علی شیرزاد : مریم رجوی! خورشید همیشه زیرابرپنهان نمی ماند

0
668

مریم رجوی : خورشید همیشه زیرابرپنهان نمی ماند

علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۸:… سوال ازمریم رجوی این است اولا چرادران کنفرانس شرکت کرده اید ؟ دوما چرا هیچ موضعی نگرفته اید ؟ سوما چرا هوادارانت صحبت ازتجزیه میکنند ؟ بگذارید یاد اوری کنم هرکس با هرقدرتی وهردیدگاهی که حرف ازتجزیه ایران بزند ان راخائن به کشوروملت میدانم چه ترامپ وبن سلمان ونتانیاهو باشند وچه نوکران انها تجزیه طلبها وسامانه پادشاهی …

لینک به منبع

مریم رجوی : خورشید همیشه زیرابرپنهان نمی ماند

همانطورکه خبردارید تجزیه طلبان درامریکا کنفرانسی برگذار ودران ازتجزیه طلبی دفاع کردند انهم بنام فدرالیزم قومی بنده گزارش علی جوانمردی ازجلوسالن کنفرانس راکه مستقیم گزارش میداد گوش کردم اوگفت دراین کنفرانس سامانه پادشاهی ومجاهدین هم شرکت کرده اند و ان را نشانه وشروع تغیرحاکمیت دینی قلمداد کرد بعد کنفرانس عربهای تجزیه طلب ایران یعنی نماینده الاهوازیه وخلق عرب که اززمان روی کارامدن خمینی دروابستگی به صدام وعربستان شعارتجزیه میدهند درمصاحبه گفت هروقت خوزستان را عربستان وخرمشهر را محمره واهواز را خفاجیه نام گذاری کردند ماهم درباره اسم خلیج فارس فکر میکنیم که همان ارائه جغرافیای صدام است وسایرین هم همینطوراین راهم یاداوری کنم که رجوی دراشرف این نفرات تجزیه طلب خلق عرب والاهوازیه را وارد کرده بود که میتوانم اسامی انها را یک به یک نام ببرم یکباربا مسولی درهمین رابطه صحبت کرده واعتراض داشتم که اینها دردرون مناسبات واشرف رسما حرف ازتجزیه میزنند وازعربها دفاع وضدیت باسایراقوام حرف میزنند ما نمیتوانیم چنین چیزهایی راتحمل کنیم ما ایران واحد ومستقل را میخواهیم که گفت تازه امده اند وبمروردرست میشوند که بعد از صحبت بامسول مربوطه یکباررجوی درنشست یکی ازاینها راپشت بلندگو کشیده وگفت خلق عرب نداریم ومجاهد داریم که این عمل بخاطراین بود که صدای اعتراض افرادی مثل بنده را بافریب خاموش کند ودرشبکه های اجتماعی به همان نفراتی که دراشرف بودند اجازه داده همان حرفهای قومی وتجزیه وعرب وفارس راتبلیغ کنند وازهرجهت ازانها حمایت میکند ودراین مدت هم درسایتهای خودش وهوادارانش هیچ موضعی درقبال این کنفرانس نگرفته وان رامحکوم نکرده ؛ حال سوال ازمریم رجوی این است اولا چرادران کنفرانس شرکت کرده اید ؟ دوما چرا هیچ موضعی نگرفته اید ؟ سوما چرا هوادارانت صحبت ازتجزیه میکنند ؟ بگذارید یاد اوری کنم هرکس با هرقدرتی وهردیدگاهی که حرف ازتجزیه ایران بزند ان راخائن به کشوروملت میدانم چه ترامپ وبن سلمان ونتانیاهو باشند وچه نوکران انها تجزیه طلبها وسامانه پادشاهی ومریم رجوی باشد سوال بعدی اینه چرا الان انهم درامریکا ؟ که پرداختن به ان دراین مقاله نمیگنجد ولی وقتی به رجوی وپیشینه ایی که مطرح کردم وکارکرد هوادارانش رانگاه میکنیم ومی بینیم که رجوی درکنفرانس تجزیه طلبها شرکت کرده وهیچ موضعی هم درقبال ان نگرفته باید به این واقعیت پی ببریم که رجوی با تجزیه طلبان متحد وهم عقیده ست وبرای رسیدن به قدرت حاضراست تمام ایران رابدهد وفقط تهران وبقول خودش یک منطقه درداخل ایران داشته باشد وازطرف دیگه اگربه حرفهای جان بولتون که گفت باید باقومیتها وارد وایران راتسخیرکرد ونزدیکی رجوی به بولتون باید گفت رجوی وتجزیه طلبان درحال پیش برد خط استعماری درایران هستند یعنی میخواهند ایران راتجزیه وهرحزبی برقسمتی ازایران حکومت کند وایرانی باقی نگذارند ودربهترین شرایط فئودالیزم قومی یعنی ملوک الطوایفی چون ایران با امریکا والمان فرق دارد بله به مریم رجوی باید گفت خورشید همیشه زیرابرنمی ماند چون دراشرف نیستی درباتلاق البانی گرفتاری ….

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۰۶ / ۲۱

————————

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید