شادمانی رجوی در همسوئی با کنگره امریکا

0
1197

 شادمانی رجوی در همسوئی با کنگره امریکا

انجمن نجات، مراکز آذربایجان شرقی و مازندران، یازدهم ژوئن ۲۰۱۶:…  کدام پایداری وکدام آرمان هموطن؟! آیا ادامه ی زندگی نباتی در کمپ های لیبرتی و تیرانا، مقاومت شمرده میشود؟! اگر آری، پس اینهمه گیاه ودرخت دارند مقاومت میکنند واحتیاجی باین نوع مقاومت شما نیست که آنها میلیاردها برابر بیشترند و …. دراین میان شما بعنوان عنصر نباتی حقیر میمانید که گفته اند ” فرقی نمیکرد بود ونبودش”! ازپیوستن … 

اظهار شادمانی رجوی در همسویی با کنگره ی آمریکا!!

لینک به منبع

با این حساب، جامعه ی بی طبقه ی توحیدی که استقرارش مبارزه ی دائمی با امپریالیزم طبقه پرور است، باد هوا شد!

یعنی باند رجوی بصورت عیان و آشکار، این شعار استراتژیک بانیان مجاهدین خلق را نفی کرد و به کناری گذاشت و آنگاه بازهم از ما میخواهد که این فرقه ی تا خرخره رفته در مرداب امپریالیزم را ، همچنان سازمان مجاهدین خلق بدانیم!

بلی!

صحبت از قطعنامه ی ۶۴۵ اخیر کنگره ی تمام قد قرار گرفته دراختیار نئون کان ها وصهیونیست هاست که براثر فشار لابی های قدرتمند صهیونیستی، مایل است تا آنجا که درتوان دارند، برسر توافقات برجام، دبه درآورده و تنور جنگ روانی برعلیه ایرانی را که رئیس جمهورش اعلام میکند قصد جلوگیری از ادامه ی انحطاط ۴۰۰ ساله ی ایران را داشته و درراستای آن به سیاست همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان وهر کشور دیگری که قصدش دشمنی با ما نباشد، روی آورده است، میباشد. !

البته این سیاست اصولی دولت ما، موردخوشآیند صهیونیست های توسعه طلب ومتجاوز نیست!

باند رجوی بمنظور آماده کردن ذهنیات بعضی از افرادش که بصورت ساده لوحانه ای فکر میکنند که دربنگال های خود نشسته وبرای آزادی واستقلال کشورشان؟؟!! مبارزه میکنند ، هردم گوشه هایی ازماهییت واقعی خود را که همان دریوزگی به آستان گردانندگان جامعه ی طبقاتی است ، بروز داده وکم کم به راهشان میآورد!!
سوی دیگر موضعگیری های سرکردگان رجوی، ابراز ارادت مداوم به خداوندان زر و سیم، تفنگ وچماق است که مبادا درروز معینی که رجوی فکر میکند فرا خواهد رسید، به سیل چاکران فراموش شده تبدیل گردد!!

درمصداق مواردی که ذکر شد، رسانه های رجوی تحلیل گونه ای بنام ” دروغ بزرگ – آژیر خطر” وبا امضای هادی محسنی منتشر کرده که میخوانیم:

” ..براستی خطر کدام است و کدام خطر بزرگتر و برای ولایت فقیه تهدیدی جدی است. ایا جام زهر اتمی که زهرش را مقاومت ایران با افشاگریهایش بر پیکر کل سیستم ولایت فقیه وارد کرده، می باشد. آیا پیامد همین جام زهر اتمی است که باندها و جناحهای رژیم ایران رودرروی هم ایستاده و فساد افسار گسیخته همدیگر راا افشا می کنند هست؟ و یا… “.

عجب وقاحت و بی شرمی ای!

گر شما تا همین چند ماه پیش، درهمراهی با جناح خونریزتر امپریالیستی – صهیونیستی ، با تمام قوا برای شکست این توافق عمل نکردید؟؟

یعنی با آن و جام زهر نوشیدن (به تعبیر خودتان ) مخالف بودید ؟! و دراینجا آیا میتوان ازشما پرسید که آیا این کارهایتان برای نجات رژیم بوده است وبرای چه؟!

میبنید که نمیشود خدا وخرما را توامان خواست؟!

دگرباره:

” اما هر چه بیشتر صحبتهای هر دوجناح رژیم ولایی ایران و لابیهای رنگارنگ داخلی و بین المللی این حکومت مورد مطالعه قرار می گیرد نتیجه این میشود که: تنها ترس و احساس خطر رژیم ایران، مقاومت سازمان یافته ایران و پایداری اشرفیان و بقول مجاهدین، اشرف نشانان در زندانها وسراسر جهان است. بیشتر از این هم که به ریشه یابی این نتیجه گیری پرداختم یاد این جمله افتادم که: “اگر اشرف بایستد جهان در مقابل رژیم خواهد ایستاد”.

آیا منظور از اشرف نشانان درسراسر جهان، همان فرق مذهبی منحرف ویا گروه های مافیایی است؟!

اگر نباشد که باید قبول کنید مبارزان واقعی درسراسر جهان راهی برخلاف شما طی میکنند!!

دیگر اینکه رژیم ازبابت اینکه شما همه چیز را در میان مردم ایران ازدست داده اید، خیالی بسیار راحت دارد و درمعادلاتش به تنها چیزی که فکر نخواهد کرد، به اشرف واشرفیان موهوم است!

متاسفانه این خانواده های گرفتار دست رجوی هستند که اشرف و … برایشان مطرح است ودیگران بدون اطلاع ازاشرف و اشرف نشینی ونشانی، سرگرم زندگی خود هستند!!

پس قدرت شما درهمان حد است که توانسته اید ۳هزار خانواده ی ایرانی را گرفتار ساخته و با سوء استفاده ازاین مشکل خانواده ها، اینگونه به لاف زنی بپردازید!!!

آیا عکس این قضیه را که اشرف نایستاد وفروریخت ، قبول دارید که جهان حقیقی ( کشورهای دارنده ی بیشترین مردم جهان ونه حکومت های نماینده ی یک درصدی ها) درمقابل رژیم نخواهد ایستاد؟! وچرا باید بایستد؟!

مشکلات داخلی مردم ایران به خودشان مربوط است و جهانیان حقیقی ( ونه نمایندگان یک دصد متنعم مدم جهان)هم سرگرم رتق وفتق امور خود و کشیدن گلیم شان از جهنم رابطه ایست که درنظام درحال پسرفت سلطه وتابعیت قرار دارد!

وخنده دارتر اینکه :

” این رهنمود و توصیه به نظر نگارنده حداقل دو پیامد هم داشته و دارد: الف – عزم جزم برای پایداری صد برابر با آرمان آزادی بعنوان پایه و مبنای تغییر و سرنگونی رژیم ولایت فقیه. حاصل این پیامد هم عزم جزم هواداران و حامیان مقاومت و پیوستن تعداد بیشتری از هموطنان در داخل و خارج ایران بعنوان هوادار و حامی آرمانها و خطوط سیاسی استراتژیک مجاهدین خلق و مقاومت سراسری ایران می باشد. ب – چرخش و همسویی سیاستهای منطقه ای و بین المللی با خطوط و آرمانهای مبارزاتی مقاومت ایران”.

کدام پایداری وکدام آرمان هموطن؟!

آیا ادامه ی زندگی نباتی در کمپ های لیبرتی و تیرانا، مقاومت شمرده میشود؟!

اگر آری، پس اینهمه گیاه ودرخت دارند مقاومت میکنند واحتیاجی باین نوع مقاومت شما نیست که آنها میلیاردها برابر بیشترند و ….

دراین میان شما بعنوان عنصر نباتی حقیر میمانید که گفته اند ” فرقی نمیکرد بود ونبودش”!

ازپیوستن کدام مردم سخن میگویید که کسی با چشمان انسانی وذکاوت بشری خود قادر به مشاهده ی آنها نیست وآیا این طایفه ای که مرتب بشما می پیوندند ازجنس یاجوج وماجوج هستند؟؟!!

یعنی میفرمائید که شما نه، بلکه این آمریکا وعربستان است که با شما همسو شده و آیا این حادثه را ازهرنوعی که باشد ، نقطه ی عطف مثبتی برای خود میدانید؟!

پس مسئله ی استقلال وآزادی ومبارزه با امپریالیزم که ماحصلی بنام ” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی” قرار بود داشته باشد ، چه شد؟!

چرا جرات اعلام عدم پذیرش نطریات بنیانگذاران سازمان را ندارید؟!

وحید

__________________________

آرشیو موضوع : مجاهدین و آدم های اجاره ای

ایرج مصداقی: مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش

ایرج مصداقی: مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش

مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش ایرج مصداقی، پژواک ایران، اول ژوئن ۲۰۱۶:…  پس از انتشار مقاله‌ی «جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر» مهدی سامع، یکی از دلدادگانش به نام امیر ابراهیمی را روانه فیس بوک کرد تا به زعم خود در برابر این مقاله واکنش نشان دهد. امیر ابراهیمی یکی از مسئولان دکان …

رسوایی یکی دیگر از دوستان مریم رجوی. احمد الجربا و فساد مالی، اخاذی، قاچاقچی گری و …

ایرج مصداقی: مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش

رسوایی یکی دیگر از دوستان مریم رجوی. احمد الجربا و فساد مالی، اخاذی، قاچاقچی گری و …  خبرگزاری فارس به نقل از “اوقات الشام”، بیست و نهم می ۲۰۱۶:… به دلیل شرایط بد مالی خود و فشار اقتصادی از جربا خواستار پول بیشتر می‌کند، جربا نیز ۱۰۰ دلار به وی می‌دهد ولی همین که می‌خواهد …

عیسی آزاده: گدایی فرقه رجوی برای جمع کردن سیاهی لشکر

ایرج مصداقی: مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش

گدایی فرقه رجوی برای جمع کردن سیاهی لشکر عیسی آزاده، پیوند رهایی، بیست و چهارم می ۲۰۱۶:…  یکی از افراد فرقه در پاریس که خودش را سعید معرفی می کند مستمرا با تلفن با پناهندگان سوری و افغانی صحبت می کند وبا التماس و درخواست از آنها قول گرفته است که هر کدام …

حاج مسعود رجوی تفاوت خیمه شب بازی تکراری ویلپنت امسال با…

ایرج مصداقی: مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش

حاج مسعود رجوی تفاوت خیمه شب بازی تکراری ویلپنت امسال با سال های قبل چیست؟ (سرنگونی؟!)  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و دوم می ۲۰۱۶:…  تفاوت گرد همایی خیمه شب بازی و شوی مسخره و تکراری ویلپنت امسال با سال های قبل چیست ؟ مریم قجر عضدانلو در سخنرانی های سال های قبل در مراسم های …

روحی:واقعیت خیمه شب بازی ویلپنت ایستگاه آخر حاج مسعود رجوی و فرقه اش است

ایرج مصداقی: مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش

واقعیت خیمه شب بازی و شوی مسخره و تکراری ویلپنت ایستگاه آخر حاج مسعود رجوی و فرقه اش است مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و یکم می ۲۰۱۶:… از منابع دیگری که مخارج لهو و لعب حاج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو و فرقه رجوی تامین می شود، دلارهایی است که از راه خیانت این …

نامه به وزیر کشور آلمان در مورد سوء استفاده فرقه رجوی از افراد و …

ایرج مصداقی: مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش

نامه به وزیر کشور آلمان در مورد سوء استفاده فرقه رجوی از افراد و گسیل آنها به نمایش تبلیغاتی پاریس  زهرا معینی، زنان ایران، بیست و یکم می ۲۰۱۶:…  افراد آنها با رفتن به این کمپ های پناهندگی در آلمان و با این وعده که ما به شما کمک میکنیم برای گرفتن پناهندگی ، و …

فتاحیان:شوهای تقلبی با اجارۀ نفر از لهستان و… دردی را از رجوی درمان نخواهد کرد

ایرج مصداقی: مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش

شوهای تقلبی با اجارۀ نفر از لهستان و… دردی را از رجوی درمان نخواهد کرد  غفور فتاحیان، پیوند رهایی، بیستم می ۲۰۱۶:…  اخیرا سرکردۀ فرقۀ رجوی طبق معمول سنواتی برای جمع آوری سیاهی لشکر در خیمه شب بازی مریم قجر دست به دامن مردم فقیر لهستان شده است آن هم با یک حیله و …

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رهبری فرقه مجاهدین این همه پول را از کجا آورده است که علاوه بر استخدام سخنران و  تماشاچی اجاره ای برای خیمه شب بازی هایش ، ضرر و زیان حقوقی افراد لابی خود را برای جرائم جنسی نیز می پردازد. یکی از این لابی ها دنیس هسترت آمریکایی بوده است. در همین ماه گذشته بود که رسانه های …

محمد رزاقی: رجوی داعشی از بیان نام خودش وحشت دارد!

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رجوی داعشی از بیان نام خودش وحشت دارد! – شوهای رجوی داعشی از ۳۰ خرداد شصت تا به امروز  محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیستم می ۲۰۱۶:…  چند ماه پیش یکی ازحامیان و سخنرانان شوهای مریم ( جان دنیس هسترت ) که عنوان ریس سابق مجلس امریکا را یدک می کشد به جرم بچه آزاری …

جهانی: چرا فرقه رجوی همه ساله مراسم تکراری سالروز خشونت ترور را برگزار می کند؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

فرقه رجوی نیاز به برگزاری چنین مراسمی را دارد یعنی اینکه به اربابان منطقه ای اش نظیر اسرائیل و عربستان سعودی و ارباب آمریکایی اش بگوید که روی این سازمان به عنوان تنها آلترناتیو حساب کنند و حمایتش کنند تا بقول خودش سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران را محقق کند. البته اربابان منطقه ای و ارباب آمریکا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید