دندانهای رجوی و پاچه هادی شعبانی +وحشت روزافزون رجویها ازجداشده ها

0
1413

دندانهای رجوی و پاچه هادی شعبانی (+دو مطلب در مورد وحشت رجوی

انجمن نجات، مرکز مازندران و مرکز گیلان، بیست و چهارم سپتامبر ۲۰۱۵:… یکی از جداشدگانی که در این مسیر نقش مهم و پیشقدم داشته است مرحوم صمد نظری بود . او پس از جدایی از فرقه به افشای مناسبات فرقه ای و چهره واقعی رجوی ها پرداخت و در این مسیر در مصاحبه ها ، همایش ها ، برنامه های مستند و … زیادی شرکت داشت و مقالات و همچنین کتب ارزشمندی در این رابطه نوشت . او که یکی از قدیمی ترین …

لینک به منبع

هادی شعبانی کیست وچه کارمیکند که اینقدررجویها چند صباحی است هیستریک ودیوانه وارچونان سگان هار پاچه اش را با گازهای کثیف ومسموم خود گرفته وولکن هم نیستند.!؟

رجویها به بهانه اینکه هادی شعبانی درنوشته ای یادآورشده که” شاهرخ زمانی درزندان فوت کرده است” درمنتهای ناجوانمردی وبی پرنسیبی وخلاف حداقل های عرف تعریف شده انسانی با بکارگیری القابی مشمئزکننده وتهوع آورکه ازقضا مشمول ودرخورخود می بینند ؛ بی محابا بر سر و روی همکار و یار و یاور خانواده های اعضای گرفتار درقلعه الموت مافیای رجوی استفراغ کرده ومیکنند که تمامی نداشته وندارد!

رجویها درهراس ازفعالیت روشنگرایانه هادی شعبانی دوست وهمکارعزیزجداشده درجمع بسیارصمیمی خانواده های مرتبط با انجمن نجات مازندران واینکه ایشان یک اکتیویته کم نظیر رجوی سوزهستند باخشم وکین فراوان و سوزوگداز افسارگسیخته در وبلاگ دست چندم “افشای یاران شیطان ” با فحاشی دیوانه واری نوشتند ” هادی شعبانی جنایتکارتیغ خون آلود جلادان شاهرخ زمانی را می لیسد!! ” ودرادامه درمتن یک مقاله چند سطری ناجوانمردانه وتوهین آمیز اینچنین به ایشان تاختند و نوشتند:

” اویک گماشته بی مقداراست /مزدوردوره گرد وزارت اطلاعات است /دجال است وازوزارتی ها آموخته است / وقاحت آخوندی دارد/درشمال وشالیزاریک گرازوحشی است ودرمیان خانواده های مازندرانی جایی ندارد وبازارش کساد است /کثافتکاراست / کردارخائنانه ولمپنی دارد / اویک شعبان بی مخ است /بیساروقیح ودریده است /اویک جنایتکارحرفه ای است/هم اکنون کلافه است / راستی زمینه سازکشتاروقتل عام اشرفیان بوده چونکه به اتفاق خانواده ها ازبرای روشنگری ورهایی اسرای نگون بخت دم درب اشرف رفته است / حال چونکه قراراست مثل صمد نظری بتوسط اطلاعات کشته شود به شغل جدیدی متوسل شده است ودارد تیغ خون آلود جلادان را می لیسد زیرا که نوشته است شاهرخ زمانی درزندان فوت کرده است /……”

خوب است درخصوص حداقل شناخت همکارودوست نازنینم جداشده هادی شعبانی فقط به این حقیقت اذعان کنم که ایشان درارتباط با خانواده های اعضای گرفتاردرفرقه رجوی طی ۱۰ سال گذشته بمنظورکمک دررهایی دوستان سابق گرفتاردرقلعه الموت رجوی با وجود مشکلات ونارسایی های زندگی شخصی خود بسیارازخود وزندگی شخصی خود مایه گذاشتند وقیمت دادند که بسا تحسین برانگیزاست وانشاء الله عوضش را ازخدا گرفته وخواهند گرفت وآنچنان که شخصا درمسافرتی به مازندران شاهدش بودم ازقضا درنزد خانواده های دردمند وچشم انتظارمازندرانی بسیارعزیز و دوست داشتنی تشریف داشتند که به کوری چشم رجوی مبارکش باشد.

خشم وکینه وهتاکی مشمئزکننده رجویها علیه ایشان هم بخوبی گویای شخصیت انسانی و رجوی ستیز دوست بزرگوار و افتاده وخاضع هادی شعبانی است و لاغیر.

رجویها درهمین مقاله توهین آمیزدرج شده دروبلاگ افشای یاران شیطان وهمچنین سابق براین نابخردانه مدعی شده بود که شادروان صمد نظری النهایه بتوسط وزارت اطلاعات کشته شده است وعن قریب است که سایرجدشده ها ازجمله هادی شعبانی ، پوراحمد وخدابنده وتنی چند نیزبه قربانگاه فرستاده شوند و…

حال باید ازرجویها پرسید چنانچه ادعایتان مبنی برسربه نیست کردن جداشده ها بتوسط اداره اطلاعات درست باشد که وفق مرادتان هست ولابد موجبات شادمانی شمایان را فراهم میکند! پس اینهمه لاف وگزاف وهرزه درایی ودمیدن بوق درکرنا ازبرای چیست !؟

حقیقت امراین است که رجویها دروحشت روزافزون ازجداشده ها وفعالیتهای روشنگرایانه شان درجهت افشاء ورسواکردن شان اینهمه خود را به درودیوارمی کوبند وخزعبلات تکراری ونخ نماشده را نشخوارمیکنند. باش تا صبح دولتت بدمد

وحشت روزافزون رجویها ازجداشده ها

لینک به منبع

بدنبال عزم و اراده جدی ام مبنی برخروج فوری ازتشکیلات سیاه وتروریستی رجوی درتاریخ خردادماه ۱۳۸۳ از جانب تشکیلات و پرسنلی وقت مجاهدین با مسولیت فرشته یگانه و سایر زنان جورواجور شورای رهبری با کارشکنی فراوان از برای اغفال بنده مواجه شدم وبا طرح پیشنهادات مختلف ارتقاء سطح کاری ولو اعزام به مقر مریم رجوی در اورسوراواز فرانسه و حتی ازدواج با جوانترین دخترعضو فرقه نتوانست برعزم راسخ من درجدایی ازاین جریان مخرب کنترل ذهن کوچکترین خللی ایجاد کند.

وقتی رجویها دیدند کوتاه بیا نیستم با وقت کشی ۸ ماهه بالاخره مورخه ۲۳ اسفندماه ۱۳۸۳ (با توضیح مفصلی که قبلا نوشتم ودرسایت نجات درج شده است ) بواسطه فرشته یگانه به همراهی زهره بنی جمالی جلسه ی مهربانانه ای ! ترتیب دادند شاید که ازخواستم مبنی برخروج دست کشیده و کماکان در اسارتشان باقی بمانم . با بی حاصل ماندن تلاش مذبوحانه شان بعدازاندک درگیری فیزیکی وفحش وفضیحت که نثارم کردند ؛ فرشته یگانه درآخرین سوزوگدازش گفت ” ایکاش که زودترازاین می فهمیدیم ودرهمین اشرف خاکت می کردیم وشهیدت می نامیدیم ونانش را هم میخوردیم .!

حال که تصمیم نهایی خودت ترک رهبری وخیانت است بدان که ازخارجه خبری نیست ! تورا بفرستیم خارجه طعمه بشوی مثل کریم حقی وسبحانی ومهدی خوشحال و…!!؟ نه آقا .تورا به تیف می فرستیم وبا یک پرونده که حسابی ازامریکاییها چوبش را بخوری والنهایه وادارت میکنیم که بروی ایران وکارت سوخته بشوی !!”

ازآن تاریخ تا به امروزدقیقا ۱۰ سال تمام میگذرد. این کارت سوخته ادعایی مجاهدین که حقیرباشم دراین سالیان درکسوت یک جداشده رجوی ستیزدرارتباط با خانواده های اعضای گرفتاردرفرقه رجوی درانجمن نجات گیلان ازبرای رهایی دوستانم درقلعه الموت مضمحل شده اشرف وزندان فعلی لیبرتی با افتخاروسربلندی بی مانندی که سرمایه زندگی دنیوی واخروی ام هست ؛ فعالیت چشمگیرانسانی وخیرخواهانه وحقوق بشری داشته ام وخدارا شکرموجبات رهایی شماری ازاعضای ناراضی وبازگرداندنشان به ایران و کانون سراسر پر مهر خانواده شان را فراهم کرده ام که بدان نیز مفتخرم .

ازبابت آنچه که انجام وظیفه کردم وفوقا به قطراتی ازآن اشاره شد خدای مهربان هم بنده حقیرش را همه جوره مورد لطف بیکران خود قرارداد وحق الزحمه ام را به نیکی دریافت کردم . ازجمله الطاف الهی گزینش همسری مهربان وفراهم نمودن یک زندگی سالم توام با آرامش که مطلق دردوران حضوربیست ساله ام درتشکیلات خانمانسوز رجوی یافت نمی شد.

ازدیگرالطاف الهی نعمت بازیافتگی وبصیرت درشناخت وجدایی ازفرقه بدنام رجوی وخصوصا بازگشت به وطن زیبایم ایران وکانون گرم وپرمهرخانواده بوده است . دراین ۱۰ سال گذشته درکمال امنیت وآرامش روح وروان درایران دوست داشتنی ام برغم وجود مشکلات زندگی خاصه اقتصادی که درهرمملکتی رایج وپذیرفته است ؛ خوش گذراندم وبه معنای دقیق کلمه با توده ها واقشارمختلف جامعه همزیستی داشتم وبه کوری چشم رجوی عشق کردم .

مخاطبانم لابد خواهند پرسید که چه شده که دست به قلم بردم وازوضعیت خودم درایران عزیزم نوشتم !؟ حقیقتا انگیزه اصلی ام ازنوشتن سطورکوتاه فوق این بود که درسایت دست چندم رجوی بنام ایران آزاد فردا مطلبی خواندم که رجویها حسابی ازدیداریک جداشده مقیم خارج بنام عباس صادقی نژاد با خانم عبدالهی درانجمن فراق اردبیل سوختند وبه سوزوگدازپرداختند ودرادمه سوزش داد وقال راه انداختند که بحث تک مورد نبوده ونیست چونکه شنیدیم جداشده دیگری بنام نسرین ابراهیمی هم به اتفاق چند جداشده دیگردرایران رویت شدند ومیخواهند درجلسه کنگره ۱۷ هزارشهید کانون هابیلیان درافشای جنایت رجوی ونکبت تشکیلات سیاهش روشنگری کند.!!

رجویهای احمق نابخردانه با ذکاوت بی نظیری که ازمغزیک گنجشک تراواش میکند دریک نتیجه گیری مضحک نوشتند:

چونکه جداشده های مقیم ایران که روزی مدعی بود بعنوان کارت سوخته هستند ودرروشنگری علیه رجویها کارآیی ندارند وکارسازنیستند؛حال قراراست مثل مرحوم صمد نظری تروربشوند و وزارت اطلاعات به فکرافتاده که جداشده های مقیم خارجه که دیگرحضورشان درخارج موثرنیست ونخواهد بود !! را درایران ودرداخل کشوربه خدمت بگیرد !!؟

واقعا ملاحظه میکنید که چقدررجویها ازجداشده های داخل وخارج کشورترس و وحشت دارند که اینگونه سرشان را به دیوارمی کوبند وخزئبلات می بافند!؟

باید اولا ازرجویها سوال کرد که بقول ترک زبانان توروسننه ! به توچه که جداشده مقیم خارج حال میخواهد به وطنش برگردد وبا خانواده اش ملاقاتی داشته باشد اصلا بخواهد با افتخاردرایران با شهروندانش زندگی کند !؟ نکند که توهم ورت برداشته که جداشده مقیم خارجه ازبرای مسافرت به ایران باید ازتو و اعوان وانصارت کسب اجازه بکنند !!؟

دوما حال که خبردارم کردی که زودی قراراست بتوسط وزارت اطلاعات که به درد بی درمانش گرفتارشوی ترورومثل صمد نظری کشته شوم ممنونتونم وحتما درفرار ازترور فیزیکی درایران وبدست اطلاعات به اروپا خواهم آمد وبجای عباس صادقی نژاد وخانم نسرین ابراهیمی بیش ازپیش درافشای چهره کثیف وددمنشانه ات اکتیووفعال خواهم شد.!

پوراحمد

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید