میلاد آریایی:دروغ‌های مریم رجوی در یک نگاه

0
1463

این در شرایطی است که افراد درون سازمان تلفن موبایل نمیدانند چیست و از اینترنت حق استفاده ندارند حتی این خبر وحشتناک را تأیید کنم که افراد ختی اجازه داشتن رادیو کوچک شخصی را ندارند حال ببیند رهبر این سازمان چنین ادعایی دارد .. زهی بی‌شرمی و وقاحت.آری این همان دروغ پردازی های همیشگی با دور خیز فریب بیشتر برای رسیدن به مقاصد سیاسی که امروز بیش از همه بر بطلان آن جهان و ایرانیان شهادت داده اند. و باز هم چند سطر پایین عنوان شده است:

دروغ‌های مریم رجوی در یک نگاه

چند روز قبل باز هم مریم رجوی پیامی را برای بازگشایی مدرسه‌ها که به سیاق و تکرار هر ساله آنرا مجبور است انجام دهد انتشار داد که باز هم حاوی مطالب و فریب‌های بود که بر سر راه جوانان دام پهن میکرد.

لازم به ذکر میدانم افشای چهره دروغ گویان به خلق وکسانی که پیوسته به دنبال نوعی کاسبی از خون جوانان وطن هستند هیچ جدا از مبارزه برای دمکراسی خواهی مردم ایران نیست و قایم کردن خود با این بهانه که به لاشه رجوی کاری نداشته باشیم خودش راه گریزو دم خروس بسیار واضحی است برای دست دادن از زیرمیز با همان کسانی که خون جوانان این مرز و بوم را توی شیشه کردند و به تاراج افکارعقب مانده خود فروختند.

بررسی این مهم از این نگاه پاسخی است هر چند کوتاه به این آدم ها..و رندانه به مطالبی اشاره کرده است و من سعی میکنم از خود اطلاعیه شان عیناً بیاورم و در زیر هر کدام واقعیات و حقایق تلخی و رقت باری که بر روزگار این نسل آوردند را بیان کنم.

در این اطلاعیه به مناسبت بازگشایی مدرسه‌ها و دانشگاه ها آمده است

هموطنان ما که از ملیتها و فرهنگها و زبانهای گوناگون برخوردارند، باید بتوانند به‌طور برابر در تصمیمهای ملی مشارکت کنند ))

این در شرایطی است که در مناسبات و تشکیلات مجاهدین هیچ‌گاه در تصمیمات ملی و غیرملی افراد سهیم نیستند و مطالب از بالا به پایین فقط دیکته می‌شود و کسی حق نظر نداشته و ندارد

(.در ادامه آورده شده است:

.( آنان باید بتوانند هویت فرهنگی و دینی و زبانی خود را حفظ کنند

در سازمان مجاهدین هیچ هویت فرهنگی و دینی و زبانی به رسمیت شناخته نمیشود چطور شما به آن چیزی که در مناسبات محدود و کوچک تان اعتقادی ندارید میتوانید در جامعه ایران به آن اعتقاد داشته باشید؟

ما بر آنیم که اختناق و سانسور را در همه اشکال آن از میان برداریماین شاهراهی است به سوی یک نظام دموکراتیک. .

در سازمان مجاهدین عمیقاً و در تمامی ابعاد سانسور بیداد میکندو تمامی اطلاعات حتی برای همان جمع هزاره نفره سانسور گردیده و در بولتن های مشخص اخبار طبقه بندی شده و از پایین‌ترین حقوق انسانی و نشر آزاد افکار برخوردار نیستند.

چند سطر پایین‌تر مریم رجوی عنوان کرده است
ما برآنیم که از بیان آزادانه و فعالیت بدون محدودیت، شرایط انتخاب آزادانه را فراهم سازیم و مشارکت سیاسی را شکوفا کنیم.

این هم از همان دروغ بسیار بسیار بزرگ رجوی هاست که به نوع بیان آزادانه و مشارکت سیاسی و غیره متعهد نیستند و حتی کتابخانه‌های محدود با 20 – 30 جلد کتاب که همه‌اش در یک قفسه جا میشد در 15-20 سال پیش برای همیشه جمع کردند و ا ین در خالی بود که در این به اصطلاح کتابخانه فقط کتاب‌ها خود سازمان بود که در گذشته چاپ شده ولی به همان هم دیگر اعتقادی نداشتند.

بگذارید دروازه‌های جهان و تمام دانش و اطلاعات آن به روی جوانان ایرانی گشوده شود

این در شرایطی است که افراد درون سازمان تلفن موبایل نمیدانند چیست و از اینترنت حق استفاده ندارند حتی این خبر وحشتناک را تأیید کنم که افراد حتی اجازه داشتن رادیو کوچک شخصی را ندارند حال ببیند رهبر این سازمان چنین ادعایی دارد .. زهی بی‌شرمی و وقاحت.

آری این همان دروغ پردازی های همیشگی با دور خیز فریب بیشتر برای رسیدن به مقاصد سیاسی که امروز بیش از همه بر بطلان آن جهان و ایرانیان شهادت داده اند.

و باز هم چند سطر پایین عنوان شده است:
برابری زن و مرد در همه حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی 

خوب در جهانی که زنان بیش از مردان استثمار شده و حتی اعضای بدن شان چون رحم شان را بیرون کشیده‌اند که هرگز حس مادرانه را تجربه نکنند در چنین سازمان جهنمی صحبت از برابری مرد و زن میشود.

باز هم بگوییم پایانی بر این همه فریب ئ دروغ نیست و چه بی شرمانه عمر و جان و هستی جوانان این سرزمین گروگان اندیشه ارتجاعی و عقب‌مانده خود کرده‌اند که پوچی‌اش اکنون پس از 35 سال تجربه تلخ پدیدار کشته ولی هیچ کم نمی آوردن چشم در چشم مردم ایران حیا را قی کرده و شرم را سر کشیده اند.

توضیح ضروری

      • هر کجا که در زیر مطالب خط کشیده شده است مربوط به اطلاعیه مریم رجوی رئیس جمهور خود خوانده است

میلاد آریایی

سپتامبر 2015

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید