حسن پیرانسر: خانم رجوی چرا ۱۱ سپتامبر و حملات تروریستی القاعده را …

0
664

خانم رجوی چرا ۱۱ سپتامبرو حملات تروریستی القاعده را در پادگان باقرزاده جشن گرفتید؟

حسن پیرانسر، پاریس، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۵:…  فرقه رجوی و رهبری آن طبق معمول وطبق عادت موج سواری که در آن حرفه ای شده اند اینروزها بی وقفه به برگزاری مراسم و جلسه و شرکت در مراسم سوگواری و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰در پاریس و سایر کشورها اقدام میکنند تا خود را مدافع آزادی و دمکراسی جا بزنند و برای خود وجهه سیاسی در بین فرانسویان ایجاد کنند۰ برای افرادی مانند من و کسانی که در فرقه مذهبی رجوی …

خانم رجوی چرا ۱۱ سپتامبرو حملات تروریستی القاعده را در پادگان باقرزاده جشن گرفتید؟

اینروزها پاریس درگیر تروریسم واعمال تروریستی یک مشت آدمخوار مغزشویی شده و زامبی های فرقه ای میباشد و آسایش و امنیت به خاطر اعمال این زامبی های آدمخوارتحت الشعاع قرار گرفته است۰

القاعده و داعش و الشباب و بوکوحرام و طالبان و۰۰۰۰۰۰۰۰۰ همه یک مشت جانی خونریز و آدمکشی هستند که بخاطر رسیدن به اهداف خود به هر رذالتی و جنایتی دست میزنند تا آزادی و دمکراسی را در جهان از بین ببرنند و دیکتاتوری مذهبی و آنارشیسم را جایگزین آن کنند ولی بشر وبشریت در مقابل این جانیان قد اعلم کرده و ضمن محکوم کردن این جانیان و ایده اولوژی مرگ و نیستی آنها اجازه سر بریدن دمکراسی و آزادی را به این وحوش ایده الوژیک نمیدهد

فرقه رجوی و رهبری آن طبق معمول وطبق عادت موج سواری که در آن حرفه ای شده اند اینروزها بی وقفه به برگزاری مراسم و جلسه و شرکت در مراسم سوگواری و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰در پاریس و سایر کشورها اقدام میکنند تا خود را مدافع آزادی و دمکراسی جا بزنند و برای خود وجهه سیاسی در بین فرانسویان ایجاد کنند۰

برای افرادی مانند من و کسانی که در فرقه مذهبی رجوی عضویت داشته ایم و از نزدیک با ایده الوژی و سبک فکر این افراد آشنا هستیم حالمان از اینهمه عوامفریبی و موج سواری و انطباق کار کردن رهبران اینفرقه بهم میخورد ۰ از خانم رجوی این سوال را میکنم و چون ایشان خود را یک زن مسلمان میداند و خودش بهتر میداند که دروغ و دروغگویی در اسلام حرام است پس باید در اینمورد درست جواب بدهد سوال اینست خانم رجوی آیآ شما و همسرتان آقای مسعود رجوی در حملات تروریستی القاعده که بیش از ۳۰۰۰ زن و مرد آمریکایی در داخل آسمانخراشهای نیویورک WORLD TRADE CENTER

در ۱۱ سپتامبر کشته شدند در پادگان باقرزاده در حوالی بغداد در حضور تمامی ارتش آزادیبخش که بنده هم بودم به افتخار کشته شدن آن ۳۰۰۰ زن و مرد آمریکایی فرمان جشن و پایکوبی صادر نکردید؟ مگر به فرمان شما و شوهرتان شیرینی و آبمیوه به خاطر پیروزی القاعده در به کشته دادن بیش از ۳۰۰۰ تن در آمریکا در چندین نوبت بین افراد ارتش آزادیبخش پخش نشد؟ مگر شما مرتب با پخش صحنه های برخورد هواپیماها به آسمانخراشها دست نمیزدید و نمیخندیدید؟ مگر نگفتید که آمریکا ببر کاغذی است و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

اگر در ذات شما و درسبک فکر شما و در ایده الوژی شما تروریسم و اعمال تروریستی جایی ندارد پس چرا در پادگان باقرزاده آن اعمال تروریستی القاعده را محکوم نکردید؟ چرا فرمان جشن و پایکوبی صادر کردید و چرا به جای آن فرمان ا دقیقه سکوت برای ۳۰۰۰ زن و مرد آمریکایی کشته شده صادر نکردید؟ اگر تروریسم و بنیادگرایی ۲ روی یک سکه هستند و شما مدعی آن هستید پس چرا آن تروریسم القاعده را در ۱۱ سپتامبر راکف دف زدید ؟

خودتان بهتر از هر کسی میدانید که تمامی این موج سواری ها فقط و فقط برای رسیدن به هدفی است که در سر دارید و برای تحقق اهداف خود روی هر موجی سوار میشوید وخود را انطباق میدهید و خود را به هر رنگی در می آورید۰من فقط در یکصورت سوگواری شما برای اعمال تروریستی پاریس را قبول میکنم که صادقانه و بدون ذره ای دروغ جشن و پایکوبی پادگان باقرزاده را برای کشتار آمریکایی ها در ۱۱ سپتامبررا بازگو کنید و بگویید چرا جشن گرفتید و چرا به افتخار آن اعمال کثیف و ضد بشری و تروریستی دست زدید و شیرینی پخش کردید واز کار خود انتقاد کنید چون شما مدعی هستید که تروریسم و بنیادگرایی ۲ روی یک سکه هستند پس ۱۱ سپتامبر نیزتروریسمی است که از دل بنیادگرایی درآمده پس نمیتوان در ۱۱ سپتامبر جشن گرفت و در۱۳ نوامبر سوگوار بود این ۲ در تناقض است پس میتوان نتیجه گرفت همه این اعمال تصنعی و عوامفریبی و موجسواری است۰

آقای پیرانسر، پارلمان اروپا. عضو قدیمی و باسابقه مجاهدین خلق از این سازمان میگوید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید