علی شیرزاد: برنامه ده ماده ای مریم رجوی قسمت اول

0
875

برنامه ده ماده ای مریم رجوی قسمت اول 

علی شیرزاد – فریاد آزادی ـ 29.06.2018 … ازبس دردرون خودش ازادی داده بود ما نمیدونستیم با انهمه ازادی چکارکنیم ودرکدام جیب خود بگذاریم انقدرزیاد بود که درکمدهایمون جا نمیشد وازدرودیواراشرف ولیبرتی مثل بارون ازادی میبارید طوری که نمیتونستیم راه برویم ومیبایست موقع حرکت متاسفانه ازادی ها رالگد مال میکردیم تا میتوانستیم راه برویم ومثل مورچه زیرپاها … 

Rajavi_Giuliani_Lieberman-Jasoushaye dast be dast shode 260-410

برنامه ده ماده ای مریم رجوی قسمت اول

علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۸
لینک به منبع

نزدیک ویل پنت است ومریم رجوی به احتمال زیاد درانجا به روخونی ده ماده ای که داده خواهد پرداخت درچندمقاله نگاهی به تعدادی ازماده ها خواهیم انداخت تاببینیم چقدربه ان وفاداروانها رادردرون تشکیلات خودش اجراکرده است

ماده دو: ما خواهان یک نظام کثرت گرا ازادی احزاب واجتماعات هستیم درایران فردامابه کلیه ازادی های فردی احترام میگذاریم وبرازادی بیان وازادی کامل رسانه ها ودسترسی بی قیدوشرط همگان به فضای مجازی تاکید داریم

ازبس دردرون خودش ازادی داده بود ما نمیدونستیم با انهمه ازادی چکارکنیم ودرکدام جیب خود بگذاریم انقدرزیاد بود که درکمدهایمون جا نمیشد وازدرودیواراشرف ولیبرتی مثل بارون ازادی میبارید طوری که نمیتونستیم راه برویم ومیبایست موقع حرکت متاسفانه ازادی ها رالگد مال میکردیم تا میتوانستیم راه برویم ومثل مورچه زیرپاهای ما له میشد ازکدامین ازادی فردی حرف میزنی تومگه نبودی ده پانزده نفری که مجاهد نبودند راازهمه جدا ودرگوشه اشرف ایزوله کرده وکسی نه انها رامیدید ونه انها کسی رامیدیدند ودورشون دیوارکشیده بودی وده پانزده نفره باهم زندگی میکردند وبعد هم بلایی سرشون اوردی که همه رفتند فقط به این دلیل که مجاهد نبودندازکدامین ازادی بیان بخاطرانتقاد ساده مگه تونبودی که ملت رابه اسم حرف وزارت اطلاعات وپشت سیاج وووودرنشستها کتک میزدی وتف درصورت ملت میانداختی کم ادمها راکتک ویا تف مالی کردی گناهشون چی بود غیرازانتقاد یاقبول نداشتن چیزی ویا حرفهای تو وشوهرت وکدامین رسانه جمعی مگه تونبودی که میگفتی کسانی که رادیوپنهانی دارند کاروزارت راانجام میدهند مگه تونبودی که میگفتی کسانی که غیرازرسانه سازمان چیزی راگوش میدهند درحال دشمنی هستند مگه تونبودی که دستورجمع کردن رادیو ها رادادی مگه تو نبودی که دستوردادی چماقداران وایادی قداره بندت رادیو مرا ازکمدم دزدیدند وان رابگردن خودم انداختی (که داستانش دو مقاله میشود که بزودی خواهم نوشت )ازکدام رسانه وفضای مجازی حرف میزنی تو مراجعه به اتاق کامپیوترکه خودت مجازشمرده بودی وبه هیچ جا هم غیرازاتاق خودت وصل نبود هزاربهانه وبامبول درمیاوردی ونمیگذاشتی ان یکساعتی که خودت ازاد کرده بودی استفاده کنیم مگه تو نبودی بخاطرخوندن کتاب تاریخ به من خرده میگرفتی که چرا تاریخ وکتابهای ایدئولوژیک سازمان رانمیخونی همان تاریخی که خودت ان را درکتابخانه کامپیوترگذاشته بودی ما به کدام رسانه جمعی وصل بودیم دوسه روزالجزیره وسی ان ان را ازاد کردی ما که نه انگلیسی بلد بودیم ونه عربی که بدونیم چی میگه وبعد هم به بهانه اینکه شما زبان انها رامتوجه نمیشید تعطیل کردی چون ملت میرفتن فقط نگاه میکردن وامکانی بود که دنیای بیرون رامی دیدند انهم فقط پنج دقیقه وفقط خلاصه اخباربودنه هیچ چیز دیگه (انهم نه دراشرف بلکه درلیبرتی که میخواست پیش یونامی وسازمان ملل ادا واطواردسترسی به فضای مجازی دربیاره ) نه اینکه کسی فکرکنه امریکا رانشان میداد وملت نگاه میکردند پنج دقیقه اخبارراضبط میکردند ودرصفحه عمومی میگذاشتن میتونستی بازونگاه کنی من تازمانی که بیرون امدم موبایل ندیده بودم ونمیدونستم خوردنیه یا پوشیدنی بعضی مواقع درذهن خودم موبایل میساختم وشکلهای عجیب وغریبی به ان میدادم مثل ان مرد نابینای فقیرومتکدی ژاپنی که درفیلم دودس کادن برای فرزندش ویلا میساخت درصورتی که اصلا دنیا را ندیده بود مثل همان شعرمولانا که یک عده درتاریکی به چیزی دست میزدند ویکی ان رافیل ودیگری مورچه وانیکی پرتقال مینامید حالا صحبت ازفضای مجازی میزند ایا مردم باید قبول کنند بااین سابقه وعمل مشعشع به ماده دو دردرون مناسبات انهم بقول خودت کسانی که گلهای سرسبد واگاهترین های مردم ایران بودند اینطوررفتارمیکنی ومرزها را میدری مرزی برای مردم ایران قائل میشوی وازادی میدهی دیکتاتوری واستبداد درذات ایدئولوژی تو نهفته بیخود که درتشکیلات انطوربرخورد نمیکردی مشت نمونه خرواراست وملت ایران هم فریب این حرفها رانمیخورند چون بشدت سیاسی واگاهی بالایی دارند

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۰۶ / ۲۸

/////////////////////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید