این توان را در رعایت حقوق اعضای دربند رجوی بکار ببرید!

0
755

وشما چطور؟ آیا با فرو پاشانیدن خانواده ها در یک جمع 5هزار نفری ، عملا این کاررا حرث ونسل یک ملت دربعد کوچکتر ودرسطح توانائی های خودتان انجام ندادید؟بدبختی اینجاست که ما دستآورد مثبتی از اسلام ” اصیل ” شما ندیدیم وهرآنچه که دیدیم وشنیدیم ، اقلا در تضاد کامل با عرف ، سنن وشرعیات مردم وباعث ننگ ایرانی ها بوده است قبل ازاینکه حکومتی را بدست بگیرید ، یک دستگاه تفتیش عقاید خوفناک در تشکیلات خود براه انداخته و اعضای خود را واداشتید که کوچکترین مسائل شخصی ما ر ا دانسته و ازاین اطلاعات نامشروع برعلیه ما پرونده سازی کنیداطلاعاتی که دراغلب موارد برای رهائی از جلسات ، نشست ها وغسل های هفتگی وفاکت نویسی روزانه و … دراختیار رجوی قرار گرفت که اغلب دروغ و واز نوع چنگ زدن عمدی به شخصیت خودمان بود تا دست از سرما برداشته شده ودمی بیآساییمبلی ما درجریان این شبه بازجویی ها ، مجبور به اعترافات دروغین وشکستن خود دربرابر رجوی بودیم که این خود شیفته احساس پیروزی کرده وما را راحت بگذاردبعبارت دیگر ، اغلب این اعترافات از شدت شکنجه های روحی وجسمی منتهی به درهم شکستن ما بود!

این توان را در رعایت حقوق اعضای دربند رجوی بکار ببرید!

03/02/1397 – جمعی از نجات یافتگان تبریزی از چنگال رجوی

ابراهیم مازندرانی که ازقلم زنان راه رجوی است ، درتشریح اسلام اصیل؟! – که ما عملکرد این اسلام اصیل را درمناسبات برده دارانه، آزادی کش و فرقه ی رجوی دیده وشنیده ایم وتعجب میکنیم که چرا آقای مازندرانی با این سن وسال وسوابق خود از آنها اطلاع ندارد ویا اگر دارد چرا کتمان حقیقت میکند؟!

او در رسانه های رجوی مینویسد :

مبارزه برای سرنگونی رژیم فاشیسم دینی، همچنین ضروری است که با یک مبارزه فرهنگی و اندیشه ای در برابر ارتجاع اسلامی توامان شود این مبارزه ایدئولوژیک و فرهنگی برای عبور از ارتجاع و فریب و دجالیت تحت نام اسلام ضروری میباشد. مجاهدین بالاترین توانایی را در این مبارزه فرهنگی با بنیاد گرایی اسلامی دارند. آنها با تکیه برپایه های اسلام مبتنی بر قرآن و سنت این امر را به پیش میبرند. تحولی که توسط مجاهدین در دست پیاده شدن است ریشه کنی هرگونه ارتجاع دینی است “.

شما رژیم ایران وعربستان را مقایسه کرده وآنگاه بما جواب دهید که چرا دربرابر وهابی گری که واقعا ضربات بزرگی براسلام آورده ، مشکلی ندارید ودرعوض ، نمایندگان معروف این طرز تفکر فوق ارتجاعی را برصدر مجالس خود نشانده و عزیزشان میدارید؟!

آیا اسلام اصیل؟! شما موضع مخالفی دربرابر ارتجاعی ترین فرق اسلامی ندارد؟!

آیا با قوانین حرمسراداری وآنهم بنفع بوالهوسی های یک نفر که برجسته ترین نماد اسلامیت شماست، قادر به ریشه کنی هرگونه ارتجاع دینی است؟!

آیا سزاوار نیست که این توان در راه آزادی اعضای سازمان واستمالت ازآنهایی که عمری برایشان باقی نمانده و پاک متضرر شده اند، بکار انداخته شود؟!

دوباره :

“…مجاهدین مرزبندی اجتماعی و اقتصادی را نه بین بی خدا و با خدا، بلکه بین استثمار شونده و استعمار کننده و بین ظالم ومظلوم می شناسد. در زمانیکه اسلام از برابری و مساوات دم میزند و ازعدل و قسط در جامعه سخن میگوید آخوندهای مرتجع بدعت گذار از بالاترین اختلافات طبقاتی دفاع میکنند واسلام را توجیه کننده همه ظلم وستم های اجتماعی معرفی میکنند “.

پس علت پای بوسی استعمار گران نامی جهان ازطرف شما چیست؟!

چرا ظالم بزرگ – امپریالیزم آمریکارا دعوت میکنید که مردم گرفتار استعمار نو – مردم مظلوم سوریه وسپس لبنان ومارا بکشند؟!

ای کاش شما هم باندازه ی آخوندهایی که آنها را مدافع اختلافت طبقاتی میدانید، دربرابر طبقاتی ترین قدرت جهانآمریکاجربزه ای داشتید واعتراضات یواشکی به رب الاربابان خود میکردید!

بازهم :

” … اینها هستند که میخواهند تحت نام و پوشش اسلام، حرث ونسل یک ملت را به باد بدهند وآنرا به نابودی بکشند. سازمان مجاهدین در اندیشه ریشه کنی چنین ارتجاع دینی و چنین تفکرات باطلی که هیچ ربطی به اسلام واندیشه دینی بنیانگذاران آن ندارد، است و چنین باد “.

وشما چطور؟

آیا با فرو پاشانیدن خانواده ها در یک جمع 5هزار نفری ، عملا این کاررا ( حرث ونسل یک ملت دربعد کوچکتر ودرسطح توانائی های خودتان ) انجام ندادید؟!

بدبختی اینجاست که ما دستآورد مثبتی از اسلام اصیل شما ندیدیم وهرآنچه که دیدیم وشنیدیم ، اقلا در تضاد کامل با عرف ، سنن وشرعیات مردم وباعث ننگ ایرانی ها بوده است !

قبل ازاینکه حکومتی را بدست بگیرید ، یک دستگاه تفتیش عقاید خوفناک در تشکیلات خود براه انداخته و اعضای خود را واداشتید که کوچکترین مسائل شخصی ما ر ا دانسته و ازاین اطلاعات نامشروع برعلیه ما پرونده سازی کنید!

اطلاعاتی که دراغلب موارد برای رهائی از جلسات ، نشست ها وغسل های هفتگی وفاکت نویسی روزانه و دراختیار رجوی قرار گرفت که اغلب دروغ و واز نوع چنگ زدن عمدی به شخصیت خودمان بود تا دست از سرما برداشته شده ودمی بیآساییم!

بلی ما درجریان این شبه بازجویی ها ، مجبور به اعترافات دروغین وشکستن خود دربرابر رجوی بودیم که این خود شیفته احساس پیروزی کرده وما را راحت بگذارد!

بعبارت دیگر ، اغلب این اعترافات از شدت شکنجه های روحی وجسمی منتهی به درهم شکستن ما بود!

آری ما اسلام شما را اینطور دیده وهنوز هم درحالی که اسیر دست رجوی نیستیم ، کابوس های ان روزها وسال های سخت، بر زندگی مان سنگینی میکند!

پرواضح است که درچنین مواردی بشما خواهیم گفت که این اسلام اصیل ارزانی خودتان باد!

جمعی از نجات یافتگان تبریزی از چنگال رجوی

———————–

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید