احسان بیدی:مسعود رجوی! عاقبت تو را هم درکوزه می اندازند.

0
772

بی اختیار گفتم هادی من میدونم تو درسال73 توی زندانهای مسعود بودی و با من راحت باش. یهو هادی شوکی بهش وارد شد و بدنش بی اختیار شروع به لرزش کرد که دستم را گذاشتم روی شونه هاش و ادامه داد :دوست ندارم چیزی بگم و این محفله و برای سلامت جان تو خوب نیست که گفتم که توشاهد شکنجه فلانی و فلانی بوده ای که بغض گلوش را گرفت وادامه داد احسان :اگر می خو.اهی بیشتر زنده بمانی ازشکنجه گاه های سال 1373ازکسی نپرس. من بیشتر تشنه این شده بودم که ازهادی بیشتر بدانم و بیشتر بدانم ….

مسعود رجوی! عاقبت تو را هم درکوزه می اندازند.
احسان بیدی ، تیرانا، آلبانیا 14.08.2015

لینک به منبع: سایت نجات یافتگان در آلبانی

چند وقت پیش خبرناراحت کننده ای را شیندم که واقعا درحیرت کاراین شارلاتان سیاسی مسعود رجوی بودم. با خبر شده بودم که هادی تعالی درالبانیا درگذشت و مسعودرجوی مدعی شده که درگذشت این هادی بخاطر حصار بوده است.
من هادی را درمقری که بود میشناختم و هادی ازیک دردی بزرگ رنج میبرد وهروقت هادی را میدیدم انگاری مرده بود و حضورش درکنار دیگران برایش دردناک بود و سریع به کارهایش میپرداخت و خودش را باکار سرگرم میکرد. این موضوع برایم خیلی درد اور بود وکنجکاو شده بودم که ازهادی بیشتر بدانم برای همین سراغ دوستان قدیمی خودم رفتم وبقول معروف محفل زدم. تا اینکه ازیکی ازدوستانم که شورای رهبری بود و درخیلی از مراحل کمک حال من بود و خیلی ازمسایل سازمان وجنایتهای مسعودرا برای من فاش کرده بود سوال کردم که داستان هادی چیه؟
او گفت:هادی ازنفراتی محسوب میشود که باید پاک سازی شود و سال 73 زیر شکنجه مسعودرجوی بود و دست اخر شکست و از او خیلی دست خط دارند و به دروغ اقرار کرده که خیلی ازکارها را کرده و برای همین خلع رده تشکیلاتی شده و دستور اکید مسعود رجوی است که اورا به مرور زمان با بیماری که دارد بکشند.
از او پرسیدم: بکشه؟؟
گفت: اری مسعود رجوی دستور داده که خیلی مراقب او باشند و از او کار بکشند و توی لیست پاکسازیها میباشد.
هروقت هادی را میدیدم دلم برایش میسوخت و به خودم قول دادم که اززبان حال او بپرسم . من اون موقع توی اشپزخانه و قنادی وهرازگاهی درتعمیرات کار میکردم یعنی جایی که هادی را بخاطر مسولیتی که داشت میشد تنها دید.
رابطه خودم را بیشتر کردم و با نقرات قدیمی که مورد اعتماد بودن بیشتر نزدیک شدم تا اینکه سریک فرصت که یادم میاد انتراکت بود ازهادی سوالی کردم.
سلام هادی چطوری؟
با هادی شروع کردم به یک سیگار کشیدن و از او سوالم را اینطوری مطرح کردم که سؤالی دارم و برایم مهم است و می‌خواهم خودم بدانم.
هادی که یکه خورده بود گفت بگو و ادامه دادم که خیلی زیر نظرت دارم وبه این نتیجه رسیدم که دریک انزوایی هستی و وقتی نفرات مسول و مخصوصا شورای رهبری را میبینی یک جنونی بهت دست میده.
هادی که یکه خودره بود ازطرفی دید که درست میگم یک مکثی کرد و کامی به سیگارش زد و ادامه داد بریم که گفتم هنوز وقت داریم.
نگاهی سوزناکی به من کرد و گفت :من ازبیماری رنج میبرم و اینا دارند کارشکنی میکنند و من را به بغداد نمفرستند و زمان امریکاییها ام زیاد کار شکنی کردند..
بی اختیار گفتم هادی من میدونم تو درسال73 توی زندانهای مسعود بودی و با من راحت باش.
یهو هادی شوکی بهش وارد شد و بدنش بی اختیار شروع به لرزش کرد که دستم را گذاشتم روی شونه هاش و ادامه داد :دوست ندارم چیزی بگم و این محفله و برای سلامت جان تو خوب نیست که گفتم که توشاهد شکنجه فلانی و فلانی بوده ای که بغض گلوش را گرفت وادامه داد احسان :اگر می خو.اهی بیشتر زنده بمانی ازشکنجه گاه های سال 1373ازکسی نپرس.
من بیشتر تشنه این شده بودم که ازهادی بیشتر بدانم و بیشتر بدانم ….
درخلوت خودم یاد حرفهای ان زن شورای رهبری می افتادم که میگفت لیست پاکسازی و قرمز.
باید به این نکته اشاره کنم که مسعود رجوی طبق دستورعملی که شخص خودش صادرکرده بود نفراتی که قطب بودن ویا مسعودرجوی را قبول نداشته و با مواضع او مخالفتی داشتن در یک لیست پاکسازی بودن و دستور مسعود این بود که با شیوه بیماری و یا کار بیش از حد و شده با صحنه سازی و دردرگیریهایی که پیشمیاید این نفرات دراولویت هستن که بمیرند.
هادی چه درزمانی که امریکاییها بودند و چه درزمان قبل ازدرگیری با دولت عراق مثل هزاران بیمار دیگر این فرصت را داشت که بهبود پیدا کند و زنده بماند ولی مسعود رجوی نخواست.
هادی حتی این فرصت را داشت که در البانی بهبود پیدا کند و زنده بماند ولی متاسفانه ازانجاییکه از بازماندگان شکنجه گاهای مسعود رجوی فراری بود میبایستی کشته میشد.
هادی را قبلش به لحاظ روحی وروانی کشته بودند و فقط نیاز بود که جسم اورا بکشند که اینکاروبه خوبی انجام دادند.
هادی یکی ازقربانیانی بود که مسعودرجوی زنده زنده او را به کام دم مرگ برد.
سلام بر روح هادی تعالی
احسان بیدی
البانیا _تیرانا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید