علی شیرزاد: سخنی با هواداران رجوی

0
1275

سخنی با هواداران رجوی

علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و چهارم فوریه ۲۰۱۸:… تعدادی بی نام ونشان وبزدل وترسو که هواداری رجوی رامیکنندکامنتهایی میگذارند ولجن پراکنی کرده ومدعی هستند که بنده چون شناخته شده نیستم وزارت اطلاعات مرا وارد فیسبوک کرده تا مطالبی برعلیه رجوی بنویسم به انها یاداوری کردم که مارامجبورنکنید تا چیزهای دیگری را بنویسم گرچه میدونم اینها همان افراد داخل تشکیلات درزندان البانی هستند که درفیسبوک و … 

سخنی با هواداران رجوی

علی شیرزاد، فریاد آزادی
لینک به منبع

تعدادی بی نام ونشان وبزدل وترسو که هواداری رجوی رامیکنندکامنتهایی میگذارند ولجن پراکنی کرده ومدعی هستند که بنده چون شناخته شده نیستم وزارت اطلاعات مرا وارد فیسبوک کرده تا مطالبی برعلیه رجوی بنویسم به انها یاداوری کردم که مارامجبورنکنید تا چیزهای دیگری را بنویسم گرچه میدونم اینها همان افراد داخل تشکیلات درزندان البانی هستند که درفیسبوک وشبکه های اجتماعی با انواع نامها فعالیت میکنند وعوام فریبی وخرمردرندی ودهان دریدگی وگند گاودهانی راازرهبرعقیدتی به ارث برده اند

درباره یمن ودفاع ازحقوق بیست میلیون انسان که درمحاصره موش وسوسمارخورها وامریکا ودمهایش که انگلیس وفرانسه قراردارند تا انها به مطامع ضدانسانی وفروش سلاح وپول برسند میپردازم میگویند پس تضاد اصلی چی شد یکی نیست بگوید درجایی که حقوق پایه ای بشر درهرجای جهان پایمال میشود دفاع ازحقوق انسانها تضاد فرعی واصلی نمیشناسد همه باید انرا محکوم کنند نه اینکه مثل مریم رجوی به ملک سلمان وبقیه اویزان بشوی ودرخواست کنی ملت ایران راهم مثل ملت یمن به ازادی وبرابری برسانید وبه گیس های نیکی خانم چنگ زده ودرخواست تحریم ونابودی ملت ایران را بکنید همانطورکه برای کشورهای دیگرخواستید

درباره سوریه مینویسم میگویند اهای دفاع ازدیکتاتور؛ درباره اسراییل میگویند بنیادگرایی ازیادها رفت ولی نمیگویند نتانیاهو خودش سردمداربنیادگرایی صهیونیسم است که درحال نابودی ملت فلسطین است نمیگوید مدافع تروریسم است وانها راعلاوه برحمایتهای سیاسی ونظامی واقتصادی دربیمارستانها اسرائیل مداوا وخودش به عیادت رفته ومیگوید بخاطرحقوق بشراست ازکی تا حالا دفاع ازتروریسم حقوق بشرشده است درمنطق رجوی ونتانیاهو وملک سلمان وترامپ وترازمی ومکرون اینها حقوق بشراست ولی زنان وکودکان ومردان غیرنظامی هزارهزارقطعه قطعه میشوند ودفاع ازانها میشود دفاع ازدیکتاتور و نداشتن مرزبا بنیادگرایی وگم کردن تضاد اصلی وحمایت ازکودتا گران است براستی ذره ای شرافت واخلاق سیاسی دراین منطق وجود دارد یا هرچه هست پفیوزی ودریوزگی وبی شرافتی ست حق هم دارند که اینطوربگویندچرا ؟

قبل ازحمله امریکا به عراق بدستوررجوی نقشه ومختصات کلیه قرارگاهها ویگانهایی که دربیرون مستقرشده بودند با نقشه ومختصات کامل همراه با عکس وفیلم تماما دراختیارامریکا قرارگرفت انهم نظامی که کاملا سری ومحرمانه است همان زمان فریادزدیم به امریکا نباید اعتماد کرد ولی مگررجوی گوش داشت که بشنود ودرک داشت که فهم کند همه را درخوی کفتاری ازدست داده بود بعد هم امریکا خنجررا تا دسته ازپشت تا قلب ما فرو کرد واینجانب سه بارزیربمباران شدید امریکا قرارگرفتم نجات ازهرکدام بیشترشبیه معجزه بود چون خودش وبنده منزل که نبودند گورپدرنیروچرا چون میخواست صداقت خود را به امریکا نشان بدهد وازطرف دیگرکشته شدن نیروها را علم کرده از خون انها نان ضد امپریالیستی بخورد ودرپناه ان جاسوسی ونوکری برای امپریالیسم ودارودسته راهم بپوشاند حال فهمیدید چرااینقدربیشرافت است که این مواضع رامیگرند وبما حمله میکنند اقایان وخانمهایی که بقول رجوی تااسم عراق میاید خود راخیس میکنند ومیگویند عراق خطردارد اینها هواداران رجوی هستند که ازترس حاضرنبودند به عراق حتی برای مسافرت وتفریح بیایند اینجانب سی سال رادرعراق زیربمب وموشک وگلوله توپ وتانک خمینی وامریکا ومالکی گذروندم پس ما رانترسانید اینجانب درجریان مصاحبه ها ی امریکا مصاحبه کننده امریکایی انهم تحت حفاظت پنتاگون که تهدید زندان گوانتانامو را هم بالای سرداشتیم وقتی توهین کرد چسبوندمش به دیوارکه سازمان مجاهدین کاملا درجریان هست وازاعدام وتیرباران خمینی هم عبورکردم پس اقایان وخانمهایی که باشنیدن اسم کشورعراق انهم درزمان صلح وارامش وصدام خود راخیس میکردید ما رااززدن وکشتن وانتقام گرفتن نترسانید ما ازهفت دریای خون وهفت خوان رستم عبورکرده تا دراین نقطه هستیم برویدشلوارهای خیس خود رازیرافتاب اویزان کنید تا خشک شده وبیشترازاین دیگران پی به خراب کردنتان درشلوارپی نبرند راحت ترید بروید همراه رهبرعقیدتی طبل یا حسین بکوبید ودرشرایط خطیرچون حسین پا به فرار بگذارید سنگین ترید تا ما راتهدید کنید شعری که بارها برای رجوی ومسولینش نوشتم رابرای شما هم مینویسم

دلی داروم که ازسلطان نترسه   که مردازکند وزندان نترسه

دلی داروم مثال گرگ گرسنه       که گرگ از هی هی چوپان نترسه

شمایان چوپان هم نیستید بیشتربه گوسفند شباهت دارید هم ازدل وجرات وهم ازسربه زیربودن

علی شیرزاد :اروپا ۲۳ / ۰۲ ۲۰۱۸

///////////////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید