درمورد نبود آلترناتیو ، نظر اوباما واقع بینانه تر است!

0
324

آیا این ” سر ” دیوانه شده که با کمک به آبادی کشور ما وآزادی مردم، میخواهد به منافع سلطه گران جهانی صدمه وارد کند؟! گمان نمیکنم! این افراد دارای آنچنان خدماتی هستند که دولت های مجربی مانند انگلستان ، این لقب را بدان ها داده اند واگر دچار آلزایمر و … شوند، نمیگذارند پرچانگی کند!! پس صورت دیگر قضیه که سازمان مجاهدین استحاله شده وتبدیل گردیده به فرقه ی رجوی، گذشته اش را انکار میکند و برای بدست گرفتن قدرت ازهروسیله ای استفاده میکند و این عین ” ماکیاولیزم ” است . ما میدانیم کار وتئوری پردازی های ” ماکیاول ” ، ارشاد زورمداران برای ادامه ی سلطه ی ننگین خود برمردم ، با توسل به هروسیله ای بود!

درمورد نبود آلترناتیو ، نظر اوباما واقع بینانه تر است!

مطلب ارسال شده ـ با تشکر از آقای صابر
21/05/1395
باند رجوی درحال احتضار که حتی قادر به تایید ویا تکذیب خبر مرگ  رهبر عقیدتی شان نیست ، به هر دری میزند که اززبان دیگران – دشمنان مردم ایران – بما بقبولاند که براستی هم علی آباد شهری است وآنها آلترناتیو رژیم فعلی ایران وآنهم ازنوع دموکراتیک اش میباشد؟!
این بارپایین آوردن شتر بربالای کوه رجوی ها، بعهده ی  سر دیوید ایمس یک نماینده محافظه کار ازحوزه سات اند وست در مجلس عوام بریتانیا و رئیس مشترک کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران  است!
این فرد که لقب ” سر ” را هم یدک میکشد که میدانیم لقبی است که به هرکس نمیدهند وتنها اردشیر وشاپور ریپورتر ها که خدمات بی نظیری درتثبیت موقعیت استعماری برتانیای کبیر درمنطقه وجهان داشته اند، صاحب این القاب نان وآب دار شده اند!!
پس وقتی این ” سر = آقا ”  پیشنهادی برای تمشیت امور ایران میدهد، ماهیت این پیشنهاد باید روشن باشد و آن چیزی نیست جز تسلط جهانخواران برایران!
یعنی باند رجوی ازاین قماش آدم ها کمک میگیرد تا بقدرت برسد وایران را آباد وما را آزاد کند؟!!
آیا این ” سر ” دیوانه شده که با کمک به آبادی کشور ما وآزادی مردم، میخواهد به منافع سلطه گران جهانی صدمه وارد کند؟!
گمان نمیکنم!
این افراد دارای آنچنان خدماتی هستند که دولت های مجربی مانند انگلستان ، این لقب را بدان ها داده اند واگر دچار آلزایمر و … شوند، نمیگذارند پرچانگی کند!!
پس صورت دیگر قضیه که سازمان مجاهدین استحاله شده وتبدیل گردیده به فرقه ی رجوی، گذشته اش را انکار میکند و برای بدست گرفتن قدرت ازهروسیله ای استفاده میکند و این عین ” ماکیاولیزم ” است .
ما میدانیم کار وتئوری پردازی های ” ماکیاول ” ، ارشاد زورمداران برای ادامه ی سلطه ی ننگین خود برمردم ، با توسل به هروسیله ای بود!
درنوشته ی منتسب به این عضو اعیان انگلیس ( که لابد باند رجوی راه رسیدن به جامعه ی بی طبقه ی توحیدی را درهمکاری با آنان میداند) ، آمده است :
” 14 ژوئیه اولین سالگرد توافق اتمی با ایران است، که لغو گسترده تحریمات را با محدودیت های محدود برنامه اتمی ایران تبادل کرد. این معامله موجب انتقادات زیادی شد چرا که بسیاری سیاستمداران و کارشناسان سیاست خارجی بطور توجیه پذیری آنرا یک وادادن (بذل و بخشش) به یک رژیم بیرحم و ستمگر با یک رکورد بسیار بد حقوق بشر و حمایت از تروریزم می بینند “.
مسئله اینطور نبود که مطرح شده، بلکه گردانندگان آمریکا یا میباست با ایران کنار میآمدند ویا دست به حمله ی نظامی میزدند که روسای پنتاگون به اوباما گزارش داده بوند که ما نیروی کافی برای زمینگیر کردن در ایرانی به این وسعت نداریم وسربازان ما ازجنگ های عراق وافغانستان خسته شده اند و …
درکنار عامل مهم یاد شده  ، روسیه ، چین و… هم سودی ازاین تحریم ها وجنگ ناشی از آن نداشتند و چاره ی کار تنها در مصالح بود که این چنین هم شد!
معدل عملکرد ایران درطی سالیان، ازنظر برخورد با تروریزم مثبت است وکمک به دولت سوریه در خاتمه دادن به این تروریزم جهانی شده ، عین مبارزه با تروریزم است.
همچنین:
” … درست چند روز قبل از آن، در ۹ ژوئیه، شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف اپوزیسیون دمکراتیک ایران، گردهمایی سالانه اش را در بیرون پاریس برگزار کرد، خواهان توجه به نقض های مداوم داخلی و تغییر رژیم در ایران شد. طبیعی است که در این رویداد به موضوع اتمی بسیار پرداخته شد و بسیاری از شخصیت های برجسته در سخنرانی هایشان از شورای ملی مقاومت ایران حمایت کردند و با سیاست های آشتی جویانه که ما را به توافق تابستان گذشته با ایران، طرح عمل همه جانبه مشترک، رساند مخالفت کردند “.
مخالفت با توافق با ایران ازطرف افراد پراکنده ولابی های صهیونیستی وهمکاران ایرانی آنها بنام باند رجوی، چیزی را تغییر نخواهد داد.
این روسای دولت های مقتدر جهان بودند که با لحاظ منافع ملی یا شخصی شان ، این توافق نامه را امضاء  کردند ودیگر ممکن نیست دوباره جمع آنها مثل گذشته، جمع باشد.
آمریکا یکبار موفق شده بود که دیگران را دور خود جمع کند و ائتلاف تاریخی ای برعلیه مردم ایران آفریده بود که دیگران با توجه به درس هایی که ازاین عمله ی آمریکا شدن آموختند،  مشکل که دوباره به دام افتند.
غیر ممکن است که این فرصت طلائی برای آمریکا وباند رجوی وصهیونیزم ، دوباره دست دهد ودراصل مرغ ازقفس پریده است!!
دوباره:
” … ابتکار های سیاسی دال براینست که اوباما و رهبران دیگر غرب هیچ آلترناتیو دیگری نمی بینند. در موازات همین خطوط، برخی مدافعان توافق اتمی در حقیقت مدعی شدند که جهان با یک انتخاب مطلق بین ایجاد روابط حسنه (نزدیکی) و جنگ مواجه شد “.
اگر اوباما ودیگر رهبران غرب، تنها چند ارزیابی درستی از مسائل مختلف داشته باشند، یکی هم همین نبود آلترناتیو درایران است که دراین مورد به هوشیاری آنها باید احترام گذاشت!!
من نیز به تاسی ازتحلیل گران مردمی وبرجسته، ایمان کامل دارم که در شرایط فعلی کشور، آلترناتیو مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد!
اوگفته است:
” … یک آلترناتیو برای سازش و آشتی و جنگ وجود دارد. آن حمایت از جنبش مقاومت ایران است که صدای آرزوهای دمکراتیک مردم ایران است. پایان دادن به مماشات و استمالت، حتی اگر کار ترساننده ای است، بهترین مسیر عمل است. با این وجود بنظر می رسد سیاستگذاران مقاومت ایران را برسمیت نمی شناسند و حمایت مردمی که این مقاومت درمیان مردم دارد را نمی بینند؛ اگر می دیدند، نیازی نداشتند مواضع سیاسی خود را باردیگر فرموله کنند “.
درجواب این نماینده ی اشراف انگلیس باید گفت که در سرزمین ایران، جنبش مقاومتی که باند رجوی هم عضو آن باشد وجود ندارد واگر بر ادعای خود مصرید، ازشما خواهم خواست که درآسمان ها بدنبال این جنبش مقاومت بگردید و این کار ازدست انسان های زمینی ای مانند من برنمیآید! معافم دارید ازاین کار لطفا!
طبیعی هم هست که سیاستمداران هم یک جنبش مقاومت غیرزمینی وناموجود را برسمیت نشناخته وخود را مضحکه ی مردم قرار ندهند!
واصل مطلب:
” … آمریکا و اتحادیه اروپا تصدیق کنند که مماشات و استمالت راه به جلو با هر رژیم بیرحم و ظالمی نیست، بخصوص رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران که یک آلترنانیو مسالمت آمیز، دمکراتیک و معتبر را در جناحش در انتظار دارد “.
مگر آمریکا واروپا طرفدار ” راه به جلو ” هستند ؟! جلو ازچه نظر؟
آیا باند رجوی با انجام  بیش ازده هزار ترور در داخل کشور وکشتن هزاران کرد عراقی و …، میتوانند به لقب مسالمت آمیز بودن مفتخر شوند؟!
آنها که درتشکیلات خود به یک طفل شیرخواره ای هم رحم نکرده وازدامن والدین شان ربوده وخانواده ها را متلاشی کرده، تصفیه های خونین درون گروهی براه انداختند، بنفع کشور متخاصم، به خاک کشور خود حمله کردند، جاسوسی اتمی براه انداخته ویک سازمان سیاسی ایرانی را به فرقه ای منحط وتحت رهبری یک خودشیفته وبیمار روانی بنام مسعود رجوی تبدیل کردند، چگونه میتوانند مسالمت جو باشند؟!
لطفا بمن جواب دهید که اگر قراربود که این باند غیر مسالمت جو باشد، چه کارهای دیگری انجام میداد؟؟!!
صابر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

ایران فانوس: هزینه خروج

هزینه خروج  ایران فانوس، هفتم اوت ۲۰۱۶:… اولین هزینه ای که رهبری مجاهدین برای رفتن به خاک عراق پرداخته است، تلاشی شورای ملی مقاومت بود. زیرا بسیاری از اعضای اولیه شورا حاضر به نوکری و مزدوری برای صدام حسین نبودند. بدین سبب و از همان ابتدا عطای مجاهدین را به لقای شان بخشیده و راهشان را …

فرار مفتضحانه زهره اخیانی دبیرکل باسمه ای فرقه، فرشته یگانه دبیربه اصطلاح شورا و … با نام جعلی به آلمان

زهره اخیانی مسئول اول نمایشی  فرقه رجوی که در  شهریور ۱۳۹۰ به عنوان دبیرکل فرقه در لیبرتی گماشته شد  و فرشته یگانه  دبیر شورای باصطلاح مقاومت و تنی چند از اعضا رده بالایی  که در لیست تحت تعقیب قضایی عراق و اینترپل قرار دارند یکی یکی از کشور عراق  فرار کرده یا در حال فرار می باشند . لازم …

ملاقاتی فقط برای عکس و فیلم گرفتن و تبلیغات

ملاقاتی فقط برای عکس و فیلم گرفتن و تبلیغات!  قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، دوم اوت ۲۰۱۶:…  مریم رجوی و هیأت همراهش در دیدار با شما (دیداری که طبق گزارش رسانه های رسمی فلسطینی و حتی خود سازمان مجاهدین هیچگونه صحبتی از سوی آقای محمود عباس در حمایت از این سازمان و مسائل مربوط به …

خاطره ای دردناک از عراق: آقای رجوی شما از آن زمان مُردید!

بله آقای رجوی شما که در عراق و مخصوصاً زمان صدام هرگز فکر نمی‌کردید یک روزی پای مجاهدین به خارج از اسارتگاه اشرف برسد و ما را مظلوم و بی‌کس پنداشته بودی و هر آنچه خواستی بر سرمان آوردی و اگر هم اعتراض می‌کردیم راه زندان ابوغریب و نشانی مخابرات اربابت صدام را می دادی، بله شما از …

مریم سنجابی:فرار سران رده یک فرقه رجوی از لیبرتی و فریب کاری پیرامون شخص رجوی

فرار سران رده یک فرقه رجوی از لیبرتی و فریب کاری پیرامون شخص رجوی  مریم سنجابی، ندای حقیقت، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۶:…  ولی من از این فرصت میخواهم استفاده نموده و به همه خانواده های مظلوم اسیران و اعضای قربانی شده و مجامع بین المللی بیطرف هشدار داده و اعلام می کنم این کار هم یک …

مهاجرانی :ترکی بن فیصل و اعلام مرگ یک مومیایی

اکنون در دوره ی شعار هزار اشرف، همان تک پایگاه اشرف نابود شده است و در یک عملیات مسلحانه هم بسیاری از سران سازمان به قتل رسیدند. اموال و تاسیسات اشرف را هم حراج کردند. بازماندگان اشرف نشان هم که به لیبرتی رفتند. نه اشرفی ماند و نه ارتش آزادی بخشی. باید پرسید این شعار هزار اشرف که …

سخنرانی محمد حسین سبحانی در جلسه فعالین حقوق بشر در پاریس ـ ۹ یولی ۲۰۱۶

اما همانطور که در ابتدا اشاره کردم؛ نکته‌ای که این روز را تاریخی کرد نه بخاطر اهمیت سازمان مجاهدین بود و نه بخاطر اهمیت دستگیری مریم رجوی ، بلکه از این جهت این روز تاریخی است که چشم و گوش مردم جهان با پدیده …

محمد حسین سبحانی: ” مرحوم مسعود رجوی “

تصور من این است که باید معمای ” مرحوم مسعود رجوی ” را در محورهای 7 و 8 جستجو کرد. البته روشن است که باید  به همه این فرضیه ها ، اول از همه،  فرقه مجاهدین خلق و رهبری آن پاسخ بدهند که البته …

ایران قلم: در مراسمی که از جانب یک سازمان فرقه گرا و تروریستی برگزار می شود، شرکت نکنید

مسعود رجوی و مریم رجوی و سران این فرقه  به دلیل خیانت هایی که علیه مردم ایران مرتکب شده اند نه تنها از هیچ پایگاه مردمی برخوردار نیستند بلکه به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد ملت ایران قرار دارند و به همین دلیل قادر نیستند که ایرانیان …

عمل چریکی و مسلحانه هم ترویج خشونت می​کند و هم …

عمل چریکی در ذات خود یک عمل متناقض است که هم ترویج خشونت می​کند و هم ترویج شجاعت، از خود گذشتگی، ایثار و فداکاری در راه مردم، در راه آرمان و در راه سازمان و چون به افراط فداکاری می​کند، به خودش حق می​دهد دست به خشونت​هایی بزند که از نظر یک روح دموکراتیک و انسانی یا محکوم …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید