مهدی خوشحال: انقلاب و موز

0
943

همین ایام بود که در پایین تب انقلاب ایدئولوژیک ضد جنسی بد جوری خیر ما را گرفته و رها نمی کرد. بنا به گفته رهبری مجاهدین، قرار بود هر آنچه اندیشه و تمایل جنسی در ذهن داریم، سوزانده شود و برای انقلاب کردن آماده شویم. متاسفانه انقلاب نکرده بودم و به خاطر زور زدن و توجه بیش از حد به موضوع، هر روز انگیزه جنسی و حساسیت اش در ذهنم زیادتر می شد. بدین سبب هر روز از انقلاب مسعود رجوی دورتر می شدم.تبلیغات سازمانی مرتباً از موفقیتهای انقلاب ایدئولوژیک در عرصه های مختلف نظامی و سیاسی و ایدئولوژیک و خطی و کاری گزارش می دادند که ارتش آزادیبخش متحول شده و جملگی برای عملیات فروغ جاویدان دوم آماده سرنگونی شده اند. در عرصه سیاسی قرار شد که ماجرای انقلاب ایدئولوژِک ضد جنسی افشاء نشود و سکرت باقی بماند تا مردم دنیا زودتر از اعضای مجاهدین متحول نشوند. با این وصف، گزارش می دادند که کنگره آمریکا و پارلمان اروپا و زنان اروپا در آستانه رهایی از قید و بندهای جنسی و گرفتن انقلاب خواهر مریم شده اند.

انقلاب و موز

مهدی خوشحال، ایران فانوس، 23.05.2016

این که افراد ساده لوح و مزدبگیری، اعتقاد دارند، مسعود رجوی رهبر مجاهدین، شیر خفته است و به دور از چشم دشمن، دارد راه تکامل را باز می کند و مقدمات سرنگونی را فراهم می کند، نظر من چنین نیست، بلکه معتقدم مسعود رجوی رهبری فرقه، هم اکنون دارد سیگار نصفه شده چاق می کند و با زنان باقیمانده مو کشی می کند و به آنان تشر می زند، خاک بر سر کنیزتان بکنم، سی سال است که از خودم مایه گذاشتم و با انقلاب ایدئولوژیک بر سر مردان زدم و شما را ارتقاء دادم، اگر برعکس عمل می کردم و سر شما عفریته ها می زدم و لعین ها را ارتقاء می دادم، حال و روزم بهتر از امروز بود. فاکت زیر گویای این مدعاست.

سال 1368 و بعد از شکست در عملیات فروغ جاویدان/ مرصاد، ستاد ما در قلعه 100 واقع در اردوگاه اشرف، مستقر شد. قبل تر و سال گذشته ستاد ما در بخش H اسکان خانواده ها، مستقر بود که مهدی افتخاری فرمانده ستاد اطلاعات و فرمانده یکی از محورهای عملیاتی بود و من در عملیات فروغ جاویدان/مرصاد نیز تحت مسئول مهدی افتخاری بودم. بعد از عملیات طبعاً انقلاب ایدئولوژیک و انقلاب ضد جنسی آغاز شد و لشکرها و ستادها مرتباً جابجایی استقراری داشتند تا زیاد فرصت فکر کردن نداشته باشند. مهدی افتخاری در سال 1367 و در عملیات فروغ جاویدان/مرصاد، همسرش افخم السادات میرزایی کشته شد و در سال 1368 به دلیل عدم اعتقاد به انقلاب ایدئولوژیک ضد جنسی، مشکل پیدا کرد. مسعود رجوی که معتقد بود، دعوا بر سر زن است، همه دعوا بر سر زن است، دو بار به مهدی افتخاری زن داد که یکی از رده بالا و دیگری از رده پایین بود و سپس هر دو را پس گرفت و بدین سبب مهدی افتخاری، شدیداً مسئله دار شد و اصطلاحاً آر پی جی خورد و به بخش ستاد روابط، تحت مسئول صفر روابط منتقل شد. سپس مسئولیت ستاد اطلاعات و عملیات با مهدی برائی شد و محمود عطایی با آن که در عملیات فروغ جاویدان/ مرصاد، فرمانده محور تهران بود، در ستاد اطلاعات آر پی جی خورده و تحت مسئولیت مهدی برایی کار می کرد. روزها از گرمای تابستان و تب تند انقلاب ایدئولوژیک و ضد جنسی گذشت. ماموریت ما در پایین، آماده سازی عملیات فروغ جاویدان/ مرصاد دوم و شناسایی محور جنوب برای تصرف اهواز و تهران بود. در بالا اما مشغله چیز دیگری بود و آنها کاری به کار عملیات فروغ جاویدان دوم و تصرف تهران نداشتند.rajavi25

عصرها وقتی که گرمای هوا کاهش می یافت، می دیدم که جملگی فرماندهان محور که زن بودند به ستاد ما می آیند و با مسئول ستاد مهدی برائی و محمود عطایی، نشست دارند. با خود فکر می کردم، همین روزها است که سوت عملیات فروغ جاویدان دوم به صدا آید و ما با تجربه ای که از عملیات فروغ جاویدان/ مرصاد اول داشتیم، در عملیات بعدی به راحتی و از روی جاده های بدون دست انداز از طریق اهواز به تهران خواهیم رسید. هفته ها از این ماجرا گذشت. یکی ازروزها که به تعدادی میزهای بزرگ و به رنگ تریاک، برخوردم از گماشته احمد واقف که کار آرایشگری می کرد و با هم دوست بودیم پرسیدم، موضوع این میزها چی است، مگر مقدمات سرنگونی فراهم نیست و عازم تهران نیستیم؟ او در جواب و طنزآلود پاسخ داد، فعلاً که جملگی فرماندهان محور درگیر تهیه میز کار هستند. ابتدا یکی ساخته شد، چون سروصدا به پا کرد و دیگران پسندیدند، ستاد ما ناچار شد برای کلیه فرماندهان محور میز کار بسازد تا خواهران راحت تر بتوانند پشتش بنشینند.

همین ایام بود که در پایین تب انقلاب ایدئولوژیک ضد جنسی بد جوری خیر ما را گرفته و رها نمی کرد. بنا به گفته رهبری مجاهدین، قرار بود هر آنچه اندیشه و تمایل جنسی در ذهن داریم، سوزانده شود و برای انقلاب کردن آماده شویم. متاسفانه انقلاب نکرده بودم و به خاطر زور زدن و توجه بیش از حد به موضوع، هر روز انگیزه جنسی و حساسیت اش در ذهنم زیادتر می شد. بدین سبب هر روز از انقلاب مسعود رجوی دورتر می شدم.

تبلیغات سازمانی مرتباً از موفقیتهای انقلاب ایدئولوژیک در عرصه های مختلف نظامی و سیاسی و ایدئولوژیک و خطی و کاری گزارش می دادند که ارتش آزادیبخش متحول شده و جملگی برای عملیات فروغ جاویدان دوم آماده سرنگونی شده اند. در عرصه سیاسی قرار شد که ماجرای انقلاب ایدئولوژِک ضد جنسی افشاء نشود و سکرت باقی بماند تا مردم دنیا زودتر از اعضای مجاهدین متحول نشوند. با این وصف، گزارش می دادند که کنگره آمریکا و پارلمان اروپا و زنان اروپا در آستانه رهایی از قید و بندهای جنسی و گرفتن انقلاب خواهر مریم شده اند.

پاییز بود و هنوز هوا گرم بود. پس از ماهها با خود کلنجار رفتن و خود را شماتت کردن، به غیرتم برخورد که باید کاری بکنم. ضمن این که از قید و بند فشار کاری و انتقاد خارج می شوم، همچنین در جلسه انقلاب ایدئولوژیک از زبان مسعود رجوی شنیده بودم هر مجاهدی که تنها یک گرم عنصر مجاهدی داشته باشد و بخواهد انقلاب کند، 10 به توان 27 انرژی آزاد خواهد کرد. با این اوصاف هر مجاهد انقلاب کرده قادر بود به تنهایی حکومت ایران را سرنگون کند و به کمک این و آن نیاز نداشته باشد.

با خودم تامل کردم، اگر چنین باشد و مزایای انقلاب این چنین معجزه آسا زیاد باشد، به امتحانش می ارزد. بهتر است دست به کار شوم و قدری از خودم مایه بگذارم. آن ایام وسط قلعه 100 درخت موزی بود که میوه هایش هنوز نارس بودند. موز برایم میوه با ارزشی بود، با ارزش ترین میوه ها. چون تا آن زمان فقط یک بار و یک موز به ما داده بودند و بس که گفته بودند از جیب رهبری زیاد رفته است، همان یک عدد موز هم از گلویم پایین نرفت. اگر می گفتند موزها را سیدالرییس اهداء کرده شاید می شد کاری کرد. ولی حق رهبری یا جیب رهبری، مترادف با خون شهدا و رنج زنده ها بود.

به همین خاطر درخت موز و میوه هایش، برایم موضوع انقلاب ایدئولوژیک شد و خواستم در این رابطه خودم را قدری خراب کنم تا از شر انقلاب رها شوم و ضمناً به امتیازهایش که کم نبودند، نائل آیم. همچنین چندین بار به خاطر انقلاب نکردن توسط مسئولم مسعود خدابنده(رسول) مورد انتقاد و برخورد قرار گرفته بودم تا این که یکی از شبها و در خلوتم، شروع کردم به نوشتن گزارش تشکیلاتی / ایدئولوژیک، تا انقلابم از جانب مریم عضدانلو پذیرفته شود.

به نام خدا، به نام مسعود و مریم، و متن گزارش را نوشتم که در رابطه با موز بود. پیشنهاد کردم، طی هفته ها و ماههای بعد که موزهای درخت قلعه رسیدند به پیشنهاد من، اولین موز را به خواهر مریم بدهیم تا او نوبرش را بکند. به خیالم موز که برای من میوه با ارزش و نایابی بود، برای خواهر مریم نیز چنین بوده و او را سورپرایز خواهد کرد. فردای آن روز گزارش تشکیلاتی / ایدئولوژیک، را به رسول دادم  و یکی دو هفته صبر کردم تا گزارشم دست خواهر مریم برسد و به خاطر توجه ای که به انقلاب ایدئولوژیک و او دارم، وصلم را و انقلابم را قبول کند و از شر مزاحمتهای دیگران و مسئولین رها شوم.

پس از این که دو هفته از ارسال گزارشم گذشت و هیچ خبری نشد، فهمیدم که گزارش موز کمکی به انقلابم نکرده است و باید چاره اساسی تری بکنم. ولی از آنجا که از دوران کودکی اهل تملق و چاپلوسی بیش از این حد نبودم، همان گزارش موز را زیاد می دانستم و مدتها به حال و روزم و این که بی نتیجه و حاصل خود را خراب کرده ام، غبطه خوردم. فهمیدم که موز شاید برای من با ارزش بود، ولی برای مریم عضدانلو و رهبران مجاهدین بی ارزش بود و آنها در بالا موز زیاد خورده بودند. فهمیدم که انقلاب کردن با یک موز شروع نمی شود و پایان نمی یابد، بلکه انقلاب کردن در تهی شدن فرد از هر آنچه انسانیت و مبارزه و شرافت و غیرت و اعتماد به نفس و فردیت و ارزشهای انسانی و سیاسی دیگر معنا می دهد و بعدها بیشتر دانستم که این کارها کار من نیست و این پرداخت ها ارزش به دست آوردن هیچ متاعی را ندارد.

______________________________________

آرشیو موضوع : اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

موفقیت درخشان سینمای ایران ،شهاب حسینی و اصغر فرهادی در جشنواره کن

موفقیت درخشان سینمای ایران ،شهاب حسینی و اصغر فرهادی در جشنواره کن

شامگاه یکشنبه (۲۲ ماه مه/ ۲ خرداد) مراسم اهدای جوایز اصلی شصت و نهمین دوره از جشنواره سینمایی کن برگزار شد. نخل طلایی این دوره از فستیوال کن به فیلم “من، دانیل بلیک” تعلق گرفت. کارگردانی این درام اجتماعی را کن لوچ، فیلمساز معروف بریتانیایی برعهده داشته است. این دومین بار است که لوچ نخل طلایی کن را دریافت …

هفتادمین سالگرد درگذشت حبیب سماعی ‘اسطوره’ سنتور ایران

هفتادمین سالگرد درگذشت حبیب سماعی ‘اسطوره’ سنتور ایران

روح‌الله خالقی که در جوانی یک بار پای هنر نمائی سماعی ها نشسته در توصیف شیوه کار آن ها می گوید: “سماع حضور مثل کسی که حالت جذبه یافته باشد حوله ای روی سنتور کشید و شروع به نواختن کرد. هنوز چند مضرابی بیشتر نزده بود که به پسر خردسالش اشاره کرد ضرب را بردارد و با …

ازدواج شش دختر زیر ۱۰ سال در استان کردستان

ازدواج شش دختر زیر ۱۰ سال در استان کردستان

ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در ایران کماکان رواج دارد. بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣‌ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن …

صفحه اول روزنامه های چاپ تهران ـ پنچشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵

صفحه اول روزنامه های چاپ تهران ـ پنچشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵

 صفحه اول روزنامه های چاپ تهران ـ پنچشنبه 30 اردیبهشت 95…

برخورد آلمانی‌ها با شاهنامه: از دلبستگی تا واکاوی

برخورد آلمانی‌ها با شاهنامه: از دلبستگی تا واکاوی

ادب‌دوستان آلمانی از راه برگردان فرانسوی شاهنامه با شاهکار فردوسی آشنا بودند، تا این‌که برخی از گویندگان نامور و برجسته به ترجمه این اثر بزرگ به زبان آلمانی همت بستند. یوزف فون گورس، از مهم‌ترین نویسندگان پیشرو آلمان در سال ۱۸۲۰ ترجمه‌ای آزاد از شاهنامه را در دو مجلد منتشر کرد. پس از این اثر ترجمه‌های دیگری از شاهنامه …

انقلاب فرهنگی هرگز نباید تکرار شود

انقلاب فرهنگی هرگز نباید تکرار شود

۱۶ ماه مه (۲۷ اردیبهشت ماه) برابر است با پناهمین سالگرد یکی از «مرگبارترین» و «خشونت‌آمیز‌ترین» رخدادهای سیاسی معاصر چین؛ زمانی‌که مائو زه‌دونگ دستور داد نبرد «طبقاتی» آغاز شود. در جریان این «انقلاب»، مدارس تعطیل شدند و اقتصاد «سرزمین میانه» با رکود مواجه شد. برآوردها نشان می‌دهند که این «انقلاب» به کشته شدن ۱.۵ میلیون نفر و بازداشت و …

انتخاب ریاضیدان زن ایرانی به عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا

انتخاب ریاضیدان زن ایرانی به عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا

او از دانش‌آموختگان دبیرستان فرزانگان تهران است که در سال‌های ۱۹۹۴ (هنگ‌کنگ) و ۱۹۹۵ (کانادا) برنده مدال طلا در المپیاد جهانی ریاضی شد. او پس از اخذ کارشناسی ارشد در رشته ریاضی از دانشگاه شریف برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفت.از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده “ذهنِ جوان” برگزیده سال ۲۰۰۵ از سوی نشریه پاپیولار …

معرفی کتاب سراب آزادی در تالار یاس نمایشگاه کتاب

انتخاب ریاضیدان زن ایرانی به عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا

معرفی کتاب سراب آزادی در تالار یاس نمایشگاه کتاب  ندای حقیقت، تهران، هشتم می ۲۰۱۶:…  امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در یک مراسم اولیه کتاب سراب آزادی با حضور نویسنده ، خانم سنجابی معرفی شد. ایشان به مدت یک ساعت در یک جلسه پرسش و پاسخ و معرفی کتاب سراب آزادی شرکت کردند. که با استقبال تعداد …

ایران قلم:خیمه شب بازی سالیانه مجاهدین خلق برای گرامیداشت خشونت و ترور

انتخاب ریاضیدان زن ایرانی به عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا

 رهبری فرقه مجاهدین خلق با بحران های عمیق تشکیلاتی ناشی  از فروپاشی اشرف و استقرار در کمپ لیبرتی مواجه می باشد ؛ کمپی که مریم رجوی آن را زندان لیبرتی می نامد و در عین حال تلاش می کند در این زندان نیروهای خود را همچنان اسیر نگاه دارند. اما مطمئنا از خیمه شب بازی …

شادمانی رجوی از سرقت آشکار اموال خلق قهرمان ایران!!

انتخاب ریاضیدان زن ایرانی به عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا

شادمانی رجوی از سرقت آشکار اموال خلق قهرمان ایران!! صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پنجم می ۲۰۱۶:…  برجام  ، حل تمامی اختلافات بین آمریکا وایران را در راس امور قرار نداده بود و آمریکا هم متعهد نشده بود که دشمنی های خود با ایران را که اساسا برای تسلیم کامل ما بکار گرفته …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید