مژده ! مژده! انتشار متن انشای دوم خانم همت آبادی

0
977

مژده ! مژده! انتشار متن انشای دوم خانم همت آبادی 

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سوم دسامبر ۲۰۱۷:… قلم شما در یک کلاغ چهل کلاغ کردن ، ورزیده است و دایره ی لغات شما از مریم خانم خیلی وسیع تر است وبهتر اینکه کمی هم اعتماد بنفس داشته باشید! کاش صدای شما را هم میشنیدم وسخنرانی تان را، تا مقایسه ای با جیغ وداد ها و اصوات جوجه خروسی که از حلقوم مریم بیرون می آید … 

مزدور ناهید همت آبادی مجاهدین خلق مریم رجوی ترور خشونت وطن فروشینقدی بر نوشتۀ همت آبادی در مورد عملیات «فروغ» (فروغ جاویدان، مرصاد)ا

http://iran-interlink.org

مژده ! مژده! انتشار متن انشای دوم خانم همت آبادی!

۱۲/۰۹/۱۳۹۶

متن دومین انشای خانم ناهید همت آبادی که ادعا دارد متأثر از سخنان مریم رجوی نگاشته ، دررسانه های رجوی منتشر شده که من ضمن حذف شرح تصورات او ازباد وباران وتوفانی که درکویر و … روی میدهد و تصویر ذهنی عجیب وغریب و خاصی دراین خانم دیر سال بوجود میآورد که متاسفانه بقول احمد شاملو حتی بجای مته ای نمیشود بکار برد ویک پاپاسی هم ارزش ندارد!

برای ازبین نرفتن وقت خواننده، به بیان اصل مطلب پرداخته و ودر یادداشتی کوتاه ، ملاحظاتی بر سخنان او میآورم.

او مینویسد :

“حال با یقین به اینکه گفتن و نوشتن از مریم رجوی آنهم با قلمی ناتوان و نوشته ای ناچیز مانند این، حتی حاشیه ای از ارزش حضور و غنیمت طلوع او را در زمانه ی خلاء آرمانی، تشدید تضادهای طبقاتی و اجتماعی و گسترش هولناک بنیادگرایی مذهبی، بیان و تصویر نمیکند “.

تواضع کار ی نفرمائید پیرزن!

قلم شما در یک کلاغ چهل کلاغ کردن ، ورزیده است وحتی این مژده را بشما بدهم که دایره ی لغات شما از مریم خانم خیلی وسیع تر است وبهتر اینکه کمی هم اعتماد بنفس داشته باشید!

کاش صدای شما را هم میشنیدم وسخنرانی تان را، تا مقایسه ای با جیغ وداد ها و اصوات جوجه خروسی که از حلقوم مریم بیرون میآید ، انجام گیرد وچه بسا دراین عرصه هم ازاو برترید!

کاش موقعیت خلا آرمانی را توضیح داده ومیگفتید  زمانی که همواره ادعا دارید که این قاعده شامل باند رجوی نیست – این خلاء را درکجا احساس میکنید؟

اگر شما ازتضادهای طبقاتی دل چرکین هستید ، چگونه است که قربان صدقه ی گردانندگان آمریکائی – که مظهر این تضاد است – میروید؟!

دیگر اینکه تشکیلات شما ، تا بخواهی بنیادگرا هست ودلیلی از شکایت از وجود این وضع در جاهای دیگر ندارید!

هیچ تشکیلات ودولتی باندازه ی شما مذهب را ببازی نگرفته ودراین مورد شما رکورد دار هستید وگله مندی شما ازاین حیث ، موردی ندارد!

همچنین :

” با اینحال بگمانم در هولناکترین عصر تاریخ بشر که بسا ترسناکتر از قرون وسطا با ذبح آدمها بخاطر باورهای مذهبی و رواج جنگهای صلیبی منطقه ای، در آستانه ی فروپاشی عصر انسان و تمدن آن قرار گرفته ایم و بتهای سلاخ صفت بنام دین، شرق و غرب عالم را به جنگ، ترور و خشونت کشانده اند، شناخت و آشنایی کم یا بیش با زنی یگانه چون او که با قیام در برابر هیولای بنیادگرایی دینی قرن، جهان را نیز به جد به ستیز و مقابله با آن فرا میخواند، سرچشمه ی امید و انگیزه ی هر جان شیفته ای خواهد بود که در دنیای جاری بی آزادگی و آزرم، چشم به راه حلول اختری شبتاب و ستاره ای راهنماست تا در سیاهترین روزگار تاریخ مکتوب جهان، جنگاور آرمانی و پیشآهنگ نبرد سیاسی با غولان عمامه برسر باشد که در صورت تأخیر یا سهل انگاری در ریشه کن ساختن آن نه فقط مجموع ناهنجاریهای سیاسی منطقه و بعضی دیگر نقاط جهان همراه با جنگ و ترور ناشی از آن تشدید خواهد شد بلکه ادامه ی همسویی با ملایان در راستای ادامه ی مماشات و تمدید روابط تجاری مجدد با آنان نیز غیر از ضربه ی خنجر زهرآگینی بر تن و روان مردمان تحت ستم و شکنجه ی ایران، همزمان تسهیل مسیر نابودی انسان و تمدن آن بدست بنیادگرایان مذهبی و همه نحله های دست آموز آنان خواهد بود “.

برخلاف ادعای شما ، این سربریدن ها و ذبح ها ، بخاطر پول ومنافع مادی است و مذهب را بخاطر این پیش میکشند که جنایات خود را کم رنگ نشان دهند وحتی بگویند که بخاطر خدا هست که این چنین میکنند!

سازمان شما زمانی میتوانست باین مسئله اعتراض کند که رجوی را بجای امام عصر نمی گذاشت وکشته شدن درراه جاسوسی برای بیگانگان ومنافع حقیر شخصی رجوی را ، ” شهادت ” قالب نمی کرد!

با این وضع، وزمانی که ادعا دارید که ازاین حوادث غیر انسانی متنفرید ، چگونه شیفته ی مریم خانمی میشوید که ازادوات مروج کینه ودشمنی با مردم بوده وخود نیز درهمدستی با شوی بلاتکلیف خود ، انسان های زیادی را کشته، شکنجه نموده و یازندانی شان کرده است!

فکر نمیکنید که سوراخ دعا را گم کرده اید خانم همت آبادی عزیز؟!

آیا از سر پیره سری است که اینگونه بهم ریخته و تناقض گو تشریف دارید ؟!

به حضور انورتان برسانم که این بنیادگرایی مذهبی نیست که زندگی را اینگونه برانسان ها تلخ و غیر قابل تحمل میکند ، بلکه منافع سلطه گران وجهانخواران سیری ناپذیر است که ازاین بنیاد گرایی – که خود سازنده اش بوده اند- درراستای منافع کثیف خود استفاده میکند!

شما اگر درحیطه ی قدرت تان است ، انحصار، امپریالیزم و سلطه ورزی را ( بعنوان عامل) ازبین ببرید وآنگاه مشاهده کنید که بنیاد گرایی مذهبی ( معلول )هم خود بخود ازصحنه غایب خواهد شد!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید