مجاهدین خلق و قبله عالم

0
1024

به مجاهدین خلق که میرسیم، به انها باید گفت که اگر کره ی جنوبی را کشور معتبرصنعتی میبینید  که انصافا اینطوری هم هست ، چگونه این عدم استقلال سیاسی آنرا درنظر نمیگیرید؟! این چگونه دولتی است که دربرابر یک اشاره ی آمریکا با درنظر نگرفتن سودهای میلیاردی که ازایران بدست آورده، اینهمه زبونی ونمک نشناسی نشان میدهد و این کار چه افتخاری نصیب آن میکند؟ گیرم که ایران تسلیم شد وکسانی را خوشحال کرد، اما بدلایلی که گفته شد، به ایران اجازه نخواهند داد که صنعتی شبیه کره جنوبی را داشته باشد واین موضوع درعرض 25 سال بثبوت رسیده است . بااین وصفف چه چیزی عاید شمامیشود الا اینکه با تحمل ایام سختی که جریان دارد، برتحرکات مردم ایران که این نفت را بصورت فرآورده های صنعتی تبدیل کرده و گرانتر بفروشد ؟ شما کاری جز تایید عمل عهد شکنان ودوستان نیمه راه ایران  انجام نمیدهید و با طرح این اخبار ، خوشحالی خود ازوضع بد معیشتی تحمیل شده بر ما ونفرت خود برهرآنکه ایرانی است  را بروز میدهید! 

 

مجاهدین خلق از وابستگی کره جنوبی عبرت نمیگیرند! 

حمید تبریزی ـ 17.12.2019

درخبری منتشر شده در رسانه های مجاهدین خلق رجوی آمده است : 

” به صفر رسیدن صادرات نفت رژیم آخوندی به کره جنوبی– بنا‌ به گزارش خبرگزاری سپاه پاسدران (فارس): در حالی‌که واردات نفت کره جنوبی از آمریکا در ۱۱ماه نخست امسال ۱۶۵.۳درصد افزایش یافته اما خرید نفت از ایران از ماه می‌ همچنان صفر مانده است “. 

مردم ایران آگاهی چندانی از تاریخ کره ندارند وبنابراین من بعنوان یک خادم اجتماعی- سیاسی مردم ایران، ناچار به ادای توضیحاتی دراین مورد هستم تا آن قسمت از روشنفکران ایران هم که با شنیدن نام کره جنوبی، آب ازلب ولوچه ی شان میریزد ، آشنائی درست تری با آنچه که درکره بوجود امد ومخصوصا دلایل پیشرفت کره ی جنوبی پیدا کنند. 

ابتدا کره کشوری یکپارچه بود که همواره مورد تجاوز واشغال امپراطوری ژاپن بود. 

مردم کره دست به مبارزات سختی زده وموفق شدند قسمت شمالی کره را ازچنگ ژاپن درآورند که جنگ دوم جهانی از گرد راه رسید و آمریکائی که برژاپن چیره شده بود ، جای او را با بمباران های وسیع گرفت و با به کرسی نشاندن یک دیکتاتور خون آشام درکره ی جنوبی، 2 میلیون نفر ازاهالی آنجا را قتل عام کرد وازارتش شکست خورده ی ژاپن نیز خواست که کماکان درکره ی جنوبی حضور داشته ودر قتل عام مردم کره جنوبی شرکت کند. 

کره ی شمالی هم تحت بمباران سفره ای آمریکا قرار گرفت و ضمن نابودی مردم این قسمت رها شده ی کره ، از زیرساخت ها ی کره ی شمالی باقی نماند والبته مقاومت مردم کره که ازکمک شوروی سابق وچین نوظهور برخوردار شده بود ، آمریکا را مجبور به قبول آتش بس کرد والبته بعد از دهه ها، این آتش بس تبدیل به قرار داد صلح نشده است! 

با ظهور قدرت جدیدی بنام چین که با شوروی تا دهه ی 1960روابط گسترده واستراتژیکی داشت ، آمریکا تصمیم گرفت که این دوکشور هم مرز با چین وشوروی را ( ژاپن وکره جنوبی را ) را به قطب های صنعتی  قدرتمتد تبدیل کند تا موانع بزرگی بر سر راه چین وشوروی ایجاد کند ودراین راه به دولت های این کشور اجازه داد که با جلوگیری ازواردات خارجی ، صنعت بومی خود را قوی کنند که چنین هم شد! 

دلیل اینکه چرابه این کشورها کمک شد وبه کشورهایی مانند ایران که درتیول آمریکابودند کمک نشد که صنعتی شوند ، چیست؟ 

برای اینکه درمقابل ژاپن و … که فاقد منابع طبیعی استراتژیک هستند ، ایران دارای مواد خام قابل ملاحظه ای است و بهتر دیده شد که بعنوان صادر کننده ی این مواد باقی بماند و اجازه نداشته باشد که گامی جدی در راه انکشاف صنایع بومی خود بردارد. 

یعنی ما درمدار تقسیم کار جهانی مکلف شدیم که مواد خام صادر کرده وکالاهای صنعتی وارد نموده ومحتاج دائمی صدور نفت و ….باشیم و آمریکا قادر باشد هروقت که صلاح دید، ازصدورآن جلوگیری کند وما را به روزی بیاندازد که حالا همگان مشاهده میکنیم! 

ازما تسلیم کامل میخواهند وتعدادی از روشنفکران ازاین ذلت استقبال میکنند! 

سئوال من ازاین روشنفکران این است که زمانی که ما اقلا 25 سال تسلیم کامل آمریکا و یکی از پایه های او درمنطقه بودیم، چرا کمک نکرد که صنعتی بشویم وحالا شما چه تضمینی دارید که دربرابر تسلیم احتمالی وخفت بار ما ، آمریکا اجازه دهد که ماهم خودکفا وصنعتی شویم؟؟!! 

درکنار راه حل های متعددی که ایران برای برون رفت ازاین بحران موجود دارد، توسل به صنعتی شدن و مصرف نفت خود درراستای تبدیل آن به فرآورده هایی که تحریم ها دربرابر آنها چندان کار ساز نیست ، یکی از راه کارهاست. 

دراین صورت است که نفت چندانی برای صادرات نخواهیم داشت که آمریکا بابستن راه صدور آن، مارا دراین تنگناهای سخت قرار دهد. 

ضمنا به کسانی که عاشق کشورهای صنعتی ووابسته ای مانند کره جنوبی هستند، توصیه میکنم که به  وجه استقلال سیاسی این کشور نیز که بدون اجازه ی سفارت آمریکا قادر به تماس با ایران، چین وهر کشوردیگر نیستند ، با دقت لازم توجه کرده وبدانند که چرا گاها سفرهای رئیس جمهور این کشور برای مذاکره با رهبر کره ی شمالی با دستور سفارت آمریکا لغو میشود؟؟!! 

به مجاهدین خلق که میرسیم، به انها باید گفت که اگر کره ی جنوبی را کشور معتبرصنعتی میبینید  که انصافا اینطوری هم هست ، چگونه این عدم استقلال سیاسی آنرا درنظر نمیگیرید؟! 

این چگونه دولتی است که دربرابر یک اشاره ی آمریکا با درنظر نگرفتن سودهای میلیاردی که ازایران بدست آورده، اینهمه زبونی ونمک نشناسی نشان میدهد و این کار چه افتخاری نصیب آن میکند؟ 

گیرم که ایران تسلیم شد وکسانی را خوشحال کرد، اما بدلایلی که گفته شد، به ایران اجازه نخواهند داد که صنعتی شبیه کره جنوبی را داشته باشد واین موضوع درعرض 25 سال بثبوت رسیده است . بااین وصفف چه چیزی عاید شمامیشود الا اینکه با تحمل ایام سختی که جریان دارد، برتحرکات مردم ایران که این نفت را بصورت فرآورده های صنعتی تبدیل کرده و گرانتر بفروشد ؟ 

شما کاری جز تایید عمل عهد شکنان ودوستان نیمه راه ایران  انجام نمیدهید و با طرح این اخبار ، خوشحالی خود ازوضع بد معیشتی تحمیل شده بر ما ونفرت خود برهرآنکه ایرانی است  را بروز میدهید! 

////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید