بیدی:از لیبرتی تا آلبانی، از زندان کوچک تا زندان بزرگ

0
1582

دوستان :مسعودرجوی از این فرصت استفاده کردوبا دیگر دوستانمان تماس گرفت ومتاسفانه نفرات بدلیل اینکه کمیساریا  این حامی بزرگش پولش را قطع کرده بودند به سمت سازمان کشیده شده انددوستان خانوادها وکسانیکه صدای من را میشنویداگر برعلیه این توطئه کمیساریا وسازمان نایستیم نفراتی که ازلیبرتی به اینجا می ایند ازیک زندان کوچک به یک زندان بزرگ می ایندچون مسعود رجوی با پول خرج کردن وبا لابیهای خودش وحامیان واربابان خودش دارد تلاش میکند که بزرگترین حامی اینجا یعنی کمیساریا به تعهد اخلاقیه خودش نرسد نامه نگاری بکنید ومن باز نامه نگاری کردممیبایستی کمیساریا عالی پناهنده گی سر تعهد اخلاقی خودش بیاید.میبایستی حق وحقوق مارا بدهد .

احسان بیدی: از لیبرتی تا آلبانی، از زندان کوچک تا زندان بزرگ

افرادی که ازلیبرتی وارد البانیا میشوند از یک زندان کوچک وارد یک زندان بزرگ میشوند

احسان بیدی ـ تیرانا ـ آلبانیا

منبع : سایت نجات یافتگان در البانی

18.04.2016

https://www.youtube.com/watch?v=VFA3eml9a1g&feature=youtu.be

باسلام خدمت دوستان من احسان بیدی هستم ازجلوی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی امروزچهارشنبه 13 اوریل 2016 _ 25 فروردین 1395 ..
ادامه تحصن خودم را دارم ادامه میدم .. جا دارده که مختصر توضیحی بدهم که چرا این تحصن شکل گرفتقضیه برمیگرده به سه ماه قبل ازپایان سال   2015
کمیساریا توسط اقای نیکولا تک به تک نفراتی که روز افزون داشتند ازسازمان جدا میشدند و به سمت کمیساریا کشیده میشدنی تا از یوق تراوشات سازمان مسعود رجوی خلاصی پیدا بکنند .. مارا صدا زد و یک فرمی را جلوی ما گذاشتمضمون فرم این بودش که کمیساریا ازاول 2016 هیچ پولی را به ما نمیدهد وتمام حقوق ومزایای مارا قطع میکند .ودران فرم مضمونش این بود که بدلیل اینکه ما هیچ منبع درامدی نداریم وهنوز وارد کار نشدیم ووارد اجتماع نشدیم درخواست میکنیم که ازکمیساریا که درسال 2016 این روند را برما ادامه بدهد.که من به اقای نیکولا برگشتم گفتم که مسله من چی میشود؟ ایا امضا بکنم؟ که برگشتن گفتنازانجاییکه مسله تو حاده وژنومیداند ، ژنو قول داده که مسئله توراحل وفصل بکندکه من روحساب حرف این اقا… این فرم را امضاکردم.
ناگفته نماند که دیگر نفراتی که رفته بودنددرخواست برگشت به سمت عراق را داشتندکه متاسفانه جواب نه شنیدند و دنبال راهکار بودند که اقای نیکولا ادرس وشماره تلفن سفارت را میدادکه بروند به سمت ایران“.
این مسله تا انجا ادامه پیدا کرد که درست یک هفته مانده بود به اغازسال 2016 “مترجم کمیساریا دومرتبه تک به تک نفرات را صدا کردیک فرمی را گذاشت جلوی ما گفتش کهاین یک کمک هزینه سه ماه است به مبلغ (1000) دلارکه من برگشتم گفتم که اقای نیکولا گفتش که :ژنومسله شماراحل وفصل میکنه که رسمابرگشتن گفتن که ژنو گفتش تا پایا ن ما ه (مارسهیچ حقوق دیگری به شما تعلق نمیگیرد واین یک کمک هزینه خدمات اجتماعی میباشد.
که من نامه نگاری خودم را به ژنوکردم ودرخواست کردم که مسولین کمپ ومسولین کمیساریا را ببینم که متاسفانه به من گفتن که :اینها نیستن ورفتند مرخصی..
من درخواست کردم که مسولین دولتی اینجا را ببینم .ازانجاییکه یک پناهنده سیاسی بودم ویک پناهنده ازطرف این دولت هستم دنبال یک راهکار بودم.. ناگفته نماند که من دنبال کار گشتم که متاسفانه نتوانستم پیدا کنم… تا اینکه درماه مارس بودیم که به من تماس گرفتن ازطرف کمیساریا مترجمشان برگشت گفت:که میبایستی خونه ام را میبایستی خالی کنم.. 
که من گفتمجان پناهی ندارم ..حقوق مزایی ندارم..کجا میبایستی باشم که هیچ پاسخی به من ندادند.
من درخواست کردم که مسولین دولتی اینجا را ببینم که خوشبختانه توانستم خانم الما که مسول کمپ  و رییس یکی از بخشهای دولتی اینجا را ببینم و درحضور مترجم کمیساریا با ایشون صحبت کردم 
درخواست ورود به کمپ را به این خانم دادم که ایشان قبول نکردند و گفتند که دولت ما دستورداده که هیچ گونه ازشماها را انجا نپذیریم..
که من گفتم :یک پناهنده سیاسی هستم وبه من گفتن که خانه ام را ترک بکنم … چیکار بایستی بکنم؟
هیچ پاسخی به من ندادند وگفتند که ازانجاییکه تعداد نفرات شماها زیاده ما داریم با ژنو” تماس میگیریم که مسله شماها را حل وفصل بکند
که شد اخر ماه مارس که من خونه ام را تخلیه کردم و سه روز اواره خیابانها بودم و توی پارک میخوابیدم که دوستهای جداشده ام متوجه من شده اند ، هرکدامشان بهرحال (یک شب ..دوشب ..سه شبمن را جا میدادند واین روند همچنان ادامه دارد.
ناگفته نماند مسعودرجوی وقتی دیدمیزان ریزشش به سمت کمیساریا دارد زیاد میشودیک ترفند خیلی کثیفی را اجرا کرد و جلوی نفراتی که به تازگی جدا میشدند یک فرمی را گذاشت و ازانها خواست که امضا بکنند و به عبارتی بزور وادار کرد که انها را امضا بکنند و مضمون به این بودش که من ازاینجا جدا میشوم .. ازسازمان جدا میشوم تمام مسایل حقوق سیاسی من را سازمان حل وفصل میکند(ومسایل مالی وپزشکی ).
نفرات بدون انکه بدانند وارد چه دامی شدن این فرم را امضا میکردند ووقتی که میامدن بیرون وبه سمت کمیساریا پناهنده میشدند که از کمیساریا مسایل خودشان را حل وفصل بکنند
متاسفانه همان نفرات ومتاسفانه فرم را جلوشان میگذاشتن وبهشان میگفتند :که شما به سازمان تعهد دادید و به شما هیچ پولی تعلق نمیگیرد
ونفرات مجبورشدند که متاسفانه به سمت سازمان  دومرتبه کشیده بشوند.
” 
در صورتیکه این را تمامی مسولین اینجا میدانند وهیچ کس هیچ کاری برای انها انجام نداد
جا دارد اینجا اشاره بکنم بهکه مسعودرجوی ازاین فرصت استفاده ” مبلغ پنجاه هزار پول آلبانی ) کمک میکرد یعنی نزدیک 450 دلار و بعد ازاین فرصت استفاده کرد ومبلغ را کرد 45 هزارتای کمیساریا یعنی نزدیک به 380 دلار… ونفرات ازانجاییکه هیچ جان پناهی نداشتن وکمیساریا ام که رسما اعلام کرد که اینها را نمی پذیرند مجبور شدند که همچنان به سمت سازمان کشیده بشوند.
جا دارد اینجا یک اشاره ای دیگر بکنم کهمسعود رجوی تعهد اخلاقی داده بود که علاوه برحقوق نفرات ” خرج ومخارج دکتور وداروی ” نفرات را بدهد ” که متاسفانه با حــــــــــــیله خـــــــــودش ” با همان مبلغ 45 هزار تا به نفرات گفتش که :هیچ حقوقی اضافه نمیکنیم وخرج دوا ودکتوربا خودتان میباشد.
مسعودرجوی یک پیام داخلی داد برگشت گفتش که ما اجازه نمیدهیم که اینجا هیچ جداشده ای سروسامان پیدا بکند وازمسولین خودش خواست ماکزیمم  فشار را بگذارند تا نفرات ازاینجا فرار بکنند وهمچنان میزان این پول را دارد کم وکمتر میکند.
به همین دلیل اولین روز تحصن من اول اوریل 2016  بودمن امدم جلوی دفتر کمیساریا که نفری که جایگزین اقای نیکولا بود امد با من صحبت کرد وبا هم مذاکره ای داشتیم که برگشت گفتش که سه روزدیگه بهت جواب میدهم که متاسفانه بعداز سه روز مترجمشان را فرستاد وگفتش که ژنو همچنان میگوید که ” هیچ حق وحقوقی به شما تعلق نمیگرد” که این باعث شد که من تحصن  خودم را ادامه بدهم که یکی ازدوستان به من اضافه شد که “” لابیان سازمان ونفرات فاسد اینجا دردستگاه دولتی فشار اوردن که این تحصن دونفره مارا بشکونند که با دخالتهای پلیس این تحصن متاسفانه ” شکست ” ولی من همچنان تک نفره دارم ادامه میدهم. ” پلیس بارها وبارها دخالت کرد که خوشبختانه با دخالت نفرات دیگه وپلیس دیگه ودولت اینجا این سد شکسته شد.
ناگفته نماند:که شبکه‌های تلویزیونی اینجا وخبرنگاران اینجا  موضوع من را متوجه شده اند وامده بودند که با من مصاحبه بکنند که ” پلیس ونفرات کمیساریا دخالت کردند واجازه ندادند که با من مصاحبه بکنند” وهمچنان وقتی من میایم برای تحصناطراف کمیساریا نفرات پلیس شخصی وپلیس مانع ازاین میشود که خبرنگاران بیایند وبا من مصاحبه بکنند ونمیگذارند که این مسله من بیرونی بشود.
جادارد من اینجا اشاره بکنم کهازانجاییکه  من یک پناهنده سیاسی هستم” کمیساریا میبایستی که تعهد قانونی و  اخلاقی را داشته باشد ومسایل من ودیگر دوستان من را حل کند.
دوستان :مسعودرجوی از این فرصت استفاده کردوبا دیگر دوستانمان تماس گرفت ومتاسفانه نفرات بدلیل اینکه کمیساریا  این حامی بزرگش پولش را قطع کرده بودند به سمت سازمان کشیده شده اند.
دوستان خانوادها وکسانیکه صدای من را میشنویداگر برعلیه این توطئه کمیساریا وسازمان نایستیم نفراتی که ازلیبرتی به اینجا می ایند ازیک زندان کوچک به یک زندان بزرگ می ایند.
چون مسعود رجوی با پول خرج کردن وبا لابیهای خودش وحامیان واربابان خودش دارد تلاش میکند که بزرگترین حامی اینجا یعنی کمیساریا به تعهد اخلاقیه خودش نرسد نامه نگاری بکنید ومن باز نامه نگاری کردممیبایستی کمیساریا عالی پناهنده گی سر تعهد اخلاقی خودش بیاید.میبایستی حق وحقوق مارا بدهد .
ومیبایستی این توطئه کثیف مسعودرجوی که بدون اگاهی دوستان ما ودیگر جداشده ها ازانها امضا میگیرد ودارد با کم کردن حقوقشان روی انها فشار میگذارد و حق وحقوق دوا ودکتور انها را نمیدهد.جلوش باید ایستادکمیساریای پناهندگان در البانی  میبایستی پای تعهد اخلاقی خودش بیاید 
بازم تکرار میکنم یک سونامی دارد اتفاق می افتد و دروقوع است وچه بسا که اتفاق افتادهاگر کمیساریا پای تعهد اخلاقی خودش نیاید نفراتی که ازلیبرتی وارد البانیا میشوند ازیک زندان کوچک وارد یک زندان بزرگ میشوند وهیچ حامی نخواهند داشت وهچنان درزیر یوق مسعودرجوی خواهند بود.
دوستار شما 
احسان بیدی 

تیرانا البانیا 

https://www.youtube.com/watch?v=VFA3eml9a1g&feature=youtu.be

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVt0xXJfr5o

https://www.youtube.com/watch?v=1aLz4gIK0R8

https://www.youtube.com/watch?v=vwjYJmKtkCQ

آرشیو موضوع : آلبانی

تبانی کمیساریای عالی پناهندگان با مافیای مجاهدین در آلبانی

آلبانی باید متوجه خطرات تروریست های مجاهدین باشد

تبانی کمیساریای عالی پناهندگان با مافیای مجاهدین نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، چهاردهم آوریل ۲۰۱۶:… سازمانی با آنهمه ادعا در مبارزه با امپریالیسم امریکا،وحکومت ایران و با هدف برپایی جامعه بی طبقه توحیدی،کارش به جایی رسیده است که از ترس الگوگیری سایر نفرات مستقر در آلبانی از آقایانی چون بیدی و رستار درجدایی از این فرقه و …

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با آقای رستار

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با  آقای رستار

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با آقای سیاوش رستار ناگفته نماند ازمدت زمانیکه کمیساریا پول مارا قطع کرد تعداد نفراتی که ازکمیساریا پول میگرفتن بخاطرمشکلات مالی متاسفانه به سمت سازمان کشیده شده اند و سازمان دارد با  تطمیع وخریدن این نفرات زنگ میزنه به انها و پیشنهاد پول میدهد که بیایین ازما پول بیگیرید درصورتیکه …

نامه سرگشاده ادوارد ترمادو به وزیر خارجه آلبانی

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با  آقای رستار

نامه سرگشاده ادوارد ترمادو به وزیر خارجه آلبانی ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، هفتم آوریل ۲۰۱۶:… متآسفانه اخیرآ اخبار انتشار یافته در دنیای مجازی حکایت از زیر پا گذاشتن حق و حقوق کسانی را دارد که تصمیم به ترک تشکیلات مجاهدین در کشور شما گرفته اند، عده ای از اعضای مجاهدین درآلبانی که تصمیم به ترک تشکیلات …

نامه زهرا اشرفخانی ( التفات ) به پسرش میر واقف صداقی در آلبانی

نامه زهرا اشرفخانی ( التفات ) به پسرش میر واقف صداقی در آلبانی

نامه زهرا اشرفخانی ( التفات ) به پسرش میر واقف صداقی در آلبانی ایران ستارگان، پنجم آوریل ۲۰۱۶:…  پسرم ما دیگر در خوی زندگی نمیکنیم سالهاست به اندیشه آمدیم نزدیک منزل واحد خانه داریم آنجا را که میشناسی . شنیدم که به آلبانی رفتی خدا را شکر دیگر در عراق نیستی وقتی توی عراق بودی …

اتحاد نجات یافتگان در آلبانی علیه توطئه های رجوی و کمیساریای پناهندگی

اتحاد نجات یافتگان در آلبانی علیه توطئه های رجوی و کمیساریای پناهندگی

ناگفته نماند ازمدت زمانیکه کمیساریا پول مارا قطع کرد تعداد نفراتی که ازکمیساریا پول میگرفتن بخاطرمشکلات مالی متاسفانه به سمت سازمان کشیده شده اند و سازمان دارد با  تطمیع وخریدن این نفرات زنگ میزنه به انها و پیشنهاد پول میدهد که بیایین ازما پول بیگیرید درصورتیکه وظیفه اخلاقی …

آلبانی باید متوجه خطرات تروریست های مجاهدین باشد

آلبانی باید متوجه خطرات تروریست های مجاهدین باشد

آلبانی باید متوجه خطرات تروریست های مجاهدین باشد انجمن نجات، مرکز تهران، چهارم آوریل ۲۰۱۶:…  بنظر می رسد فشارهای سازمان بر سیاست های دولت آلبانی وسازمان ملل موجب چنین آشفتگی درآلبانی شده و ارگانهای امنیتی آلبانی باید متوجه خطرات توطئه اعزام تروریست توسط سازمان مجاهدین به اروپا باشند . بی خانمانی و گرسنگی پناهندگان جداشده از …

توطئه جدید حاج مسعود رجوی برای سرکوب کردن جداشده گان در کشور آلبانی

آلبانی باید متوجه خطرات تروریست های مجاهدین باشد

توطئه جدید حاج مسعود رجوی برای سرکوب کردن جداشده گان در کشور آلبانی  مجید روحی، ایران اینترلینک، چهارم آوریل ۲۰۱۶:… همسویی دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان آلبانی با حاج مسعود رجوی فرقه اش لکه ننگی است که عواقب و عوارض ناگواری به دنبال دارد.  مردم جهان نمی توانند چنین نقض حقوق بشری را نادیده بگیرند …

مطالبی در محکومیت دسیسه چینی ها علیه نجات یافتگان در آلبانی

آلبانی باید متوجه خطرات تروریست های مجاهدین باشد

حرکت بی سر وصدای تروریست ها (+ مطالبی در محکومیت دسیسه چینی ها علیه نجات یافتگان در آلبانی) انجمن نجات، مراکز مختلف، سوم آوریل ۲۰۱۶:… ار دیگر از مسئولین امنیتی کشور آلبانی میخواهیم که نظارت بیشتر به تحرکات اعضاء فرقه مجاهدین داشته باشند و اجازه ندهند که آنها در محل استقرارشان٬مکانی دیگر برای پیشبرد اهداف متحجر …

نامۀ گروهی از جداشدگان مجاهدین در اروپا به کمیساریای آلبانی در اعتراض به قطع حقوق جداشدگان

آلبانی باید متوجه خطرات تروریست های مجاهدین باشد

نامۀ گروهی از جداشدگان مجاهدین در اروپا به کمیساریای آلبانی در اعتراض به قطع حقوق جداشدگان پیوند رهایی، دوم آوریل ۲۰۱۶:… با توجه به نکات فوق ما امضا کنندگان این نامه از دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در تیرانا پایتخت آلبانی می خواهیم که با حفظ استقلال خود به عنوان یک سازمان حقوق بشری …

محمد حسین سبحانی: نجات یافتگان در آلبانی را دریابید

محمد حسین سبحانی: نجات یافتگان در آلبانی را دریابید

به نظر نگارنده این امر ، یعنی دخالت در امور سیاسی آلبانی ، هم اکنون محقق شده است و فرقه مجاهدین به کمک پشتوانه مالی فراوان، خود را وارد بازی‌های سیاسی و دسته بندی های مافیایی در درون ساختار سیاسی کشور آلبانی  کرده است . …

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید