احسان بیدی: پایان کار مزدور چند جانبه

0
1339

یادم میاد مسعودرجوی این مزدور چند جانبه در طول دهسال زمانبندی هایی مختلفی برای سرنگونی ایران اعلام کرد وپایان هرکارزار وشکست این زمانبندی یک نشست میگذاشت ومیگفت شماهامقصرهستید که شب مسواک نمیزنید وکارجمعی نمیکنید وکفشهایتان را واکس نمیزنید که من نتواستم رژیم را سرنگون کنم و باز سال دیگه و باز مقصرماها که مسواک شبانه نمیزدیم.درطول این زمان مسعودرجوی که ازهمان اول برای ما عریان بود که بسته به شرایط دارد یک تحلیل ابکی میکند وبه خورد مامیدهد ولی وقتی به عمق داستان نگاه انداختیم به این فهم ودرک رسیدیم که پشت مسعودرجوی اربابان ان هستند و مسعودرجوی هیچ اراده ای ازخودش ندارد ودرون تشکیلات تبدیل شد به چوپان دروغگو وان داستانها شب نامه نوشتنها وفحشهایی که برایش کادومیکردند.براستی چرا کارهای مسعودرجوی این یکه تازمرد تاریخ وانقلابی که مدعی امام زمانی ام داشت و پرجم دارحسینی بود واین همه پشتوانه مالی ومردمی داشت، چرا هیچ کدام ازکارهایش به ثمر نرسید.

پایان کار مزدور چند جانبه

احسان بیدی ـ تیرانا ، آلبانیا ـ سایت نجت یافتگان در آلبانی 22.01.2016

لینک به منبع

 یادم میاد یک کتابی را سالیان یپش خواندم به بنام جاسوس دوجانبه که یک شخصیت واقعی بود واین داستان د ردهه پنجاه میلادی بین امریکا وروسیه اتفاق افتاده یودسوژه اصلی داستان یک جاسوس دوره دیده کا.گ.ب بود که ملیت روس نداشت واین نفر ازقدرتی که داشت و از اختلاف نظ ربین دو ابرقدرت استفاده کرد و منافع شخصی خودش را برد و بین این دو ابرقدرت چنان درگیری انداخت که منجربه چند جنگ شد و دست آخر بدون اینکه کسی به اوشکی ببرد به کارخودش پایان داد.

چرا این را گفتم به دلیل اینکه وقتی مسعودرجوی با دست خودش بنیانگذاران سازمان مجاهدین را فروخت. وقتی به جلوتر نگاه میکنیم و میرسیم به ان کودتای درونی که به تصاحب وبه قدرت رسیدن مسعودرجوی وهم پیمانانش منجرشد و بعد از رسوایی ساواک که برادرمسعودرجوی عامل ساواک بوده است.

وبازوقتی به جلوتر نگاه میکنم میرسم به فرانسه وداستانهای پشت پرده که دوستان امریکایی ودیگر دوستان مسعودرجوی با دیدارهایی مکرر با نفرات عراقی وطارق عزیز و دست اخرم ان اخراج طراحی شده در فرانسه وامدن مسعودرجوی درعراق ودرخدمت قرارگرفتن در ارتش صدام حسین ونیروهایی عربی وغربی وامریکایی که هدف اول آن جاسوسی برا ارتش صدام حسین و شکست خوردن ایران در جنگ هشت ساله بود.

باز وقتی به جلوتر کمی نگاه میکنم میبنم که اربابان مسعودرجوی او را در پشت صدام حسین و در کمپ اشرف پنهان کردند تا بتوانند به مرورزمان با اپوزسیون جلوه دادن مسعودرجوی چه درعراق و چه دراروپا بتوانند جا پای خودشان را بازکنند و به عبارتی توسعه قلمرو نظامی و فیزیکی خودشان را به این طریق سهل کنند که خوشبختانه تواسنتند به این امر برسند که مسله من نیست.

مسعودرجوی وقتی به ستون پنجم عراق رسما تبدیل شد وبه مرورزمان وقتی مزدوری خودش را به اثبات رساند وتوانست اعتماد نیروهایی عربی وغربی را جلب کند و بعد از خوش رقصی هایی مکرر نیت شوم وهمان ماموریت اصلی خودش که برهم زدن ارامش منطقه بود را به خوبی با دخالت وخط دادن و برهم زدن ارامش عراق بخوبی به اثبات رساند.

وقتی باز به جلو نگاهی می اندازم واپوزیسیون سازی اربابان مسعودرجوی را زیر پوش شورای دست ساز را می‌بینیم متوجه می شویم که هدف ان فقط و فقط رخنه در احزاب و کشورهایی اروپایی بوده و شناسایی نیروهای مردمی وانقلابی و بعد سرنگونی و درکنار ان جا پا بازکردن اربابان مسعودرجوی در اروپا و در بین احزاب و با اختلاف بین احزاب حکومت خودشان و نیات خودشان را در جوامع اروپایی پیاده کرده وبه عبارتی توسعه قلمروی ذهنی خودشان را بدهند و با شعاردمکراتیک به نیت ونیات خودرسیدن .

ولی باز وقتی به جلوتر نگاه میکنم جنگ عراق وامریکا و برملاشدن چهره مسعودرجوی درزیر پوش نیروی انقلابی که دست به آن همه جنایت زد و بهره ان را اربابش برد و دست آخر با خودفروشی و تسهیل کردن سرنگونی دولت وقت عراق و دیکتاتور آن صدام حسین، سپس به دنبال جمع آوری بقایای صدام حسین افتاد.

باز به جلوتر نگاه میکنم به درگیری هایی بعد از انتخابات 1388 ایران ونقش افرینی هایی مسعود رجوی و دم ودست تکان دادن برای رفسنجانی و خامنه ای و خیلی راحت و ارزان خودش را عریان کرد تا جاییکه مورد اعتراض اعضای شورای دست ساز خودش آقایان قصیم و روحانی قرار گرفت. مسعودر جوی در این دوران هیچ حد ومرز و پرنسیب سیاسی را رعایت نکرد که خوشبتخانه تنها برنده میدان ما ومردم ایران بودیم که ماهیت مسعودرجوی برای همگان عیان گشت.

و بازم نیم نگاهی به جلوترنگاه میکنم به مجموع دخالتهایش درعراق و ارتباط برقرار کردن با سرویسهایی اطلاعاتی غرب وعرب وامریکا و گرفتن خط دادزدن ای دزد بگیرید عربستان سعودی را در مقابل ایران گنده کند.

از داستانهای خلع سلاح وان خفت وخواری وغلط کردنهای مسعودرجوی وادای نیروی ضد امپریالیستی دراوردن و ان زندانها و شکنجه گاه ها و آن کشتار و تصفیه حساب ها در می گذرم.

اما  وقتی بازبه جلوتر رصد میکنم ونیم نگاهی به  گذشته می اندازم میرسم به اینجایعنی نقش هدایت کننده مسعودرجوی بعدازداستان خلع سلاح..

یادم میاد مسعودرجوی این مزدور چند جانبه در طول دهسال زمانبندی هایی مختلفی برای سرنگونی ایران اعلام کرد وپایان هرکارزار وشکست این زمانبندی یک نشست میگذاشت ومیگفت شماهامقصرهستید که شب مسواک نمیزنید وکارجمعی نمیکنید وکفشهایتان را واکس نمیزنید که من نتواستم رژیم را سرنگون کنم و باز سال دیگه و باز مقصرماها که مسواک شبانه نمیزدیم.

درطول این زمان مسعودرجوی که ازهمان اول برای ما عریان بود که بسته به شرایط دارد یک تحلیل ابکی میکند وبه خورد مامیدهد ولی وقتی به عمق داستان نگاه انداختیم به این فهم ودرک رسیدیم که پشت مسعودرجوی اربابان ان هستند و مسعودرجوی هیچ اراده ای ازخودش ندارد ودرون تشکیلات تبدیل شد به چوپان دروغگو وان داستانها شب نامه نوشتنها وفحشهایی که برایش کادومیکردند.

براستی چرا کارهای مسعودرجوی این یکه تازمرد تاریخ وانقلابی که مدعی امام زمانی ام داشت و پرجم دارحسینی بود واین همه پشتوانه مالی ومردمی داشت، چرا هیچ کدام ازکارهایش به ثمر نرسید.

مسعودرجوی که مدعی رهبری بلاعوض بوده وهمواره براین اصل معتقد بوده که چون من رهبرم وگناهان وخطاهای شما بر من است چرا پایان هرشکستی مقصر من وامثال من بودیم که مسواک اخر شب نمیزدیم و کفش واکس نزده بودیم به این دلیل بودکه سرنگونی محقق نشد.

 وقتی اربابان مسعودرجوی دیدن که مسعوددربین نفرات خودی وبیرونی که هوادارش بودن به یک عنصر منفور تبدیل شده وحتی درون مناسبات دنبالش بودن تا ان را به سزای اعمالش برسانند بران امده اند که اورا صحنه خارج کنند.

 یادم میاید دوستی ازمن سوال کرد که پروژه مسعودرجوی کی سوخت که بهش گفتم: زمانی که به عراق رفت و زائده ارتش صدام حسین شد و زمانیکه صدام به کویت حمله کرد به حمایت از صدام حسین کردها و شیعیان را کشت .برمیگردم به ادامه بحثم

به سی واندی سال گذشته که مسعود جوی هر سال می‌گوید رژیم سرنگون می‌شود کاری ندارم، من بعد از سال 2000 به اینور را کاردارم که مسعودرجوی 15 سال وقت داشت که در نقش رهبری و هوش و ذکاوت خودش را بخرج بدهد که سرنگونی را به ارمغان بیاورد ولی دست اخر خودش سرنگون شد.درشب 27 دیماه 1394 وقتی بعد از گزارش اژانس که منجربه برداشتن تمامی تحریمها وعملی شدن برجام را به ارمغان داشت در آن شب مسعودرجوی سیاسی وایدئولوژیک مرد. شبی که ملت ایران پیروز میدان بودند.

____________________________________

آرشیو موضوع : آلبانی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید