سیامک نادری: جدا شدن اعضای سازمان مجاهدین پس ازابلاعیه ده ماده ایی

0
1538

 لازم به توضیح است که پیش ازاین هرفردی که خواهان جدایی ازسازمان درآلبانی است. می بایست بمدّت یکماه درقرنطینه (زندان وبصورت انفرادی) بسرببرد. کمیساریای آلبانی هم درجریان چنین بازداشت وقرنطینه ایی قرارداردزیرا جدا شدگانی که درقرنطینه بوده اند تمام اخباررا به کمیساریا می دهند. ومن نیزدرگفتگو با مسئولین دفترکمیساریا درآلبانی، ازاشراف وآگاهی کمیساریا درجزئیات این امرباخبرشدم. درواقع رجوی وسازمان درشهرآلبانی وپایگاه مفید هم زندانسازی را راه انداخته، وتبعاً دراشرف ۳ که امکان خروج ازآن بسادگی پایگاه مفید نیست،  توتالیتاریسم افسارگسیخته رجوی را ازپیش محکمترخواهند کرد. کما اینکه دربدو ورود به اشرف ۳، طبق فرمان مریم رجوی وسازمان، تلفن همراه اعضایی که خانواده شان دردیدارازآلبانی وفرزندان وبرادروخواهران … درسازمان خریداری کرده بودند پس می گیرند وهیچ  عضوی حق داشتن تلفن همراه ندارد. به همین دلیل تماس بااعضای مستقردراشرف ۳ تماماً  قطع شده است. توضیح: درسه ماه اخیر نزدیک به سی تن ازسازمان مجاهدین جدا شده اند، یا ازپایگاه مفید فرارکرده اند، اسامی آنهاموجود است.

 

جدا شدن اعضای سازمان پس ازابلاعیه ده ماده ایی

(+ داستان اشعار من + ویدئو) 

سیامک نادری، حقیقت مانا، نهم دسامبر ۲۰۱۷

عهدنامه ترور خشونت و وطن فروشی تیرانا آلبانیعهدنامه سرنگونی مسلحانه، اعلام عضویت برگشت ناپذیر- مجاهدین خلق، فرقه رجوی، آلبانی

جدا شدن اعضای سازمان پس ازابلاعیه ده ماده ایی

ادامه توتالیتاریسم ایدئولوژیک رجوی درآلبانی

seyamaknaderi دسامبر ۸, ۲۰۱۷ ۰
لینک به منبع

سیامک نادریطبق خبردریافت شده در۲۹مهرماه ۹۶:« مریم رجوی هرروز برای همه لایه ها نشست می گذارد. برنامه وکارروزانه افراد تنها به نشست با مریم خلاصه میشود؛ سپس نشست جانبی( زیرمجموعه نشست مریم رجوی) با زهرامریخی مسئول اوّل سازمان، وسلسله نشست های مراکز ویگانها درباره بحث های مریم رجوی… ».

پس ازنشست های یکماه مریم رجوی که برای چندمین باراست چنین سلسله نشستهایی را برای اعضا می گذارد ودریک کلام بحث «حفظ تشکیلات» وجدا نشدن افراد است(محتوای نشست ها وبحث های اورا درآینده به اطلاع خواهم رساند)

پس ازآن درجهت ارعاب وسرکوب ونسق کشی، اعلامیه ۱۰ماده ایی  « ولایت فرعونی عقیدتی» که چیزی جزقلّاد های ایدئولوژیک وبرده داری نیست، صادرمی کنند:

مشی من سرنگونی است – کارزارسرنگونی شماره۱۰

این کارزار؟ تحت عنوان: «عهد نامه سرنگونی؟ واعلام عضویت بازگشت ناپذیر؟(اعضا حق جدا شدن ازسازمان راتا پایان عمر ندارند)، وتمامی افراد درخواست انتقال به قرارگاه اشرف ۳ رانوشته وامضاکنند.( درحالیکه هنوزدرسازمان افرادی هستند که با قاچاق انسان وبا فریب ونیرنگ به عراق واشرف کشانده شده اند).

۲۸آبانماه ۹۶ یک ازمنابع گفت:«گروه گروه ازپایگاه مفید به اشرف ۳ می برند. تعداد۳۰نفرهم گفته اند نمی روند. این آماری است که من دارم. بدلیل محدود بودن کسب اطلاعات، افراد دیگری نیز هستند که من خبرندارم».

بدنبال تخلیه پایگاه مفید واقع درمنطقه کشاردرشهرتیرانا، بیش ازسی تن ازاعضای سازمان مجاهدین، مخالفت خودرا با خروج ازشهر، ورفتن به قلعه ایی دورافتاده وجدا ازشهر(مشابه قرارگاه اشرف درعراق) اعلام کرده وازسازمان جدا شدند». منبع فوق درباره تعداد کسانی که مخالفت کرده اند توضیح داد:« تعداد مخالفین چنین اعزامی که یادآورمحیط بسته وایزوله اشرف ولیبرتی است، بیش ازاینها بود. اگرچه ما تا این میزان اطلاعات داشتیم».

قرنطینه وزندانسازی درپایتخت آلبانی

واطلاع دفترکمیساریا ازوجود زندان وقرنطینه!

لازم به توضیح است که پیش ازاین هرفردی که خواهان جدایی ازسازمان درآلبانی است. می بایست بمدّت یکماه درقرنطینه (زندان وبصورت انفرادی) بسرببرد. کمیساریای آلبانی هم درجریان چنین بازداشت وقرنطینه ایی قرارداردزیرا جدا شدگانی که درقرنطینه بوده اند تمام اخباررا به کمیساریا می دهند. ومن نیزدرگفتگو با مسئولین دفترکمیساریا درآلبانی، ازاشراف وآگاهی کمیساریا درجزئیات این امرباخبرشدم. درواقع رجوی وسازمان درشهرآلبانی وپایگاه مفید هم زندانسازی را راه انداخته، وتبعاً دراشرف ۳ که امکان خروج ازآن بسادگی پایگاه مفید نیست،  توتالیتاریسم افسارگسیخته رجوی را ازپیش محکمترخواهند کرد. کما اینکه دربدو ورود به اشرف ۳، طبق فرمان مریم رجوی وسازمان، تلفن همراه اعضایی که خانواده شان دردیدارازآلبانی وفرزندان وبرادروخواهران … درسازمان خریداری کرده بودند پس می گیرند وهیچ  عضوی حق داشتن تلفن همراه ندارد. به همین دلیل تماس بااعضای مستقردراشرف ۳ تماماً  قطع شده است.

توضیح: درسه ماه اخیر نزدیک به سی تن ازسازمان مجاهدین جدا شده اند، یا ازپایگاه مفید فرارکرده اند، اسامی آنهاموجود است.

چهار روزقبل ۱۵تن ازسازمان جدا شده وخود را رمسای( اداره مهاجرین درآلبانی) مراجعه کرده اند.

اسامی افرادی جدا شده ایی که بدست من رسیده است چنین است:

۱- احمد تاجگردون دررده تشکیلاتی معاون ستاد وفرمانده یگان ( احمد تاجگردون فرمانده تیپ سال۶۸، یکی از۳۶گروگان سال ۸۸ اشرف( درنواربازگشت فاتحان می توانید ببینید).

احمد تاجگردون آلبانی

احمد تاجگردون بشدّت بهم ریخته بوده ، وگفته است که ازسازمان هم پول نمی گیرد. سازمان به اوگفته است. دربیرون (شهر)زیاد ظاهرنشو، ما یک خانه هم برایت میگیریم.

۲- مصطفی یاراحمدی دررده تشکیلاتی ام قدیم- معاون ستاد

مصطفی یار احمدی تیرانا

مصطفی یاراحمدی نفرسمت چپ

۳- رضا رهبر

۴-فرامرزحبیبی – کُرد است.

۵-رضا اسلامی

۶- محمد ترکمن

۷- محسن ترکمن( برادر محمد ترکمن) این دوبرادر اززندانیان درپروژه رفع ابهام سال۷۳ بودند.

۸- نادرسبزی خباز

۹- احمد رضا توحیدی دررده عضو قدیم( فرزند یا فامیل محمد علی توحیدی (فرید) ازمسئولین ارشد سازمان مجاهدین.

۱۰- وحید رضایی( پژمان)

۱۱-عظیم میش مست

عظیم میش مست آلبانی

عظیم میش مست نفرسمت چپ پایین

۱۲- مرتضی میری( خواننده ترانه های شمالی- فامیل هنرپیشه کمدی ایران آقای میری )

مرتضی میری آلبانی

۱۳- … میری( پسرعموی مرتضی میری)

۱۴- محمود عزیزی(فرهاد)

۱۵- رضا ( درآشپزخانه کارمی کرد)

۱۶- پیمان حمزوی یا خیری (بیژن) درآشپزخانه کارمی کرد

همراه با دو خانم که اسامی آنها مشخص نیست، امّا ازطریق فیسبوک با جدا شدگان درتماس هستند.

لازم به توضیح است که درپایان انتقال به آلبانی درشهریور۹۵، درهمان گام اول می بایست بین ۴۰۰تا۵۰۰ نفرجدامی شدند. امّا توتالیتاریسم وقلّاده های ایدئولوژیک که قویترین قلّاده های برای تسخیراعضا هست بکارگرفته شده است، تا مانع ازریزش یکباره شود!. وخروج ازسازمان به شکل تدریجی انجام گیرد. این امرضربت گیرفروپاشی تشکیلات سازمان است. حجم اخبارواطلاعاتی که دراین باره وجود دارد امکان درج آن بصورت یکباره نیست. امّا پاشنه آشیل سیستم های توتالیتاریستی، اطلاع رسانی است.

سایت حقیقت مانا- سیامک نادری ۱۷/آذر/۱۳۹۶

توضیحی برکتابها و شعرهای سروده شده و انتقال آنها ازلیبرتی بعنوان حق السکوت ازجانب رجوی

seyamaknaderi دسامبر ۸, ۲۰۱۷ ۰
لینک به منبع

این چهارکتاب شعر، درسال ۹۱و۹۲ درلیبرتی سروده شده است. بدلیل اینکه اقدام سازمان دربه قتل رساندن من، ناموفق بود؛ وسکته مغزی کردم. سازمان برای ساکت کردن من حاضر شد تا شعرها را اسکن کرده وبه خواهرم درکانادا ارسال کند. (دراین مورد بااسناد ومدرک همه چیزرا افشا خواهم کرد.) علاوه برآن هنگامی که در۲۷آبان ۹۳کمیساریا من را بعنوان بیمار اورژانس( سکته مغزی وخُردشدن مهره کمر واحتمال قطع نخاع) جزء اوّلین نفرات لیست اعزام بودم، دفترشعر ودست نوشته ها راهم با خودم به آلبانی آوردم؛ اگرچه سازمان مخالف بود. این درحالی است که سازمان به هیچ کس اجازه نمی داد یک تکه کاغذ بهمراه ببرد وحتی اجناسی مثل شامپوو… راهم دربازرسی هایی که بین ۴۵تا یک ساعت طول می کشیدحذف کرده؛ تا مبادا داخل شامپو نوشته ویا … جاسازی کرده باشند. جلد فابریک قاب عینک را پاره می کردند! و…(درحالیکه بازرسی عراقی ها ۲درلیبرتی تا۳ثانیه طول می کشید!).

سازمان شعرهای محمد مسعودی (ابوذر) را تحویل گرفته و وبا فریب قول داده بود توسط دیسک به آلبانی منتقل ، وبه اوتحویل دهد!. امّا وقتی درآلبانی محمد مسعودی با پیگیریهای بسیاردیسکی را تحویل می گیرد، متوجّه خالی بودن دیسک می شود!. سپس این دیسک را به سوئد می فرستد، تا چک شود. درسوئد پس ازچک دیسک، گفته بودند:« این دیسک کاملاً سوخته است! وهیچ چیزی درآن نیست».

هنگامی که درمصاحبه با هیأت امریکایی درآلبانی شرکت داشتم، مصاحبه کننده باتعجّب وابهام پرسید:« چطور به تواجازه داده اند که اینهمه شعرهای خود را ازسازمان ولیبرتی خارج کنی؟. آیا این «حق السکوت» برای توبوده است؟.(هیأت امریکایی اطلاعات وشناخت بسیارزیادی ازسازمان دارند).

کتابها درسال۹۴بچاپ رسیده، امّا بدلایل مشخص که نمی خواستم سازمان مجاهدین پیشاپیش متوجّه اهداف من شود، تاکنون معرفی نشده بود.

این شعرها داستان نبردعشق وآزادی دربرابراختناق وسرکوب وسانسوروتوتالیتاریسم ایدئولوژیک ارتجاع غالب ومغلوب است.

شعرازکتاب: من آبی سرا و

سراب؟

سیامک نادری        ۳۱/۶/۱۳۹۱         “در حضیض و هراس “

آنکه کتاب را دشمن است

“اندیشه”

نفی اوست …

هراس می باردش

طبل توخالی

با سنگ واره های کوه – طنین

مغزرا می کوبد

همه چیز

انکاراوست

نور

کتاب

اندیشه

فکر

حرفِ  حروف

یک “عدد”

حتی “صفر”

و یک کاغذ سفید !

در سطر سطر کتاب

پروانه ها

بال به شمع ”  متن ” می سپرند .

او درحضیض

خود رادرآینه شکسته می بیند

با هزار تکه تکۀ لاشۀ خود

روی دست حیات …

سایت حقیقت مانا – سیامک نادری ۱۷/آذر/۱۳۹۶

 

————————————-

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید