عبدالکریم ابراهیمی: ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ

0
767

ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺭﺍﺗﻠﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﺎﺩﯼ، ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺭﻋﺐﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ … 

لینک به منبع

ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ

ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺭﺍﺗﻠﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﺎﺩﯼ، ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺭﻋﺐﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﯿﻼﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺁﺧﺮﯾﻦﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺑﻪﮔﺮﺩ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﯼ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮﯼ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺯﯼ!

ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻐﺰ ﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺑﻪ ﺭﺍه ﺍﻧﺪﺧﺘﻦ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺍﯾﻨﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯼ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦﭘﺮﻭﺳﻪ ﻭ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﯾﻦﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﺎ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﻊﺍﯾﻦ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎﺭﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﮑﺸﻨﺪ.

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥﺩﺭ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮزﯿﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯ ﻗﺮﺻﻬﺎﯼ ﺳﯿﺎﻧﻮﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﮒ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻓﺮﻗﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻌﯽ ﺩﺭﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺮﮐﺘﯽﺩﺍﻋﺸﯽ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺠﯿﻊ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﺭﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪﻧﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭﯼ ﻭ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ!

ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻓﺮﻗﻪﺭﺟﻮﯼ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﻧﻮﻥﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽﺍﺵﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺎن ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺯﺩ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ! ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺧﻮﺩﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﻡ ﺗﻮﭖ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالکریم ابراهیمی: موقعیت رجوى و وضعیت تشکیلاتش در عراق

سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

 بنابراین رجوى زیر بیرق و حمایت هر سازمان امنیتى که خود را از ترس جان محبوس کرده باشد، یک جسم بی روحى بیش نیست و نخواهد بود و از دست دادن اشرف و عراق و بالطبع هژمونى دیکتاتور مأبانه خود در سازمان از هم پاشیده کنونى و بدون چشم انداز فردایى بهتر، خواه و ناخواه حتى اگر بخواهد …

آرشیو موضوع : فعالین حقوق بشر

اسماعیل وفا یغمایی: مسیح و همه چیز فقط روی کاغذ

سپاس سیدامیرموثقی از اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس تیرانا

بقول استاد محمود مهدوی دامغانی استاد مهربان من در دانشگاه: عزیز دل بابا!  تا کی حرف! تا کی اطلاعیه مطبوعاتی! تا کی خروارها سخن پراکنی و نفی آن در عمل! به ما که نه به بقایای وجود نازنین خودتان رحم و مروتی. اگر واقعا مسیح را میشناختید و مهر مادر مهربان او مریم را در دل داشتید تیشه ای بر خود …

حنیف حیدرنژاد: فریبکاری رهبری سازمان مجاهدین خلق بیش از پیش رنگ می بازد

سپاس سیدامیرموثقی از اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس تیرانا

رهبری سازمان مجاهدین در سی و چند سال گذشته ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی داشته و این “مبارزه” را انحصار خود دانسته و هر کسی که از آن جدا شده باشد ولی بطور فعال و آشکار با آن سازمان مخالفت داشته باشد را آنچنان زیر فشار روحی می گذارد که باید پیوسته بطور مستقیم و غیر مستقیم “قسم …

نامۀ خانم ماه منیر ایرانپور، خواهر احمد رضا و محمد رضا ایران پور ، به دبیر کل ملل متحد

سپاس سیدامیرموثقی از اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس تیرانا

ما سازمان MKO را مسئول کشته شدن تعدادی از افراد محصور در لیبرتی در حملات اخیر می‌دانیم زیرا تعلل ایشان در اعزام افراد به آلبانی باعث چنین پیامدهای دلخراشی شده است و بنظر می‌رسد برای مسئولین این سازمان جان فرزندان ما هیچ اهمیتی ندارد؛ فلذا از شما ملتمسانه درخواست می‌کنیم اولاً شرایط اعزام فرزندان ما را از …

محمد حسین سبحانی: ” ترور و خشونت ” یا ” پرهیز از خشونت “

محمد حسین سبحانی: ” ترور و خشونت ” یا  ” پرهیز از خشونت “

ترور و خشونت یا پرهیز از خشونت در مبارزه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت، رهبران اولین قربانیان هستند و فدای هزاران میشوند، اما در استراتژی “خشونت و ترور”، رهبران هزاران نفر را قربانی میکنند، و خود را به اروپا وخانه های امن میرسانند. مقاله ” ترور و خشونت ” یا  ” پرهیز از خشونت ” …

زنان ذوب شده در رهبر

محمد حسین سبحانی: ” ترور و خشونت ” یا  ” پرهیز از خشونت “

زنان ذوب شده در رهبر کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۵:… چند روز پیش در وب سایت خبری دویچه وله سر تیتر گزارشی را به نام “زنان ذوب شده در رهبر” را دیدم. ابتدا فکر کردم که این گزارش در رابطه با سازمان مجاهدین و مسعود رجوی است، زیرا اصطلاح “زنان ذوب …

سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی سعید سلطانپور، راه حل، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۵:…  طیف طرفدار تحریم های غیر انسانی علیه ایران در تورنتو ، در صدد برگزاری یک مهمانی برای کمک به پناهندگان سوری هست .. با نگاهی به اسامی برگزارکنندکان مانند رضا مریدی – علی وکیلی – زرین محی الدین – سام …

نادر کشتکار: سال جدید و مشکلات پیش روی سازمان مجاهدین

سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

سال جدید ومشکلات پیش روی سازمان مجاهدین نادر کشتکار، کانون آوا، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۵:… اعتراف به شکست و باطل بودن راهی که با خونهای بیگناه بسیار و خیانتهای بی سابقه در تاریخ ایران پیموده شده است را میتوان از تهدیدها و فرمانهای رهبر به اصطلاح عقیدتی در باره به قتل رساندن منتقدین و مخالفینش …

احسان بیدی:آیا مسعود رجوی جام زهر را در آلبانی سر می کشد؟

سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

اما مسعودرجوی که مثل یک قمار‌باز همه آرزوها و رؤیاهای خود را برای رسیدن به قدرت به مردم باخته بود، هر روز بیش از گذشته عصبی و دچار بی تعادلی شده بود و می‌دید که همه ترفند های وی به یک تف سربالا درمناسبات مبدل شده‌اند و هیچ راهی ندارد …

آیا گوبلز ایرانی از گوبلز آلمانی چیزی کم دارد؟

آیا گوبلز ایرانی از گوبلز آلمانی چیزی کم دارد؟

 تحریریه سایت ایران قلم اعتقاد دارد که اگر سازمان مجاهدین خلق در هر زمینه ای دچار پسرفت و عقبگرد بوده است، اما در زمینه تبلیغاتی در آموزشهای درون فرقه بسیار بسیار کارکشته شده اندد. آنها از ماکیاول یاد گرفته اند که ” هدف وسیله را توجیه می کند” بنابراین از نظر آنها تنها عامل تعیین کننده برای یک …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید