تبلیغ ناموفق فرقه گری با سوء استفاده از دستآوردهای علمی!!

0
1689

تمام مطلعین قضیه، کار مسعود رجوی با مشاطه گری مریم را ضدانسانی تلقی میکنند وتنها این اسیران فکری رجوی هستند که چنین ادعایی را مطرح میکنند و ثبوتی برای آن ارائه نمیدهند!!  ابدا روشن نشده که نظام پوسیده ی حاکم دارای چه مشخصاتی است ولازم هم نبود که توضیح داده شود!! 

هدف نویسنده ، توجیه اعمال ضد انسانی این دوزوج مشکوک است با کلی گویی هایی که مجبور به توضیح وتشریح بیشتر آنها نباشد وخوانندگانش را که دریک قیاس بنفس ویرانگر، مانند خود پنداشته وخواسته که با این شعارها فریب داده ووجدان نهفته دردرونش را از کارهای خود راضی نگهدارد!!! 

 اینکه مریم چه کاری انجام داده که که ضد استثماری باشد وبرعلیه نظام پوسیده ی جهان، ابدا برخواننده روشن نیست وفرسودگی وکهولت جهان هم دراین شکل ابتدائی که این هموطن بشدت بازی خورده مطرح میکند، درکار نیست واگر باشد درتغییر شکل است ونه چیز دیگر. دیگر اینکه اگر جهان به پوسیدگی میرود، برخلاف نطریه ی تکاملی خود باند رجوی است ونتیجه اینکه این اشراف زاده ی فرقوی ما، هذیان میگوید!!! 

تبلیغ ناموفق فرقه گری با سوء استفاده از دستآوردهای علمی!! 

حمید تبریزی ـ با تشکر از ایشان برای ارسال مقاله ـ  10/03/1395

این کار را جهانگیر قائم مقامی ذوب شده در مریم رجوی انجام میدهد با چاشنی نظریات فیزیکی عاریه گرفته از استاد آمریکائی اش و استفاده از  موقعیت تاریخی جدش اش قائم مقام فراهانی، که چهره ی مقبول وشاخصی است ازاشراف وطن دوست دوران قاجار!

کار او دراین مورد شباهت خاصی به کار مرحوم ” ساری قلی خان تبریزی ” دارد که زمانی میخواست برای رسیدن به هدف نادرست، ازدرگذشتگان خود  با گشاده دستی زیاد مایه بگذارد که مانند جهانگیر خان فراهانی ، توفیقی دراین راه نداشت!

او درمقاله ی بلند بالای خود ” ضد آنتروپی ” نوشته است :

” …اگر کسی از من بپرسد که در یک کلام مهمترین دست‌آورد فردی که از انقلاب ایدئولوژیک داشته‌ام چه بود، باید بگویم که آموختن راه و روش احیاء کردن مستمر ارزش‌های انسانی در خودم و دیگران از طریق مبارزه با گرایشاتی است که جوهره استثماری داشته و حاصلی جز فرسودگی و کهولت و تسلیم شدن در برابر نظام پوسیده حاکم بر جهان ندارد “. Enghelab6

تمام مطلعین قضیه، کار مسعود رجوی با مشاطه گری مریم را ضدانسانی تلقی میکنند وتنها این اسیران فکری رجوی هستند که چنین ادعایی را مطرح میکنند و ثبوتی برای آن ارائه نمیدهند!!

ابدا روشن نشده که نظام پوسیده ی حاکم دارای چه مشخصاتی است ولازم هم نبود که توضیح داده شود!!

هدف نویسنده ، توجیه اعمال ضد انسانی این دوزوج مشکوک است با کلی گویی هایی که مجبور به توضیح وتشریح بیشتر آنها نباشد وخوانندگانش را که دریک قیاس بنفس ویرانگر، مانند خود پنداشته وخواسته که با این شعارها فریب داده ووجدان نهفته دردرونش را از کارهای خود راضی نگهدارد!!!

اینکه مریم چه کاری انجام داده که که ضد استثماری باشد وبرعلیه نظام پوسیده ی جهان، ابدا برخواننده روشن نیست وفرسودگی وکهولت جهان هم دراین شکل ابتدائی که این هموطن بشدت بازی خورده مطرح میکند، درکار نیست واگر باشد درتغییر شکل است ونه چیز دیگر.

دیگر اینکه اگر جهان به پوسیدگی میرود، برخلاف نطریه ی تکاملی خود باند رجوی است ونتیجه اینکه این اشراف زاده ی فرقوی ما، هذیان میگوید!!!

او مینویسد:

” …همچنین رسیدن به‌این دستاورد عظیم انسانی یعنی خلاص شدن از اندیشه استثماری و مسلح شدن به‌روش مبارزه مستمر با آن، گرانبهاترین تجربه و سرمایه‌ای است که می‌توانم به‌دیگر هم‌رزمانم و به‌مردم ایران، به‌خصوص به‌نسل جوان تقدیم کنم..”. 

بازهم مشکل وسئوال من که این خلاص شدن ازاندیشه ی استعماری چگونه انجام شده واساسا تعریف این باند ازاستثمار چیست ، حل نشد!!

با این وجود آنها چه چیزی را به ملت ایران تقدیم میکنند که کاملا ناروشن وگنگ است؟؟!!

جهانگیر ادعا دارد:

” … برای کسی که سابقه مبارزاتی برادر مسعود را نمی‌دانست و قدر و شأن او را به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین انقلابیون و متفکرین تاریخ معاصر درک نکرده است، ساده‌ترین جواب این بود که آن‌را به‌حساب اشتباهات فردی یا سیاسی بگذارد..”. 

آیا رجوی یکی  برجسته ترین انقلابیون ومتفکرین تاریخ معاصر ایران است یا کل جهان؟!

اگر اشتهار یافتن اسامه بن لادن بخاطر خونریزیها یش، میتواند اورا به برجسته ترین …. تبدیل کند، رجوی را هم خواهد کرد وننگ ونفرت براو که دربرابر این بت پرستی ها اعتراضی نمیکند وازشما ها نمیخواهد که به او تهمت نزنید!!

کم کم به اصل مسئله که ازدواج ها وطلاق های بوالهوسانه باشد، بشکل زیر نزدیک می شویم:

” …طلاق برای چه؟ مشکل که خانوادگی و یا شخصی نبوده، پس چرا طلاق؟ آنهم به‌درخواست خود خواهر مریم؟ دیگر مسأله ازدواج از سرم پرید و سؤال اصلی من این شد: چرا طلاق؟ برادر حبیب که وضعیت بهت زده و درگیر مرا دید، از من خواست که یک‌هفته‌ای در آنجا بمانم تا مسأله برایم روشن‌تر شود، و … بلافاصله این پیشنهاد را پذیرفتم و از یکی از دوستانم خواستم که چند روزی به‌جای من در کلاس حاضر شود “. 

پس طلاق برازدواج برتری دارد!

یعنی این مسعود نبوده که ازدواج وتجدید فراش کرده بلکه تقصیر مریم بوده که بدون داشتن مشکل زناشویی طلاق گرفته وکارخوبی انجام داده و مسعود هم که حاصل این طلاق را بخود اختصاص داده ، اوهم کار خوبی کرده!!!

پس چه کسی دراین جریان کارش بد بوده است؟!

فهمیدم!

همین نویسنده که این تضادها را درک نمیکرد که با نوشتن این اراجیف ازخود انتقاد میکند و همه چیز به خیر وخوشی میگذرد!!!

لطفا با عمق بیشتری به مسئله توجه کنید:

” …موضوع این بود که خواهر مریم برای رهایی از چیزی درخواست طلاق کرده بود. همه می‌دانستند موضوع آن نه همسر سابق او بود و نه زندگی به‌معنی رایج آن در جامعه، یعنی نقطه عزیمت این طلاق نه شخصی و خانوادگی بود، و نه یک نوع زهدگرایی. .. این‌را حس می‌کردم که این‌کار خواهر مریم، عصیانی بود که به‌من نیرو و انگیزه می‌دهد و مرا به‌دنبال خودش می‌کشاند “.  

این خانم نتوانست ازازدواج مجدد خودداری کند وبه ریش من وتو خندید!

طلاقی که هیچ کدام از عوامل فوق را نداشت ودرعین حال به ازدواج سریع مجدد انجامید واین امر چرا این نوه ی تحصیل کرده ی خرافه گرا را به دنبال خود کشید که اجنه و … باید دراین خصوص به روشنگری بپردازند!!!

با این وضع، این دوزوج جدید دست به فداکاری زده اند که بازهم روشن نیست ازکدامین نوع بوده است:

” …علت جذابیت این حرکت خواهر مریم و تأثیر آن بر روی خودم برایم پوشیده نبود. برای اولین بار با پدیده‌ای به‌نام «عنصر رهبری» مواجه شده بودم و می‌دیدم که فداکاری که خواهر مریم و برادر مسعود در آن نقطه و در اوج پاکی به‌این شکل انجام داده بودند، چگونه بذر فداکاری و صداقت را در دل و جان من کاشته و رشد می دهد …”. 

یعنی مریم با طلاق ازشوهرش وازدواج با مسعود که قدرت بیشتری از شوهرش داشت، دست به فداکاری زده است؟؟ چرا؟؟!!

درمقابل، رجوی هم که اجبارا همسر همرزم اش را تصاحب کرده ، اوهم فداکاری کرده است!!!

این هموطن ننوشته که با الهام ازاین فداکاری های محیر العقول ، چگونه بذر صداقت در دلش رشد کرده است؟!

دراینجا یاد فرد متشخص وحقه بازی افتادم که درعین انجام کار زشت گیر افتاده ولی این پر رویی را هم داشته که جرم را به گردن پزشک خانوادگی اش انداخته وبا وقاحت ستودنی!! فریاد بزند که ” برپدرت لعنت دکتر! ببین چه نسخه ای برایم پیچیدی وبدنام ام کردی”؟؟!! 

یعنی اینکه میخواسته مشاهده کنندگان قبول کنند که این کار آن شخص، با تجویز پزشک بوده وگرنه او اهل این کارها نبوده است!!!

دوباره میخوانیم:

” … این رسم سازمان است که همیشه مسؤل‌ترین مجاهد، بیشترین بها را از خودش می‌پردازد و جلوتر از بقیه حرکت می‌کند… “.  

سازمان که وجود ندارد وبجایش فرقه ی رجوی درمصدر امور است وآیا استفاده ی شاهانه ازبهترین نعمات زندگی ، بها دادن است که مسعود ومریم بیشترین اش را تقبل کرده اند!

خدایا از شر این پررویان بتو پناه میبرم!!!

این مرید متعفن رجوی، به گفتارش چنین ادامه داده است:

” …موضوع از این قرار بود که ما مجاهدین به‌عنوان عناصر پیشتاز مردم ایران، در مسیر تحقق سرنگونی رژیم ضد بشری خمینی با مانعی مواجه شده بودیم. ..اولین قدم در برداشتن این مانع برای مجاهدین متأهل، ملغی کردن زندگی خانوادگی در درون سازمان بود که به‌پایه‌ای‌ترین کانون و هسته اعمال این دیدگاه، یعنی مردسالاری و ایدئولوژی جنسیت تبدیل شده بود “. 

دیگران اینقدر مروت دارند که تهمت پیشتاز بودن را بشما نزنند ، لااقل دراین مورد از آنها تبعیت کنید!

داعش، النصره، ارتش آزاد سوریه ی خودتان ، القاعده، همگی مشغول نبردند وهیچکدام این ادعا را نداشته اند که زندگی زناشوئی مانع کارشان بوده است ودرطول تاریخ هم نمونه ای جز حسن صباح دراین مورد ندیده ایم!!

وانگهی ، اگر یک همسر مانع مبارزه است، چرا این قاعده شامل رجوی نشد که سه همسر علنی وصدها همسر غیر علنی داشته است؟!

آیا این زنان رها شده از سیستم مرد سالاری ، جرات نوشیدن یک لیوان آب بدون اجازه ی مسعود دارند؟!

آنها با سپردن سررشته ی زندگی خود بدست یک مرد بوالهوس ومریض روانی، چگونه توانسته اند از مرد سالاری نجات یابند!!

مسلم است که نجات نیافته اند که هیچ، بلکه خود را ازحمایت همسر خود هم محروم کرده وبطور دربست درنظام کنیزپروری وبرده داری رجوی گرفتار شده اند وشما اگر معلولیتی درذهن نداشتید، هرگز ادعای فوق را مطرح نمیکردید!!!

همچنین: 

” … می‌دیدم که بحث اصلی، در افتادن با یک اندیشه ضد انسانی است که از بدو تاریخ انسان وجود داشته و حتی کهنه‌تر از شکل گیری طبقات در جامعه انسانی است. اندیشه و بینشی آن‌قدر ریشه دار که وجودش حس نمی‌شود … این اندیشه، مردسالاری و زورگویی و ستم مرد به‌زن است. اولین برخورد من با این موضوع این بود که گفتم من چنین نیستم، چونکه خودم را یک فرد عاطفی، انساندوست و ضد هرگونه زورگویی و ستم می‌دانستم و در تصورم هم نمی‌گنجیدکه چنین نظرگاه ارتجاعی و ظالمانه‌ای در من وجود داشته باشد.. “.  

برادرجان!

نظریه ی غالب این است که درابتدای کار بشریت، زن سالاری هم وجود داشته که باتغییر اوضاع اجتماعی- اقتصادی ، این مرحله ازبین رفته است ومسئله به آن صورت نیست که مطرح کرده اید!

وانگهی، سیستم مورد تبلیغ شما که عین مرد سالاری – درخشن ترین و انحصاری ترین شکل موجودش درجهان  میباشد-  شما دیگر متعرض چه چیزی هستید؟!

یعنی حقوق نصف ونیمه ی زنان را که خاص دوران ماست ، کمتر ازحقوق ایام برده داری دانسته وبا بردن تشکیلات به دوران برده داری ، میخواهید که هژمونی زنان را که قاعدتا باید بی حقوق تر ازمردان باشند، برمردان اعمال کنید؟!

این عمله ی شیطانی بنام مسعود رجوی مینویسد:

” … یکی همان‌که به‌آن خو کرده بودم و به‌طور ناخودآگاه طبق قوانین آن عمل می‌کردم و هیچ‌وقت هم به‌درست بودن یا غلط بودن آن فکر نکرده بودم، و دیگری، درست برعکس و متضاد آن یکی، دنیایی کاملاً نو با ارزش‌هایی که فقط در آسمان‌ها، افسانه‌ها، کتاب‌ها و حکایت‌های مربوط به‌پیامبران و انسان‌های بزرگ و متعالی تاریخ درباره شان خوانده بودم “. 

من بارها نوشته ام که درقرن 21 ودرروی کره ی خاکی ما، دنیای نوی باین شکل که رجوی ادعا دارد ، وجود ندارد و برعکس این دنیای اتوپیایی آنها بشدت متحجرانه وقدیمی بوده وشاید درعلم فضائی وجود دارد که بررسی آن کار یک تحلیلگر مسائل اجتماعی- سیاسی نیست وخوشبختانه آقای قائم مقامی بدان اعتراف کرده است که البته ضرورتی هم نداشت چک های بی محلی هم ازطرف انبیا بکشد که طبق روال دائمی رهبر عقیدتی خود- توسل به هرگونه فریب، نیرنگ وسوء استفاده- کشیده است!!

این هموطن در طرح افکار مالیخولیایی خود ، آورده است:
” …هر اتفاقی که برای من یا سازمان و مبارزه مردم ایران هم که بیافتد، من هم مانند سایر مجاهدین، هیچگاه تا آخر عمر حقی را که خواهر مریم به‌خاطر وارد کردنم به‌این نبرد و راه دادنم به‌دنیای پاکی خودش به‌گردنم دارد فراموش نخواهم کرد “. 

واقعا! دراین میان قضاوت را بعهده ی خوانندگان میگذارم تا با مقایسه ی حرف های ما سره را ازناسره تشخیص دهند!

بهمراه دیگر انسان های باوجدان علمی، من شخصا باین نتیجه رسیده ام که مریم درحد یک معشوقه ی حقیر رجوی عمل کرده و زندگی ها را برباد داده است!

نهیب برزنان در عوالم هپروتی رقص های رهائی که تلاش کنند تا رجوی را ازچنگال او درآورند، کار یک عاشق با بیماری عمده ی روانی میباشد وربطی به دنیای حقیقی و طبیعی انسان ها ندارد!

ونیز:

” … انقلاب ایدئولوژیک درونی به‌ما مجاهدین اثبات کرد، راز قرار گرفتن هر دو آن‌ها در مسیر رهایی، پذیرش هژمونی زنان ذیصلاح است که طی مبارزات سیاسی و اجتماعی گسترده و شرکت در حل مشکلات و مسائل جامعه شان صلاحیت رهبری را کسب کرده‌اند، و مردانی که با کنار زدن دیدگاه‌های ارتجاعی و کالایی نسبت به‌زن، راه رشد آن‌ها را باز می‌کنند تا ارزش‌های انسانی در خودشان هم رشد کرده و احیاء شود “. 

من فوقا ثابت کردم که زنان ابدا درتشکیلات رجوی به هژمونی ای دست نیافته و صد متاسفانه تنها به جاسوسه های حقیر وبرده های جسمی وجنسی رجوی تبدیل شده و مورد تحقیر قرار گرفتند!

آنها هرگز اختیاری ازخود نداشتند و دراصل به زندانبانان خود ومردان تبدیل شدند و هژمونی شان درحد دژخیمی و اطاعت بی چون وچرا ازرجوی –  بعنوان هژمونر مردانه- بوده و این امر نه برای آنها ونه برای دیگر زنان چیزی جز سرافکندگی نمیآورد که البته سیستم رجوی تعیین کننده تر ازحود آنها درکسب این حقارت بزرگ بود وشاید که آنها چاره ای نداشته وگناهی را مرتکب نشده اند!

حمید تبریزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

ایرج مصداقی: جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر

ایرج مصداقی: جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر

از سوی دیگر متأسفانه به خاطر تربیتی که داشته‌ایم، اهمیت روایت مستند تاریخ چنان که باید و شاید در ذهن ما جا نیفتاده و به یک فرهنگ تبدیل نشده است. حتی با اسنادی که در اختیار افراد هست نیز مسئولانه برخورد نمی‌شود. تراب حق‌شناس وقتی پس از ۳۵ سال نوار گفتگوی تقی شهرام و حمید اشرف را انتشار …

سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد

سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد

به مناسبت سالگرد اعدام حنیف نژاد. سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد  ایران دیدبان، بیست و چهارم می ۲۰۱۶:…  همین مسعود رجوی را با ماشین گشت می‌بردم تو خیابان که آدرس نشان بدهد. خانه‌‌ محمد حنیف‌نژاد رهبر مجاهدین به اتفاق محمد حیاتی که الان در لیبرتی است را …

کار رجوی فقط در میوه چینی ازخون حنیف نژادها خلاصه میشود!!

سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد

اول اینکه این سازمان مجاهدین خلق نبود که پیشتاز مبارزه ی مسلحانه- که زندگی غلط وفاجعه بار بودن آنرا نشان داد- باشد!  رقیب شما درهمه ی عرصه های این مبارزات انتحاری، گوی سبقت را ازشما ربود واجازه نداد که این افتخار ؟! نصیب شما بشود!  ثانیا وقتی گرد وخاک هیاهوهای مربوطه فرونشست وزمان بی رحم برعدم تایید این …

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

کودکان لباس‌های نظامی به تن می‌کنند، آموزش‌های رزمی می‌بینند و اسلحه و تفنگ شلیک می‌کنند. آن‌ها پاسپورت‌های اندونزیایی خود را در جرقه آتشی بزرگ می‌سوزانند.به گزارش فرارو به نقل از فارین …

معرفی کتاب سقوط ـ وقتی همه عکس‌ها روی میز باشد

معرفی کتاب سقوط ـ وقتی همه عکس‌ها روی میز باشد

ماجرایی مثل ۲۸ مرداد ۳۲، بسته به آنکه آن را در کدام کتاب بخوانیم، یا پای سخن کدام راوی ماجرا بشنویم، می‌تواند همدلی ما را با یک سوی داستان برانگیزد و تقویت کند. اما من به شخصه مثل بسیاری از شما، این فرصت را نداشته‌ام تا همه روایت‌های موجود در مورد آن را کنار هم قرار دهم و …

دروغ شیعه گری در وادی فرقه رجوی

دروغ شیعه گری در وادی فرقه رجوی

دروغ شیعه گری در وادی گروهک رجوی  مصطفی آزاد، وبلاگ قاصد، بیست و دوم می ۲۰۱۶:… تشکیلاتی که بزعم ادعاهای ترقیخواهانه اش در سایت و کانال ماهواره ای خود پمپ بنزین قرارگاه را بصورت یک روز درمیان زنانه و مردانه کرده بود و بقول مریم رجوی در ایران ازاد!!! بعد حاکمیت انها همجنس گرایان در …

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

به گفته وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، حمله هوایی علیه ملا اختر منصور توسط هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) در یکی از مناطق دورافتاده پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان رخ داده است. در بیانیه پنتاگون تنها تأیید شده که نتیجه این حمله هنوز به طور قطعی مشخص نیست. با این حال خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که یک فرمانده …

کریم غلامی:سکوت و خاموش ماندن مجاهدین نشان از ترس آنها دارد

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

سکوت و خاموش ماندن مجاهدین نشان از ترس آنها دارد  کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و دوم می ۲۰۱۶:…  مجاهدین هر ساله با راه اندازی تبلیغات گسترده، خود را برای برگزاری مراسم سالگرد ۳۰ خرداد آماده می کردند. اما امسال رسانه های وابسته، چه مستقیم و چه غیر مستقیم در یک سکوت کامل به سر می …

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رهبری فرقه مجاهدین این همه پول را از کجا آورده است که علاوه بر استخدام سخنران و  تماشاچی اجاره ای برای خیمه شب بازی هایش ، ضرر و زیان حقوقی افراد لابی خود را برای جرائم جنسی نیز می پردازد. یکی از این لابی ها دنیس هسترت آمریکایی بوده است. در همین ماه گذشته بود که رسانه های …

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این اقدام را، هزینه بالای به عهده گرفتن ترور رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین المللی می دانند که پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، مشکل می کرد. احمد خمینی فرزند …

 

 

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید