نکرد منهم عصبانی شده وگفتم دروجود شما وسایرفرماندهان شرافت انسانی نمی بینم واززیرچادرنشست بیرون امدم وبرگشتیم اشرف درمقردیدم رابطه ها کلا طوردیگریست که به درگیری درنشستها کشیده شد داستان چه بود

داستان ازاین قراربود که زنها که فرمانده شده بودند هرکس که میخواست برود بیرون ازسازمان را درکانکس زندانی وانها را شبها کتک میزدند وبه تعدادی هم که کم سن وسال بودند تجاوزکردند ویک رابطه ای هم بود بین فرمانده مرکز که زن بود با معاونش که مرد بود من پی به این مسایل بردم واینها فهمیدند که من خبردارم برای ساکت کردن من اقدام به این مارکها وتهمتها وفشارها کردند تا اولا بترسم وحرفی نزنم دوم اینطورجا بی اندازند که من بریده ام واخراج کردند مشگلی پیش نیاید لجن مال کردن را هم ازقبل شروع کرده بودند درگیری بالا گرفت ومرا تهدید به کتک زدن وکشتن کردند منهم ایستادم وگفتم اگرمیخواهید اسایشگاهها را اتش وتعداد زیادی جنازه روی دستتون بگذارم وابروی سیاسی تون راببرم نزدیک من بشوید که درنهایت برگه جلو من گذاشتند وگفتند بنویس بریده ام ومیخواهم بروم منهم ننوشتم وبه خروجی رفتم درانجا نامه ای به مریم رجوی نوشته وسربسته به مسایل اشاره ودرخواست کردم حضوری همه را توضیح بدهم که دیدند ازخیلی چیزها خبردارم وبه ضررشون است مرا برگرداندند وهمه کاسه کوزه ها را سر اون معاون مرد شکسته اورا سربه نیست ودراشرف کشتند ومنهم به اماد وترابری جای قبلی که سه سال پیش بودم رفتم

بند شین وشروع راهگشایی وراه اندازی داغ ودرفش

بزن باران که دین رادام کردند ….شکارخلق وصید خام کردند

بزن باران خدا بازیچه ای شد…..که با آن کسب ننگ ونام کردند

وحشی بافقی

به آمادوترابری منتقل ودرقسمت نانوایی مشغول به کارشدم با صدها مشگل اجرایی وتشکیلاتی ونگاه های انچنانی وتنظیم رابطه های مشمئز کننده ودرگیری های ساعت به ساعت که چون کارواجراییست ازنوشتن انها صرفه نظرمیکنم

بندی امد بنام بند انقلاب شماره پنج که مریم عضدانلو تعدادی را انتخاب کرده وانها را هم ردیف خود وشورای رهبری انتخاب کرد وطبق معمول نشستها وگزارش نویسی وخوندن خود وبحثهای ایدئولوژیک وتشکیلاتی که ماهها طول کشید بلافاصله بندی اومد بنام بند ر یعنی ریاست جمهوری مریم عضدانلو شد رییس جمهورورجوی اورابه فرانسه فرستاد واسمش راگذاشت پرتاب موشک استراتژیک رفت که هواداران وایرانی ها را جمع وجوروکارسیاسی انجام بده ونیرو برای اشرف بسیج کنه بازما درگیربحثهای صد من یک غازشدیم مریم عضدانلو هم رفت ومراسمهای مختلف با پولهای کلان خرج میکرد ویک روز روز زن یک روز پارلمانترها و….برگزارمیکرد وگاه گداری هم برای ماها ساعتی کفشی پیراهنی میفرستاد البته چینی که یک ماه دوام نمیاورد ومیبایست پرتابش میکردی داخل سطل زباله بما میگفتند عراق تحریم است ومواد کم درصورتی که دروغ میگفتند وما هم مثل عراقیها البته بعضی مواقع پنیرک میخوردیم که نفرات صدایشون دراومد ودرنشستها گفتند مرگ برپنیرک زنده باد تخم مرغ رجوی دید بدجوری شد مریم عضدانلو راوارد صحنه کرد واو هم گفت غذای بدهید پولش را من ازفرانسه با مالی اجتماعی منظورگرفتن کمک از مردم فرانسه را میگفت میفرستم درصورتی که هرگز مشگل مالی وتحریم نبود میخواستند اشرف رادرحالت جنگی وفشارنگه دارند تابقول خودشون نفرات به مسایل جنسی وخانواده فکرنکنند که برنامه غذایی تعغیرکردراه گشایی هم شروع شد وبمدت یک سال ونیم ادامه داشت تیمها میرفتند ایران تا نفرات جدید بیاورند بنده مخالف بودم ودرنشست گفتم مگه ما ازچریک شهری بخاطرکشته های زیاد دست برنداشتیم ؛ ماارتش هستیم نه پیشمرگه درکردستان واین خط وخطوط فقط نفرات رابه کشتن داده وفایده ای هم ندارد که بعد یکسال ونیم با کلی کشته واوردن چند نفر انهم نفرات عادی جامعه نه مثل ماها که ازقدیم با سازمان بودیم که خودش دردسرهایی رادردرون تشکیلات بدنبال داشت ودولت عراق هم گفت برایم با رژیم ایران دردسردرست شده وفشارمیاورد وتعطیل شد ؛

 یک باره شروع کردند به اسم ماموریت نفرات راازمقرات بردن وکسی نمیدونست کجا میروند بعد ها معلوم شد که بنام شک امنیتی دقیق نمیدونم صحبتها بین چهارصد تا هفت صد نفررا تخمین میزنند را دستگیروبه زندان بردند که نفرات رادرزندانها شکنجه کردند وطبق خبرها شش نفرهم زیرشکنجه کشته شدند وگفته بودند شمارا رژیم بعنوان نفوذی فرستاده تا رهبررا ترورکنید که هشتاد درصد انها نفرات قدیمی وزندان رفته وسالها دراشرف زندگی میکردند چطوری یکباره نفرچندین ساله انهم دراشرف ایزوله وسط بیابونهای عراق که هیچ رابطه ای با کسی ندارند نفوذی ومزدوروزارت اطلاعات شدند خودش بحث دیگریست واقعیت این بود که اعتراضات شدت گرفته وروزبروز بیشترشده وتعدادی خواهان جدایی بودند وخیلی ها زیربارموضوعات نمیرفتند ازبحثهای صد من یک غاز انقلاب با بندهای مسخره وبی محتوایش خسته وکلافه بودند به بهانه شک امنیتی مخالفین را دستگیروزیرفشارگذاشته بود که بعد هفت هشت ماه همه راپیش رجوی برده بودند واو هم درمقام رهبروجنت مکانی که خبرنداشته وانتقاد به مسولین دارد همه را شامل عفو ملوکانه خود کرده بود وهمه برگشتند ولی فقط باعث ابروریزی شد چون همه فهمیدند که زندان دارد وشکنجه وتعدادی زیرشکنجه کشته شده اند وتماما بدستوروزیرنظراوبوده زیرا هیچ حرکتی بدون اجازه وبدون دستوراو انجام نمیشد وبعد ها سیاست مشت اهنین رابکاربرد ولی کارازکارگذشته بود ورجوی دراذهان ملت فروریخت دیگرآن رجوی سابق با همه ان احترامات واقعی که به او میگذاشتیم درذهنها نبود بهتربگویم رجوی با اینکارش خودش رادراذهان کشت ودورانداخت زیرا دیدند که هنوزدرعراق است ودرحال مبارزه ؛ راه انداختن زندان وشکنجه انهم فردی انقلابی که خودش زندان کشیده وشکنجه شده این برخوردها ورفتاررابا نیروهای ازجان گذشته وسالیان دررکابش بودن اینطوری تنظیم وسیاست مشت اهنین رادرپیش گرفته وسرکوب میکند اگربه قدرت برسد چه بلایی سرملت خواهد اورد واینکه تمامی حرفهای ازادیخواهی دروغی بیش نیست واورا درکنارلاجوردی وخمینی قراردادند واعتمادها کلا پرپرشده وازبین رفت وهمه فهمیدند که رهبرعقیدتی انروی سکه ولایت فقیه خمینی ست وانقلاب وحق رهبری زنان برای این بوده که سرکوب کند وبه انقیاد دربیاورد کاری که با مردان نمیتوانست انجام دهد با فرمانده کردن وبدست گرفتن سلسله مراتب فرماندهی با زنان انجام داد وپوشالی بودن انقلاب را به اثبات رساند این یک مورد دیگرازعواقب انقلاب ایدئولوژیک بود

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت هفتم و هشتم)

***

همچنین:

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت نهم و دهم)

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم آوریل 2020:… رجوی اسم این سلسله نشستها که 18 روز صبح تا اخرشب ادامه داشت را گذاشته بود نشستهای حوض چرا این اسم گذاشته شده بود بهارستان مثل سالنهای ورزشی بود که صندلیها بصورت دایره نصب وپایین ان محوطه ای به اندازه زمین والیبال داشت که درضلع روبروی صندلیها جایگاه سخنران ورجوی بود محوطه خالی وسط رارجوی میگفت حوض دلیلش هم این بودنفرات پایین وروی زمین روبروی رجوی می نشستند واعترافات خودراانجام میدادند ورجوی میگفت این حوض پاک کننده است وانرا با خانه علی ابن ابی طالب مقایسه میکرد که یاران علی انجا می نشستند واعتراف میکردند وپاک میشدند وغیرمستقیم خودش راعلی مینامید وما ها راهم یاران علی…. علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت نهم و دهم) 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت نهم و دهم)

1- خاطرات من : قسمت نهم

نشست حوض

سال74گفتند میروید بغداد برای نشست رفتیم ومستقرشدیم ودربهارستان نشست شروع شد رجوی اسم این سلسله نشستها که 18 روز صبح تا اخرشب ادامه داشت را گذاشته بود نشستهای حوض چرا این اسم گذاشته شده بود بهارستان مثل سالنهای ورزشی بود که صندلیها بصورت دایره نصب وپایین ان محوطه ای به اندازه زمین والیبال داشت که درضلع روبروی صندلیها جایگاه سخنران ورجوی بود محوطه خالی وسط رارجوی میگفت حوض دلیلش هم این بودنفرات پایین وروی زمین روبروی رجوی می نشستند واعترافات خودراانجام میدادند ورجوی میگفت این حوض پاک کننده است وانرا با خانه علی ابن ابی طالب مقایسه میکرد که یاران علی انجا می نشستند واعتراف میکردند وپاک میشدند وغیرمستقیم خودش راعلی مینامید وما ها راهم یاران علی دراین سلسله نشستها گفت انتقاد ازخود قدیمی شده وچون ما تکامل پیدا کرده وازنظرایدئولوژیک به مرحله بالاتری رسیده ایم باید انتقاد ازخودهم متکاملتروهم طرازایدئولوژیک بشود تا جوابگوی مرحله کنونی باشد که دراین راستا هم کلی بحثهای سیاسی انجام میداد واززمین وزمان نمونه وفاکت میاورد که رژیم درحال سرنگونی ست وماهم درمرحله امادگی سرنگونی هستیم باید ایدئولوژیک خودمون را با شرایط سیاسی وفق بدهیم تا بتونیم به مرحله سرنگونی جواب بدهیم این حرفها درهرنشستی روزها تکرارمیشد اما بحث حوض چی بود بحثی بنام عملیات جاری یعنی روزانه ودرساعت ودردقایق وثانیه ولحظات با زشتی ها واشتباهات خود باید جنگید تازمانی که مانتونیم لحظات خود راازبین ببریم وخود را با اعتقادات ؛تشکیلات ؛ رهبری؛ شورای رهبری و…همطراز نکنیم نمیتوانیم سرنگون کنیم این راهم یاداوری کنم که قبلا نوشتم فلسفه وجودی سازمان جنگ بود وقتی جنگ نیست واتش بس شده تشکیلات فرو می پاشد رجوی برای جلو گیری ازفروپاشی انقلاب وجنگ با خود را علم کرد واسمش را گذاشت جهاد اکبر واسم دیگرعملیات جاری جهاد اکبربود ودراین نشست روی این مسایل بحث وصحبت شد ودرنهایت عملیات جاری بعنوان روش حل مشکلات درونی وتشکیلاتی واعتقادی مطرح شد وکلا تمام مسایل براساس همین عملیات جاری حل وفصل میشد

عملیات جاری چی بود یک نمونه میگویم که تمامی مسایل افراد اینگونه حل وفصل میشد

فاکت : رفتم برای تعمیرخودرو بیشتروقتم را صرف حرف زدن با نفرات دیگرکردم

نقطه اغازیا دلیل هدردادن وقت چی بود :گفتم اگرتعمیرات یک روزیا دوروزهم طول بکشد فرقی ندارد کاردیگری نداریم

واقعیت : هرنفرهرچی میخواست مینوشت وعده ای بخود فحش میدادند ازرجوی تعریف وتمجید میکردند وتعدادی هم حرفهای معمولی میزدند بعنوان مثال انهایی که مجیزگو بودند مینوشتند

من نامرد وبی ناموس وبی شخصیت بودم تمام وجود من ازسلولهای خمینی بود کارمن بدترازکارپاسداربود باهدردادن وقت بجیب وزارت اطلاعات رژیم ریختم ازرهبری فاصله گرفته بودم برادریعنی رجوی وخواهرمریم فلان وبهمان وخلاصه کلی تعریف وتمجید ازرهبر

افرادی که معمولی مینوشتند : تنبلی کردم خسته بودم دلم میخواست کمی با دوستم حرف بزنم

درقسمت تعهد هرکس برای خودش تعهدی میگذاشت بازتعدادی حرفهایی میزدند که خود خداهم نمیتونست انجام وبه انها عمل کند مهم نبود مهم این بود که ازرهبرتعریف وتمجید شود

اما موضوعی که این وسط بود هرفردی بستگی بخودش تعدادی فاکت مینوشت بعضی ها تا ده تا درروز مینوشتند که همه راکلافه ووقت همه را میگرفت ومزخرفات نوشته را میخوند وموضوع دوم بعد ازاینکه نفرات فاکتهای خود را میخوندند هرنفرشنونده اگرحرفی داشت یاد داشت میکرد ودرپایان فاکت خونی به طرف مقابل میگفت درحقیقت ازاینجا داستانها شروع میشد کینه کشی ها؛ برخوردهای فردی؛ گروکشی ها ؛انتقام گیری ها ؛ همه وهمه دخیل بود ودراینجا بیرون میزد ومعمولا درنشستها هرروز ازاین داستانها داشتیم که افراد ازکوره درمیرفتند ومنجربه جروبحث ودرگیری میشد درنشست رجوی عملیات جاری با قوانینش مطرح شد وقرارشد پروژه ها هم که درزمانهایی شکل میگرفت فاکتها به همین شیوه خونده شودمنتهی فرقهایی داشت که بعدا توضیح میدهم درنشست رجوی افرادی که خودش تشخیص میداد با رعایت مسایل رابداخل حوض صدا میکرد وانها رازیرفشارودادوبیداد وفحش وبدوبیراه بقیه قرارمیداد وصدای بقیه را میخوابوند

اگربخواهم نظرواقعی که نظراکثرافراد داخل بود رااینجا بنویسم عملیات جاری هیچ مشگل روحی روانی وتشکیلاتی وایدئولوژیک افراد را حل نمیکرد وپاسخ نمیداد ابزاری برای سرکوب نفرات درنشستهای روزانه وتوهین وتحقیربود که بخاطرحرفهایی که نوشته وخونده میشد باعث فاصله نفرات ازهم وجدایی بیشتروازبین رفتن رابطه ها وتفرقه درونی میشد درنظربگیرید یکی به بهانه نکته بلند میشد فحش وبدوبیراه به دیگری میداد که فلان فلان شده چرا این لحظات را داشتی نباید انتظارداشته باشیم این دونفرگوینده وشنونده بهم نزدیک بشوند نسبت بهم تنفرپیدا میکردند ازسال74 مناسبات براساس این رفتارشکل گرفت وباعث شد ادمها حتی ادب معمولی افراد عادی جامعه راهم ازدست بدهند وافراد هم بخاطر اینکه دعوا وجنگ اعصاب نداشته باشند برخلاف خواسته رجوی هرگز حقیقتهای درونشون رابه بیرون نمیگفتند وعدم صداقت بخرج میدادند ودورویی ترویج میشد وافرادی مثل منهم که کاری با این مسایل نداشتم دوسه فاکت معمولی مینوشتم تا به کسی کوچکترین بی حرمتی نشود وخودم هم نکته ای روی افراد نمیگفتم اگرهم بهردلیلی میگفتم معمولا راهنمایی فرد وپیشنهاد بود تا کسی ناراحت نشود واورا دکوراژه نکند که بخاطرهمین رفتارمستمرزیرفشاروبدوبیراه زنان شورای رهبری بودم وتنها کارم سکوت بود زیرا که نمیخواستم با خانمها درگیربشوم بگذریم ازاینکه هرجا نیازبود وارد درگیری با خانمها میشدم که دراینده به چند نمونه اشاره خواهم کرد اینهم یکی دیگرازبندهای انقلاب ایدئولوژیک بنام بند ف یعنی فردیت بود ورجوی معتقد بود با فاکت خونی روزانه وعملیات جاری وجهاد اکبرفردیت فروبرنده شما ازبین میرود وجای ان رافردیت فرابرنده میگیرد ولی ازانجاییکه خود انقلاب بخاطرمسایل دیگربود که توضیح داده ام نباید انتظارداشته باشیم وقتی ریشه وجود ندارد شاخ وبرگ زنده بمانند بهمین دلیل عملیات جاری اتفاقا باعث شد فردیت فروبرنده هرچه بیشتردرنفرات شکل گرفته ودردرون افراد تعمیق شده وریشه بدواند ونتیجه عکس بدهد

2- خاطرات من : قسمت دهم

رابطه زنان با مردان

رجوی گفت ما بخاطراینکه حق زنان رابدهیم هژمونی ورهبری رابه انها میدهیم واسمش را گذاشت تبعیض مثبت وگفت زنها با این تبعیض مثبت به رهایی میرسند وشما مردها هم با تن دادن به هژمونی ورهبری زنان ازتفکرات مردسالارانه خمینی نجات پیدا میکنید ببینیم این رهایی زنان ومردان به کجا کشید وقتی زنان قدرت رابدست گرفتند کلا رابطه های درونی تعغیرکردبخصوص رابطه زنان ومردان وقتی مردان قدرت راداشتند تمام احترامات فائقه درحق زنان ورعایت مسایل کاملا اجرا میشد ورابطه خواهروبرادری ومناسبات خیلی گرم وصمیمی بود درحدی که خیلی جاها درنبود ظرف ما با هم دریک ظرف غذا میخوردیم وزنها ومردها روبروی هم مینشستند باهم غذا میخوردند حرف میزدند وقتی زمانه برعکس شد رجوی اززنها برای سرکوب مردها استفاده کرد وازانجایی که زنها به قدرت رسیده بودند دراسمانها سیرمیکردند دیگرازروابط نزدیک وخواهروبرادری خبری نبود خیلی جاها به کینه کشی بیشترشباهت داشت تا رابطه مسول وتحت مسول جدا سازیها ودیوارکشیدنها شروع شد کلا زنها ازمردها جداشدند درحدی که حتی پمپ بنزین هم که کاردودقیقه ای بود جداشده بود رفتن به پارک ودریاچه وموزه جدا بود وهیچ رابطه ای بین زنها ومردها نبود درهرمقری چند زن انتخاب شده بودند که صبح برای انجام کارها ومسولیتشون وارد مقرمیشدند انهم درمحدوده جدا ودیوارکشیده شده واخرشب میرفتند که ما انها رانمیدیدیم ولی درکارهای پشتیبانی بدلیل حساسیت وحجم کاروتیمهای کوچکترزنها بیشتربودند وکلیه قسمتها وتیمها با مسولیت زنان بود ما اجازه نداشتیم با زنها تکی صحبت کنیم ویا برای انجام کارهای روزانه اگرکاری داشتیم می بایست دونفره به اتاق کارویا حتی دربیرون جلو چشم صد نفردونفره صحبت میکردیم اجازه نداشتیم به خودروزنها سوارشویم ویا زنی را سوارکنیم حتی درقسمت بارخودرو چون خودروهای ما تویوتا بود که قسمت عقب وبارداشت وازکابین جدا بود داخل کابین ویا خودروهای دیگرکه فقط کابین داشت اولا سوارنمیکردند دوما اگرسوارمیشدی حکم مرگ خودت را امضا کرده بودی زنها با روسری سبزویا قرمزسرخود را طوری میپوشاندند که یک تارمو دیده نمیشد ونفردوم همراه زنها مواظبت میکرد که تارمویی خدایی نکرده بیرون نزند تا عرش کبریایی بلرزه نیفتد یک لباس بلند میپوشیدند که هیچ برجستگی وفرمی ازبدن دیده نشود ادمی احساس میکرد یک تخته راداخل لباس گذاشته اند با این شرایط ما زندگی میکردیم البته زنها خیلی خیلی بیشترازما گرفتارسرکوب وبی عدالتی بودند علی رغم مدعی حقوق زنان وتبعض مثبت تمامی حقوق انها ضایع میشد وزن ستیزی بمعنی واقعی را میشد درانجا دید وفقط تعدادی اززنها که مسولین بالای سازمان بودند دستشون کمی بازبود یکسال ونیم بنده دریگان زنان بودم بغیرازمن همه زن بودند داخل تانک وتعمیرات وزندگی تنگاتنگ دقیقه ای داشتیم یک مورد ازخطا درهم دیگرندیدیم وقتی هم خودم درخواست تعغیرکردم نشست گذاشتند وهمه یگان گفتند نمیگذاریم بروی با هزارمکافات سازماندهی مرا تعغیردادند ولی وقتی جداسازیها وبستنها ودهها اما واگروقانون ومحدودیت اجراشد فسادها ازهردوطرف شروع شد هم زنان وهم مردان دلیل هم اینبود که هرچه جامعه بسته ترودیکتاتوری اجرا شود فساد دران جامعه بیشتراست یعنی زیرچادرهزارفتنه خوابیده است که درزمان ازاد چنین چیزهایی خیلی کم اتفاق میافتد رجوی دراین زمینه ها واقعا روی خمینی وحکومت دینی واخوندی را صدبارسفید کردوقتی بیرون امدم وموبایل خریدم وفضای ایران را بعد سی سال دیدم درحال سکته قلبی بودم انگاربرق سه فازبهم وصل شده است ازدیدن اینهمه ازادی شخصی وفردی زنان ومردان وازادی اجتماعی وسیاسی بطورواقع دراین زمینه ها ما ازدوران اصحاب کهف هم عقب تربودیم وتعجب ازاینکه ما هنوزفکرمیکردیم بگیروببند است وزنان خودرابا ان وضعیت که اشاره ای مختصر کردم را جلو ترازخمینی میدانستیم چون ازدنیای بیرون قطع بودیم وبی اطلاع داستان ما باورکنید عین حقیقت را میگویم خیلی خیلی بدترواوضاع وخیمترازسالهای اول انقلاب بود یا روسری یا تو سری با شدت هرچه تمامترده باربدترومتعصب تراز زمان خمینی یعنی سالهای اول انقلاب درایران اجرایی میشد همین برخوردها وسرکوبها باعث شده بود بین افراد کینه ونفرت بوجود بیاید بخصوص اینکه رجوی میگفت مردها نرینه وحشی هستند وزنها ماد یعنی مادینه رام تعریف زن ومرد مجاهد مبارز ورزمنده ازجان گذشته که همه چیزش رابرای نجات مردم گذاشته اند وگلهای سرسبد جامعه وقشراگاه هستند این بود مردها نرینه وحشی که 24 ساعت فکروذهنشون تجاوزوتعدی به سایرین است وزنها هم مادینه های رامی که به هرچیزی تن میدهند برای همین بین زنها نسبت به مردها کینه عجیبی درست کرده بود انقدرعجیب که ما چند نفردرنانوایی مسول زنی داشتیم این زن انقدرنسبت به مردها کینه ای وبد گمان بود که من به انسان بودنش همیشه شک داشتم ادمی بد دهن نسبت به مردها فحاش انهم فحشهای چاله میدانی وناموسی به مردها میداد که درجامعه عادی حتی ازمردها هم ادمی نمی شنید حقیقتش این بود که رجوی وعضدانلو اورا عمدا فرستاده بودند وازاو حمایت همه جانبه میکردند ودراشکاروپنهان تشویق میکردند تا این برخوردها رابا ما بکند وما راسرکوب کندماهم چون زن بود ازطرف دیگربه احترام رجوی وعضدانلو چیزی نمیگفتیم تا اینکه دیگه انقدرشورش رادراورد که دیدم اگربیشترازاین سکوت کنم به فرهنگ وغیرت وشرافت خود توهین میکنم ازطرف دیگررجوی وعضدانلو انرا دلیل برضعف وترس قلمداد وفشاررابیشترخواهند کرد چندبارگزارش نوشتم وحرفها وفحشهایش رابه گوش مسولین رسوندم ولی هرروزبدترشد تهدید به جواب دادن کردم بازروزبعد فحشهای بیشتری نصیبم کرد تا اینکه نشستش رابهم ریختم وروزبعد که امد وشروع به فحاشی کرد بهش گفتم اولا فحشهایی که دراین مدت بما دادی خودت ورهبرت بخصوص مریم رجوی ست دوم زنکه دریده میخواهی با لگد شکمت را پاره وبه گورستان بفرستمت یکباردیگرنزدیک من بشوی هرچی دیدی ازچشم خودت ببین حرام لقمه پست فطرت بی همه چیز اینقدررجوی بلا سرت اورده به این روز فلاکت افتادی ورفتم که گزارش کرده بود منهم گزارش ودرخواست نشست برای رسیدگی کردم دیدند به جاهای باریک کشید فورا اورا بردند ویک نفردیگررا به عنوان مسول اوردند که کمی بهتربود وحداقل فحش نمیداد این یک نمونه ازصدها نمونه را گفتم تا بدانید مناسبات به چه گندی کشیده شده وچقدربین ما وانسانیت بخاطرتفکرات رجوی جدایی افتاده بود وچرابنده به انسان بودن خود ودیگران شک پیدا کرده بودم این رابطه ها یکی دیگرازعواقب وحشتناک وضد انسانی انقلاب ایدئولوژیک بود  .

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت نهم و دهم)

***

همچنین:

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت یازده و دوازدهم)

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم آوریل 2020:… برای جلو گیری ازتاثیرات خاتمی که رجوی به ما میگفت شما خاتمی زده هستید بحث آ 77 را مطرح کرد یعنی امادگی سال 77برای سرنگونی با عراق صحبت وهمان دوازده قرارگاه سابق را دوباره گرفت ونفرات به دوازده قسمت تقسیم وهرکدام به قرارگاههای خود رفتند منهم رفتم بصره مدتی دربصره بودم وگفتند قرارگاه چهارکه درکوت مستقربود میخواهند نانوایی راه اندازی کنند بروانجا ونانوایی راه اندازی کن برگشتم به کوت ومشغول کاردرانجا شدم یک شب نیروهای وابسته به دولت ایران یعنی همان نه بدری ها ودارودسته مالکی یک شب یک مینی کاتوشیا بسمت ما شلیک کردند که ازاسمان قرارگاه عبورکرده ودربیابون زمین خورد من انشب هزارتا فحش به دولت ایران ومزدورانش دادم چون میدونستم برای چند ماه اواره گی رابرای ما بدنبال دارد ما سه ماه شبها دربیابون میخوابیدیم وانواع داستانها وفشارها را داشتیم رجوی منتظربود تا صدای شلیک یک گلوله کلاش درقرارگاهی شنیده شود انرا بهانه میکرد وچهار هزارنفررا بدون تناقض راهی بیابونها وروزگار همه را تیره وتارمیکرد. علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت یازده و دوازدهم) 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت یازده و دوازدهم)

1- خاطرات من : قسمت دوازدهم

سه سره شدن ایران از نظررجوی

تحلیل رجوی بعد ازمرگ خمینی وامدن خامنه ای ورییس جمهورشدن رفسنجانی این بود که خمینی مرد ومجاهدین با مریم وانقلاب مریم متولد شدند ورژیم دوسره شد یعنی اینکه قدرت تقسیم شدوخامنه ای نمیتواند مملکت رااداره وتضادهای درونی را حل کند ودرگیری بین غرب پسندان واسلام گرایان وعقب مانده ها شدت پیدا کرده وباعث فروپاشی رژیم میشود دراین رابطه گفت بعد ازخمینی دیگرمرگ برکی بگوییم رفسنجانی وخامنه ای لیاقت انرا ندارند که ما به انها مرگ بگوییم بگذریم ازاینکه علاوه براینکه عقب نشست ومرگ برخامنه ای ورفسنجانی وخاتمی رادوباره راه انداخت وبه شورای نگهبان نامه نوشت ودرخواست برکناری خامنه ای را درسال 84 داشت نظربنده وتحلیل این بود که هرچه رفسنجانی وخامنه ای با هم اختلاف داشته باشند دررابطه با ما مجاهدین بعنوان دشمن شماره یک وبراندازهیچ مخالفتی ندارند ورفسنجانی هرگز خامنه ای را برما ترجیح نمیدهد واگرزمانش برسد هردو انقدربا هم وحدت دارند ویکی میشوند که ده جرثقیل هم نمیتواند انها را ازهم جدا کند زیرا تمامیت رژیم مطرح است انها که باهم رابطه فردی ندارند ورفسنجانی هم هرگزحفظ نظام را رها نخواهد کرد درهمین جا اشاره کنم که با روی کارامدن بیل کلینتون رجوی نامه ای به کلینتون نوشت وکلینتون جواب داد وجواب هم این بود اقای رجوی حرفهای شما دررابطه با رژیم درست است ولی مشگل من روسیه است محتوای نامه نوشته شده چی بود خبرندارم من فقط جواب کلینتون را که درتابلو سالن نصب شده بود خوندم ؛ چه شوروفتورهایی برای جواب دادن کلینتون راه انداختند گزارشی برای خانم مسول محورانزمان نوشتم وگفتم این نامه نشان میده که عملکرد کلینتون برعلیه ما خواهد بود وکلینتون با رژیم بازی رابطه خواهد کرد یعنی همانی که خامنه ای میخواهد واین شوروفتورها بی جهت است فردا اگراتفاقاتی که حتما برخلاف این شورفتورها خواهد بود انوقت جواب نیروها را نمیتوانید بدهید وتاثیرات مخرب تشکیلاتی وروحی وروانی برای نیروها دارد  نامه کلینتون وگزارشم درسال 71 بود وپنج سال قبل ازروی کارامدن خاتمی با این مقدمه وارد دوران خاتمی میشویم

اولین اشتباه رجوی درتحلیل این بود که فکرمیکرد خاتمی برنده نمیشود وخامنه ای رژیم را تک پایه میکند یعنی نمیگذارد خاتمی به ریاست برسد وزیرفشارامریکا میرود

دومین اشتباه رجوی این بود که فکرمیکرد چون کلینتون دمکرات روی کارامده ما با دوران شاه وجیمی کارتر روبرو میشویم ورژیم زیرفشارکلینتون شلاق رابه زمین میگذارد ومثل شاه تن به همه چیزمیدهد وفضای بازسیاسی برجامعه حاکم ورجوی هم مثل 17 نوامبرروسیه به رهبری لنین با یک تظاهرات مسلحانه حرکت ودولت ازهم پاشیده راسرنگون میکند

اشتباه سوم این بود که زمان کارتروزمان شاه رابا امدن کلینتون ورژیم خمینی مقایسه میکرد درصورتی که نه ایران زمان شاه بود ونه امریکا دوران کارتر یک قیاس واین همانی بسیاراشتباه و تحلیلهای بسیارکودکانه

سه محورفوق ازحرفهای خود رجوی ست که خلاصه ومحوربندی کردم که نشان میدهد که چقدرازجامعه ایران دوروسیاستهای جهانی را تشخیص نمیداد وتحلیلهای کودکانه ازاوضاع بخورد نیروها میداد وسیاستهایش را براساس همین حرفها پایه گذاری واستراتژی وتاکتیکها را تنظیم میکرد

 درانزمان گزارشی برای رجوی نوشتم وگفتم قبول دارم که بنده ازخبرها بی اطلاع هستم ونمیتوانم تحلیل درست ارائه بدهم ولی با توجه به اینکه کلینتون درامریکا برسرکارامده بنده برخلاف شما فکرمیکنم ومعتقدم اتفاقا خامنه ای انتخابات را مهندسی کرده وخاتمی رابرای بازی با سیاستهای جهانی روی کارخواهد اورد واین انتخاب صد درصد به زیان ماست

مهندسی خامنه ای به نتیجه رسید وفرد مورد نظرش را ازصندوق بیرون کشید ؛ وارد فریب وبازی جهانی شد وجهانی رابا خودش بمدت هشت سال برد وکارخودش را کرد ورجوی وما را اچمزکرد درچنین شرایطی وتحلیلهای سرتا پا غلط ؛ رجوی نشست گذاشت وبحث سه سره گی رژیم را بمیان کشید وگفت که خامنه ای قبلا با رفسنجانی درگیربود الان رژیمش سه سره شده وباید هم لنگ ولگد رفسنجانی به جان خودرا تحمل کند وهم لنگ ولگد خاتمی را بعد چند روز صحبتهای شبانه روزی نتیجه گرفت که خاتمی جام زهرواخرین رییس جمهوررژیم است ومایه فروپاشی واضمحلال ونابودیست وخامنه ای ازان جان سالم بدرنمیبرد وخاتمی جرعه حیات نیست بعد برگشت ازنشست رجوی گزارش بالا بلندی برای رجوی نوشته وتحلیل خود را برایش شرح دادم درست برخلاف رجوی ورودرروی او نوشتم برخلاف تفکرات وتحلیلهای شما بنده فکرمیکنم خاتمی به رژیم عمربیشترداد وخاتمی نه عامل اضمحلال وفروپاشی بلکه مایه وجرعه حیات رژیم است که همین گزارش وتحلیل ورودررویی با رجوی انقدربرایم گران تمام شد که نپرسید ایزوله بیشترحملات ادامه دارلجن مالی های اشکاروپنهان وانواع مارکها واتهامات که ازهرموضوعی برای اتهامات استفاده میکردن وهدف هم چیزی جزتسلیم وسرکوب وبستن دهان نبود ازدرخواست یک پیچ گوشتی برای انجام کارتا مسایل بالاتراستفاده ومرا میکوبیدند وانواع حرفها را میزدند نشستهای چند ماهه درمقرات طبق معمول وروال همیشگی بعد نشست رجوی شروع شد وداستانهایی داشتیم .

قبل ازاینکه خاتمی رییس جمهورشود ما مانورها واموزشهایی داشتیم از رزمهای انفرادی تا کلاسهای تکاوری با افسران عراقی تا مانورسیمرغ که هرکدام ماهها وقت وانرژی میبرد وجنگ اعصابها وفشارهای روحی وروانی وجسمی نیروها را روزبروز فرسوده میکرد درگیری های تشکیلاتی ومشکلاتی بوجود میاورد که تماما بیفایده ودردنیای سراب امادگی سرنگونی برملت فشاروارد میکرد ناراحتی وفشارهای روحی وروانی ازاین جهت تاثیرات مخرب روی نیروها میگذاشت که همه میدونستند برای نگه داشتن فضای جنگی ومشغول کردن نیروها درعراق است وهیچ چشم اندازی برای سرنگونی نیست وشرایط سرنگونی برباد رفته است ؛ تمامی زحمات برای کوبیدن برطبل تو خالی وپوشالیست ؛هدف هم فقط وفقط تبلیغاتی ست تا رجوی دردنیای سیاست عرض اندام خودش را بکند پرسروصدا بگوید من انم رستم پهلوان وعرض اندام سیاسی وپوشالی خودش را داشته باشد

خاتمی امد وادای مذاکره با امریکا دراورد وگفتگوی تمدنها را علم وباعث شد امریکا سازمان مجاهدین را درلیست تروریستی خودش گذاشت ؛گفت اینها متحد عراق هستند ودست به کشتارعراقی ها زده اند البته فقط حرف بود وبرای دلخوش کردن خاتمی یک مقدارفشاراورد مثلا دفتردرواشنگتن رابست وگرفتن کمک مالی ازمردم امریکا را ممنوع کرد ولی سازمان وشورا کارهای خودشون را درامریکا واروپا انجام میدادند ؛هیچ وقت امریکا واروپا برای محدود کردن اقدامی نکردند ودستها کاملابازباز بود ونفرات به کنگره وسنای امریکا وپارلمانهای کشورهای اروپایی رفت وامد داشتند وکارسیاسی خود را میکردند فقط اسما تروریست بودند درعمل دوست کشورهای غربی وبهانه ای بدست رجوی داده بود تا تبلیغات خودش رابکند ؛ نیروها را زیرماکزیمم فشارقراردهد ازطرف دیگربا سهل گرفتن وچشم بستن بازی با مجاهدین وشورا را با خاتمی انجام میدادند وما لولو خوره امریکا وصدام شده وکارتی دردست کشورهای غربی وعراق شده بودیم وتمامی مانورها واموزشها وفشارها درکیسه غربی ها میریخت چون هرچقدرقدرت بیشتری داشتیم عراق وغربی ها میتوانستند فشارروی رژیم را بیشترکنند وامتیازبگیرند

درانتخابات مجلس هم دارودسته خاتمی ورفسنجانی پیروزشدند ودست خاتمی برای بازی با غرب بازترشد وکلینتون را بیشترمضحکه سیاستهای خودش کرد ودردرون تشکیلات تاثیرات خودش راداشت نیروها را مایوس ترکرد ؛ خامنه ای هم خط خودش را با خاتمی پیش میبرد ومهندسی خود رااجرا میکرد وروزبروز حاکمیت قوی ترمیشد وما اززوایای مختلف ضعیف تر

برای جلو گیری ازتاثیرات خاتمی که رجوی به ما میگفت شما خاتمی زده هستید بحث آ 77 را مطرح کرد یعنی امادگی سال 77برای سرنگونی با عراق صحبت وهمان دوازده قرارگاه سابق را دوباره گرفت ونفرات به دوازده قسمت تقسیم وهرکدام به قرارگاههای خود رفتند منهم رفتم بصره مدتی دربصره بودم وگفتند قرارگاه چهارکه درکوت مستقربود میخواهند نانوایی راه اندازی کنند بروانجا ونانوایی راه اندازی کن برگشتم به کوت ومشغول کاردرانجا شدم یک شب نیروهای وابسته به دولت ایران یعنی همان نه بدری ها ودارودسته مالکی یک شب یک مینی کاتوشیا بسمت ما شلیک کردند که ازاسمان قرارگاه عبورکرده ودربیابون زمین خورد من انشب هزارتا فحش به دولت ایران ومزدورانش دادم چون میدونستم برای چند ماه اواره گی رابرای ما بدنبال دارد ما سه ماه شبها دربیابون میخوابیدیم وانواع داستانها وفشارها را داشتیم رجوی منتظربود تا صدای شلیک یک گلوله کلاش درقرارگاهی شنیده شود انرا بهانه میکرد وچهار هزارنفررا بدون تناقض راهی بیابونها  وروزگار همه را تیره وتارمیکرد ای کاش فقط خودمون میرفتیم میبایست تمامی میزوصندلی های فلزی سنگین را عصربارمیزدیم دربیابون پهن میکردیم ودوباره صبح جمع وبه قرارگاه برمیگشتیم وهرروز همین داستان را داشتیم هرچقدرمیگفتیم دربیابون نیازبه اینجورچیزها نیست مینشینیم زمین ودو دقیقه غذا میخوریم گوش نمیدادند وتمام هدف ازاین کارها نگه داشتن نیروها درفشاروشرایط جنگی بود وفکراینکه چه بلایی سرنیروها میامد نمیکرد زیرا میگفت شما درانقلاب بمن تعهد خون ونفس داده اید وشما مال خودتون نیستید مال من هستید وهرطورکه بنفع جنبش وجنگ با خمینی باشد رفتارمیکنم چندبارشفاهی وکتبی گفتم اگربا این وضعیت دربیابون بما حمله کنند کشته های زیادی خواهیم داد امنیت درداخل قرارگاه بیشترتامین است یک شلیکی کرده ورفته اند ولی درگوشها همیشه سرب ریخته بودند وهیچ حرفی غیرازحرف رجوی معنی ومفهوم نداشت درحقیقت ما بردگان رام بودیم که خودمون تعهد بردگی داده بودیم ودرعراق هیچ راه پس وپیش نداشتیم ونیروها دراستیصال ودرماندگی تن به شرایطی که رجوی برای ما بوجود میاورد میدادیم ما چندین ماه درگیرنشستهای همین آ77 وامدن خاتمی بودیم وشب وروز غذا خوردن وخوابیدن معلوم نبود که زندگی وروزگارنکبت ما چگونه میگذشت نشست بود  ومجیزگویی عده ای ؛ کتک زدن وفحش به بقیه وکسانی که قبول نداشتند ویا مشکلات دیگرداشتند تحقیربود وتوهین وتف ومشت ولگد تعدادی دراین نشستها دست وپایشون شکست تعدادی کمرشون زیرضربات مشت ولگد دیسک گرفتند ومهره های کمرشون ازبین رفت تعدادی بخاطرضربات به شکم مشکلات روده ومعده پیدا کردند اینهم شیوه ای ازاسلام سیاسی رجوی بود که دم ازانقلابی و ازادی میزد

2- خاطرات من : قسمت دوازده

راهگشایی دردوران خاتمی

  با امدن خاتمی اتفاقاتی افتاد یکی برگشت مریم عضدانلو ازفرانسه بود وقتی وقتی رجوی درسال 72مریم عضدانلو رابه فرانسه فرستاد ازاو بعنوان شلیک موشک استراتژیک هزارمگاواتی به قلب رژیم یاد کرد وقتی خاتمی امد وما درلیست تروریستی امریکا قرارگرفتیم ازیک طرف وازطرف دیگرمریم عضدانلو معتقد بود که درخارجه نمیشه کاری کرد ودرنشستها رسما به رجوی میگفت یخ افراد خارجه نشین بازشدنی نیست یعنی اینکه به رجوی وما میفهموند که رفتن وموندنش بیهوده بوده وبارها خواهان برگشت بود که رجوی با امدن خاتمی اورابرگرداند وگفت سیمرغ به اشیانه بازگشت

اتفاق دوم اغاز راهگشایی بود یعنی اینکه ما برویم وراه مرز را برای ایرانی ها باز کنیم وبه اشرف برای جنگ با خمینی بیاوریم زیرا درتحلیل خاتمی را اخرین رییس جمهورمیخوند وبا همین تحلیل میخواست راه باز کند درحقیقت هم میخواست شرایط جنگی برای ما بوجود بیاورد ونیروها که با امدن خاتمی ومجلس طرفداررفسنجانی وخاتمی وارفته بودند را با عملیات زنده کند وهم راه های مختلف مرزی باز نگه دارد وهم دولت عراق را واداربجنگ کند برای همین بحث راهگشایی راوسط کشید بعد نشستهای خودش نشستهای مقرات درهرمقرطبق معمول شروع شد یک نمونه را مینویسم تا بدونید نیروها با القائات رجوی چگونه فکرمیکردند من که دراماد وترابری بودم مسول اماد وترابری نشست گذاشت یاد اوری کنم که کلیه سلسله مراتب فرماندهی زنها بودند ویک مرد هم بعنوان مترسک معاون بود که مشکلات خاص مردها را حل وفصل میکرد وعملا کاره ای نبود مجیزگوها ومگسان دورشیرینی وبشقاب چینها قبل ازشروع نشست پشت بلندگو می ایستادند که من اسمشون را گذاشته بودم افراد پشت بلند گو که همیشه فحش میخوردم وزیرتیغ بودم که چرا به مجاهدین خلص ووصل به رهبری میگویی پشت بلندگویی بهرحال نشست شروع وافراد صحبت کردند یکی میگفت رهبری چنان وچنان وما هم نفهم والاغ وحیوان نجیب یعنی اسب هستیم ولنگ ولگد میاندازیم وخون رهبری را میخوریم وما فلان وفلان هستیم وچهارپنج فحش ابداربخود میدادند که معمولا پدرومادربیچاره این وسط قربانی میشدند چرا پدرومادروخانواده ؟ برای اینکه رجوی خانواده را دشمن میدانست هرکس حرفی به پدرومادرخود میزد یعنی اینکه خیلی درانقلاب پیش امده است  بعد این حرفها یکی گفت من تمام ابادان را به اشرف میاورم یکی خرمشهرویکی قزوین ویک نصف ساوه ویکی یک چهارم مشهد را با راهگشایی البته پشت بلندگو وارد اشرف کردند تقریبا 220نفرحرف زدند منهم طبق معمول روی صندلی های اخر نشسته وگوش میکردم همه که حرفهای خود رازدند یک دفعه خانم مسول اماد وترابری انهم پیش همه لایه ها که پایین ترازما بودند ونمی بایست چنین کاری را میکرد گفت علی شیرزاد پدرسوخته حرام لقمه سرتا پا متناقض بیا پشت بلندگو ببینم حرف تو چیست منهم که انتظارداشتم ومیدونستم که بعد گزارش به رجوی ومخالفت با او درتحلیل امدن خاتمی یک روز پیش همه مرا به صلابه خواهند کشید رفتم پشت بلند گو وگفتم همه حرفهایشون را زدند ومنهم شنیدم ؛ حرفی برای گفتن ندارم ولی نمیتونم چطوری شهرها را میخواهند به اشرف بیاورند برایم قبل فهم نیست مسول نشست که اچمزشده بود وبا فحشهای اولیه ومسموم کردن فضا انتظارداشت بعد حرفها من همه روی سرمن بریزند دید خبری نیست وکسی حرفی نمیزند گفت برو تناقضاتت رابنویس وبیاربهم بده ونشست راتمام کرد زیرا حرفها انقدرمنطقی ودرست بود که کسی هیچ حرفی برای گفتن وبهانه برای فحاشی ومثلا کتک زدن نداشت ولی میدانستم که انتقام گزارش وهمین نشست را درجای دیگرازمن خواهند گرفت چند روزبعد مارا به نشست صدا کردند که با همین خانم بود ولی نفرات پایین تر حضورنداشتندشروع شد که قبل ازنشست تعدادی را برعلیه من شورانده بودند ازجمله یکی ازدوستان نزدیکم اول نشست مسولم بلند شده وگفت این ادم لمپن است وجواب ادم را میدهد ومنکه شورای رهبری هستم روی حرفم حرف میزند وقبول نمیکند منهم گفتم کدام حرف که منطقی بوده من قبول نکردم لطفا درهمینجا بگویید موضوع چی بوده که گفت الان نمیخواهم وارد ان بشوم منهم گفتم نمیخواهی یا حرفی نداری که جمعیت تحریک شده بسمت من هجوم اوردند که منهم گفتم اینها راعقب بکش میدونی چه اتفاقی خواهد افتاد دوستم شروع کرد بمن فحش ناموسی دادن پیش انهمه زنهایی که درنشست بودند منهم پیش زنها سکوت وبه دوستم گفتم چی بهت داده اند که بیایی مرا فحش بدهی به احترام دوستی چیزی بهت نمی گویم وازنشست بیرون رفتم ونشست رابه اینوسیله برسرمسول نشست وهمه خراب کردم فردای انروز مسول سررشته داری نشست گذاشت که اززنان ارشد شورای رهبری بود وبمن گفت بیا بنشین صندلی جلو روبروی میزمن وبعد نشستن موضوع را پرسید ومنهم حرفهایم را کوتاه زدم ودلایل برخورراباز ومسول اماد وترابری را متهم به توطئه وزمینه چینی فحش ناموسی وتحریک به کتک زدن خود کردم وگفتم چنین شخصی نه صلاحیت شورای رهبری دارد ونه صلاحیت مجاهدی ونه صلاحیت مسول انهم دراین سطح بالا که مسول سررشته داری گفت اشتباه شده خواهرفلانی اشتباه کرده ومنهم بهش انتقاد کرده وحسابرسی کردم ونشست را تمام کرد وچندروزبعد اورابرداشته وخانمی دیگرمسول اماد وترابری شد این یک نمونه دیگرازعواقب انقلاب بود تا بدونید چه جانورانی پرورش داده بودند وبجان ملت میانداختند درضمن همین خانم مسول ترابری یکی ازشکنجه گران رجوی درزندانها هم بود ممکن است سوال شود پس چطورمرا نمیزدند دلیل این بود که من بخاطرامنیت خودم همیشه یک کاتربزرگ درجیبم داشتم ورجوی ودارودسته میدانستند درجای خودش میزنم وتنهایی به هرجا وبا هرکس نمیروم واگربخواهم میتوانم با کارهایی کشتارجمعی راه بی اندازم مثلا داخل ارد داخل شیرینی داخل اب وراههای مختلفی بلدم ومیتوانم ازامکانات مختلفی دست به چنین کاری بزنم دستشون درکتک زدن من بازنبود ولی فحش میدادند ودادوبیداد راه میانداختند ولی ازحد خارج نمیشدند

بعد نشستها رجوی دوباره نشست گذاشت وسازماندهی جدید را اعلام وهمه رابه دوازده قرارگاه تقسیم وبا دولت عراق ازقبل صحبت کرده ومحلها را مشخص کرده بودند وبعد سه ماه جابجایی درقرارگاه ها مستقر وبا خرج بالای 500میلیون دلارقرارگاهها راراه اندازی واماده کردند وراهگشایی شروع شد یکی دیگرازشیوه های کثیف وجنایتکارانه که رجوی وعضدانلو درپیش گرفتند کشتن وازدورخارج کردن نفرات مخالف وبقول خودش قلوس ولنگ ولگد اندازو کلپاسه و..بود که این راهم به این شیوه عملی میکردند نفرات را درتیم های عملیاتی سازماندهی واماده عملیات میکردند وانه رابه سمت ایران روانه وازسه شیوه برای کشتن استفاده میکردند

یک به میدان مین بازنشده میفرستادند ونفرات هم فکرمیکردند که میدان مین بازشده وبا انفجارمین کشته میشدند

دوم درجایی درخاک عراق ویا درداخل ایران نفرات رابه رگبارمی بستند ومی کشتند

سوم مخفی گاه ویا مسیرعبوررا روی بی سیم باز صحبت ولو میدادند ازانجایی که نیروهای مرزبانی بی سیمها را شنود میکردند فهمیده وتیم را محاصره یا دستگیرمیکردند ویا میکشتندویا خودشون توی بی سیم مرزبانی شنود گذاشته وبه اسم مرزبانی منطقه دیگرمحل تردد را لو میدادند وتیم مرزبانی هم گزارش رابه تیم همان منطقه اطلاع داده وانها میکشتند

خلاصه خیلی ها یا اینطوری کشته شدند ویا نه تیمهای عملیاتی مورد پسند رجوی وعضدانلو بودند ودرخاک ایران ویا درداخل شهرها شناسایی ودستگیر وکشته شدند ویا دردرگیری ها کشته شدند برای فرستادن منهم بداخل ازطریق یکی ازدوستانم واردشده وپیشنهاد رفتن به عملیات انهم درهمدان شهرخودم را برای وسوسه دادند ازانجایی که میدانستم قصدشون تصفیه من است قبول نکردم وتمامی بلاها رابجان خریدم ونرفتم وگفتم توان عملیات ندارم درنهایت دولت ایران وارد شده وموشک پرانی به سمت قرارگاهها راشروع کرد ورجوی درنشست گفت اخرراهگشایی من جنگ تولید میکنم وایران وعراق را وارد جنگ میکنم وراه ارتش ازادیبخش راباز ورژیم را دراین دورسرنگون میکنیم منکه گفتم خاتمی اخرین رییس جمهوراست منهم بعد نشست گزارشی نوشته وگفتم هرگز این دوکشوربه دلایل مختلف وارد جنگ نخواهند شد وجنگ تولید نمیشود همانطورکه درگزارش راهگشایی نوشتم اینکارهیچ دست اوردی بغیرازکشته شدن نیروها واستهلاک انها وابروریزی ندارد ؛ درقرارگاه حبیب دربصره ازسمت ارتش عراق با یک کامیون انفجاری سالن غذا خوری را مورد حمله قرارداد که فکرکنم شش نفرکشته وچند نفرزخمی شدند انروز نشست قرارگاه بوده ونشست برحسب اتفاق طول کشیده وبمب درزمان شام منفجرشده بود که فقط چند نفرحضورداشتند اگرنشست نبود ونیروها طبق معمول درزمان شام امده بودند حداقل صد نفرکشته میشدند اینهم شانسی بود که برحسب تصادف زنده ماندند وبعد هم 88 موشک زمین به زمین اسکاد به سمت همه قرارگاهها شلیک کرد که اکثرا به بیابون خورد وفقط یک نفرکشته وچند نفرزخمی شدند هروقت هم موشکی بمبی منفجرمیشد همه درعذاب بودیم وماهها اواره بیابون درسرما وگرمای عراق میشدیم درجریان 88 موشک رجوی رفت با صدام صحبت کرد که رژیم با موشک باران اعلام جنگ کرده ودرخواست جواب ازطرف عراق را داشت که صدام هم هزاربدبختی داشت گفته بود برادرمسعود من نمیخواهم دوباره هشت سال خود را درگیرجنگ با اخوندها کنم ازهیچ نظرتوانش را ندارم دراین زمان سلسله نشستهایی رجوی با زنان شروع کرد بخاطرهمین همه ما راازشهرهای عراق دراشرف جمع کردند یعنی تمام باروبندیل رابستیم وراهی اشرف شدیم که خودش چند هفته طول کشید ولی خبرهایی که انزمان من بدست اوردم این بود که عراق خواهان متوقف شدن عملیاتها شده چون درحال مذاکره با ایران است بهمین دلیل ما به اشرف امدیم درستش را نمیدانم ولی ما را به بیرون اشرف وبه بیابونهای اشرف فرستادندو سه ماه دربیابون زیرخاک وگرما وبدون امکانات وبدون کارعلاف نگه داشتند برای زنها دراشرف نشست گذاشتند یک روز به مسولم گفتم نشست هست باشد ماراچرابه بیابونها اورده اند درداخل قرارگاه میموندیم ونشستها هم برگزارمیشد واین همه گرفتاری وبدبختی برای نیروها درست نمیکردیم اینکارها چه معنی میده که گفت علی میفهمم چی میگی ولی میدونی منهم مثل تو کاره ای نیستم ودلایل را نمیدونم ومشکلات راهم می بینم ومنتقل کردیم بازحرف توراهم منتقل میکنم بعد سه ماه زندگی دربیابونها که برای دستشویی هم مشگل داشتیم دوباره به قرارگاههای خود درشهرهای عراق برگشتیم یک روزبما گفتند اماده شوید میرویم اشرف چیززیادی نمیخواهد بردارید یکی دوروزه برمی گردیم رفتیم اشرف البته فقط قرارگاه ما که درکوت مستقر بودیم رفتیم مسول اول سازمان برای ما نشست گذاشت وگفت کوت را تخلیه وبروید به علوی درشهربان ومقدادیه علوی قرارگاهی بود دروسط تپه ماهورهای حمرین که قبلا هرموقع دران منطقه عملیات عراق بود صدام به علوی می امده یعنی درزمان جنگ محل صدام بود که هم باند هلی کوپترداشت وهم ساختمونها زیرزمینی وضد بمب بود ورجوی هم درزمان حمله عراق به کویت درانجا مستقربود ومحل استقراررجوی درزمان درگیری ها وجنگ احتمالی با عراق هم بود درزمان حمله دوم امریکا به عراق رجوی درهمین قرارگاه مستقربود بعد سه ماه اواره گی وبدبختی دوباره اواره گی وبدبختی وکارشبانه روزی ومشکلات جابجایی واستقراربرای ما شروع شد اسباب کشی کرده بعد یکماه مستقرشدیم وکمی به ارامش رسیدیم وشروع به ساختمون سازی های جدید تعمیرگاهها اشپزخونه ونانوایی وپستهای دیده بانی و… کردیم وراه اندازی شد وزندگی نرمال شروع وعملیاتها ادامه پیدا کرد درهمین قرارگاه بودیم که 88 موشک امد وشش یا پنج تا به قرارگاه ما خورد البته به دره ها اصابت کرد امکان تخریب واسیب نبود چون ساختمونها زیزمینی وضد بمب بود موشک وامثالهم کاری نمیکرد

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت یازده و دوازدهم)

***

همچنین:

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت سیزدهم و چهاردهم)

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام آوریل 2020:… درب راکه بازکردم دیدم نشست است وفرماندهان ومسولین درحال دادوبیداد هستند معمولا مرابه چنین نشستهایی صدا نمیکردند فکرکردم اشتباه اومدم درب راخواستم ببندم وبرگردم مسول نشست گفت بیا تو منهم رفتم ودیدم یکی را انداخته اند وسط ودرحال فحش وبدویراه به اوهستند دراخرایستادم چون جا برای نشستن نبود وهمه سرپا بودند چند دقیقه بعد مسول نشست یعنی همان خانم فرمانده قرارگاه گفت بیا جلو منهم رفتم تا رسیدم جلو میزش بلند شده ونزدیک من امد وبدون حرفی یک باره تف بزرگی بصورت من انداخت که همه روی سرم ریخته ومراتف باران کردند طوری که تفها ازسروصورتم روی لباسها میریخت ومنهم ناراحت وبهم ریخته نگاه میکردم که دستمال دراوردم صورتم را پاک کنم یکی ازفرماندهان که ادمی فاسد وهرزه بود دستمال راازمن گرفت تا صورتم را پاک نکنم وبیشترتحقیربشوم جای هیچ حرفی نبود الا سکوت نمیدونم چند ساعت طول کشید فحش دادن وبد وبیراه ؛ وسط داد وبیدادها یکی جلو امد که مرابزند مسول نشست سرش داد کشید برو عقب این دنبال بهانه است تا دعوا را بیاندازد وهمه چیزرابهم بریزد راست میگفت منتظربودم تا بهانه ای پیدا وهمه نشست رابهم بریزم وبرسرخودشون اوارکنم . علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت سیزدهم و چهاردهم)

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت سیزدهم و چهاردهم)

خاطرات من : قسمت سیزدهم

نوشتم که درگیری داشتم ونشست را ترک کردم ودرنهایت مسول اماد وترابری را عوض کردند گزارشی برای رجوی فرستاده وشعری ازحافظ برایش نوشته وبه مناسبات انتقاد کردم

یاری اند رکس نمی بینم یاران را چه شد …دوستی کی اخرامد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شدخضرفرخ پی کجاست…خون چکیدازشاخ گل بادبهاران را چه شد

کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی …حق شناسان راچه حال افتادیاران را چه شد

لعلی ازکان مروت برنیامد سالهاست…تابش خورشید وسعی باد وباران را چه شد

شهریاران بود وخاک مهربانان این دیار…مهربانی کی سرامد شهریاران را چه شد

گوی توفیق وکرامت درمیان افکنده اند…کس به میدان درنمی اید سواران را چه شد

صد هزاران گل شکفت وبانگ مرغی برنخاست …عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

زهره سازی خوش نمی سازد مگرعودش بسوخت…کس ندارد زوق مستی میگساران راچه شد

حافظ اسرارالهی کس نمیداند خموش…ازکه میپرسی که دورروزگاران را چه شد

این شعرخیلی چیزها را زیرسوال میبرد ازانقلاب تا شورای رهبری تا مناسبات تشکیلاتی ودلتنگی برای گذشته وخیلی حرفهای دیگرودرنهایت اینکه بیخود ازرجوی سوال میکنم زیرا تمام برخوردها اسراراست که رجوی خودش را درجایگاه خدا قرارداده واسرارش الهی ست این گزارش خیلی برایش دردناک وغیرقابل تحمل بود ومنتظربودم درجایی جواب بدهد تا اینکه درکوت یکی اززنها را برعلیه من تیرکردند

اولا عمدا زن انتخاب کرده بودند زیرا من به هژمونی زنها تن نداده بودم ودوم با این شعرمناسباتی که زنان بوجود اورده بودند را زیرسوال برده وارزوی مناسبات گذشته را کرده بودم وسوم مناسبات را با امدن زنان بی وفایی ونامهربانی قلمداد کرده ودریک جمله تمام بود ونبود وتاروپود انقلاب که همه چیزرجوی بود زیرابش را زده بودم شعرگویاست

دوم میدانستند که من به زنها چیزی نمیگویم وراحت حرف را میزنند ومیروندومرا تحقیرکرده وتوهین میکنند وبرایم جنگ روانی درست میکنند وانتقام همه جنگها را یکجا میگیرند

درپایگاه کوت پروژه ای فنی درحال انجام بود که مرا خواستند چون دراشرف همین پروژه را طراحی کرده بودم واهنگران عراقی دربغداد البته زیرنظرفنی من انجام داده بودند بمن گفتند میخواهیم پروژه را توسط عراقی ها انجام بدهیم تو بیا وناظرفنی باش مثل اشرف چون کارهای دیگری هم داشتم قبول کرده اهنگررا توجیح وکارشروع شد یک پروژه را که نیمه کاره بود برای چک رفتم واشکالات را گفتم تا درست کنند وقتی تمام شده ان را به قرارگاه اوردند برای چک رفتم دیدم ان چیزی که میخواستیم را انجام نداده وگفتم قابل قبول نیست این کارها را باید  طبق قرارداد انجام بدهی درثانی جوشکاری خوب نیست وزیربارمیشکند مسول پروژه رفت زیرتیغ وشروع به بد وبیراه بمن کرد که نمیگذارد کارها انجام شود منهم گفتم هیچ مشگلی نیست اگرفکرمیکنی من مزاحم هستم همینجا اعلام میکنم خودتون نظارت کنید ومن کنارمیکشم ولی پیشنهادم اینه قبل ازاینکه دومی راشروع کنید همین رابارگیری وچک کنید اگرخوب بود دومی را هم انجام بدهید ولی بدون چک وارد دومی نشوید که خانم مسول فرد شروع به حمله بمن کرد که ازقبل برنامه ریزی شده بود چند فحش ابدارناموسی بمن داد منهم به اوچیزی نگفتم فردای انروز عصردیدم مسول بالاتربه محل کارم امد وسعی کرد فحش وبرخورد روزقبل راازدل من دربیاوردپس یکی دراماد وترابری اشرف ویکی هم دراینجا ضربه زده وحرفهایم را هم به رجوی زده بودم ولی میدانستم که باید منتظرضربه جدی باشم جایی مراگیرخواهند انداخت که هیچ کاری نتوانم بکنم

درزمان خاتمی دواتفاق هم افتاد یکی دستگیری اوج الان رهبرکردهای عراق ویکی هم محاصره عرفات درکرانه باختری توسط اریل شارون که دراین وسط رجوی سو استفاده وهردو را متهم کرد گفت اوج الان بریده است حالا چه ربطی به رجوی داشت نمیدونم ویکی هم حملات به عرفات بود که میگفت چرا عرفات درسن شصت سالگی ازدواج کرده است یکی نبود بگوید به تو چه ربطی دارد حداقل کسی این حرف رابزند که خودش سه زن نگرفته باشد وحرمسرا باز نکرده وهزارزن دراشرف را به عقد خود درنیاورده باشد خودش سه زن رسمی گرفته بود اشرف ربیعی ؛ فیروزه دختربنی صدر؛ مریم عضدانلو ؛ حرمسراهم که بازکرده بود هزارزن دراشرف ؛ انوقت به عرفات حمله میکرد که چرا ازدواج کرده واینکه نمیتواند دربرابراسراییل مقاومت کند بخاطرزن گرفتنش است خودش سه کامیون طلا ازعربستان گرفته بود با اردن وامارات وسایرعربهای مخالف دولت ایران رابطه داشت وپول وامکانات میگرفت انوقت  میگفت اگرعربها بخصوص دولت مرتجع عربستان کنسرو ندهد عرفات یک روز هم زنده نمی ماند وکلی نفت وپول نقد وامکانات جنگی وتدارکاتی وغذایی ازعراق می گرفت طلبکارعرفات بود ازاین شامورتی بازی ها زیاد داشت البته این حرفها را پیش همه نمیزد ودرنشستهای مسولین میگفت

راهگشایی با کلی کشته روی دست ؛ دست اورد چی بود 60  و70نفر معتاد ولگرد وچاقو کش وتعدادی نفوذی که ایران استفاده وبنام هوادار ومبارز با تیمها به اشرف فرستاده بود تعدادی راهم با فریب به اشرف ازکشورهای دیگراورد که جداگانه درباره فریب مینویسم نتیجه دعوا وچاقو کشی وزد وخورد روزانه انها با هم ودرخواست بازگشت به ایران ، نیروهای قدیمی کشته شدند واینها جایگزینی بود ازطرف دیگرنیروها خسته ومشگل دارشده بودند ازاینکه راهگشایی هیچ دست اوردی نداشته وتماما ضرروزیان بوده واز ان هجده میلیون وسی ملیون که مجیزگوها ومگسان شیرینی میخواستند وارد اشرف کنند وبخاطر همین راهگشایی ودرگیری هایی که داشتم وبی نتیجه بودن انرا قبل ازشروع نوشته بودم ؛ ملت مسئله دارشده وتشکیلات اش ولاش شده بود بهمین دلیل گفتند نشست است وباید برویم باقرزاده ؛ رفت وبرگشت وبردن تخت وابروپتو وسایل فردی ومیزوصندلی های فلزی داستانی بود یک هفته بارمیزدیم ومیرفتیم ویک هفته بارمیزدیم وبرمیگشتیم ما که دراداری بودیم داستانهایی داشتیم من چند مرحله با تریلی اتاق داربا یک تریلی دیگرکه پشت ان بسته میشد چند نوبت وسایل اشپزخانه ونانوایی ومواد غذایی را منتقل میکردم پختن غذا ونان وشیرینی درمحل بدون اشپزخونه ویک اتاق کوچک دیگه حساب کنید چه مکافاتی میکشیدیم تا برای 745نفرقرارگاه خودمون شام ونهاردرست میکردیم نان وشیرینی می پختیم ودرنشستها هم شرکت میکردیم انهم مثل بقیه وپا به پای همه غیرازاین اماده سازی وذخیره سازی مواد هم بود ؛ بگذریم ؛ باقرزاده  قرارگاهی بود درخروجی بغداد نزدیک فلوجه که الان شده پایگاه امریکایی ها ودرنزدیکی ان درابتدای خروجی بغداد قرارگاه دیگری داشتیم بنام بدیع که بدیع وباقرزاده محل استقرارمسعود رجوی بود رفتیم باقرزاده که رفتن به باقرزاده وورود به ان می بایست ازهفت خوان رستم عبورمیکردی انهم ما وارد محل استقرارنمیشدیم یک کیلومترفاصله درهمان باقرزاده محوطه ای را دیوارکشی کرده وداخل ان سوله درست کرده بودند ما به این محل میرفتیم ما را که به محل استقرارراه نمیدادند بعد عبوروتفتیش بدنی با دست وبا دیدکتور وچک وسایل وخودروها با دیدکتورهای بزرگ  وارد محوطه میشدیم خودروها را پارک وخودمون پیاده ووارد محوطه دیگری میشدیم وسایل چند ماهه فردی را روی کول گرفته وارد محوطه استراحت وسوله ها میشدیم که بشدت حفاظت شده بود داخل نیروهای خودی وبیرون عراقیها وکسی اجازه نداشت از محدوده ای جلوتربرود انهم درمحل استقرارخودمون درون سوله ها تختهای خودرا که برده بودیم روی هم سه طبقه سوارمیکردیم هرسوله مختص یک قرارگاه بود یعنی ما 745 نفروبعضی مواقع ازستادها هم میامدند دریک سوله زندگی میکردیم  هیچ کولری خنک نمیکرد اگرزمستون بود سوله های فلزی سرما را چندبرابرواگرتابستان بود باید گرمای چند برابر رابا بوی عرق بدنها تحمل میکردیم نه خواب داشتیم نه استراحت ونه خورد وخوراک میتوانستیم بخوریم زیرفشارها واسترس نمیشد غذا خورد ماهها درهمین حالت زندگی میکردیم وازدوسه بعد ازظهرمی بایست برای بازرسی بدنی میرفتیم که مجازنبودیم هیچ چیز غیراز دفتروخودکارببریم هرچی میبردی مصادره میشد وساعتها انتظاروارد محوطه سالن نشست میشدیم ازساعت پنج وشش عصرنشست شروع میشد وتا نزدیک طلوع افتاب میبایست روی صندلی نشسته وبه حرفها وتحلیلهای رجوی که مقداری را نوشتم وادامه خواهم داد گوش میکردیم بعد برگشت هم ازمجموعه بهداشتی تا حمام تا استراحت صد مشگل داشتیم واسترس وجنگ روانی دقیقه ای وبیست وچهارساعته وروزهایی هم که رجوی نشست نمیگذاشت داخل مقرات نشستها ادامه پیدا میکرد فحش وفحش کاری وداد وبیداد وجنگ ودعوا ما اسمش را گذاشته بودیم سگ دعوا واقعا مثل سگ بهم می پریدیم این سلسله نشستها که درست یادم نیست فکرکنم چهارماه طول کشید نشستهای طعمه بود یعنی اینکه ما طعمه خمینی هستیم وخمینی درحال بلعیدن ماست ورجوی میخواهد با نشستها دستش را درگلوی خمینی دراز کرده وتک تک ما راازحلقوم خمینی بیرون بکشد هرجا رجوی بخاطرتحلیلهای غلط واشتباه مسیری را میرفت وضربه میخورد حتما خمینی تو وجود ما حلول کرده بود که نتوانستیم به هدف برسیم درنتیجه می بایست اثارخمینی را ازتک تک سلولهای ما رجوی با چهاراهرم بنام تیغ ؛ تبر؛ تپانچه ؛ وتیپا ازوجود ما بیرون میکشید وما را سبزینه وسفید سفید وپاک ورها مثل مریم عضدانلو میکرد

لینک به منبع

خاطرات من : قسمت چهاردهم

حمله یازده سپتامبر و اشتباه استراتژیک رجوی وعضدانلو

درمیانه نشستها بودیم که خبرامد به برجهای دوقلو امریکا درنیویورک حمله شده وبرجهای دوقلو فروریخته وکلی کشته شده اند فیلمهایش رابرای ما نشان دادند درهمان سالن نشست وبا حضوررجوی وعضدانلو

رجوی این حمله را ضربه شصت اسلام قلمداد وگفت تازه این ضربه شصت اسلام ارتجاعی ازنوع بن لادن است حال ببینید ضربه شصت اسلام انقلابی چه میشود یعنی ضربه شصت خودش ومجاهدینش چون اسلام انقلابی اسم مستعاردیدگاه رجوی بود با این حرف هم ازیازده سپتامبروبن لادن وملا عمرحمایت کرد وهم تفکرات ضد امپریالیستی خود رابنمایش گذاشت البته پیش ما شعارواداوادوارضد امپریالیستی درمیاورد ونان انرا میخورد جلوترکه برویم مشخص میشود همه این حرفها دروغ ودغل وشیادی ست واتفاقا ازتوبره واغل امپریالیسم تغذیه میکند وشروع اززمان کلینتون است که نامه نگاری او به کلینتون را درسال71یاداوری کردم بما گفتند امروزنشست تمام وبروید درمقرات جشن بگیرید ماهم برگشتیم به محل استقراروملت را بسیج وبه محوطه ریختند وسرود امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه ومجاهد پرکینه را پشت سرهم پخش واهنگهای شاد میگذاشتند وملت مثل کولیها بالا وپایین میپریدند منهم با فاصله ایستاده ومشغول تماشا بودم وفکرمیکردم این اشتباهات سیاسی چیست وچرا اینگونه تنظیم میشود درافکارخودم غرق بودم یک خانمی ازشورای رهبری که درقرارگاه ما فرمانده یکی ازمراکزنظامی بود جلو امده وگفت چرا بمیان جمعیت نمیروی وشادی نمیکنی گفتم برای چی شادی کنم این ملت نمیدانند که این عمل تماما برعلیه ماست وبا توجه به اینکه درلیست تروریستی هستیم چه قیمت سنگینی را امریکا ازما خواهد گرفت برای نابودی خودم جشن بگیرم ویا بخاطرضرباتی که دراینده متحمل خواهیم شد من اهل جشن برای اینجورچیزها نیستم وول کرده رفتم دنبال کارهای خودم واماده سازی شام این سه برخورد وحرفها موند تا اینکه یک روز مسولم امده وگفت برو فلان کانکس خواهرفلانی که مسول قرارگاه ما بود با توکاردارد روزقبل یک کارعجیب وغریبی کرده بودند ومن به مسولم شدیدا انتقاد وکارهای اورازیرسوال برده بودم فکرکردم درهمان رابطه است رفتم درب راکه بازکردم دیدم نشست است وفرماندهان ومسولین درحال دادوبیداد هستند معمولا مرابه چنین نشستهایی صدا نمیکردند فکرکردم اشتباه اومدم درب راخواستم ببندم وبرگردم مسول نشست گفت بیا تو منهم رفتم ودیدم یکی را انداخته اند وسط ودرحال فحش وبدویراه به اوهستند دراخرایستادم چون جا برای نشستن نبود وهمه سرپا بودند چند دقیقه بعد مسول نشست یعنی همان خانم فرمانده قرارگاه گفت بیا جلو منهم رفتم تا رسیدم جلو میزش بلند شده ونزدیک من امد وبدون حرفی یک باره تف بزرگی بصورت من انداخت که همه روی سرم ریخته ومراتف باران کردند طوری که تفها ازسروصورتم روی لباسها میریخت ومنهم ناراحت وبهم ریخته نگاه میکردم که دستمال دراوردم صورتم را پاک کنم یکی ازفرماندهان که ادمی فاسد وهرزه بود دستمال راازمن گرفت تا صورتم را پاک نکنم وبیشترتحقیربشوم جای هیچ حرفی نبود الا سکوت نمیدونم چند ساعت طول کشید فحش دادن وبد وبیراه ؛ وسط داد وبیدادها یکی جلو امد که مرابزند مسول نشست سرش داد کشید برو عقب این دنبال بهانه است تا دعوا را بیاندازد وهمه چیزرابهم بریزد راست میگفت منتظربودم تا بهانه ای پیدا وهمه نشست رابهم بریزم وبرسرخودشون اوارکنم بعد هم گفت برو وگزارش ازوضعیت خودت بنویس رجوی انتقام گزارش خاتمی وبرخورد دراماد وبرخورد درکوت وشعری که برایش نوشته بودم را یک جا با تف باران کردن ازمن گرفت منهم انجا چیزی نگفتم تا نشستها تمام شد وبرگشتیم علوی قرارگاه خودمون یک شب سرموضوعی که حق با من بود بهانه گیراورده وپیش پنج تا ازفرماندهان دوتا ازفرماندهانش راکه زمان شاه هم زندانی بودن را کوبیدم کوبیدنی خانم شورای رهبری راصدا کردند امد وانجا هم اورابه حمایت ازناحق متهم وچهارپنج تا فحش ابداربهش دادم وگفتم سازماندهی مرا بلافاصله عوض میکنید البته نکردند ولی منهم انتقام ان تف باران رابد جوری گرفتم که رجوی نتوانست جیک بکشد یکبارهم یکی دیگه ازنفراتش را پیش چند تا ازفرماندهان بهانه گیراورده زدم یک بارهم برای یکی ازفرماندهانش نقشه کشیده چند نفره درتاریکی کتک مفصلی بهش زدیم ودررفتیم ونفهمیدن کارکیست ولی یکی ازنفرات نمیدونم چطوری بند را اب داده واینها فهمیده بودن که زیرسرمن است مراخواستند وموضوع را گفتند وسوال کردند تو خبرنداری کارکی بوده منهم گفتم خبرراالان ازشما شنیدم خیلی کارضد مجاهدی بوده اگرخبردارشدید کارکیست حتما اورابه نشست بیارید تا منهم انتقادم رابهش بکنم نگاهی بمن کردند وگفتند یعنی ما قبول کنیم که تو اولین باراست میشنوی وخبرازهیچ چیزی نداری گفتم هرطورمیخواهید فکرکنید من خبرندارم بعد هم امده وبا داستانهایی کتک زدن نفررا توسط چند جارچی گردن شورای رهبری انداختم وگفتم بدستورشورای رهبری اورازده اند تا تسلیمش کنند مثل توپ صدا کرد وهمه بگردن زنان شورای رهبری افتاد وملت صحبت ازاینکه زنهای شورای رهبری یکی را دستورداده اند کتک بزنند می کردند ویک انتقام دیگری اززنان شورای رهبری گرفتم که بگذریم جواب تف را اینطوری دادم

نشستها که ادامه پیدا کرد یک جایی رسید رجوی نفرات رایکی یکی صدا میکرد وچند هزارنفرروی سرنفرمی ریختند البته هواسش جمع بود که هرکسی را صدا نکند که نشست بهم بریزد وبرعلیه خودش شده وبرسرش اوارشود تعداد خیلی زیادی را صدا ودرحضورخودش فحش کاری وبد وبیراه ودادو بیداد کردند وگوشها را اینطوری کشید ونفرات را سرکوب کرد یکی ازانها مهدی افتخاری بود که درزمان شاه ودرزندان وبعد زندان مسول امنیت وحفاظت شخص رجوی بود ودرفراررجوی به فرانسه همراه بنی صدرفرمانده فرار؛همین مهدی افتخاری بود ودرسال 66 فرمانده پادگان کوت بود ودرعملیات فروغ درست یادم نیست نمیدونم فرمانده نیروهای ورود به همدان بود یا قزوین که درجریان انقلاب ایدئولوژیک سال 68 انقلاب راقبول نکرد وموضع مخالف گرفت که مورد غضب رجوی قرارگرفته وتمامی مسولیتها ورده تشکیلاتی را ازاو گرفتند وبعنوان بقول معروف سربازصفردراشرف کارمیکرد این کارزیاد اتفاق می افتاد خیلی ها ازافراد قدیمی بودند که بعدها رجوی مسولیتها ورده راازانها گرفته بود رجوی مهدی افتخاری را دران نشست خیلی بدجوری پیش ادمهای تازه وارد ولات ولمپن وچاقو کشهایی که درجریان راه گشایی اورده بود لجن مال کرد وچند ساعت فقط اورا فحش میدادند وچهارصد پانصد نفرروی سروکله اش ریخته واورا احاطه وبد وبیراه میگفتند ورجوی هم ان بالا نشسته ونگاه ولذت میبرد این بلایی که سرمهدی اورد یکی ازپلیدترین کارهاش بود بغیرازمگسان دورشیرینی ومجیزگوها وپشت بلندگوها خیلی تاثیرات مخربی روی بقیه گذاشت ورجوی رابخاطرچنین برخوردی انهم با یاروغارخودش ازچشمها انداخت چند نفربخاطرهمین برخوردهایی که باهاشون شد درانجا اعلام کردند که به زندان ابو غریب میروند ودیگرنمیمونند وتعدادی هم خارج ازنشست وبعدها رفتند وعطای رجوی رابه لغایش بخشیدند وبنده ازسرنوشت انها خبر ندارم ومهدی افتخاری چند سالی رابا وضعیت فلاکت بارومریض گذراند که هیچ گونه رسیدگی به او نمیشد وکلا ولش کرده بودند ودرنهایت با بیماری سرطان وبدون دارودرمان ودکترودراوج انزوا وتنهایی فوت کرد وتا اخرعمرش به رجوی تن نداد ورهبری مریم عضدانلوو زنان شورای رهبری راقبول نکرد زیرا معتقد بود که انها یکشبه دربالاترین مدارقرارگرفته ونه صلاحیت رهبری ونه صلاحیت تشکیلاتی ونه علم وعلوم مبارزه را دارند  ( درباره زنان شورای رهبری جدا گونه خواهم نوشت )  نشستها با پروژه خونی ها تمام شد وهرکس به فراخورحال خودش تعدادی فاکت مینوشتند ومیخوندند وخودراخلاص میکردند واینطوری رجوی همه را پاک وعاری ازخصلتها وخصوصیات خمینی کرد وازخاتمی زدگی نجات داد ومجاهدینی مبارز وجنگنده ازنظر خودش انهم با چماق وتیروتیغ وتپانچه وتیپا وفحش وتف تحویل جامعه داد ومبارزه را هزارگام به جلو پرتاب کرد ( دراین باره بعدا صحبت داشتم درزمان خودش خواهم نوشت )ولی ما نفهمیدیم این چه ایدئولوژی وچه تشکیلاتی وچه رهبری ست که خصلتهای خمینی سریع تو نفرات رسوخ میکرد ؛ نشستها بعد ماهها تمام وما دوباره باروبندیل را جمع وبه قرارگاههایمون برگشتیم چند هفته طول کشید تا جاگیرشده وکارها بروال عادی افتاد وادامه راهگشایی ها شروع شد وتعداد زیادی ازپادگان ما کشته شدند وتعدادی هم زیرفشارها خودکشی کردند تا اینکه امریکا وجهان غرب بعد چندسال تحریم ونابودی ملت عراق وکشتارانها بخاطرگرسنگی وعلف خوری وکمبود امکانات دارویی وبهداشتی چیزی که بنده خبردارم 500 هزارفقط کودک دراین مدت تحریم کشته شدند اطمینان ازخلع سلاح کامل که هیچ چیزبرای دفاع ازخود ندارد بازی بمب اتم را شروع کردند ودرشورای امنیت با دجالیت ودروغ ودغل وفریب افکارعمومی وشانتاژ رسانه ای مدعی شدند عراق بمب اتم دارد ودرحال ساخت بمبهای بیشتراتمی ست درصورتی که درطی این سالیان حتی کاخهای ریاست جمهوری وزیرکاخها واتاق خود صدام راهم بازرسی وبه هرچه مشکوک بودند ویا برای خود خطراحساس میکردند را برده ونابود کردند خیلی ازکارخانه های عراق رابه بهانه امکان استفاده دوگانه نابود و کلیه موشکها را ازبین بردند خیلی ازمهمات ها را تخریب کردندخلاصه وقتی کل عراق را وجب به وجب حتی پادگانهای ماراهم بازرسی کردند وگفتند صدام درپادگانهای ما موشکها وسلاحهای اتمی را مخفی کرده یعنی اینکه هیچ جایی رابدون چک وبازرسی نگذاشتند انوقت به بهانه اتم شروع به محاصره عراق اززمین ودریا وهوا با اوردن ناوگان وزیردریایی وهواپیما وبسیج سی کشورزمینه حمله را فراهم کردند

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت سیزدهم و چهاردهم)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید