حسن پیرانسر: آیا فرقه رجوی مخالف اعدام است؟

0
844

اگر شما صد در صد مخالف اعدام هستید پس باید از اعدامهایی که در دهه شصت و دهه پنجاه٫ترورافسران آمریکایی به اسم اعدام انقلابی٫ انجام داده اید پشیمان باشید و از خود انتقاد کنید باید از شعارهای اعدام اعدام که در نشستهای بزرگ در حضور رهبر عقیدتی فرقه و فرست لیدی خانم مریم رجوی بر علیه ناراضیان و منتقدین داده میشد از خود انتقاد کنید باید از فرمان اعدام جداشدگان و منتقدین فرقه که توسط رهبر عقیدتی فرقه چندین باراعلام شده است از خود انتقاد کنید و از جداشدگان و منتقدین عذر خواهی کنید چون اعدام اعدام است و وقتی فردی یا گروهی و سازمانی آنهم با کارنامه ای مملو از اعدام های انقلابی چنین موضعگیری علیه اعدام میکند باید گذشته خود را نیز نقد بکند و با مردم شفاف باشد ولی اگر مخالفت شما با مقوله اعدام نسبی است مثلا با اعدام صدام حسین مخالف هستید ولی اعدام مثلا جداشده از سازمان را خیانت و اعدام او را جایز بدانید دیگر به این موضعگیری و مخالفت با اعدام نمیگویند و این یک واقعیت در همه موضعگیریهای اینفرقه در همه مقولهاست که موضعگیریها در پرده ابهام و تردید باقی میماند

آیا فرقه رجوی مخالف اعدام است؟

حسن پیرانسر ـ 19.10.2015     فرقه رجوی که خود را تنها آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی میداند به تازگی مخالفت خود را با اعدام اعلام کرده ونسبت به آن موضعگیری کرده است ولی فرقه رجوی و رهبران آن چگونه به این موضعگیری رسیده اند را مانند مابقی موضعگیریهایشان را اعلام نکرده و توضیحی هم نداده اند اینرا از این جهت میگویم چون برای بنده که متاسفانه موهایم در اینفرقه سفید شده است این قبیل موضعگیریهای کیلویی و کشک و بی محتوای رجوی ها بسیارمضحک و در عین حال چندش آور است چون با تک تک سلولهایم میدانم که این قبیل شعارها و موضعگیریهای کشک و بیمحتوا فقط جنبه تبلیغاتی برای فرقه داشته واینفرقه اساسا مخالف اعدام نیست چرا اینرا عرض میکنم چون فرقه رجوی در کارنامه به اصطلاح مبارزاتی اش بیشمار اعدام انقلابی کرده است از دهه شصت به بعد صفحات نشریه فرقه بنام مجاهد مملو از اخبار اعدامهای انقلابی بوده است آنهم اعدامهایی بدون دادگاه و قاضی و وکیل و هیئت منصفه اینجا این سوال را باید از رجویها پرسید اگر شما با اعدام مخالف هستید پس اعدامهای انقلابی را چگونه تفسیر میکنید آیا مخالفت شما با اعدام مطلق است یا نسبی اگر شما صد در صد مخالف اعدام هستید پس باید از اعدامهایی که در دهه شصت و دهه پنجاه٫ترورافسران آمریکایی به اسم اعدام انقلابی٫ انجام داده اید پشیمان باشید و از خود انتقاد کنید باید از شعارهای اعدام اعدام که در نشستهای بزرگ در حضور رهبر عقیدتی فرقه و فرست لیدی خانم مریم رجوی بر علیه ناراضیان و منتقدین داده میشد از خود انتقاد کنید باید از فرمان اعدام جداشدگان و منتقدین فرقه که توسط رهبر عقیدتی فرقه چندین باراعلام شده است از خود انتقاد کنید و از جداشدگان و منتقدین عذر خواهی کنید چون اعدام اعدام است و وقتی فردی یا گروهی و سازمانی آنهم با کارنامه ای مملو از اعدام های انقلابی چنین موضعگیری علیه اعدام میکند باید گذشته خود را نیز نقد بکند و با مردم شفاف باشد ولی اگر مخالفت شما با مقوله اعدام نسبی است مثلا با اعدام صدام حسین مخالف هستید ولی اعدام مثلا جداشده از سازمان را خیانت و اعدام او را جایز بدانید دیگر به این موضعگیری و مخالفت با اعدام نمیگویند و این یک واقعیت در همه موضعگیریهای اینفرقه در همه مقولهاست که موضعگیریها در پرده ابهام و تردید باقی میماند چون این موضعگیریها واقعی و محتوایی نیستندو فقط جنبه تبلیغاتی و پروپگندا برای فرقه رجوی دارد برای من و امثال من که درون اینفرقه پیر شدیم مثل روز روشن است که رجویها فقط برای رسیدن به قدرت روی هر موجی سوار میشوند و من با گوشت و پوست و استخوان و با تک تک سلولهایم معتقدم که رجویها نه تنها مخالف اعدام نیستند بلکه با کارنامه ای مملو از خشونت و کشتن واعدامهای انقلابی کاملا حامی اعدام میباشند مگر گذشته خود را نقد کنندپس این گوی و این میدان.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید