خبرگزاری هرانا ، مجاهدین خلق را هم فعالین حقوق بشری معرفی میکند!

0
1145

درجریان این طلاق های اجباری ، صدها نفر از کودکان از پدر ومادر خود جدا شده وسرپرستی آنها به افراد خشن سازمان وبعضا به خانواده های اروپایی سپرده شد واین کودکان معصوم، ابدا با پدیده ای طبیعی بنام تجربه ی شادی وعواطف را درخانواده ی خود نداشته اند.      سازمان مجاهدین خلق با پول هایی که هزینه میگردد، معدودی از افراد بیکار و مستمند را بکار گرفتند تا درتظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران شرکت کرده و با آتش زدن ها وتولید انفجارها ، این تظاهرات را به خشونت کشانده وسبب تلفات قابل توجهی ازمردم ونیروهای انتظامی گردند. این افراد اجیر شده از سوی مریم رجوی ، درشبکه های اجتماعی مجتمع شده و دست به انتشار انواع خبر که برعلیه منافع ملی کشور میشوند که بکار سلطه گران دشمن مردم ایران آمده و به ایجاد فشار به مردم ایران ازبابت توجیه تروریزم اقتصادی که با قدرت تمام پیش گرفته اند ، برعلیه مردم ایران جاسوسی کرده وحقوق بین المللی آنها را مخدوش میسازند.

خبرگزاری هرانا ، مجاهدین خلق را هم فعالین حقوق بشری معرفی میکند!

حمید تبریزی ـ 07.06.2020

خبرگزاری هرانا خود را ارگان  خبری مجموعه ی فعالان حقوق بشردرایران معرفی کرده و اخبار متعددی منتشر میکند که البته اعتراضی به نفس انتشار خبر نیست وآنچه که مهم است ، انتشار خبر درمورد افرادی است که فعالیت شان بنفع گروه های تروریستی شناخته شده است که نه تنها درداخل مجموعه ی فعالان حقوق بشر قرار ندارند ، بلکه برعلیه آن هستند.

نمونه ی بارز خبرهای یادشده ، اخباری است که درمورد اعضای سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق است که همگان میدانند  رهبران این جریان مستبد اصلی ترین وغدار ترین ناقض حقوق بشر است.

مثلا اعمال شستشوی مغزی کار مدام این گروه است که انسان ها را مسخ میکند ومسخ انسانها بمعنی تهی کردن آنها ازخصوصیات مثبت انسانی است و بنوعی نسل کشی محسوب میشود واگر رابطه ای با حقوق بقشر دارد ، ازنوع اجتماع نقیضین است!

آنها دست به ده ها هزار ترور درداخل وخارج ایران زده اند وهرگز ازاین کارهایشان ابراز پشیمانی نکرده اند!

طلاق های اجباری را درداخل تشکیلات با سبعیت ونیرنگ تمام جاری کرده و زنان مفلوک مطلقه تشکیلات  را مجموعا دراختیار مسعود رجوی قرار داده اند واو حرمسراهای با شکوهتر از شاهان بوالهوس تاریخ برپا نموده است.

درجریان این طلاق های اجباری ، صدها نفر از کودکان از پدر ومادر خود جدا شده وسرپرستی آنها به افراد خشن سازمان وبعضا به خانواده های اروپایی سپرده شد واین کودکان معصوم، ابدا با پدیده ای طبیعی بنام تجربه ی شادی وعواطف را درخانواده ی خود نداشته اند.

سازمان مجاهدین خلق با پول هایی که هزینه میگردد، معدودی از افراد بیکار و مستمند را بکار گرفتند تا درتظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران شرکت کرده و با آتش زدن ها وتولید انفجارها ، این تظاهرات را به خشونت کشانده وسبب تلفات قابل توجهی ازمردم ونیروهای انتظامی گردند.

این افراد اجیر شده از سوی مریم رجوی ، درشبکه های اجتماعی مجتمع شده و دست به انتشار انواع خبر که برعلیه منافع ملی کشور میشوند که بکار سلطه گران دشمن مردم ایران آمده و به ایجاد فشار به مردم ایران ازبابت توجیه تروریزم اقتصادی که با قدرت تمام پیش گرفته اند ، برعلیه مردم ایران جاسوسی کرده وحقوق بین المللی آنها را مخدوش میسازند.

آیا  انجام این اعمال که تنها شمه ای ازعملکرد مجاهدین خلق است ، جنبه ی حقوق بشری دارد که خبرگزاری تیرانا از عاملان آن وآنهم با عنوان دفاع از فعالین حقوق بشر ، به مدافعه برمیخیزد؟

من صرفا یکی از این نوع اخبار هرانا را منعکس میکنم تا خواننده بداند که این خبرگزاری تنها به کاری مشغول نیست که آنرا ( دفاع ازفعالان حقوق بشررا) وظیفه ی ذاتی خود اعلام کرده ، بلکه در برهم ریختن فاصله ی حقوق بشر و غیر آن به فعالیت میپردازد :

herana

 

herana2

herana3

حمید  تبریزی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید