تحصن آقای احسان بیدی در مقابل کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی

0
1555

اما پایان سال میلادی 2015 نماینده کمیساریا اقای نیکولا نفرات جداشده ای که ازکمیساریا پول دریافت میکردند که نزدیک به 10 نفر بودند را صدا کرد واعلام کرد که ازاغازسال میلادی جدید هیچ کمک هزینه ای به ما نخواهد شد و ماموریت کمیساریا تمام شده است که وقتی از او درخواست مدرک و یا چیز رسمی شده ایم هیچ مدرکی که این حرف ازجانب کمیساریا است را به ما نداد و با یک کمک هزینه نزدیک به 1000 هزاردلار به این تعداد نفرات که انهم تحت عنوان خدمات اجتماعی بوده به نفراتی که شرایط من را داشتند را نیز دادند وگفتند که تاپایان ماه مارس مسایل خودتان را حل وفصل کنید وپایان مارس دیگر باید خودتان برای زندگی خودتان بجنگید که وقتی سوال ازاقای نیکولا شد که راه حل بدید چکار کینم خیلی شیک ومجلسی شماره تلفن سفارت ایران وادرس سفارت ایران را به نفرات هدیه میداد و میگفت که بروید ایران ویا با این کمک هزینه بروید خارج ازالبانیا ووقتی شرایط خودمان را توضیح میدایدیم خیلی شیک میگفت نه به من ربط دارد ونه به کمیساریا .

توطئه های سازمان مجاهدین برعلیه جداشده ها در آلبانی

 تحصن آقای احسان بیدی در مقابل کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی

احسان بیدی ـ تیرانا ـ آلبانیا

منبع: سایت نجات یافتگان در آلبانی

31.03.2016

الان نزدیک به سه سال میشود که من که یک پناهنده سیاسی هستم الان درکشور البانیا میباشم وتحت حمایت کمیساریا عالی پناهندگی هستم ونه من بلکه تمامی نفراتی که ازعراق به البانیا امده اند وان دسته ازکسانیکه ازسازمان رسما جداشده وازکمیساریا پول دریافت میکردند.
دراین مدت سه سال سازمان دست به توطئه وخیانتهایی بسیارو حتی اقدام به تهدید جان نفرات وتطمیع نفرات کرده بو دتا جداشده ها ترسیده و ترک خاک البانیا کرده و از ترس جانشان به کشورهایی اروپایی عزیمت کنند و با لابی هایی که چه درکشور امریکا وچه درکمیساریا داشت نقش قیم نفرات جداشده را بازی کرده بود که حتی کشورهایی اروپایی امده بودند که نفراتی که واجد شرایط هستند را به اروپا ببرند را سدی جلوی انها شد و این خط را نیز منحل کرد و با وعده های پوشالی و به مزدوری کشیدن دیگر نفراتی که بعنوان هوادار سازمان اعلام بریدگی کرده بودند وتحت حمایت مالی سازمان بودند به انها وعده رفتن به امریکا وکشورهای اروپایی را میداد درصورتیکه همچنان هوادار بوده وبرای سازمان کاروطومار برعلیه جداشده ها امضا وحتی دسیسه برای جداشده ها کرده وبا مرز سرخ قرار دادن و با کمک لابیان خودش دردولت وکمیساریا وامریکا زندگی را برای جداشده ها سخت کند وبه این ترتیب نفرات را به مزدوری کشانده وبا کارشکنهای پی درپی نفرات را درطور اختناق خود نیز داشته باشد.ehsan bidi 5
اما پایان سال میلادی 2015 نماینده کمیساریا اقای نیکولا نفرات جداشده ای که ازکمیساریا پول دریافت میکردند که نزدیک به 10 نفر بودند را صدا کرد واعلام کرد که ازاغازسال میلادی جدید هیچ کمک هزینه ای به ما نخواهد شد و ماموریت کمیساریا تمام شده است که وقتی از او درخواست مدرک و یا چیز رسمی شده ایم هیچ مدرکی که این حرف ازجانب کمیساریا است را به ما نداد و با یک کمک هزینه نزدیک به 1000 هزاردلار به این تعداد نفرات که انهم تحت عنوان خدمات اجتماعی بوده به نفراتی که شرایط من را داشتند را نیز دادند وگفتند که تاپایان ماه مارس مسایل خودتان را حل وفصل کنید وپایان مارس دیگر باید خودتان برای زندگی خودتان بجنگید که وقتی سوال ازاقای نیکولا شد که راه حل بدید چکار کینم خیلی شیک ومجلسی شماره تلفن سفارت ایران وادرس سفارت ایران را به نفرات هدیه میداد و میگفت که بروید ایران ویا با این کمک هزینه بروید خارج ازالبانیا ووقتی شرایط خودمان را توضیح میدایدیم خیلی شیک میگفت نه به من ربط دارد ونه به کمیساریا .
ناگفته نماند که الان دراین مدت سه سالی که کم وبیش همه ما اینجا هستیم هیچ مدرک قانونی نه ازطرف دولت به ما داده شده ونه کمیساریا ویا بهتر همان لابی های سازمان کاری کردند که این مسیر میسر شده وهربار که اقدام وسوال میکردیم به بهانه های مختلف تمامی ما نفرات را دور میزدند ومارا به همیدگیر پاس میدادند ووقتی ریز داستان بودیم متوجه شدیم که لابیان ودوستان سازمان تروریستی خلق ودوستان امریکایی انها وحتی نفراتی که لابی انها درکمیساریا بوده وخیلی شیک ومجلسی ادرس سفارت ایران وشماره انرا به جداشدهایی میدهد که پناهنده سیاسی محسوب میشود وکمیساریا میبایست تعهد خودش براینکه حافظ جان ومال وامنیت انها باشند ولی ازانجاییکه سازمان ترویستی با پول خرج کردن توانسته وجدانهای بیداررا به خواب ببرد توانسته خط خودش را پیش ببرد.
ناگفته نماند دراین مدت سه ماه یعنی ازاول سال جدید تاپایان ماه مارس چه من ودیگر نفراتی که ازسازمان جداشده وتحت حمایت مالی وحقوقی کمیساریا بوده تلاش کردیم که کار پیدا کنیم با توجه به اینکه مشکل زبان داشتیم وحتی حاضربودیم که کارسیاه بکنیم ولی  متاسفانه بودن نفراتی که تا کار پیدا کرده سازمان فهمیده وبا شانتاژوفریب وپول خرج کردن این اجازه را نداده که نفرات جداشده روی پای خودشان باشند وحتی توسط جواد خراسان وعبدلله بارها ودیگر مزدورانش بارها با نفرات جداشده تماس تلفنی وحضوری داشتن وبه انها وعده کمک ومساعدت دادن که با کمال تاسف بودن نفراتی که بخاطر مشکلات مالی تن دادن وباز زیر یوق سازمان تروریستی مسعودرجوی رفتند..
دیگر نفراتی که شرایط مشابه هم داریم بارها به کمیساریا دراینجا وبارها من به ژنو نامه زدم ومشکلات خودم را گفتم که خوشبختانه تالان نه ژنو پاسخ داده ونه کمیساریا عالی پناهندگی که مسول حمایت همه جانبه ما میباشد ووقتی به کمیساریا رجوع میکنیم همان حرفهای قدیمی که یا بروید ایران ویا بروید پیش سازمان ویا بروید اروپا ووقتی میگوییم که شما مسول حفاطت ما هستید وشما مارا اوردید اینجا میگویند تنها کاری که ما میتوانیم بکنیم این است که ببریم شما را ایران.
من خودم با خانوم الما که مسول کمپ وعلاوه بران رییس بخشی میباشد ملاقات حضوری داشتم ودرخواست رفتن به کمپ را وقتی بارها درخواست کمک خودم را به ژنو دادم وجواب نگرفتم را شخصا وحضورابه خانوم الما تسلیم کردم که با نهایت تعجب ان خانوم گفت که دولت مادستورداده که کسی ازشماها را وارد کمپ نکنیم واین مسله به مامربوط نمیباشد وکمیساریا وسازمان مسول کارهای شما میباشد که وقتی پروسه خودم را گفتم وتهدیدهایی که شدم با کمال خونسردی گفت که به من ودولت من مربوط نمیشود ووقتی گفتم که کمیساریا به من گفته که خانه ام را ترک کنم وحتی صاحب خانه ام امده گفته باید بروم ومن نه جان پناهی دارم ونه منبع مالی وازطرفی پناهنده کشور شما میباشم وجایی ندارم باز همان حرفهای خودش را گفت که این مسله نه به شخص من ونه به دولت من مربوط میشود….
ووقتی گفتم که وسایلم را بیرون میرزند باید چکار کنم گفت این مسله به ما مربوط نمیشود ولی قول میدهم که با ژنو صحبت کنیم واینکه تنها مشکل شما نیست وهستید نفراتی که مشابه هستید
پایان ماه مارس نزدیک  است وتنها کاری که کردند رسما اعلام کردند کسی ازما جداشده ها را به کمپ راه ندهند وجالب اینجا میباشد که یکی ازنفراتی که بمانند ما ازکمیساریا پول دریافت میکرده وسازمان نتوانسته تاالان انرا بخرد ودرکمپ زندگی میکند را دارند به ان هم ازسمت سازمان وهم ازسمت مسولین کمپ وشخص اول این داستان خانوم الما فشار می اورند که ازکمپ اخراج کنند ….
یک زنگ خطری که تمامی وجدانهایی بیدار چشمهایی خودشان را به جنایتهای سازمان تروریستی مسعودرجوی با پول ومسایل جانبی خریدن ونه دولت اینجا که مارا رسما پناهنده قبول کرده ونه کمیساریا عالی پناهندگی که مارا اورده اینجا ونه ژنو ونه مسولین مربوطه درامریکا این مسله مارا پیگیری نکرده وقصد دربه اوارگی ما نفرات دارند.
دراین مدت زمان بارها وبارها سازمان تروریستی مسعودرجوی با دیگر نفراتی که جداشده اند تماس شبانه روزی وحتی مزدوران خودش را به سمت انها کشانده وبا وعده دادن پول قصد دارد تا نفرات پایشان به کمپ ویا اینکه کارشان درست نشود تا دست اخر مسولیت انها را کمیساریا بپذیرد وجالب اینجا میباشد که حتی دولت اینجا ولابیان انها قصد همکاری ندارند ووقتی رجوی میشود وبازتکرار میکنم وقتی رجوع میشود به کمیساریا تنها راه کار عملی انها رفتن به ایران میباشداما من نیز عزم خود را جزم کرده تا به دلیل اعتراض به عمل‌کرد کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی که مسئول امنیت و حل و فصل هزینه‌های مالی حداقل ما می‌باشد و الان در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود می‌باشد در جلوی کمپ یا کمیساریا اعتراض و تحصن می کنم

احسان بیدی _تیرانا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : آلبانی

 

احتمال اسکان ۳ هزار عضو مجاهدین خلق در آلبانی

احتمال اسکان ۳ هزار عضو مجاهدین خلق در آلبانی

یکی از گزارشگران بخش بالکان دویچه‌وله که در روزهای پایانی ماه مارس ۲۰۱۶ از این اقامتگاه بازدید کرده، می‌گوید این عمارت با نرده‌ها و در آهنی قطوری محافظت می‌شود. مرد ۵۰ ساله‌ای که خود را به اسم مستعار فرزین بهادر گودرزی معرفی می‌کند گزارشگر دویچه‌وله را به داخل ساختمان و اتاق کوچکی نزدیکی ورودی راهنمایی می‌کند که عکس‌هایی از …

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید  بنیاد هابیلیان به نقل از پانوراما، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۶:… ” سج گریماج ” سفیر وقت آلبانی در سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ در نامه ­ای به نخست وزیر آن کشور توصیه کرده بود اعضای منافقین را به دلیل سابقه تروریستی این …

میلاد آریایی : اشتراتژی گمشده

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

استراتژی گمشده فعلاً در سال جدید قرار شده  است از آلبانی سر برآورد و باقی افراد مجاهدین دسته‌جمعی به این کشور مسلمان 3 میلیونی که در خاک اروپا قرار دارد ولی جزو اتحادیه اروپا نیست و اوامر اش بیشتر بواسطه  دولتمردان آمریکایی دیکته می‌شود انتقال یابند. کسی که با شعار – …

نامه آقای ترمادو به اسقف اعظم کلیسای آلبانی

هشدار سفیر آلبانی در سازمان ملل به نخست وزیر: مجاهدین خلق را نپذیرید

نامه هایی از آقایان موثقی و ترمادو به اسقف اعظم کلیسای آلبانی  ادوارد ترمادو ـ سایت آوا، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:… ما منتقدین جداشده در میان زنان شاهدانی داریم که اعتراف کرده اند که توسط مسعود رجوی مورد تجاوز قرار گرفته اند. اسناد آن برای ارائه به هر دادگاه منصف بین المللی موجود است از اینرو برای …

فرانسه و آلبانی از برنامۀ روز زن فرقۀ رجوی در سالنهای عمومی جلوگیری کردند

فرانسه و آلبانی از برنامۀ روز زن فرقۀ رجوی در سالنهای عمومی جلوگیری کردند

فرانسه و آلبانی از برنامۀ روز زن فرقۀ رجوی در سالنهای عمومی جلوگیری کردند پیوند رهایی، یازدهم مارس ۲۰۱۶:…  لغو برنامۀ فرقه در کلیسای مرکزی ارتودوکس در تیرانا به علت فضای منفی علیه فرقۀ رجوی در رسانههای آلبانی نمونه هایی از مطالب مطبوعات آلبانی و اظهار نارضایتی های مردم این کشور از حضور تشکیلات فرقۀ رجوی …

نامه سرگشاده به عالیجناب اسقف اعظم کلیسای ارتودکس تیرانا

نامه سرگشاده به عالیجناب اسقف اعظم کلیسای ارتودکس تیرانا

فرقه رجوی تصمیم داشت در روز شنبه بیست وهفتم فوریه ساعت دوونیم بعد از ظهربه وقت محلی در کلیسای مرکزی شما در تیرانا جلسه ای تحت عنوان دفاع از حقوق از دست رفته زنان برگزار کند اما خوشبختانه بدلیل روشنگریهای روزنامه های محلی درماه گذشته….

ترجمه بخش‌هایی از مصاحبه آقای احسان بیدی با روزنامه دیتا ـ آلبانی

نامه سرگشاده به عالیجناب اسقف اعظم کلیسای ارتودکس تیرانا

نظرت درمورد مجاهدین دیگری که به آلبانی خواهند آمد چیست؟ شنیده ام که قرار است دوهزار نفر دیگر بیایند. این تعداد که آمدند نباید به آنها آزادی زیادی داده شود…

ترجمه مصاحبه آقای احسان بیدی با روزنامه دیتاـ آلبانی

ترجمه مصاحبه آقای احسان بیدی با روزنامه دیتاـ آلبانی

نظرت درمورد مجاهدین دیگری که به آلبانی خواهند آمد چیست؟ شنیده ام که قرار است دوهزار نفر دیگر بیایند. این تعداد که آمدند نباید به آنها آزادی زیادی داده شود…

آیا آلبانی میتواند به تعهداتش عمل نماید و مانع هجوم تروریست ها به داخل اروپا گردد؟

ترجمه مصاحبه آقای احسان بیدی با روزنامه دیتاـ آلبانی

آیا آلبانی میتواند به تعهداتش عمل نماید و مانع هجوم تروریست ها به داخل اروپا گردد؟ مسعود خدابنده، هافینگتون پست، ششم مارس ۲۰۱۶:… این واقعیت را نمیشود نادیده گرفت که اعضای مجاهدین خلق به شدت رادیکال میباشند. آنان پناهندگان عادی نیستند. آنان به حد کافی در عراق توسط رژیم صدام حسین برای اقدامات تروریستی بعلاوه جعل، …

حضور مجاهدین خلق در آلبانی تهدیدی برای این کشور است

حضور مجاهدین خلق در آلبانی تهدیدی برای این کشور است

حضور مجاهدین خلق در آلبانی تهدیدی برای این کشور است ایسنا به نقل از هافینگتون پست، سوم مارس ۲۰۱۶:… این پایگاه اینترنتی ادامه داد : آلبانی مقصد انتقال اعضای سازمان تروریستی بدنام مجاهدین خلق است. این گروه مستقردرعراق در حال انتقال به آلبانی طبق توافقی است که این کشور با آمریکا در سال ۲۰۱۳ امضا کرد. صدام …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید