سهیلا دشتی مرید و مجیز گوی رجوی

0
488

سهیلا دشتی مرید و مجیز گوی رجوی (حقوق شهروندی زنان در مجاهدین خلق و عربستان سعودی)

زنان ایران، بیست و هفتم می ۲۰۱۶:…  من شرط بلاغ را با شما درمیان نهادم که میتوانید گوش کنید و اگر بنفع رجوی نباشد- که نیست- البته که گوش نخواهید کرد!! وآیا این حقوق را بابازگرداندن سیستم ایران به برده داری- که خاص خودتان است – اعاده خواهید کرد؟؟! حقوق زنان داخل کشور، هزاران برابر بیشتر ازحقوقی است که رجوی ازشما دریغ داشته وخود دانسته ویا ندانسته وارد موضوعی شده اید که حکم پاشنه آشیل …

لینک به منبع

سهیلا دشتی مرید و مجیز گوی رجوی

زنان ایران، آلمان، ۲۷٫۰۵٫۲۰۱۶

سهیلا خانم مرید رجوی،

زنان ایران صدبرابر از عربستان محبوب شما ، حقوق شهروندی دارد!!

نام این خانم ذوب شده در وجود نامبارک مسعود رجوی، سهیلا دشتی است که بنده نمیدانم چه ارتباطی با سینا دشتی که دررسانه ها ی رجوی مینویسد، دارد.

اودرقسمتی از مقاله ی خود بنام ” چرا سرنگونی ” آورده است :

” تحقیقات در علوم اجتماعی و جامعه شناسی به نکته مهمی اشاره دارد که برای شناخت سلامت یک جامعه و حقوق شهروندی دو مولفه مهم وجود دارد یکی حقوق زنان و دیگری وضعیت قضائیه کشور. در مورد وضیعت زندگی روزمره و تقضیق مستمر حقوق زنان دنیا حرف برای گفتن وجود دارد. ولی موجز و متختصر می توان گفت درنظام ولایت فقیه زنان همان پایگاهی را دارند که سیاه پوستان در حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی … “.

وتحقیقات دیگر ازطرف جامعه شناسان مردم گرا نشان میدهد که در جوامع موجود – وحتی دردموکراسی های فرمال – حقوق زنان آنطور که شاید وباید بصورت حقیقی رعایت نمیشود!

چرا ازدموکراسی نرمال صحبت کردم؟

برای اینکه فعلا هیچ کشوری دردنیا وجود ندارد که درآن دموکراسی حقیقی وجود داشته باشد . چرا که دردنیای سلطه وتابعیت چنین چیزی ممکن نیست و زمانی که مردان تحت ظلم وتبعیض زندگی میکنند، زنان هم به تبعیت ازاین وضع از ستم مضاعف رنج خواهند برد و حتی با وجود قوانین حقوقی خوش آب ورنگ نقش بسته برروی کاغذ، قوانین حقیقی سیستم سلطه وتابعیت جهانی مانع تحقق این حقوق خواهد بود!!

البته این سخنان من جنبه ی مطلق ندارد ومیدانم که وجود همین قوانین حقوقی روی کاغذ خود حکم کفش کهنه ای را دارد که دربیابان پیدا میشود!!

وجود قوه ی قضائیه ی مستقل هم درمقابل هسته ی سخت حکومت حقیقی، چندان عملی نیست و ما میبینیم که درآمریکا- با وجود داشتن بهترین قانون اساسی و دموکراسی فرمال – رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس جمهور ( رئیس قوه مجریه) انتخاب میشود!

اما اگر وارد دنیای نسبیت شویم، منهم میپذیرم که رعایت حقوق زنان درکشورهای متفاوت ، یکسان نبوده وزنانی دربعضی جاها ازحقوق بیشتری برخوردارند که این کشورهاعمدتا پیشرفته بوده، احتیاج زیادی به کار آنها وجود دارد ومسلم است که قانون عرضه وتقاضی دراین مورد عمل کرده وزنان ازقدرت چانه زنی و کسب حقوق بیشتر برخوردارند!

زنان درکشور ما ازحقوق متوسط جهانی برخوردارند که هرگز قابل مقایسه با حقوق تقریبا نداشته ی زنان عربستان و … نیست!

آنها درعرصه هایی اززندگی اجتماعی ازقالیت فراوانتر برخوردار شده و رفته رفته می رود که سطح عمومی سوادشان ازمردان بیشتر باشد واین را مقایسه کنید با دوران قبل ازانقلاب که ۶۵درصد مردم درروستاها زندگی میکردند و اغلب بسواد بوده ووضع زنان بمراتب اسفبارتر بود که البته منظور من ازطرح این مسئله، آن نیست که زنالن ایرانی به حقوق تمام وکمال خود رسیده اند!!

با این وضع، شما که شمشیرهای چوبی خود را برروی هرکسی میکشید ، چرادرمورد دوستان وهابی خود اینگونه مدارا وسکوت میکنید؟؟!!

من برای شیر فهم کردن شما، به ذکر مطلبی می پردازم:

فرض کنید که ایران به سطحی از رشد تکنیکی وصنعتی برسد که نیروی کار مردانه جواب ندهد و کارها روی زمین بماند. آیا درآنصورت اززنان خواسته نخواهد شد که به خیل کارکنان وکارگران پیوسته ودارای حقوق بیشتری گردند؟!

آیا درزمان قحطی نیروی کار، کسی جرات ممنوع کردن زنان از کار را خواهد داشت وخواهد توانست آنها را به خانه ها بازگرداند؟!

مسلما که نه!

بنابراین قسمت عمده ی ضعفی که درمورد حقوق زنان وجود دارد، ناشی ازاوضاع جامعه ای است که رشد کافی را نداشته ویا بهتر بگویم نیروهای مسلط خارجی وایادی داخلی شان نگذاشته اند داشته باشد که مسلما با رفع این موانع، زنان ما نیز ازحقوق بیشتری برخوردار خواهند بود!!

من شرط بلاغ را با شما درمیان نهادم که میتوانید گوش کنید و اگر بنفع رجوی نباشد- که نیست- البته که گوش نخواهید کرد!! وآیا این حقوق را بابازگرداندن سیستم ایران به برده داری- که خاص خودتان است – اعاده خواهید کرد؟؟!

حقوق زنان داخل کشور، هزاران برابر بیشتر ازحقوقی است که رجوی ازشما دریغ داشته وخود دانسته ویا ندانسته وارد موضوعی شده اید که حکم پاشنه آشیل برای فرقه ی رجوی دارد و دارای این استعداد هم نبودید که با عدم طرح این مسائل، مارا بیشتر بیاد تجاوزات وستمگری های رجوی درحق زنان تحت سیطره اش نمیانداخت!!

درادامه ی نوشته ی خانم دشتی آمده است:

” حال بگذار که سرمایه داری جهانی در کنار جانیان قرار گیرد و دست در دست ولایت فقیه در کشتار و سرکوب شریک باشد. سرنگونی ولایت فقیه خواست واقعی است و به عهده مردم ایران و مقاومت بر حقشان است . به گفته مسعود رجوی ما سرنگونی این رژیم را محقق خواهیم کرد. و باز هم می گوئیم سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی” !

یعنی شما با سرمایه داری جهانی که علت اصلی مشکلات فعلی ماست، مخالفید؟!

اگر جواب مثبت است، باید بگویم که این مخالفت شبیه اختلاف فاز است ودلیل مخالفت شما آنست که برده داری را میپسندید و به قواعد وقانون آن عمل میکنید!

یعنی این تضاد ضدخلقی وبین دوجناح ارتجاعی مدرن و کهنه ( سرمایه داری وبرده داری ) برقرار است وربطی به دیگران که دراین عرصه ها نیستند وهردو را ضد مردمی میدانند، ندارد!

مردم ایران برده داری را نمی پسندند ودردی شبیه شما ندارند وبیخود سفره ی خود را درکنار سفره ی مردم پهن نکنید !!

صابر

___________________________

آرشیو موضوع : نجات یافتگان در آلبانی ، ایران آزادی

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ اسامی ۸۰نفر انتقالی از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی

محمد حسین سبحانی: نجات یافتگان در آلبانی را دریابید

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ اسامی ۸۰نفر انتقالی از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی ندای حقیقت، بیست و ششم می ۲۰۱۶:… پنجشنبه ۶خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲۶می ۲۰۱۶ بنا بر گزارش های رسیده چهارگروه ۲۰ نفره در اردیبهشت ماه۱۳۹۵ به کشور آلبانی اعزام شدند.. اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است : سری اول:  ۱٫ محبوبه …

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

ببینید خود مسعودرجوی اومد توی یکی ازصحبت هاش برگشت و گفت : که یکجا مرزسرخ ماست یکجا، ببین کل اشرف را ول کرد یکجا را ، گفت مرکز فرماندهی مرزسرخه، یعنی اگر حمله …

انتقال ۲۵ نفر از اعضای فرقه رجوی از لیبرتی به آلبانی و نروژ

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

انتقال ۲۵ نفر از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی و نروژ (اسامی) ندای حقیقت، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:…  اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر می باشد: ۱٫ کبری حسن وند ۲٫ مهین حری (پور صدیق) ۳٫ زینت مجیدی ۴٫ محمد علی مهاجری ۵٫ داریوش نصر قجر ۶٫ احمد هوشی ۷٫ طاهر اقبال ۸٫ کامیار ایزدپناه (آزادی ) ۹٫ محمد میرغفوری ۱۰٫ …

نامه سرگشاده ۷۱ نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدین به رئیس کمیساریای عالی پناهندگی

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

نامه سرگشاده ۷۱ نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در اروپا و آمریکای شمالی به رئیس کمیساریای عالی پناهندگی  فریاد آزادی، نوزدهم آوریل ۲۰۱۶:… جناب آقای فیلیپ گراندی رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل : اقای مسعود رجوی اخیر ا در پیام رادیویی ، به اعضای تشکیلات دستور داده است که همه اعضای جدا …

بیدی:از لیبرتی تا آلبانی، از زندان کوچک تا زندان بزرگ

بیدی:از لیبرتی تا آلبانی، از زندان کوچک تا زندان بزرگ

دوستان :مسعودرجوی از این فرصت استفاده کردوبا دیگر دوستانمان تماس گرفت ومتاسفانه نفرات بدلیل اینکه کمیساریا  این حامی بزرگش پولش را قطع کرده بودند به سمت سازمان کشیده شده اند. دوستان …

تبانی کمیساریای عالی پناهندگان با مافیای مجاهدین در آلبانی

بیدی:از لیبرتی تا آلبانی، از زندان کوچک تا زندان بزرگ

تبانی کمیساریای عالی پناهندگان با مافیای مجاهدین نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، چهاردهم آوریل ۲۰۱۶:… سازمانی با آنهمه ادعا در مبارزه با امپریالیسم امریکا،وحکومت ایران و با هدف برپایی جامعه بی طبقه توحیدی،کارش به جایی رسیده است که از ترس الگوگیری سایر نفرات مستقر در آلبانی از آقایانی چون بیدی و رستار درجدایی از این فرقه و …

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با آقای رستار

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با  آقای رستار

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با آقای سیاوش رستار ناگفته نماند ازمدت زمانیکه کمیساریا پول مارا قطع کرد تعداد نفراتی که ازکمیساریا پول میگرفتن بخاطرمشکلات مالی متاسفانه به سمت سازمان کشیده شده اند و سازمان دارد با  تطمیع وخریدن این نفرات زنگ میزنه به انها و پیشنهاد پول میدهد که بیایین ازما پول بیگیرید درصورتیکه …

اتحاد نجات یافتگان در آلبانی علیه توطئه های رجوی و کمیساریای پناهندگی

اتحاد نجات یافتگان در آلبانی علیه توطئه های رجوی و کمیساریای پناهندگی

ناگفته نماند ازمدت زمانیکه کمیساریا پول مارا قطع کرد تعداد نفراتی که ازکمیساریا پول میگرفتن بخاطرمشکلات مالی متاسفانه به سمت سازمان کشیده شده اند و سازمان دارد با  تطمیع وخریدن این نفرات زنگ میزنه به انها و پیشنهاد پول میدهد که بیایین ازما پول بیگیرید درصورتیکه وظیفه اخلاقی …

محمد حسین سبحانی: نجات یافتگان در آلبانی را دریابید

محمد حسین سبحانی: نجات یافتگان در آلبانی را دریابید

به نظر نگارنده این امر ، یعنی دخالت در امور سیاسی آلبانی ، هم اکنون محقق شده است و فرقه مجاهدین به کمک پشتوانه مالی فراوان، خود را وارد بازی‌های سیاسی و دسته بندی های مافیایی در درون ساختار سیاسی کشور آلبانی  کرده است . …

نماینده سازمان ملل در آلبانی به پناهندگان سیاسی: یا برگردید به فرقه تروریستی رجوی و یا بروید سفارت ایران

نماینده سازمان ملل در آلبانی به پناهندگان سیاسی: یا برگردید به فرقه تروریستی رجوی و یا بروید سفارت ایران

نماینده سازمان ملل در آلبانی به پناهندگان سیاسی: یا برگردید به فرقه تروریستی رجوی و یا بروید سفارت ایران احسان بیدی، صفحه فیسبوک، تیرانا، روبروی دفتر کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، اول آوریل ۲۰۱۶:…  آقای نیکولا (مسئول کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در کشور آلبانی) و آقای رفیع (مترجم رسمی آقای نیکولا در دفتر سازمان …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید