این بار ، بجای رجوی، مسئولین زندان گوهر دشت باید جواب دهند!

0
2143

این بار ، بجای رجوی، مسئولین زندان گوهر دشت باید جواب دهند!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۶:…  تعجب نکنید خواننده ی محترم! جمعی اززندانیان سیاسی؟! گوهر دشت، لابد به ماهواره واینترنت دسترسی دارند که معرکه گیری رجوی تحت عنوان برنامه ی همیاری بیستم سیمای اختناق، دروغ وخفقان آزادی را مشاهده کرده وبیانیه ای درحمایت ازاین معرکه گردانی وفریب کاری صادر کرده وبه رسانه های رجوی فرستاده اند ، تا منتشرش کند!! در مطلب منتشره درسانه …

لینک به منبع

این بار ، بجای رجوی، مسئولین زندان گوهر دشت باید جواب دهند!

تعجب نکنید خواننده ی محترم!

جمعی اززندانیان سیاسی؟! گوهر دشت، لابد به ماهواره واینترنت دسترسی دارند که معرکه گیری رجوی تحت عنوان برنامه ی همیاری بیستم سیمای اختناق، دروغ وخفقان آزادی را مشاهده کرده وبیانیه ای درحمایت ازاین معرکه گردانی وفریب کاری صادر کرده وبه رسانه های رجوی فرستاده اند ، تا منتشرش کند!!

در مطلب منتشره درسانه های رجوی آمده است:

” بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی در حمایت از همیاری بیستم سیمای آزادی دیماه ١٣٩۴- هموطنان عزیز؛ رژیم ضدبشری پیوسته کلیه بلندگوهای سنتی مثل منابر و جمعه بازارها و رادیو تلویزیون، ورق پاره‌هایش و ایضا رسانه‌های مدرن از قبیل ماهواره‌ها و فضای مجازی را به‌کار می‌بندد تا صدای مردم و مقاومت ایران را در گلو خفه کند. در چنین شرایطی، تنها صدای مردم ستمدیده، کودکان خیابانی، کارتن خوابها، کارگران، پرستاران، معلمان، اقلیتهای قومی و دینی و سایر اقشار تحت ستم، سیمای آزادی ست. بله این صدای دهها هزار شهید راه آزادی، صدای ما زندانیان دربند سیاهچالهای آخوندهاست. و نباید حتی یک لحظه خاموش شود “.

اظهار نظر درمورد اینکه رژیم مردمی است ویا ضدبشری واینکه به چه میزان از رسانه های سنتی ومدرن استفاده میکند، کاراین یادداشت کوتاه نیست!

موضوع قابل توجه دراین مورد عبارت ازآنست که برای ازرونق انداختن سیمای باصطلاح آزادی، پخش هرچه بیشتر مطلب وخبر ازطرف آنست که مردم را با ماهیت ضدملی وضد بشری اش بیشتر آگاه میکند ودرش بیشتر تخته میشود ودراین میان احتیاجی به استفاده از رسانه های جمهوری اسلامی نیست!!

دربیانیه موسوم به این زندانیان که لابد مجهز به اینترنت وماهواره هستند:

” برای روشن ماندن این چراغ پر نور و ادامه کار این رسانه ملی، میهنی و مردمی وظیفه هر ایرانی شرافتمندی است که به‌اندازه وسع خود، سوخت آن را تأمین کند. کمک به سیمای آزادی، کمک به مادران داغدیده، کودکان یتیم، جوانان بیکار و بی‌آینده، و کمک به ما زندانیان است. بیاییم دست به دست هم بگذاریم تا به‌هر علتی ولو مشکلات مالی در پخش این رسانه که تنها بلندگوی ما مردم ایران است هیچ وقفه‌ای ایجاد نشود. بیایید برای هر چه رساتر کردن نفیرمان با کمکهایمان آن را ارتقا دهیم “.

ایرانی شرافتمند ، بطور طبیعی به رسانه ای کمک نمیکند که تخم کین ونفرت رادربین جامعه بکارد وبه بلندگوی تکفیری هاو سلفیها، اسرائیل وعربستان تبدیل شده است وبنابراین راه اشتباه پیوده اید وبهتر است سراغ افرا ضد ملی وضد ایرانی بروید.

این ازاین!

دیگر اینکه اگر کار رجوی کمک به مادران داغدیده و… بود، زنان باطفل شیرخواره را به عملیات نمیفرستاد که بچه های یتیم وبی هویتی ازآنان باقی بماند!

اگر رجوی حامی زنان است ، این حمایت شرط وشروطی دارد وآن شروط عبارت ازاین است که شوهران خود را رها کرده وضمن انجام کارهای ضدمیهنی، درحرمسرای اوحضور داشته باشند!

درپایان بیانیه نوشته شده است:

” ما زندانیان سیاسی با شرمندگی به‌اندازه بضاعت‌مان می‌خواهیم سهم بسیار کوچکی حتی به‌اندازه چند ثانیه در این امر مهم سهیم باشیم.لذا به‌صورت جمعی قسمتی از جیره غذایی یک‌ماه خود را در اختیار سیمای آزادی می‌گذاریم و به میزان ٢٠٠هزار تومان ناقابل تقدیم حضورتان می‌کنیم ” .

من ازاینکه جیره ی غذائی شما بصورت نقد داده میشود وزندان آشپزخانه ندارد ، آگاهی نداشتم!

اگر چنین است وجیره ی نقدی بشما داده میشود، این پول ها را چگونه میتوانید به خارج منتقل کنید؟ چه کسانی درزندان گوهر دشت درایجاد ارتباط اینترنتی ماهواره ای وبانکی با شما همکاری میکنند که جمهوری اسلامی خبری ازآن پیدا نمیکند؟

البته جواب این سئوال را دردرجه ی اول مسئولین زندان داده واگر آنرا تایید میکنند ، وجود این امتیاز بی نظیر برای زندانیان درجمهوری اسلامی را باطلاع سازمانهای مرتبط با حقوق بشر برسانند تا حقی باین بزرگی ازجمهوری اسلامی ضایع نشود!!!

من شخصا آرزو داشتم که صادر کننده ی این بیانیه- بقصد سخت تر کردن کار این زندانیان – شخص رجوی باشد که چنین هم درست تر بنظر میرسد ودراینصورت اعتراضات ضمنی- اعم ازمنفی ومثبت- را از تعدادی ازمسئولین ذیربط جمهوری اسلامی ، پس میگیرم!

درصورت درست بودن تحلیل اخیرمن، علت این بیانیه دادن ها ، جز اینکه باند رجوی دراستیصال بیشتری قرار گرفته، نتیجه ی دیگری ازآن نمیتوان گرفت!

نوید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : مجاهدین خلق

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید