سید امیر موثقی:سی و چهار سال بعد از کشته شدن اعضای مرکزیت سازمان

0
359

 بله رجوی امروز که سی و چندمین سالگرد عاشورای مجاهدین را به اصطلاح به نمایش میکشند در خلوت خود جشن و پای کوبی میگیرد و به خود می بالد که بیش از سه دهه در راس تشکیلات مجاهدین قدرت را در دست گرفت و حالا هم سکوت اختیار کرده تا مبا دا سر سوزنی از جان بی ارزشش را فدای کثافت کاری های طول عمر نگینش کند.  بله رجوی امروز با اب و تاب بیشتر از کشته های 19 بهمن سال 60 سخن میگوید و اما نه خط سیاسی و نه از استراتژی نظامی ونه از استحاله سخن  بر زبان می آورد. رجوی و ارتش به اصطلاح آزادی بخش و تمامیت فرقه رجوی دراین سالگرد به گور رفتند و نام مجاهدین  ورسم مجاهدین هم با سکوت رجوی در همه جا به زباله دان تاریخ انداخته شد .

سی و چهار سال بعد از کشته شدن اعضای مرکزیت سازمان

سیدامیرموثقی ـ 12.02.2016

لینک به منبع: کانون آوا 

سی و چهار سال بعد از کشته شدن اعضای مرکزیت سازمان

با گذشت زمان روز به روز چهره وقیح رجوی بر همگان روشن تر و روشن تر میشود رجوی از زن و بچه شیر خوارش واز حیثیت خود گذشت واز ایران فرار کرد و بعد هم مخفی گاه اعضا و مرکزیت ساز مان را در تهران به وزارت اطلاعات در قبال فراری شدن خودش و به قدرت رسیدن در راس سازمان همه چیز را زیر پا گذاشت. آری چرا موسی و اشرف و بقول رجوی 72 تن کشته شدند و رجوی توانست به اروپا و به کشور فرانسه برسد. چرا و به چه دلیل رجوی کادرهای تشکیلاتی را در آن زمان به گلوله های وزارت اطلاعات سپرد و خود جان به در برد. چرا وبه چه دلیل با دختر بنی صدر ازدواج کرد. چرا وبه چه دلیل با مریم که مسئول دفترش بود و زن همردیف سیاسی تشکیلاتی اش مهدی را از چنگش در آورد. چرا وبه چه دلیل کادرهای تشکیلاتی و با سابقه سازمانی را در اشرف گذاشت و خود از مخفی گاهش فرار کرد و همه را به کشتن دادو خم بر ابرو نیاورد. براستی این خوی و این خصلت را میتوان حتی در حیوانات پدیدار شد. بله رجوی امروز که سی و چندمین سالگرد عاشورای مجاهدین را به اصطلاح به نمایش میکشند در خلوت خود جشن و پای کوبی میگیرد و به خود می بالد که بیش از سه دهه در راس تشکیلات مجاهدین قدرت را در دست گرفت و حالا هم سکوت اختیار کرده تا مبا دا سر سوزنی از جان بی ارزشش را فدای کثافت کاری های طول عمر نگینش کند.  بله رجوی امروز با اب و تاب بیشتر از کشته های 19 بهمن سال 60 سخن میگوید و اما نه خط سیاسی و نه از استراتژی نظامی ونه از استحاله سخن  بر زبان می آورد. رجوی و ارتش به اصطلاح آزادی بخش و تمامیت فرقه رجوی دراین سالگرد به گور رفتند و نام مجاهدین  ورسم مجاهدین هم با سکوت رجوی در همه جا به زباله دان تاریخ انداخته شد .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید