نه خانم رجوی! تروریزم زاده ی زیاده طلبی امپریالیزم جهانی است!

0
1119

نه خانم رجوی! تروریزم زاده ی زیاده طلبی امپریالیزم جهانی است!

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  نهایت اینکه: ” … سیاست صحیح در مورد مسأله ایران این است که جامعه جهانی، مبارزه مردم و مقاومت ایران برای تغییر رژیم را به‌رسمیت بشناسند. چون تنها نیرویی که قادر این خطر را رفع کند‌ و ایران و خاورمیانه را به دمکراسی و ثبات و صلح برساند‌، مردم ایرانند… حمایت از امنیت لیبرتی که بخشی از اعضای اپوزیسیون اصلی رژیم در آن‌جا هستند‌، جای مهمی در این سیاست صحیح دارد …

http://iran-interlink.org

نه خانم رجوی! تروریزم زاده ی زیاده طلبی امپریالیزم جهانی است!

این خانم که امورش بدون سخنرانی پر هزینه نمیگذرد ، این بار هم تعدادی از پارلماتاریست های انگلیسی را دعوت کرده وآنها هم – البته بدون تمنا وفی سبیل اله؟!-  درپای سخنرانی او حاضر شده ومستفیض گردیدند!

مریم خانم گفته است:

” مریم رجوی: تاوقتی که ملاها در حکومت‌اند‌ تروریسم تحت نام اسلام حیات خود را از این رژیم می‌گیرد. نمایندگان محترم مجلسین انگلستان! –  خیلی خوش‌ آمدید. توجه شما به مسأله حقوق بشر و دمکراسی در ایران و تأکیدتان بر نقش مقاومت ایران حقیقتا تحسین‌‌برانگیز است. شما پرچمداران یک سیاست صحیح در اروپا نسبت به مهم‌ترین خطر این دوران یعنی استبداد مذهبی حاکم بر ایران هستید. برای دفاع از این سیاست، شما شجاعت به‌خرج داده‌اید. می‌دانم که این کار ساده‌یی نیست. وقتی دولت‌ها درحال مماشات هستند، در جهت خلاف آن‌ها حرکت کردن مشکل است. شما تحت فشار قرار می‌گیرید، ولی این شرایط همه کسانی است که علیه یک سیاست منحرف به‌پا خاسته‌اند. هم‌چنین از ابتکار عمل شما در انتشار بیانیه‌یی درباره لزوم اتخاذ سیاست قاطع نسبت به ایران قدردانی می‌کنم “.

اینکه این پارلمانتاریست های انگلستان ازکی به فکر دموکراسی وحقوق بشر درجهان خارج از انگلستان افتاده اند، موضوعی مجهول است که تنها این خانم باید ” کشف الاسرار ” نموده وباطلاع افکار عمومی برساند.

ما فقط میدانیم که یک متفکر نامدار در قرن ۱۹ گفته است که برای پی بردن به دموکراسی انگلستان بجای توجه به وضع ظاهری خود انگلستان که میتواند ازمنابع غارت شده به مردم خود هم چیزی دهد ودموکراسی فرمالی را بنمایش بگذارد، به وضع مستعمرات آن درهند و… توجه کرده وببینید که جریان ازچه قرار است!

پس عزیز برادر!

این پارلمانتاریست های درخدمت هوا وهوس شما، چندان از اصول دولتمداری این استعمار پیر خارج نشده وشجاعتی بخرج نداده اند !

شما دولت فعلی آمریکا را مماشاتگر میدانید درحالی که عمدا یا غفلتا باین موضوع توجه ندارید که همین انگلستان نزدیک ترین متحد آمریکا بوده واگر درمواردی تجربیات ننگین خود را با آمریکا درمیان میگذارد، در عرصه های عملی، بدون اجازه ی او آب هم نمیخورند و پارلمانتاریست ها دولت خود را دراین عرصه به باد انتقاد نمیگیرند و مانع وسیعترین همکاری های نظامی با آمریکا نمیگردند!

این خانم ظاهرا ترجیح داده که با احتیاط بیشتر، میان دوصندلی بنشیند:

” …حالا خوشبختانه توافق اتمی امضا شده است. اگرچه در این توافق امتیازهای نابه‌جایی به ملاها دادند، اما خطر برای چند سال عقب افتاده است. به این ترتیب، اثبات شد که هشدارهای مقاومت ایران و کمیته شما یعنی کمیته بریتانیایی پارلمانی ایران آزاد صحیح بوده است “.

شما که درکنار دوستان ومتحدان ریز ودرشت خود هرچه درتوان داشتید ، تا آخرین قدم ونفس کوشیدید که ازامضای این توافق جلوگیری کنید که سرتان به سنگ خورد! پس ” خوشبختانه ” بودن آن برای چیست؟! جزاینکه باید گفت که شما دروغگو هستید و دچار فراموش کاری شده اید؟!

مریم خانم در یک فرافکنی واضح میگوید:

” … در منطقه به‌صورت بی‌ثبات‌کردن. یعنی جنگ‌افروزی و تروریسم و کشتار در سوریه و عراق و یمن و لبنان. عراق اولین ایستگاه، برای تشکیل خلافت جهانی اسلامی برای رژیم ایران بود.  اگر این فاشیسم مذهبی در ایران بر سر کار نبود، امروز با یک عراق پاره پاره و فاجعه‌های دردناک مواجه نبودیم. کما این که در سوریه، جنگ و قتل عام و نسل‌کشی جریان نمی‌یافت و یمن توسط باندهای مزدور این رژیم به ورطه جنگ و خونریزی کشیده نمی‌شد “.

دروغ چرا میگویی خانم!

نقشه پاره پاره کردن عراق و دیگر کشورها، ازدهه ها پیش روی میز صهیونیزم جهانی بوده که تشکیلات مافیایی شما علاقه ی خاصی بدان دارد.

بارها گفته شده واینک تکرار میگردد که پاره پاره کردن کشوری ازدست دولتی مثل ایران بر نمیآید و تحقق این امرتنها بشرط عدم مقاومت مردم ، دردست سلطه گران قدرتمندی مانند آمریکاست که ارتباطی با ایران ندارد!

اوضاع متشنج وفلاکت بار مردم سوریه نیز، عمدتا ازاین بابت است که بدون لحاظ نظر مردم سوریه، این اربابان شما میخواهند رژیم حاکم آنجا را تغییر دهند.

بعبارت دیگر، مردم سوریه بدانجهت به خاک سیاه نشسته اند که مورد تجاوز نیروهای امپریالیستی- تکفیری قرار گرفته اند!!

تکه پاره شدن عراق، نتیجه ی حملات واشغال نظامی آمریکا ودولت همین پارلمانتاریست هایی است که میخواهند شما مستبدین، انحصار طلبان ومنحرفین را درایران سرکار بیآورند!!

مریم خانم درپی بذر افشانی های زرین؟! خود چنین میگوید:

” این استبداد مذهبی درعین حال، منبع الهام و ترغیب دو گرایش اساسی هم هست:‌ یکی افراطی‌گری تحت نام اسلام و دیگری کینه‌توزی نسبت به غرب. برآیند این دو گرایش، حملات تروریستی در اروپاست “.

اولا افراط گری اسلامی غالب و عملا موجود، ازنوع غیر شیعی آنست وربطی به ایران ندارد!

دیگر اینکه شما بخاطر کم سوادی مفرط خود، فرقی بین غرب گرایی وغرب زدگی نمیگذارید:

غرب گرایی روی آوردن به دانش وتکنولوژی غرب است که درایران همه با آن موافق اند وروشنفکران آن میدانند که منشا این دانش وتکنولوژی نه غربی که شرقی است( تمدن ودانش ابتدا ازچین ومصر وکم وبیش ازایران و… به یونان منتقل شده وسپس دردوران اقتدار اسلام مجددا به شرق انتقال یافته ودرجریان جنگ های صلیبی ، غربی ها این علوم وفنون را ازامپراطوری اسلامی اخذ کردند ).

اما غرب زدگی چیز دیگری بنام تقلید بی قواره از فرهنگ غرب ، بدون توجه به نبود پایه های مناسب درشرق برای آن وعدم تناسب اش با آن قسمت ازسنن وآداب ملی خوب کشور خودمان ، حاصلی مانند فساد و… دارد که اقشار آگاه ایران هم با شدت وضعف متفاوت، بطور کلی با آن مخالفند واین مخالفت منطقی واصولی میباشد

توضیح این نکته ضروری است که بحث وجدل های دوران مشروطیت ازعدم درک این دومقوله ی متفاوت ( ترقی یا اجدد) ناشی میشد که متاسفانه متفکران مشروطیت براین تصور بودند که تجدد واقتباس از شیوه ی زندگی غرب، نسخهی درد مردم ایران است که عملا چنین نشد و مشروطیت بعنوان انقلابی ناتمام باقی ماند!

اگر منظورتان ازاین غرب ستیزی، همان مفهومی است که در پاراگراف اخیر آورده شد، دراین مورد با شما هم عقیده هستم!!

” … پس از توافق، نقض حقوق بشر در ایران، وخیم‌تر شد، دخالت و کشتار در سوریه توسط ملاها جهش پیدا کرد، آن‌ها حتی پای روسیه را هم به آن‌جا کشاندند، اقدام‌های ملاها برای گسترش سیستم‌ موشکی‌شان بیشتر شد “.

شما با “خوشبختانه” ارزیابی کردن توافق درقسمت اول سخنان خود، حرف خود را بااین فرمایش وروده درازی خراب کرده اید عزیز!

نشان داده اید که تعارف شاه عبدالعظیمی میکنید وهمچنان حامل زخم کهنه ی خود که حاصل این توافق میباشد، هستید!

دیگر اینکه هر جوان دانش آموزی هم میداند که این ایران نبود که پای روسیه را به سوریه کشید بلکه آمریکا ومتحدانش بودند که نشان دادند، برسر قرار ومدارهای دوران فروپاشی شوروی نمانده و روسیه برای گریز ازتبعات این عدم وفا به عهد، و بطور قانونی وارد سوریه شد تا مجبور به جنگ درمرزهای خود با ادوات سوپر ارتجاعی سلطه گران غرب نباشد.!!

اگر ازاین حضور روسیه نگران وخشمناک اید ، به آمریکا و… اعتراض کنید که ملاط لازم این حضور را تهیه کردند: ” طمع کردند درهمه وضرر میکنند درهمه” !

درپاسخ صحبت موشکی شما عزیز برادر! باید گفت که ایران  هم مانند تمامی کشورها  حق دارد برتوان دفاعی خود بیافزاید ودراین خصوص کاری برخلاف صلاح ملی نکرده وموشکی را به سرزمین دیگران پرتاب ننموده است!

نهایت اینکه:

” … سیاست صحیح در مورد مسأله ایران این است که جامعه جهانی، مبارزه مردم و مقاومت ایران برای تغییر رژیم را به‌رسمیت بشناسند. چون تنها نیرویی که قادر این خطر را رفع کند‌ و ایران و خاورمیانه را به دمکراسی و ثبات و صلح برساند‌، مردم ایرانند… حمایت از امنیت لیبرتی که بخشی از اعضای اپوزیسیون اصلی رژیم در آن‌جا هستند‌، جای مهمی در این سیاست صحیح دارد. این تلاشی است که شما همواره در آن پیشتاز بوده‌اید “.

یعنی شما را رسما به مزدوری قبول کنند؟؟!!

مردم ایران دارای دولتی هستند که اقلا ازنظر سیاسی مستقل است ودارای دفتر ودستک کافی ومعتبر درمجامع بین المللی میباشد و شما کودکانه چنین پیشنهادی را ازطرف آنها میکنید و هستند میلیون ها نفری که آگاه تر ازشما بوده وبه نماینده ای مثل شما احتیاج ندارند!

ماهم به لزوم حمایت از ساکنین اسیر لیبرتی ، حفظ سلامتی آنها وانتقال سریع شان به کشورهای امن ثالث واجازه ی دسترسی داشتن آنها به دنیای آزاد وخانواده هایشان اعتقاد داریم!

همانطور که اعتقاد داریم خواست شما که دراصل حمایت از رجوی با سوء استفاده مکارانه ازنام اسرای لیبرتی را درخواست میکنید که صد البته درخواست ما وشما ازیک جنس نیست وخواست  اصلی شما ، فدا کردن آنها در مسیر بوالهوسی های رجوی است!!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید