زهرا سادات میرباقری: زهی خیال باطل وخواب های پنبه دانه، مسعود رجویِ گورنشین!

0
495
زوج رجوی که سالهاست از خون و رنج نسل جوان وخانواده ها ومردم ایران زمین چون انگلِ خونخوار روزی میخورند و بنام آزادی و مبارزه با امپریالیسم آمریکا هزاران نفر از جوانان این میهمن را در اردوگاه های مرگ در کشورهای مختلف از عراق ،فرانسه واکنون در تیرانا آلبانی به اسارت وبردگی نوین زندانی کرده اند، همچنین هزاران نفرازمردم ایران بویژه از دختران وپسران را به کشتن داده است ، زندگی و حیات هزاران انسان دیگر ازجمله هواداران خودش را به نابودی کشانیده اند. به رجوی باید گفت کور خوانده ایی تصورکرده اید که اکنون زمان آن رسیده تا ” ماهیتابه خود را برسر چهارراه استراتژیک خاورمیانه بگیرید وازآسمان منتظر نیمرو باشید ؟” زهی خیال باطل . همیشه مسعود رجوی در جلساتش وقتی کفگیرِ مباحث ِ مغزشویی و تحلیل های مردم فریبی اش به ته دیگ می خورد به ما می گفت: ” من بر سر چهار راه استرتژیک خاورمیانه نشسته ام تا پرنده ای از آسمانش عبورکند و تخم مرغی برماهیتابه ام بیفتد و یک نیمروی سیربخورم”. دیروز پیام رجوی را دیدم، پیامی تکراری ، کلیشه ای برای به آتش کشیدن دارایی های ملت ایران و نسل جوان بود ، پیامی تروریستی وتنفربرآنگیز، شور بختانه همین پیام را سالهای گذشته برای فریب نسل ما آنرا خوانده بود.!
زهی خیال باطل وخواب های پنبه دانه، مسعود رجویِ گورنشین!
زهرا سادات میرباقری ـ 02.01.2018
رجویِ گورنشین ، جامعه بی طبقه توحیدی ،مبارزه ضدامپریالیستی با امریکا،شورای رهبری ومرکزی و تبعیض مثبت برای زنان را پله کردی اعضاء سازمانت و چند نسل را ذله کردی .
باید اعلام کنم اعتراضات مردم ایران به گرانی ، فساد وبیکاری ومطالبات دیگر برحق است.
ولی در این اعتراضات ومطالبات هرگزنباید اجازه داد که فرصت طلبان ، میوه چینان وخائنین به وطن ، بویژه مسعود رجوی ، سمبل تروریسم ، خشونت طلبی ووطن فروشی که بیشترین تلاش و تشویقش تلاش برای تحریم ملت ایران و برای گرسنه کردن و فقر و نابودی سرمایه ها ی میهنی و زیر ساختهای ایران زمین را به عمل آورده است ، ازآن بهره برداری کند و این اعتراضات را بر سرملت بزرگ ایران خراب کند!
زوج رجوی که سالهاست از خون و رنج نسل جوان وخانواده ها ومردم ایران زمین چون انگلِ خونخوار روزی میخورند و بنام آزادی و مبارزه با امپریالیسم آمریکا هزاران نفر از جوانان این میهمن را در اردوگاه های مرگ در کشورهای مختلف از عراق ،فرانسه واکنون در تیرانا آلبانی به اسارت وبردگی نوین زندانی کرده اند، همچنین هزاران نفرازمردم ایران بویژه از دختران وپسران را به کشتن داده است ، زندگی و حیات هزاران انسان دیگر ازجمله هواداران خودش را به نابودی کشانیده اند. به رجوی باید گفت کور خوانده ایی تصورکرده اید که اکنون زمان آن رسیده تا ” ماهیتابه خود را برسر چهارراه استراتژیک خاورمیانه بگیرید وازآسمان منتظر نیمرو باشید ؟”
زهی خیال باطل .
همیشه مسعود رجوی در جلساتش وقتی کفگیرِ مباحث ِ مغزشویی و تحلیل های مردم فریبی اش به ته دیگ می خورد به ما می گفت: ” من بر سر چهار راه استرتژیک خاورمیانه نشسته ام تا پرنده ای از آسمانش عبورکند و تخم مرغی برماهیتابه ام بیفتد و یک نیمروی سیربخورم”.
دیروز پیام رجوی را دیدم، پیامی تکراری ، کلیشه ای برای به آتش کشیدن دارایی های ملت ایران و نسل جوان بود ، پیامی تروریستی وتنفربرآنگیز، شور بختانه همین پیام را سالهای گذشته برای فریب نسل ما آنرا خوانده بود.!
باید به مسعود ومریم رجوی گفت شما شکنجه گران را با ملت آگاه و مجرب ایران چه کار!!؟
شعارهایی که مبلغ آن #BBC #VOA ، شازده رضاپهلوی #مریم_رجوی و جان مک کین باشند خیانت به ایران زمین است. آتش زدن پرچم #ایران، شعارتولیدی #اسرائیل#عربستان (کار یک ایرانی وطنپرست نیست.
دشمنان ایران رویای سوریایی کردن ایران را به گور ببرند!
شما وطن فروشان و دیکتاتورهای نوین خارجه نشین که خط #عربستان و #اسرائیل را پیش می برید. ذره ای غم و مشکل مردم برایتان مطرح نیست .
هزاران سلام ودرود بر ملت بزرگ ومجربِ ایران زمین.
زهرا سادات میرباقری 2-1-2018
———————-

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید