اسطوره ها و سمبلهای اقای رجوی

0
896

اسطوره ها و سمبلهای اقای رجوی 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم اکتبر ۲۰۱۷:… چرا دراینجاها که میرسد سکوت می کنید چرا یکبارنشد ازاریوبرزن وخواهرش یوتاب تعریف و تمجید شود ؟ چرا سمبلهای تواینها نیست . ایرانی هستید ؟چرا ازبابک ومزدک ومانی نمیگویی؟ چرا یادی ازمیلیونها ایرانی که درتهاجم بیگانه وشورشها ومبارزات کشته شدند نمیکنی؟ راستی شد یک بارازیعقوب لیث که ایران را از …

طناب صدامحامیان غربی صدام هنگام اعدام وی با طناب کشتی امریکایی کجا بودند؟ 

لینک به منبع

اسطوره ها و سمبلهای اقای رجوی

درمقدمه یاد اوری کنم که تمامی جملات خود اقای رجوی را تا جایی که یادم هست می نویسم وانهایی که یادم نیست را هیچ اشاره نکرده ونخواهم کرد

یک : سعد ابن ابی وقاص

او سرداری شجاع . رشید . دلاور عرب وفاتح ایران بود . چنان با اب وتاب ازاین جنایتکار وادم خوارتعریف میکرد که نپرس . بنده که تاریخ خونده واشراف کامل داشتم این حرفها برایم ارزشی نداشت. یک روزمسئولی بعد نشست اقای رجوی مرا صدا زد یکی از همین خانمهای بالای شورای رهبری بود. هروقت میخواستند بابنده نشست تکی بگذارند یکی از اینها صدام میزد ، به کسی دیگری اجازه نمی دادند.یا ماکزیمم یکی از مردهای بالا که بهش خط میدادند چه صحبت ودرچه حدی وارد بشود. گفت درنشست رهبری همش بیرون بودی ( درست میگفت جاسوسان رفتاربنده راثانیه به ثانیه گزارش میدادند که من درهرثانیه درکجا وچکارمیکنم ) میخواستم دوجمله بگویی ببینم ازنشست رهبری چی گرفتی؟ منم گفتم این طور که برادرازابی وقاص وخالد ابن ولید ومختارتعریف میکند . انگارهرکدام پیغمبری هستند .نمی گوید هر کدام چه بلایی سرملت ایران اوردند. اینطوری ذهن مجاهدین نسبت به تاریخ وفرهنگ خودشون خراب می شود. انها که مراخوب میشناختند باخنده گفت هرچقدرتناقض داری برای خود برادر بنویس. با این حرف میخواست دو نشان بزند اول بحث را تغیر بدهد .دوم من که سالیان بود اقای رجوی راتحریم ودیگربرایش گزارش نمی نوشتم، که درجای خودش که برسیم خواهم گفت. وبا این بهانه نوشتن تناقضات واداربه گزارش نویسی کند . منهم گفتم دارم می گویم شما که همیشه درکنارتون منشی داری ودرحال نوشتن حرفهای بنده است، عین حرفها را کما فی سابق منتقل کنید. گفت تو باز رفتی روی رگ ایرانی بازی وضدیت با عربها ؟ گفتم هرچه میخواهید اسمش رابگذارید ولی تاریخ را نه کسی میتواند تغیر بدهد ونه تحریفش کند . ( به اندازه کافی گویا هست که به کی وچی گفتم ونیاز به تفسیر نیست ) که منم بحث را ول کرده و وارد بحث های دیگر شدم

دوم : خالد ابن ولید

پهلوان عرب کسی که همه ازشمشیرش میترسیدند . یکی ازکسانی که اسلام را با زور شمشیربه ایران اورد .

سوم : مختار

خونخواه امام حسین وکسی که برعلیه یزید شمشیر کشید وخیلی ازقتله حسین رامجازات کرد؟

اقای رجوی اشاره نمی کرد که عربها با همین یل عرب خودشان چقدرملت ایران راکه درحق مشروع وقانونی وبحق خود که دفاع ازوطن دربرابرمتجاوزین بود را کشتار کرد .چقدربه زنها تجاوز و انهارا به اسارت وکنیزی وبردگی بردند . چه مالیاتهای سنگینی بر ملت ایران تحمیل ودرفقر وفلاکت نابودشون کردند . نمی گوید که همین مسلمین انقلابی تاچند ماه با سوزاندن کتاب کتابخانه های ایران ،حمامها را برای شستشوی تن کثیف وشپشی لشگریان عرب راه اندازی میکردند را نمی گوید . همین حکومت دینی حاکم برایران ، که رجوی مدعی بود فکرش رو در روی اخوند هاست نتیجه عمل همان سمبلهای ایشان است . دلیلش کارهای سرداران ویلان اسلام است . شاه اسماییل صفوی وعباس وفرزندانش که ادم را زنده زنده میخوردند نتیجه دسته گل همان سرداران عرب است مگر همین ها نبودند با تجاوزبه ایران تمدن ان زمان را ازبین برده ومسیرترقی وپیش رفت طبیعی ایران را هزارسال به عقب بردند میشود به ما ها که مخالف دیدگاه شما بودیم که لقب: کله گچی، منگ ، مخ پوسیده داده بودی توضیح بدهید، که فرق دیدگاه شما درمحتوا با اخوندها چیست ؟ ماکه از هر زاویه نگاه می کنیم یکی می بینیم . نمیگوید خالد جرثومه فساد وکسی بریا وضو گرفتن در نبود اب از چه استفاده می کرد .یا عمل کرد های ان سمبل های شما که در این نوشته نمی گنجاید. چرا دراینجاها که میرسد سکوت می کنید چرا یکبارنشد ازاریوبرزن وخواهرش یوتاب تعریف و تمجید شود ؟ چرا سمبلهای تواینها نیست ایرانی هستید ؟چرا ازبابک ومزدک ومانی نمیگویی؟ چرا یادی ازمیلیونها ایرانی که درتهاجم بیگانه وشورشها ومبارزات کشته شدند نمیکنی؟ راستی شد یک بارازیعقوب لیث که ایران را از دست خلیفه عباسی نجات داد. بله با افتخارگفتم ودهها باربخاطرضدیت با عربها مرا به صلابه کشیدی دوباره میگویم بله بله من ضد عرب های جنایتکار وضد بشر هستم . وازحرف هایم کوتاه نیامدیم ونمیایم . با دفاع ازاینها مگه میشه ملتی را ازاد ورها کرد . عدالت وبرابری درجامعه برقرارکرد . ما که ازبس در این ۳۵ سال درون سازمان مجاهدین درفضای ازادی!! نفس کشیدیم !! بارها بخدا گفتیم خدا یا ملت ایران را به این ازادی که بما دادند هرگز نرسان .ما که انقدرازموهبت عدالت وبرابری بهره بردیم که زیرش له شدیم !! راستی درایران وتاریخش کسی بنام فردوسی زندگی میکرد ؟ ان یکی سادیسمی ومالیخولیایی بنام مختارکه کشته مرده شکنجه واتش زدن ادم ها در میان پوست خربود . دیگر جای یاد اوری نیست حال خوانندگان قضاوت کند با این سمبلها که مسعود رجوی داشت چطور میخواهد حقوق بشر را رعایت کند . و عدالت را برقرار کنند ما که هرچه گشتیم دردرون خانه نیافتیم .حقوق بشر وقوانین حاکم بردنیای ازاد را همیشه مرده دیدیم ! چونکه سمبلها دشمن این چیزها هستند . درفکرواندیشه وفرهنگ رسوخ کرده ونمیگذارند درهرجا که باشند این حقوق باید بمیرد درغیر اینصورت خودش ازصحنه تاریخ حذف خواهد شد. بحث بنده بازکردن زخم های کهنه تاریخی نیست. بلکه بحث این است که همگان دریابند که با این تفکرات نمیشود جامعه ای را نجات داد چون که در محتوا با ضد خودش که اخوند ها باشند یکی است گرچه درشکل وظاهربا هم اختلاف دارند که خیلی جاها درشکل هم یکی هستند .

علی شیرزاد : اروپا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید