باند رجوی و دیپلماسی انقلابی؟!

0
420

مرید فرقه رجوی :

“… ما در این‌جا با مقاومتی مواجه هستیم که از هیچ پشتوانه‌ٔ خارجی برخوردار نبوده است. این مقاومت فقط و فقط با اتکای به خودش، به مردمش، به تشکیلاتش و همان‌طور که گفتم پایداری بر اصول و آرمانش و انقلاب درونی خودش توانسته از پس همه فشارها بر بیاید و به نقطه کنونی برسد”.

بنازم این رو را پسر!

درحالی که تمام امکانات مالی تان ازعربستان وامثالهم تامین میشود وآنگاه میگویید ازهیچ پشتوانه ی خارجی برخوردار نیستید؟! سایر احزاب میتوانند ادعا کنند که مخارج حزبی خود را که حداکثر به هزینه های انتشار نشریه میرسد، ازمحل دریافت حق عضویت اجباری وکمک های مالی تامین میکند که  این مسئله درمورد شما ونظر به مخارج سنگینی که دارید ، صدق نمیکند ! اعضای شما همواره درکمپ ها وقلعه ها محصور بوده اند ومحل درآمدی ندارند که حق عضویت بپردازند و بدتر اینکه سازمان مجبور است که هزینه های خوراک و لباس آعضای خود را تامین کند واین امر بدون دریافت کمک خارجی ممکن نیست وکسی دروغ های شما را باور نمیکند!

باند رجوی ودیپلماسی انقلابی؟!

حمید تبریزی ـ 08.09.2018

سیمای ضد آزادی رجوی، مصاحبه ای مبسوطی با ” با فرزین هاشمی ازاعضای کمیسیون خارجی شورای ملی؟! مقاومت ایران ” انجام داده که این یادداشت کوتاه برای جمع بندی آن و پاسخگویی به این حرف های دروغ وغیر منطقی او تهیه شده است .

اودرجواب خبرنگار این تلویزیون دروغ پرداز ومروج خشونت میگوید :

“… یک مبنایی و یک پایه‌یی درست کردیم. در حدی که در توانمان بود، افکار عمومی را در جهت منافع مردم ایران سوق دادیم “.

کدام مبنا وپایه ای آقا؟

کدام افکار عمومی را درجهت منافع مردم ایران سوق دادید واین سوق دادن چه تبعات وتفرعاتی داشته است ؟

اساسا با ماهیت ضد مردمی ای که مجاهدین خلق دارند، چگونه میشود که برای مردم کار کند؟

ونیز:

“ما به یک تشکیلات منسجم و انقلابی متکی هستیم…”.

منسجم بودنتان را ازآنجایی که کسی جز مسعود- وحالا مریم – حرفی نمیتواند بزند تا تشتتی ایجاد نماید وبه صلابت وانسجام ظاهری آن لطمه ای وارد شود، با کمی غمض عین میتوان پذیرفت! اما انقلابی بودنتان را هرگز!

جریان منفوری که همواره دروسع خود به ” ایران هراسی ” دامن زده وبا شقی ترین دشمنان مردم ایران وزحمتکشان جهان هم عهد شده ، چگونه میتواند انقلابی باشد درزمانی که  جریان انقلابی چیزی است که با نظام سلطه وتابعیت سر سازش نداشته باشد وشما درخلاف جهت آن حرکت میکنید؟!

بازهم:

” یک تشکیلات انقلابی نیازمند برخورداری از یک آرمانی است که پاسخگوی این فشارها، این ناملایمات و شرایط بغرنج و پیچیده‌یی باشد که شاهد بوده و هستیم”.

صحبت ازکدام آرمان است هموطن؟

زمانی که سه هزار عضو سازمان حق کوچکترین اظهار نظری ندارند، همسران وفرزندانشان بنفع رجوی وجهت بهره برداری های کثیف او مصادره میشوند ، چگونه میتوان نشانه ای ازکوچکترین آرمان انسانی دراین تشکیلات مخوف ارائه داد؟!

همینطور:

“اگر یک گروه، سازمان و حزبی چنین مبناهایی را نداشته باشد، همان بهتر که اصلاً وارد چنین مناسبات بین‌المللی نشود. خوشبختانه مجاهدین و مقاومت ایران با اتکا به تشکیلات و آرمانشان ـ که ما در درون مجاهدین به آن « انقلاب درونی» می‌گوییم ـ توانستند بهای اصل «کس نخارد» را بپردازند و به پیش ببرند “.

اگر این حرف ها را به سازمان خود میگویید، بارک اله پسر!

آیا نتایج انقلاب درونی شما – یا بعبارت درستتر دستگاه مغز شوئی رجوی- چیزی جز ساختن روبوت ها ازانسان ها بود که با یک حرکت رجوی کارهای دلخواه اورا انجام دهند؟!

وعملا دیدیم که روبوت ها قادر به خاراندن پشت رجوی نشده وپای صدام، عربستان، اسرائیل ودولت آمریکا بمیان کشیده شد!

ستم به مردان و اعمال ستم مضاعف به زنان که در ایران سابقه ای باین زشتی  وجود ندارد ، آیا دستآورد این ” انقلاب درونی ” نیست وچرا این امر مایه ی مباهات بایدباشد؟

درادامه :

“… ما در این‌جا با مقاومتی مواجه هستیم که از هیچ پشتوانه‌ٔ خارجی برخوردار نبوده است. این مقاومت فقط و فقط با اتکای به خودش، به مردمش، به تشکیلاتش و همان‌طور که گفتم پایداری بر اصول و آرمانش و انقلاب درونی خودش توانسته از پس همه فشارها بر بیاید و به نقطه کنونی برسد”.

بنازم این رو را پسر!

درحالی که تمام امکانات مالی تان ازعربستان وامثالهم تامین میشود وآنگاه میگویید ازهیچ پشتوانه ی خارجی برخوردار نیستید؟!

سایر احزاب میتوانند ادعا کنند که مخارج حزبی خود را که حداکثر به هزینه های انتشار نشریه میرسد، ازمحل دریافت حق عضویت اجباری وکمک های مالی تامین میکند که  این مسئله درمورد شما ونظر به مخارج سنگینی که دارید ، صدق نمیکند !

اعضای شما همواره درکمپ ها وقلعه ها محصور بوده اند ومحل درآمدی ندارند که حق عضویت بپردازند و بدتر اینکه سازمان مجبور است که هزینه های خوراک و لباس آعضای خود را تامین کند واین امر بدون دریافت کمک خارجی ممکن نیست وکسی دروغ های شما را باور نمیکند!

یک ادعای مسخره وبشدت دروغ از فرزین هاشمی:

” … با زدودن همه آثار فردگرایی و دفاع از منافع جمع و مردم ایران و پایبندی به اصول و آرمانهایمان، ما می‌توانیم و قادر خواهیم بود که این فضا را در صحنه بین‌المللی هم در راستای سرنگونی رژیم، بیشتر علیه رژیم بچرخانیم و به سیاست مماشات خاتمه بدهیم و این را تحمیل کنیم؛ طوری که همه در کنار مردم ایران قرار بگیرند “.

آیا چیزی جز فردگرایی هم در تشکیلات خود سراغ دارید؟!

آنچه مسعود ویا مریم میکنند ، نمونه ی بارز فرد گرایی است که همتایی برایش نمیتوان پیدا کرد وبه آرمان تان که آش شله قلمکاری است، قبلا پرداخته شد!

کسانی از این خط ومشی خوششان خواهد امد که دشمن ایران باشند وخود فرد گرا بوده وخود را کشور استثنائی و اجتناب ناپذیر بدانند!

اما بد شانسی باند رجوی دراین است که گزینه های این دشمن بزرگ ایران فراوانند و ممکن است جای رجوی ها دراین میان تنگ شده و شهوت انحصار طلبی آنها را ارضا نکند!

/////////////////////////

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید