محمد علی اصفهانی: دعوت به باز خوانی صفحات ویژه ی لیبرتی و اشرف

0
1265

این که آن ورشکسته ی مالیخولیایی، کسی و کسانی را که در نشست های «ایده ئولوژیک»، سراپای وجود خود را لجن مال می کنند و دشنامی نیست که به خود نمی دهند به دشنامگویی به دیگران نیز وا می دارد، نه عجیب است و نه تازه است و نه نشانه چیزی است به جز عینیت تبلور یافته ی آن ایده ئولوژی گندیده یی که کرامت انسانی پیروان خود را اینچنین از آنان دزدیده است و می دزدد.

 دعوت به باز خوانی صفحات ویژه ی لیبرتی و اشرف

محمد علی اصفهانی ـ سایت ققنوس  16.04.2015    با توجه شرایط جدید پیش آمده در ماجرای تجاوز عربستان سعودی به یمن، و بازی کثیف رهبر بی مسئولیت مجاهدین خلق در این ماجرا با جان مشتی گروگانِ تحت محاصره از بیرون و درون، خوانندگان گرامی را به بازخوانی مقالات صفحات ویژه ی «لیبرتی و اشرف» دعوت می کنم.
این که آن ورشکسته ی مالیخولیایی، کسی و کسانی را که در نشست های «ایده ئولوژیک»، سراپای وجود خود را لجن مال می کنند و دشنامی نیست که به خود نمی دهند به دشنامگویی به دیگران نیز وا می دارد، نه عجیب است و نه تازه است و نه نشانه چیزی است به جز عینیت تبلور یافته ی آن ایده ئولوژی گندیده یی که کرامت انسانی پیروان خود را اینچنین از آنان دزدیده است و می دزدد.
آن هرزه درآیی ها، قطراتی  هستند از بشکه یی پر از لجن که محتویات آن را رهبر، از بالای چهارپایه، در کوچه و خیابان، و در برابر دیدگان حیرت زده ی مردمان، ملاقه ملاقه و سطل سطل، بر سر و روی خود فرو می ریزد تا شاید  شَتَکی هم به کفش  و لباس رهگذران اصابت کند!ناگفته ها و نانوشته های فراوانی هستند که در صورت لزوم با همگان مطرح خواهند شد.اما حتماً تذکر مختصری را هم که در پاورقی مقاله ی «شمشیر عربستان، ایران را نشانه گرفته است نه یمن را» در این باب آورده ام بخوانید.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید