هدف نوشته ی خانم ناهید همت آبادی: تبلیغ فرقه ی رجوی درکسوتی غیر معمول دراین باند!

0
442

هدف نوشته ی خانم ناهید همت آبادی: تبلیغ فرقه ی رجوی درکسوتی غیر معمول دراین باند!

صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفتم ژوئیه ۲۰۱۵:…  عزیز برادر! اولا آمریکا دارای این قدرت نیست که شما تصورش را کرده اید ودرثانی اگر قدرتی داشت ومیتوانست ، شاید که آلترناتیوهای بهتری نسبت بشما دارد، چرا باعرضه ی متاع ناچیز خود، اینهمه به ارباب فشار میآورید تا عصبانی شده و بگوید که شما دارای صلاحیت های لازم نیستید و بهتر است جایگاه خود را بهتر شناخته وپر رویی نکنید!! …

http://iran-interlink.org

هدف نوشته ی خانم ناهید همت آبادی: تبلیغ فرقه ی رجوی درکسوتی غیر معمول دراین باند!

۱۶/۰۴/۱۳۹۴

خانم ناهید همت آبادی که عضو شورای ملی مقاومت است ، با عکسی بدون روسری که معمول درفرقه ی رجوی نیست، در رسانه های باند رجوی ظاهر شده ونوشته ی بانام ” یک واقعیت بی شباهت و جانشین تا اینک “ منتشر کرده است!

دراین نوشته خواسته اند که تنوعی درکار باشد وتوجه خواننده را به گوشه ای ازواقعیت جهانی جلب کنند تا خواننده تصور کند که مدار ارتجاعی گردش فرقه ی رجوی تعییر مسیر یافته وبرعلیه زورمندان جهان مبارزه میکند تا خواننده بقیه ی مطالب تکراری را هم خوانده وبرحقانیت راه فرقه ی رجوی صحه بگذارد که عملا نتیجه ی خلاف داده وبعد ازخواندن تمامی متن به تزویر وریاکاری رجوی ها بیشتر پی برده شده و یادداشت کوتاه فرارو حاصل درک حقه بازی های ” این عجوزه عروس هزار داماد ” است.

این خانم که درشکل وشمایلی حاضر شده که ما دچار فوبیایی نشویم که ازدیدن تصاویر معمول زنان درباند رجوی میشویم ، درمقدمه ی فریبکارانه اش نوشته است:

” در عصر فرودستی که ستم پیشگان صاحب سرمایه و قدرت، بازی با سرنوشت بشر و تمدن آن را در هر سرزمین و اقلیم برحسب شرایط روز و مجموع شرایط جاری برکشور و ملتهای مورد نظر پیش میبرند و در فرهنگ غالب بر آنان و کارکرد آن نیز که جز اعمال ستم و زور برای کسب سرمایه و سود، نه جان و زندگی انسان حائز ارزش و اهمیت است و نه حتی کرامت او، پس در ساده ترین تعریف باید اول افکار عمومی را با ترویج و تهاجم غول آسای تبلیغات رسانه ای به باور و قبول ضرورت اجرای هر سیاست نادرست یا جنگ افروز آماده نمود “.

البته مخالفتی با این قسمت از نوشته ی این خانم عضو شورای مقاومت رجوی نمیتواند باشد وبراستی هم صاحبان سرمایه وقدرت اقلا بر ۹۰% ازمردم جهان ستم هایی درحد نابودی آنها روا میدارند و درعصری که ” جهانی سازی” اش نامیده – والبته این جهانی سازی تدریجا میرود که شکست بخورد – کشورهای متروپلی هست با صدور کالا های ساخته شده توسط کمپانی های عظیم که مجموعا در داخل ۵۰۰ شرکت قدرتمند واصلی جهان قراردارند وکشورهای پیرامونی که محکوم به صدور مواد خام خود وخرید کالاهای آنها هستند ودرکنار آن محکومند که نیروی کار ارزان درخدمت این کورپرشن ها قرار دهند!

دراین تقسیم کار ظالمانه ی جهانی، رسانه ها نقش شگرفی بازی میکنند واین رسانه ها عمدتا دردست عوامل این ۵۰۰شرکت غول آسا ودولت هایی است که که درخدمت آنان است ونقش این رسانه ها در پاشیدن خاک به چشم اکثریت قریب به تمام مردم جهان بوده وازاین راه خدمت بزرگی براین ساختار جهانی ناعادلانه میکنند!

فعلا ازاین مسئله که نیروی جهنمی نظامی آمریکا نقش اول را درتثبیت این وضع غیر قابل تحمل دارد، میگذریم!

البته خانم ناهید همت آبادی ندانسته ونخواسته که این پارامترها را باشفافیتی که درخور آنست بازکند و با کلی و سربسته گویی خواسته است که زود ازمسئله فرار کرده و به نوشته اش چنین ادامه دهد:

” … و از سوی دیگر در همین راستا خودفروشان سیاسی و دلالان استعماری را که ”هر لحظه به رنگ بت عیار درآید“ نیز همراه لابی های چند لایه ی فرنگی یا وطنی یکجا بسیج کرد تا ـ در نمونه مشخص آن ـ مفسر و مبلغ مدارا و مماشات ابرقدرت بی قدرت با فاشیسم دینی ملایان باشند که عراق را با صدور بنیادگرایی و ترور تیول خود کرده و با راه انداختن جنگ شیعه ـ سنی این کشور زخم دیده را یکسره جولانگاه پاسداران افسار گسیخته نموده، در سوریه با حمایت از دیکتاتور دست نشانده و جنگ چهار ساله میلونها آواره، کشته و مجروح بجا گذاشته، در یمن، سودان، افغانستان و… در دیگر کشورهای منطقه نیز….که البته اینهمه بهای گزاف صلح کاذب مورد نظر مستر پرزیدنت است که هم به صدور تروریزم و جنگهای فرقه ای مذهبی در کشورهای یاد شده منجر گردیده و هم گسترش بنیادگرایی اسلامی و کشتار را در سایر کشورهای منطقه و بعضی کشورهای دنیا نیز سرعت بخشیده است “.

این دلالان استعمار کیانند وچگونه برعلیه مردم عمل میکنند؟ مسئله ای که این خانم محترمه کمتر راغب به ارائه ی فاکت درموردش بوده وظن قریب به یقین این است که او بلحاظ قرار گرفتنش در شورای رجوی، دارای محدودیت های خاص آن شورا بوده وکنایه آمیز حرف زدن را برصراحت لهجه ترجیح میدهد!

درمورد ادعاهایش در باره ی عراق باید گفت که این ملایان نبودند که آنجا را به اشغال نظامی خود درآورده تا به تیول خود درآورند!

عراق توسط آمریکا اشغال شده و انتخابات چند سال بعدش هم تحت نظارت کامل آمریکا بوده و هرچه را که میخواست، تقریبا میتوانست انجام دهد ومخصوصا که بوش بر سرکار بود واعتراضات احتمالی شما ، میتواند متوجه دولت او – که اینهمه برایتان عزیز است – باشد!

اگر آمریکا دربوجود آمدن این مسائل نقش درجه اول ومسئولیت اصلی را دارد ، برضد ایده های شما عمل کرده است ومخصوصا که این عمل دردوران تسلطه بلامنازع نئوکان ها که دست تان را بدست آنها داده اید ، پس بروید با آنها دشمنی کنید که نمیکنید وفقط حرف هایتان را بصورت گلایه ی فرزند خجل به پدر خانواده مطرح میکنید و بازبان بی زبانی به سران این ابرقدرت نظامی جهان میگویید که ازاشتباهاتش برگشته ونظام امور عراق رابدست متحدین شما وایران را بدست شما بسپارد!

عزیز برادر!

اولا آمریکا دارای این قدرت نیست که شما تصورش را کرده اید ودرثانی اگر قدرتی داشت ومیتوانست ، شاید که آلترناتیوهای بهتری نسبت بشما دارد، چرا باعرضه ی متاع ناچیز خود، اینهمه به ارباب فشار میآورید تا عصبانی شده و بگوید که شما دارای صلاحیت های لازم نیستید و بهتر است جایگاه خود را بهتر شناخته وپر رویی نکنید!!

دراین میان گناه اوباما که با پنبه سر میبرد و کشتار مستقیم وپرهزینه ی عده ای ازمردم جهان را به کشتار غیر مستقیم با هواپیماهای بدون سرنشین اش ترجیح داده، این است که او باهوش تر ازرقبایش بوده وتحلیل واقع بینانه تری ازاوضاع جهان دارد واین تجارب و زرنگی خود را با توصیه ی شما عوض نخواهد کرد، زیاد رونزنید لطفا!

ناهید خانم درد اصلی باند رجوی را تنها بافرق برداشتن روسری اش که همکارانش هنوز دارند واو نه، اینطور شرح میدهد :

” کش و قوس” بازی هسته ای“، مماشات و مکاتبات پنهان و عیان با بزرگ عمامه داران، بیراهه روی یا سکوت عمدی در مقابل رژیم آدمخوار با تفسیر و توجیهات پوچ در هر حال کار را بگونه ای شرم آور بجایی رسانده که مقابله با داعش را نیز گاهی در گرو شرکت پدرخوانده آن در اقدامات جهانی بر علیه این فاجعه میدانند “.

یعنی تحمیل اینهمه سختی برمردم ایران فقط درحد ” کش وقوس های هسته ای ” است واین آلام ” خلق قهرمان” اهمیتی نداشته وجنبه ی شوخی دارد؟!

یکباردیگر باطلاع شما خانم محترمه برسانم که مسئله ی اصلی آمریکا تسلیم بلا قید وشرط ایران بود که توانست مسئله ی نامربوط هسته ای را تبدیل به پیراهن معروف بکند وفشارهایش جهت بزانو درآوردن ایران را با این بهانه توجیه کند که موفقیت چندانی نداشت وناچار به حضور در جلسات مذاکرات هسته ای شد که امری بسیار جدی بوده وبازی نیست!

آمریکائی که همراه دولت فخیمه وژاندارمش اسرائیل پدرخوانده ی القاعده، طالبان ، داعش یهودی و… میباشد!

باز بخوانیم:

” …انگار نه رژیم پلید فاشیست بلکه یک موجود خیالی نامرئی، سردمدار و آتش افروز جنگ و کشتار بنام دین اسلام در سرتاسر دنیاست “.

بلی این رژیمی که شما مشخصات آن را برشمردید ، سرکرده ی تمام جنگ افروزان وجهانخواران است که آمریکا نام دارد واگر اینقدر بداست، چرا شما به کاسه لیسی کشتی جنگی وژاندارمش درمنطقه- اسرائیل – و دست نشاندگان مرتجعش درحواشی خلیج فارس مشغول اید و ازآنها میخواهید که اگر قدرت وموقعیتی یافتند که به ایران حمله کنند، شما را درلیست همراهان خود داشته باشند!

وشما با کمک این جهانخواران وخونریزان میخواهید ما را به آزادی برسانید؟!

خانم همت آبادی میگوید:

” وقتی .. عمامه دار و دست آموزش در عراق” اشرف“ را به خاک و خون کشید، وقتی دنیای” تمدن زده“ و ابرقدرت واداده با سکوت و سازگاری بر همه جرم و جنایات ملایان چشم بستند، داعش شکل گرفته، رشد یافت و ”جهل مرکب“ تکرار شد … “.

معنی این حرف آنست که اگر میگذاشتند اشرف بماند، داعشی بوجود نمیآمد که ادعایی سخت خنده دار است!

ظهور داعش به عوامل پیچیده ی استراتژی پنتاگون وشرکایش بستگی دارد واشرف مبلغ ومقداری نیست که دراین استراتژی وحتی تاکتیک جایی داشته باشد.

باعرض معذرت ازخواننده ی فهیمی که واقعا وقتی برای خواندن نوشته های بی سروته رجوی سانان ندارند، مجبور به نقل پاراگرافی دیگر از نوشته ی خانم همت آبادی هستم:

” …مقاومت ایران حضور بی وقفه و فعالیت گسترده مریم رجوی را شایسته و شاخص افشای خطرات بنیادگرایی مذهبی ملایان بعنوان پدر خوانده تروریسم دانسته و ارائه راه کارهای دقیق و مشخص او را برای مقابله با فاجعه قرن جاری و رهایی جهان از پنجه اختاپوس بنیادگرایی اسلامی، تنها راه تحقق خواست بشر دوستان و آزادیخواهان جهان و به تبع آن خواست و آرزوی برحق مردم ایران برای دنیایی عاری از هراس و تهدید دینی و سرشار از تفاهم و همزیستی میان همه ادیان و باورها میداند و بر تحقق آن پای میفشارد “.

اصل تروریزم زاده ی تحکمات نظام سلطه است و این مسئله قبل از بقدرت رسیدن ملاها وجود داشته وبا خلع ید ازآنها ازبین نخواهد رفت!

تروریزم ازیکسو تروریزم دولتی است که بیش ازهمه رژیم آمریکا ازآن استفاده میکند وازسوی دیگر حاصل برآشفتگی های عده ای ازمردم که سخت نااگاه بوده و راه حل درستی برای درمان درد خود نمییابند ، میباشد.

به بیان دیگر، تروریزم معلول علت های پیچیده ایست که عمتا ریشه در طمع ورزی ودست درازی های امپریالیزم وبوجود آوردن تقسیم کار ناعادلانه ی جهانی دارد وبدون رفع این علت ها ، همچنان وجود خواهد اشت!

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید