مریم رجوی چیزهایی از دانش آموزان میخواهد که خود نمیکرد!

0
1255

البته قسمت اعظم متن پیام مریم رجوی که بمناسبت اول ماه مهر صادر شده ، مصرف داخلی دارد!  از سوی دیگر فریبکارانه هم هست وچرا؟ برای اینکه مریم میتوانست بگذاردک ه خانواده ها درهمین کمپ تشکیل شوند و کودکانی متولد گردند واو این نظریات مترقی؟! خود را درمدارس خود به مرحله ی اجرا گذاشته و آنگاه ازخانواده های مربوط به افراد داخل این مناسبت  دعوت نماید که به آلبانی رفته وشاهد محصول تفکرات مریم بوده واز آن الگو برداری کنند!  دررابطه با جلوگیری ازحضور اعضای خانوادهه ای بندیان قلعه ی مانز ، مسلم بدانیم که مریم چیزی برای عرضه کردن ندارد ومی ترسد که ” اسکنجبین صفرا فزاید “ و سماجت اش دران منع کردن ازاین بابت است!  مریمی که دردوران آخر دبیرستانش، بجای مبارزه سرگرم بزک کردن خود وارائه ی اندام ولباس های فاخرش برای انتخاب شدن بعنوان دختر شایسته ویا ملکه ی زیبائی ایران بود، بدون انتقاد ازاین گذشته ی  خود، حق ندارد که به دانش آموزان توصیه کند که زندگی خود را وقف ایجاد بلوا وشورش درکشوری بنام ایران کند که سلطه گر درحال دندان ریختن جهانی ، برای ازهم پاشاندن ونابودی ان ازهیچ جنایتی دست بر نمیدارد!  چرا ساختن این آینده ی زیبا درتشکیلات کوچک خود را آغاز نمیکنید ودرقدم اول حق تشکیل خانواده و داشتن فرزند را به اعضای نگون بخت خود نمیدهید؟  آیا این زیبائی موعود شما ازجنس همان زیبائی است که در شکل نقض تمام وکمال حقوق اعضای باند رجوی درحد اجازه ی تماس با خانواده ها نداشتن و حق انتخاب کردن وشدن ، عدم دسترسی به اخبار واطلاعات درست ، نگرفتن سررشته ی زندگی بدست خود و … است؟!  اگر زیبائی این است، لابد زشتی چیز دیگری است که ما تصور ی ازآنرا نداریم! 

مریم رجوی چیزهایی از دانش آموزان میخواهد که خود نمیکرد! 

حمید  تبریزی – 25.09.2019

مسعود رجوی و زن

مریم رجوی چیزهایی از دانش آموزان میخواهد که خود نمیکرد! 

طبق معمول، متن پیام مریم رجوی برای دانش آموزان  دانش آموزانی که حتی یک درصدشان آنرا نخواهند شنید  طولانی است. 

او ازشیر مرغ تا جان ادمی زاد ازدانش آموزان طلب میکند وبراین تصوراست ویا وانمود میکند که آنها هم مثل 3هزار اسیرش در کمپ مانز آلبانی هستند ومثلا حامیان دلسوز وفداکاری مانند پدر ومادر بربالای سرشان نیست وبی صاحب ورها شده هستند! 

البته قسمت اعظم متن پیام مریم رجوی که بمناسبت اول ماه مهر صادر شده ، مصرف داخلی دارد! 

ازسوی دیگر فریبکارانه هم هست وچرا؟ 

برای اینکه مریم میتوانست بگذاردک ه خانواده ها درهمین کمپ تشکیل شوند و کودکانی متولد گردند واو این نظریات مترقی؟! خود را درمدارس خود به مرحله ی اجرا گذاشته و آنگاه ازخانواده های مربوط به افراد داخل این مناسبت  دعوت نماید که به آلبانی رفته وشاهد محصول تفکرات مریم بوده واز آن الگو برداری کنند! 

دررابطه با جلوگیری ازحضور اعضای خانوادهه ای بندیان قلعه ی مانز ، مسلم بدانیم که مریم چیزی برای عرضه کردن ندارد ومی ترسد که ” اسکنجبین صفرا فزاید “ و سماجت اش دران منع کردن ازاین بابت است! 

مریمی که دردوران آخر دبیرستانش، بجای مبارزه سرگرم بزک کردن خود وارائه ی اندام ولباس های فاخرش برای انتخاب شدن بعنوان دختر شایسته ویا ملکه ی زیبائی ایران بود، بدون انتقاد ازاین گذشته ی  خود، حق ندارد که به دانش آموزان توصیه کند که زندگی خود را وقف ایجاد بلوا وشورش درکشوری بنام ایران کند که سلطه گر درحال دندان ریختن جهانی ، برای ازهم پاشاندن ونابودی ان ازهیچ جنایتی دست بر نمیدارد! 

درقسمتی از پیام مریم رجوی آمده است:   

” جوانان و نوجوانان راه و رسم زندگی دموکراتیک به‌ویژه ارزش‌های برابری‌طلبانه میان زن و مرد را فرامی‌گیرند، احترام متقابل و بردباری و خویشتن‌داری نسبت به ‌ادیان و عقاید سایرین را پیشاروی خود قرار می‌دهند، از خود گذشتگی برای منافع و مصالح جامعه را در پیش می‌گیرند و برای مشارکت سیاسی توانایی کسب می‌کنند...”. 

این راه ورسم زندکی دموکراتیک را از چه کسی یاد میگیرند؟ 

ازشما که غرق درفساد وتجملات بوده وکار مهم تان کمک به مسعود رجوی برای ازهم پاشاندن خانواده ها و برگزاری رقص رهائی و مشغول بودن درحرمسرای بزرگ خود بود؟! 

آیا این دانش آموزان باید مسعود وشما را الگو قرار دهند که درکنار نقض حقوق مردان ، صدها زن دراختیارش بود که درتضاد کامل وآنتاگونیستی با برابری است؟! 

شما که همه چیز را برای رجوی میخواهید واعضای گرفتارتان حقوق فردی خود را هم تاجایی که ممکن است ازدست داده اند، چگونه خواهید پذیرفت که این دانش آموزان در زندگی سیاسی مشارکت کنند؟! 

آنها این بردباری و واحترام را ازشما باید یاد بگیرند که هیچکس جز خود را برسمیت نمیشناسید؟! 

یا درمواقع اضطراری ، گلیم خود را بیرون کشیده و نزدیکان خود را زیر تهدید ومرگ قرارمیدهید؟! 

سپس : 

” این آینده زیبا با اوضاع اسفناک امروز فاصله عظیمی دارد اما قابل دسترسی است و شما دانش‌آموزان و دانشجویان و جوانان آگاه و آزادیخواه و برابری‌طلب را به ‌مبارزه برای به‌دست آوردن آن فرامی‌خوانم“. 

چرا ساختن این آینده ی زیبا درتشکیلات کوچک خود را آغاز نمیکنید ودرقدم اول حق تشکیل خانواده و داشتن فرزند را به اعضای نگون بخت خود نمیدهید؟ 

آیا این زیبائی موعود شما ازجنس همان زیبائی است که در شکل نقض تمام وکمال حقوق اعضای باند رجوی درحد اجازه ی تماس با خانواده ها نداشتن و حق انتخاب کردن وشدن ، عدم دسترسی به اخبار واطلاعات درست ، نگرفتن سررشته ی زندگی بدست خود و … است؟! 

اگر زیبائی این است، لابد زشتی چیز دیگری است که ما تصور ی ازآنرا نداریم! 

————————————–

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید