علی شیرزاد: بورشدن کفتار زنده خوار و کرکس نوک دراز

0
621

بورشدن کفتارزنده خواروکرکس نوک دراز

علی شیرزاد، فریاد آزادی، اول فوریه ۲۰۱۸:… کفتارزنده خواروکرکس نوک درازسه وجهه مشترک دارند هردوخواهان قدرت هستند برای رسیدن بقدرت هربلایی راسرمملکت میاورند وتادلتون بخواهد مثل اخوند ها ضد ایران وایرانی هستند وارزو وامیال خود را دراویختن به ریش ترامپ جستجو میکنند وکارشونم اینه که بوی گند تپاله رابجای گلاب بملت قالب … 

لینک به منبع

بورشدن کفتارزنده خواروکرکس نوک دراز

ترامپ دیروزدرکنگره سخنرانی سالیانه داشت که البته بنده منزلش جداگانه به کنگره رفت ومیگویند دلیل ناراحتی اوبه عملکرد اقاش برمیگشته که درخفا وبدون اطلاع خانم باصد زن رابطه نامشروع داشته وحالا به انها باج میدهد که شکایت نکننداین زندگی شخصی اوست وبه ما مربوط نیست انچیزی که بما مربوط است سخنرانی اوست که ازسوزن خیاطی عمه اش گرفته تا پاشنه کفش باباش حرف زده وتا توانسته ازخود ودولتش وکارهای انجام داده تعریف وتمجید کرده است چقدرخود کم بین وعقده حقارت دارد که اینطوری میخواهد خودی نشان دهد بماند دراین بین گذری هم به صحرای ایران زده وگفته ما درکنارمردم ایران ایستاده ایم ازطرف دیگربا این سخنرانی بوی گند ترامپی جهان را هم الوده کرده طوری که درهمین چند ساعت گذشته انواع انتقادات ازطرف جهان به سمت کاخ سفید روانه شده وروزنامه ها سخنرانی اورایاوه گویی ؛ لفاضی وکلی گویی ؛ عامل شکاف ووو خونده اند چرا؟؟؟

چون به مسایل اصلی مثل حقوق بشر؛ ازادی ودمکراسی ؛امنیت جهانی ؛ قراردادهای بین المللی ؛ اب وهوا ومحیط زیست ؛ جنگهایی که درگوشه وکنارجهان درجریان است ؛ فقردرامریکا وکشته شدن ملت امریکا بخاطرسلاح ؛ تبعیض نژادی ووو که مشکلات کنونی جهان است هیچ اشاره ای نکرده است اقایی که ادعای رهبری جهان رابا خود یدک میکشد

ولی بیاد ازادی ودمکراسی مردم ایران است حال باید از کفتارزنده خوارمسعود رجوی وهم پیاله او کرکس نوک درازشاه شاهان که نوچه اش حمزه پوردرمصاحبه برای او شاهنشاهی لایتناهی قائل است واینکه کسی نباید ازاو سوال وحسابرسی کند جواب بدهند چرا دنبال او میدوند وترامپ ترامپ میکنند وبوی گند ترامپ را درشبکه های اجتماعی بعنوان بوی گلاب به ملت ایران میخواهند قالب کنند این دمکراسی وازادی وحقوق بشرکه شما ازان دم میزنید ومیخواهید ترامپ برای ملت ایران به ارمغان بیاورد کجاست بما نشان بدهید خودش که درکنگره ودرمهمترین سخنرانی خود دربرابرجهانیان نشان نداد ودرعمل هم نشان داده که حقوق بشرادعایی راملت بیچاره وکودکان وزنان یمن وعراق وسوریه ولیبی وافغانستان درحال لمس ان هستند شمایان منتتظر هستید که حقوق بشرترامپ به ایران وارد شده وبا چنگالها ودندانهای درنده ونوک درازکرکسی باقیمانده ملت ایران را ببلعید نمیدانم بعد چهل سال حاکمیت دینی ونابودی ایران وایرانی وبعد ورود حقوق بشرپنجگانه ترامپی که جلودیدگان ماست چه چیزی ازاین مملکت وملت باقی خواهند ماند که شمایان بدرید وببلعید وببرید وشمایان که خواهان برابری نژادی توسط ترامپ برای ملت ایران هستید او گفت کشورهای افریقایی چاه مستراح هستند وملت ایران راهم تروریسم خواند واقعا خجالت نمیکشید حیا نمیکنید که مشاوراوشده ودندانهای اوراتیزمیکنید تا بدرد ؛ شاخ او را سوهان کاری میکنید تا راحت وبدون دردسردرشکم ملت ایران فرو برود ای ننگ ونفرین برشمایان وبی شرفان باد که ازدیروزبعد چند روز خاموشی دوباره درسایتها وشبکه های اجتماعی به نوشخواربالا اورده های ترامپ ازهزارخواره پرداخته اید چقدرشمایان کثیف ونکبت هستید کفتارزنده خوارارزوی سوریه وعراقی ویمنی شدن ایران راسالیان است که درسرمیپروراند وکرکس نوک درازهم سالیان است که منتظراست درازای شاهی مثل پدربزرگش قسمتی ازایران را که به ترکیه داد وپدرش که بحرین رابخشید خودش هم جایی واستانی ازاین مملکت ویران راببخشد بله کفتارزنده خواروکرکس نوک درازسه وجهه مشترک دارند هردوخواهان قدرت هستند برای رسیدن بقدرت هربلایی راسرمملکت میاورند وتادلتون بخواهد مثل اخوند ها ضد ایران وایرانی هستند وارزو وامیال خود را دراویختن به ریش ترامپ جستجو میکنند وکارشونم اینه که بوی گند تپاله رابجای گلاب بملت قالب کنند یک فامیل داشتیم هفت پسرداشت گفت همه پسران من یک وجهه اشتراک دارند گفتیم چیه گفت همه مثل تپاله گاو میمانند هرچه انها راهم بزنی بوی گندشان بیشترمیشود بله اینها همه تپاله گاوند که هرچقدرهم میزنیم بوی گندشان بیشترپخش میشود

اروپا علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۰۲ / ۰۱

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید