مجاهدین استحاله یافته، طرفدار برده داری و مدعی ترقی خواهی!

0
582

اگر دموکراسی به معنی حاکمیت اکثریت مردم با لحاظ حقوق اقلیت باقیمانده است ، یک جریان زمانی دموکراتیک است که التزام عملی به سیستم پیشرفته ی مردمی ازجمیع جهات داشته باشد وشما که عملا یک تشکیلاتی با سیستم برده داری هستید ، نمیتوانید درزمانی که این سیستم لااقل از هزار سال پیش بخاطر ضد مردمی بودنش  وبعنوان مانعی برای پیشرفت بشر منقرض شده چنین ادعاهایی را مطرح کنید. مثلا داعش ( عشایر انقلابی شما) باوجود اینکه در کشتار و ویرانی هایش ازوسایل مدرن استفاده میکند ، بعنوان نیروی پیشرو، مترقی و دموکرات نامیده نمیشود تا بهانه ای بدست شما دهد که  بگویید که چون ما تلویزیون وانواع سایت های اینترنتی داریم و استفاده ی وسیع از شبکه های اجتماعی ومجازی میکنیم، مترقی ودموکراتیک هستیم.

مجاهدین استحاله یافته، طرفدار برده داری و مدعی ترقی خواهی!

حمید تبریزی ـ 20.11.2021

رحمان کریمی که به ادعای خودش در نوجوانی درصفوف حزب توده بوده وبعدها که فهمیده بنفع ک. گ.ب  شوروی جاسوسی میکرده رو به مجاهدین خلق آورده و رستگار؟! شده ، دراصل تکه پاره هایی از ماتریالیزم تاریخی را که ازحزب توده یاد گرفته و با استفاده ازآن اظهار لحیه میکند وهرچه که باشد، بهتر از سایر مریدان رجوی صفحه آذینی میکند والبته با قربان صدقه رفتن ها بنفع مسعود ومریم ، دراصل بازهم درراستای جاسوسی برعلیه ملک وملت واین بار درجبهه ی مخالف قرار گرفته واین نشان میدهد که او هم دراصل چپ بریده ایست که منافع خود را درهمسو شدن با نظام سلطه وتابعیت میداند.

یعنی اینکه طبق نظر خودش تنها ارباب عوض کرده وبجای ارباب ضعیف تر اربابا قوی تری انتخاب کرده است.

 نامبرده طی مقاله ی کوتاهی مدعی شده است که سازمان مجاهدین خلق پدیده ای نوین ، بی سابقه ومترقی است که عیب کارش این است که برای عده ای که مغرض هم هستند ، ناشناخته مانده است.

او دراثبات این ناشناخته ماندن وطبیعی بودن این امر به تاریخ مراجعه کرده واز سرنوشت مارتین لوتر کینگ ، گالیله ، ونسان وان کوک نقاش ودیگران شاهد مثال آورده وگفته که مردم غرق درتعصب وخرافه  بموقع خود قدر این برجستگان را ندانستند وبعدها بود که فهمیده شد که اینها چه انسان های نازنین وپیشتاز ودرخدمت علم واگاهی مردم بوده اند وازاین صغری کبری چیدن هایش نتیجه گرفته که  چهره ی مثبت مجاهدین هم مانند آنها شناخته خواهد شد.

درهرصورت، آقارحمان پذیرفته که مجاهدین کمتر شناخته شده اند ومن به اتکای سخنان خود او متذکر میشوم که جریانی که نظریه پردازش تو باشی و این جریان را هنوز ناشناخته معرفی کنی، غلط کردن هایش ازبابت آلترناتیو وآنهم یگانه آلترناتیو بودن قابل اعتنا نیست!

دموکراتیک بودن این جریان هم که درعمل وآنهم درداخل مناسبات درونی ازقواعد برده داری پیروی میکند ، ادعایی خنده دار ومزورانه است!

اگر دموکراسی به معنی حاکمیت اکثریت مردم با لحاظ حقوق اقلیت باقیمانده است ، یک جریان زمانی دموکراتیک است که التزام عملی به سیستم پیشرفته ی مردمی ازجمیع جهات داشته باشد وشما که عملا یک تشکیلاتی با سیستم برده داری هستید ، نمیتوانید درزمانی که این سیستم لااقل از هزار سال پیش بخاطر ضد مردمی بودنش  وبعنوان مانعی برای پیشرفت بشر منقرض شده چنین ادعاهایی را مطرح کنید.

مثلا داعش ( عشایر انقلابی شما) باوجود اینکه در کشتار و ویرانی هایش ازوسایل مدرن استفاده میکند ، بعنوان نیروی پیشرو، مترقی و دموکرات نامیده نمیشود تا بهانه ای بدست شما دهد که  بگویید که چون ما تلویزیون وانواع سایت های اینترنتی داریم و استفاده ی وسیع از شبکه های اجتماعی ومجازی میکنیم، مترقی ودموکراتیک هستیم.

آقای کریمی معتقد است که مجاهدین خلق پدیده‌یی نوین و مترقی اند که هم مسلمانند و هم مسلمانی و دین و مذهب را جدا از دولت می‌خواهند وهیچکس یارای انجام اعلام این مسئله را ندارد.

اما ما آنچه که را درعمل مشاهده میکنیم، سوء استفاده ی وسیع وبی همتای رجوی از مذهب است . سوء استفاده درحد بالا بردن خود به جانشینی خدا بر روی زمین که البته انسان های شرافتمند جرات انجام این کارها را ندارند ومن ازطرف آنها ، این مدال افتخار را درموقع خود به گردن شما خواهم انداخت!

آقای رحمن کریمی بعنوان یک پیر مرید فعلی رجوی وچپ بریده ی سابق ازآنان که مرز خود را بارژیم جدا میدانند میخواهد که ازاینکه به مجاهدین نمی پیوندند ، مانند خود او ازخودشان انتقاد ؟! کنند.

اومعتقد است که چنین کسانی که خود را اپوزیسیون میدانند با این وضع در رنج عذابند که اگر بخود نیآیند ، با وجود هشدار رحمان رحیمی  حجت برآنها تمام شده وباید منتظر آینده ی ناخوشآیندی باشند وبرای اینکه اینگونه نباشند، مطالعاتی داشته باشند  مثلا در سطح آقا رحمان.

البته قمست آخر توصیه ی این پیر مرید رجوی دایر برمطالعه ایرادی ندارد وخوب هم هست .

اما مسئله اینجاست که شیوه ومنبع مطالعاتی که رحمان  کریمی داشته ، درجایی مشکل داشته که اورا در این سن وسال دچار وضعی کرده که به مداحی اشخاص خائن وبوالهوسانی مانند مسعود ومریم رجوی تبدیل کرده است!

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید