نگاهی به حضور خانم امینه قرائی در برنامه همیاری

0
1689

نگاهی به حضور خانم امینه قرائی در برنامه همیاری

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و سوم اوت ۲۰۱۵:…  اوکه ادعا دارد که پدرش ازجانباختگان تابستان ۶۷ است ، با شکل وشمایلی که ملاحظه می فرمایید، دربرنامه ی همیاری اخیر سیمای رجوی حاضر شد وضمن بیان خاطراتی از گذشته به همراه چک بی محل کشیدن های سخاوتمندانه!! از حساب مردم ، نشان داد که ادعاهای اخیر باند رجوی دایر بر تازه نفس شدن این تشکیلات ازچه قماشی بوده وازچه …

لینک به منبع

نگاهی به حضور خانم امینه قرائی در برنامه همیاری

اوکه ادعا دارد که پدرش ازجانباختگان تابستان ۶۷ است ، با شکل وشمایلی که ملاحظه می فرمایید، دربرنامه ی همیاری اخیر سیمای رجوی حاضر شد وضمن بیان خاطراتی از گذشته به همراه چک بی محل کشیدن های سخاوتمندانه!! از حساب مردم ، نشان داد که ادعاهای اخیر باند رجوی دایر بر تازه نفس شدن این تشکیلات ازچه قماشی بوده وازچه عمقی برخوردار است!

او دریک لباس اروپایی و کاملا متفاوت با لباس های مورد استفاده ی زنان حاضر درباند رجوی، نشان داد که رهبری این باند دربرخورد با زنان شکار کرده وبه قفس گرفته اش در عراق و زنان ودخترانی که دراروپا با شدت وضعف متفاوتی دراختیار دارد، ازاستاندارد دوگانه وشاید چند گانه استفاده میکند!

بلی اشرف نشین ونشان ها ولیبرتی مکان ها، اگر روسری خود را کمی کنار بزنند، دچار اتهام ” ج ” وازاین مزخرفات شده وباید درجلسات متعدد خودزنی وچنگ انداختن بر شخصیت خود، توبه کنند واعتراف نمایند که انقلاب مریم را خوب نفهمیده وبخاطر پایین بودن درجه ی حرارت مربوطه، نتوانسته اند درمریم ذوب شوند!

اما این خانم مهمان سیمای رجوی باحضور این چنینی خود در سیمای مربوطه – که نگاه های بیشتری درمقایسه با نگاههای اتفاقی در اشرف ولیبرتی متوجه اوست- حامل این پیام برای بینندگان بود که درباند رجوی این هدف است که وسیله را توجیه میکند و برپایی اینهمه جلسات دهها ساله درمورد منع پوشیدن لباس های این چنینی ، تنها برای سرگرمی افراد بوده ، تا ازسر بیکاری ، به تفکر نپرداخته و سئوالاتی بر ذهن شان متبادر نگردد که موجب رهائی شان از این زندان مخوف تشکیلات رجوی گردند!

گروه مافیایی رجوی این روزها بدجوری صحبت ازسکولاریزم میکند وحال با آوردن این خانم با این لباس اروپایی به صحنه ، میخواهد خلوص ادعای خود دراعتقاد به سکولاریزم را بنمایش بگذارد!

ظاهرا که نمیداند سکولاریزم ( عرفی بودن ) با نحوه ی پوشیدن لباس و … ، معلوم نمیشود ودرمرتبه ی اول باید بار ایدئولوژیکی خشن را کمتر کرد که افراد باند رجوی با تکرار مدام سوگند هایشان به جان رجوی ، نشان میدهند که ازاین بار ایدئولوژیک رها نشده اند ونمیتوانند هم بشوند!

این ادعای اخیر من دایر برتعریف وتمجید بیجا ازرهبری عقیدتی ( کاری غیر سکولاریستی) ، توسط این خانم ودراین برنامه نیز صحت خود را بنمایش گذاشت!

نه هموطنان فرقوی من!

با برداشتن روسری، نمایش دادن موی سر ” دم اسبی شده ” و… درجلوی دوربین یک تلویزیون ، حرف زدن تودماغی وشبه انگلیسی به تقلید از مهمانداران … ، شرط لازم وکافی ” سکولار” بودن نیست!

سکولار بودن آلات وادوات دیگری ازجمله اعتقاد به حق انتخاب کردن وشدن درتشکیلات بارای آزادانه دارد که این مهم در تشکیلات رجوی که خانم نامبرده هم خود را جزئی ازآن میداند، محلی ازاعراب ندارد!

مسئله ی حاشیه ای دیگر اعلام مبالغ درشت – از ۳میلیون بگیر تابیست میلیون تومان- کمک های مالی بود که درمقایسه با سایر تلویزیون ها ، خیلی بیشتر بود که این مسئله بیشتر جهت پنهان کردن منابع اصلی مالی باند رجوی را که منشآ خارجی دارد ، بکار گرفته میشد!

وحید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید