قضاوت مغرضانه مجاهدین درمورد تفاهم نامه ای که ازمفاد آن بی اطلاع است!

0
444

پس درد شما این است که میدانید ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی خود ازاین جاده ی استراتژیک استفاده خواهد کرد وسود سرشار آن مانع بقدرت رسیدن شما کوتوله ها خواهد بود. آیا نمیدانید که از هزاران سال پیش ، ایران ازاستفاده کنندگان مهم جاده ی ابریشم بوده ودلیلی ندارد که این بار نقش جزئی دراین جاده ی فوق استراتژیک جهانی داشته باشد؟ شما بعنوان یک فرقه ی منحط ، اراده کرده اید که ایران دراین مدار استراتژیک قرار نگیرد ومانند تمام فرقه های این چنینی ، نمیدانید که واقعیات براین نوع اراده های متوهمانه غلبه خواهد کرد. همچنین مرید رجوی نوشته است: ” حکومتگران، وطنی ندارند که بفروشد، بلکه وطن ما ایرانیان را به حراج گذاشته است، اما باید بداند که جاده ابریشم جدید چین، بنام «کمربند یک جاده ای»، در سراسر جهان و منطقه و افریقا و امریکای لاتین، برای سلطه اقتصادی و استرتژیکی خود، و تنها برای خود کشیده است “. اگر براستی حراجی درکار است، چرا اربابان تو دراین مزایده شرکت نمیکنند؟!

قضاوت مغرضانه مجاهدین درمورد تفاهم نامه ای که ازمفاد آن بی اطلاع است!

حمید تبریزی ـ 19.04.2021

مخالفین با عقد تفاهم نامه ی بین چین وایران ازماهیت یکسانی برخوردار نیستند.

دراین میان کسانی هستند که هم نادان وهم متعصب اند وهمینکه خبری دراین مورد میشنوند ، بدون توجه به نیازهای ملی ما وبا عدم اطلاع ازمحتوای تفاهم نامه ، آنرا یکسره رد کرده وآنرا بمنزله ی خیانتی درحق کشور دانسته وشدیدا محکومش میکنند.

دوستی این جمعیت با منافع ملی ، ازنوع خاله خرسی است ودر تحلیل نهائی بر آن ضربه میزند.

اما دسته ی قابل توجه تر مخالفین، کسانی هستند که بدون توجه به ماهیت تفاهم و محتویات آن – که ازاین محتویات بی خبرند- مقصدشان ازاین مخالف خوانی ها این است که اگر بنا بر تفاهمی است، چرا این تفاهم با اروپا وآمریکا نباید باشد؟

برای این دسته جلب نظر آمریکا واروپا مهم است وهیچ اهمیتی به هم راستا بودن آن با منافع ملی ندارند وبلکه ازته دل میخواهند که مفاد تفاهم برعلیه منافع ملی باشد تا ازاین رهگذر چیزی هم به آنها بعنوان وطن فروش برسد!

دربین این دسته مجاهدین خلق وسلطنت طلبان یک درد بزرگی هم دارند وآن عبارت ازاین است که میترسند که حکومت ایران نفت خود را بهتر فروخته و دربرابرمطالبات مردم ، چیزی برای عرضه داشته باشد و این عرضه کردن از سرنگونی اش جلوگیری کند و حسرت موهوم بدست گرفتن قدرت درایران دق مرگشان کند!

آقای خزائی که از مریدان درجه اول رجوی است، آه وناله های باند رجوی را اینگونه نمایش میدهد :

” در باره محتوا و انگیزه و ماهیت ضد میهنی نظام ضد وطن و ایرانسوز حکومت ایران، این روزها بسیار گفته و نوشته میشود و الحق که هموطنان و میهن دوستان داخل و خارج کشور، مراتب نفرت و انزجار خود را بدرستی و گستردگی نشان داده اند و شورای ملی مقاومت ایران و رییس جمهور منتخب، برای دوران گذار، نیز از هیچ حرکت و پیام و اقدامی فروگذار نکرده و سنگ تمام گذاشتند “.

درست است که بسیار گفته ونوشته میشود ، اما کسی بند وتبصره ای ازاین تفاهم را که هنوز به مرحله ی امضای قراردادهای مرتبط نرسیده ، روشن نکرده ونقدنمیکند تا دانسته شودحرف حسابش چیست.

آنچه که هست ، سنگ های رها شده در چاه تاریک و عمیقی است که بطور مداوم رها میشوند.

شما درباره ی این تفاهم کلی چه میدانید که اینهمه بسادگی درباره ی آن اظهار نظر میکنید ومیدانید که پرت وپلا گویی های مریم هم دراین سطح است؟!

دوباره :

” حکومت  ایران فروش و خائن، با نگاه ملتمسانه «به شرق» (چین و روسیه)، بدنبال یک پیمان خیالی است، که این دو کشور، علیرغم همه معاملات و زد و بندها و تجارت و مراودات با کشورهای دیگر جهان، از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه و اسرائیل،. بیایند و تمام تخم‌مرغ هایشان را درسبد پاره پاره و مشبک حکومت ایران قرار دهند “.

پس اعتراف دارید که این تفاهم که نمونه هایش با 80 کشور جهان وازجمله با عربستان واسرائیل بعمل آمده ، ازنقطه نظر این 80 کشور وطن فروشانه نیست وتنها مال ایران که ابعادش ناروشن تر ازبقیه است ، چنین خصوصیاتی دارد.

درغیر اینصورت این لقب وطن فروشی را به سران این 80 کشور جهان هم بدهید!

ضمنا برخلاف میل شما واربابان ریز ودرشت تان ، با انتقال تدریجی تمدن وتوسعه از غرب به شرق عدالت مجددا احیا میشود ونگاه کشورها به شرق ، نگاهی متفاوت تر ازگذشته شده واین آغاز روند مبارکی است که شروع شده است.

چرا که برای هزاران سال این دنیای شرق بود که این تمدن را شکوفا کرد وتنها برسر بزنگاه هایی دچار اشتباه محاسبه شده و چند صد سالی غرب مجال پیدا کرد که داعیه ی تمدن جهانی را داشته باشد.

درادامه :

” هم داستان جاده کمربندی استراتژیک چین، برای مراوده با بسیاری از کشورهای جهان در تمام قاره ها، که سر به چندین تریلیون میزند، یک کلان برنامه جهانشمول است، که رژیم ایران واحدی کوچک است که در آن بازنده میشود، و هم داستان اعماق استراتژیک و ژئوپلیتیک روسیه، بسیار وسیعتر و گسترده تر از اینهاست. به همین خاطر بذل و بخشش از جیب مردم ایران به چین و یا حتی روسیه هیچ مشکل بنیادینی از این رژیم را حل نخواهد کرد “.

پس درد شما این است که میدانید ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی خود ازاین جاده ی استراتژیک استفاده خواهد کرد وسود سرشار آن مانع بقدرت رسیدن شما کوتوله ها خواهد بود.

آیا نمیدانید که از هزاران سال پیش ، ایران ازاستفاده کنندگان مهم جاده ی ابریشم بوده ودلیلی ندارد که این بار نقش جزئی دراین جاده ی فوق استراتژیک جهانی داشته باشد؟

شما بعنوان یک فرقه ی منحط ، اراده کرده اید که ایران دراین مدار استراتژیک قرار نگیرد ومانند تمام فرقه های این چنینی ، نمیدانید که واقعیات براین نوع اراده های متوهمانه غلبه خواهد کرد.

همینطور :

” حکومتگران، وطنی ندارند که بفروشد، بلکه وطن ما ایرانیان را به حراج گذاشته است، اما باید بداند که جاده ابریشم جدید چین، بنام «کمربند یک جاده ای»، در سراسر جهان و منطقه و افریقا و امریکای لاتین، برای سلطه اقتصادی و استرتژیکی خود، و تنها برای خود کشیده است “.

اگر براستی حراجی درکار است، چرا اربابان تو دراین مزایده شرکت نمیکنند؟!

نکند حراجی درکار نیست وتو داری درتاسی به روسایت دروغ میگویی؟!

ضمنا من تاکنون خیال میکردم که چین برای شادی روح مسعود یا تقویت روحیه ی مریم رجوی این کار را میکنند وحالا که میگویی نه، بشدت ناراحتم کردی وکاش این حقیقت را اینگونه لخت وعریان برملا نمیکردی!

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید