Free Porn

ایران قلم

محمد حسین سبحانی: من از زندان ابوغریب ، سرزمین درد و شکنجه می آیم

بنابراین مردم و افکار عمومی بیش از یک دهه بود که از درون سازمان مجاهدین خلق اطلاع نداشتند. اما در ابتدای دهه 1380 ورق ...

با قبول خواسته های عادلانه ی ایران، مشکلات مربوطه حل میشود

درجواب این ادعای کثیف باید گفت که درکشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و ژاپن ، غنی سازی های اورانیوم تا سطح 60درصدی انجام شده  وکسی...

بازهم فریاد آی دزد، آی دزد باند رجوی

ازاین رو من باعقیده ی راسخ اعلام میدارم که نظریه پردازان بی ریشه وکم سواد رجوی، درکی ازتطورات تاریخی ندارند و درنوشته هایشان با...

مجاهدین استحاله یافته، طرفدار برده داری و مدعی ترقی خواهی!

اگر دموکراسی به معنی حاکمیت اکثریت مردم با لحاظ حقوق اقلیت باقیمانده است ، یک جریان زمانی دموکراتیک است که التزام عملی به سیستم...

محمد سیدی: تبریک به احسان بیدی که مقابل رجوی زانو نزد

تبریک به آقای احسان بیدی که مقابل رجوی زانو نزد محمد سیدی ، تیرانا ، تحریریه سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ...

استبداد نوین در قالب ” آلترناتیو یگانه “

روند چهل ساله نشان داده که این تضاد کماکان جاری وساری هست وکسانی که بخاطر منافع شخصی وگروهی درصدد نفی این حقیقت هستند ،...

پیام عید فطری مریم رجوی شعر وشعاری بیش نیست!

شماها مشکلی با ستم واستبداد وبهره کشی نداشته وبرعکس ، خودتان عین آن هستید. اگر درصدد انکار این ادعای من هستید ، این مسائل...

رفقای خودشان را زنجیری کرده و دم از حقوق کارگر میزنند!

اغلب مردمی که عدات به مطالعه ی ولو اندک دارند، میدانند که روز جهانی کارگر به بهانه ی کشتار تعدادی ازکارگران آمریکا رسمیت یافت...