تبعیض مثبت یا منفی سر وته یک کرباس هستند

0
724

تبعیض مثبت یا منفی سر وته یک کرباس هستند

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم سپتامبر ۲۰۱۷:…  اقای رجوی که هژمونی ورهبری را درخطردید ، انقلاب وتبعیض مثبت رابمیان کشید تا مثل اخوندها نیمی ازجامعه راسرکوب وقدرت خود راحفظ کند . درجای خودش به سرکوبها اشاره خواهم کرد . ما که دردرون مناسبات بودیم ازتبعیض مثبت چیزی جزجنگ روانی وفشاروشکنجه روحی ۲۴ساعته نصیبمون نشد . جواب این …

لینک به منبع

تبعیض مثبت یا منفی سر وته یک کرباس هستند .

خانم مریم رجوی درسخنرانی خود بعد ازانتخابات درونی مجاهدین گفت بعد از این انتخابات ما رژیم راسرنگون وتبعیض را درایران ازبین خواهیم برد !!؟ دراین مقاله به تبعیض میپردازیم ببینیم امکان دارد ؟ ایا شدنی است؟ باکدام تفکرو کانیزم ؟ ایا باتفکر اقای رجوی میشود تبعض را ازبین برد وتفکررجویها چه تفاوتهایی با تفکرحاکمیت دینی یعنی اخوندها درایران دارد ؟ بعد فهم تفاوتها ونقاط مشترک میشود قضاوت کرد.

با زبان ساده اخوند میگه من به زنها میدان نمیدهم چونکه ورود انها به جامعه وکارو….باعث فساد اخلاقی میشود . چون زن درجه دو وعقلش ناقص است درتنیجه نمیتواند درسهم سیاسی نقش داشته باشد . اینطوری زنان میهن ما را طرد ودرحق انها اجحاف وسیاست تبعیض را نهادینه وکلاه شرعی برای ان درست کرده وزنان راسرکوب میکند.هدف چیزی جزحفظ حاکمیت وقدرت نیست .

اما اقای رجوی چی میگه .میگه چون ما انقلابی وطرازمکتب واسلام ناب رامعرفی میکنیم . چپ مارکسیسم هستیم . قصد حل مشگل زنان را داریم، مشگلی که تابحال هیچ کس قادرنبوده ان راحل وشهامت ورود به انرانداشته است. حتی اگه شوروی میخواست خودش را ازفروپاشی نجات بده راه حلش این بود که مشگل زنان وتبعیض جامعه راحل میکرد . دراینصورت فرونمی پاشید یعنی حل مسایل فرهنگی وسیاسی وایدئولوژیک واقتصادی شوروی دراینصورت امکان پذیر بود . انهایی که دردرون مناسبات مجاهدین بودند بارها این سخنان را درنشستها ازاقای رجوی شنیده اند ، حرفهای بنده نیست اینجانب فقط درحال ساده سازی بحث ها هستم ، برای اینکه این تضاد راحل کنیم . درست رودرروی اخوندها باید زنها را درراس کارقرارداده وتبعیض مثبت را درپیش بگیریم ! (دقت کنید میگه تبعیض مثبت ) پس خودش قبول داره واذعان میکنه که درحال تبعیض است یعنی زنها را درراس همه امورقرارداده ومردها هیچ کاره ودست دو شدند . بیان دقیقتروکلمات اقای رجوی هژمونی ورهبری با زنان وشورای رهبری ازاینجا سرچشمه میگیره که بحث انقلاب خودش مثنوی هفتاد من است . ما دراینجا فقط با کلمه تبعیض کارداریم حال شما بگویید تبعیض مگه مثبت ومنفی دارد؟ تبعیض درهرحال ودررابطه با هرجنسی غلط وغیرقانونی ست ان یکی زنها رابه حاشیه میراند این یکی مردها را . ان یکی میگه زنها درجه دو هستند این یکی میگه مردها . ان یکی مردها را ژن خوب واین یکی زنها را ژن خوب قلمداد میکند؟ د رهرحال هردودردستگاه جنسیت ونگرش نژادیست که ازتوی ان ودرزیرمیزهرفسادی که بخواهی شکل گرفته وانجام میشود . دیدیم که درماهیت ودرمحتوا هر دونگرش یکیست ، فرقی باهم نداردند . گرچه درشکل ضد هم هستند ایا میشود با این تفکرات نژادی با بندرول وروبان خوش رنگ تبعیض مثبت اقای رجوی، تبعیض منفی وبدشکل وذق وزننده اخوندی را ازبین برد، خانم رجوی ادعای ان رادراین سخنرانی کرد .

حال اززاویه دیگری این داستان رابررسی میکنیم قصد اوردن قران وحدیث ونهج البلاغه …..راندارم دردرون مجاهدین هرجا لازم بود میاوردم تا نتونند حرفی بزنند . ولی دراینجا فعلا لازم نیست طبق قران که اقای رجوی بسیارمدعی فهم وتفسیران بود وهیچ تفسیردیگری راقبول نداشت . همه را اخوندی وباطل میدونست؟ میگه پوشاندن حق وحقیقت و انکار ان کفر است . ایا درتبعیض مثبت ومنفی ازهردو طرف پوشاندن وانکارنیمی ازجامعه ونادیده گرفتن جایگاه وحل تضاد اجتماعی انها چه فکری فرهنگی وسیاسی واقتصادی کفر نیست . اگه هست پس چطورکافرمیخواهد عدالت برقرارکند درثانی قران میگوید دوگانگی درهرچیزی بخصوص فکری وعملی وپرستش شرک است . ایا تبعیض مثبت ومنفی دوگانگی وتقسیم جامعه به دوجنس شرک نیست واقعیت این است که اقایان بعد عملیات فروغ حرفهای بسیارداشتند . اقای رجوی که هژمونی ورهبری را درخطردید ، انقلاب وتبعیض مثبت رابمیان کشید تا مثل اخوندها نیمی ازجامعه راسرکوب وقدرت خود راحفظ کند . درجای خودش به سرکوبها اشاره خواهم کرد . ما که دردرون مناسبات بودیم ازتبعیض مثبت چیزی جزجنگ روانی وفشاروشکنجه روحی ۲۴ساعته نصیبمون نشد . جواب این سوالات راباید اقای رجوی بعنوان رهبراعتقادی وطراح چنین دیدگاهی بدهد . البته اگه زنده باشد نفرحکومت عرعرستان که سال گذشته گفت فوت کرده . سازمان مجاهدین هنوز پاسخی به ان نداده است، ولی درانتخابات درونی هم خانم مریخی وهم خانم رجوی اول تبریک را به اقای مسعود رجوی گفتند به بیان دیگرهمان موضع گیری بود. البته دیپلوماتیک یعنی زنده است که خیلی خوبه پس میتونه جواب بده . ماهم منتظریم اگه نه خانم رجوی بعنوان همردیف ومسئول انقلاب وپیش برد ان جواب بدهد .

درتوضیح بگویم باشناختی که بنده ازاقای رجوی دارم اگه زنده بود بخاطرانبوه مسایل یک دقیقه هم سکوت نمیکرد. بخاطر یک هزارم حتی بخاطر یک گزارش ساده نشست یک ماهه درکال کنفرانس میگذاشت . چطور الان سه ساله سکوته مگر اینکه ما بپذیریم زنده است واربابان درعرعرستان اجازه نمیدهند . با کودتا وتوطئه کنارودرحبس خانگی البته با همدستی واوکی خانم رجوی نگهش داشته اند.

واما حرف بنده چی بود که دراینده مقاله ای بنام تقدم تخصص برتشکیلات که نام گزارشی بود نوشتم مفصل خواهم نوشت ولی مختصرکه بحث نیمه تمام نمونه بنده معتقد بودم انچیزی که جایگاه هرکسی را مشخص میکنه فارغ ازاعتقاد صلاحیت وظرفیت وتوان حل تضاد مشکلات است. نه زن بودن یا مرد بودن زن ومرد انحرافی وباطل است کارراباید بقول قدیمیها به کاردان سپرد

علی شیرزاد : اروپا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید