علی شیرزاد: یک خاطره و دیالوگ درباره اتم

0
323

یک خاطره و دیالوگ درباره اتم

علی شیرزاد، فریاد آزادی، پانزدهم می ۲۰۱۸:… سئوال اینه مگه برجام ومذاکره طناب دارنبود پس چی شد الان خواهان لغو ان هستی طبق گفته خودت بزارطناب دارخفه اش کنه چرا خواهان بازشدن طناب دارهستی واقعیت اینه که رجوی فقط جفنگیات میبافد نه اینکه تحلیل درستی ازاوضاع داشته باشد دراین تحلیل یک بعدی عملکرد منطقه ای درنظرگرفته نمیشد که همانموقع روی ان انگشت … 

لینک به منبع

یک خاطره و دیالوگ درباره اتم

سال هشتادوچهاردراشرف گفتند که نشست سیاسی داریم واین اولین نشست سیاسی بعد جنگ ورفتن به اشرف وخلع سلاح بود محل کارم درچند متری محل نشست بود نیم ساعتی به نشست مونده ازمحل کارم بیرون امده ؛ دیدم مسئول نشست که مشاوراصلی مژگان بود ودربحثهای سیاسی با امریکایی ها هم همراه مژگان شرکت میکرد ایستاده رفتم پیشش وتا شروع نشست باهم صحبت کردیم این مقاله درهمین رابطه می باشد وبعد هم به موضع کنونی رجوی میپردازم

اومیدانست که بنده به مسائل سیاسی فکرمیکنم درانزمان سازمان بحث اتم حاکمیت دینی را افشا کرده ونشست هم درهمین رابطه بودازاو سوالاتی کردم وجوابهایی شنیدم که خیلی مختصر اشاره میکنم

ایا فکرنمیکنید با افشا اتم ما ضررکننده باشیم :خیر

اگرامریکا دست به حمله زدومراکزاتمی رابمباران کرد باتوجه به اینکه داخل شهرها هستند ملت ایران گرفتارتشعشعات اتم شد خیلی کشته میشوند چه جوابی داریم بدهیم :مقصران رژیم خمینی ست که دنبال اتم رفته ومیخواهدبمب اتم درست کند ولی ما افشا کردیم میتوانستیم باافشا نکردن جلو کشتاررابگیریم درثانی رژیم بااتم به ثبات نمیرسد ثبات درحمایت مردم است که رژیم ندارد نه اتم

اگررژیم تحریم شد ملت ازگرسنگی خواهند مرد وهمین بلا سرشون خواهد امد که سرملت عراق امد این راچگونه توجیح میکنی :ملت ایران هم باید قیمت بدهند یکبارتحریم ورژیم سرنگون وملت راحت :ولی من فکرنمیکنم به همین راحتی باشد ملت نابود میشوند

اگرتحریم درحال خفه کردن رژیم بود وباتجربه جنگ وارد مذاکره شد ما ضررکلان میکنیم :خیردردنیا کسی وارد مذاکره نخواهد شد :ولی بنده فکرمیکنم اشتباه میکنید اتفاقا حلوا حلواش میکنند وارد مذاکره میشوند ما راهم ول میکنند انوقت هم چوب راخورده ایم وهم پیازرا :اشتباه میکنی ما بااین افشاگری طناب داراتم رابگردنش انداختیم اگرادامه بدهد خفه خواهد شد اگرتحریم بشود بازخفه میشود اگرمذاکره کند طناب داربیشتردورگردنش پیچیده خواهد شد وزهراتم است

ولی اگرمذاکره کرد دیگرطناب دارنیست مثل جریان خاتمی راه برون رفت وبقای عمراست وتجربه اتش بس وامدن خاتمی رادرنظرنمیگیرید درثانی چشم به دنیا اشتباه وبیهوده است وانها دربهترین حالت بعنوان کارت باما بازی میکنند

بحث دراینجا بدلیل شروع نشست تمام شد وجوابهای قانع کننده نگرفتم چندباردیگرصحبت کردم وهمین جوابها راشنیدم منهم قبول نداشتم

دیدیم همانطورکه نوشتم حرفهای ما درست ازاب درامد هم تحریم شد وهم مذاکره وهم حلوا حلوا وحاکمیت دینی قصردررفت ورجوی موند درجهانی ایزوله والان پشت سرهم خواهان بهم خوردن وبیرون امدن امریکا ازبرجام است سئوال اینه مگه برجام ومذاکره طناب دارنبود پس چی شد الان خواهان لغو ان هستی طبق گفته خودت بزارطناب دارخفه اش کنه چرا خواهان بازشدن طناب دارهستی واقعیت اینه که رجوی فقط جفنگیات میبافد نه اینکه تحلیل درستی ازاوضاع داشته باشد دراین تحلیل یک بعدی عملکرد منطقه ای درنظرگرفته نمیشد که همانموقع روی ان انگشت گذاشتیم وواقعیت دیگراینه که سیاست مستقلی نداردو نشات گرفته ازدولتهای منطقه ای وفرا اقیانوسی ست وخود راباانها تنظیم میکند ونتیجه اش این شده که دربین مردم ایران بخصوص بخاطردرخواست تحریم مورد تنفروانزجارعمومی قرارگرفته ونتیجه اش رادراعتراضها دیدیم ودردرون تشکیلات صدها سئوال بی پاسخ نیروها مونده واورا بسمت ریزش هرچه بیشتروفروپاشی میبرد ودربیرون هم دوست جون جونی وصمیمی جان بولتون گفت مردم ایران شاه رامیخواستند وما باید باشاهزاده واردگفتگو بشویم واین تودهنی وتحقیرراهم ازجان دریافت کرده است یعنی درمعادلات جهانی بهش میگویند برو دنبال کارت هیتلرگفت بدترین ادمها کسانی بودند که بامن برای تسخیرکشورشون همکاری کردند داستان مجاهدین است .

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۰۵ / ۱۳

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید