علی شیرزاد: تغییر وزارت خارجه امریکا بمعنای چیست ؟

0
466

تغییر وزارت خارجه امریکا بمعنای چیست ؟

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۸:… یعنی میخواهد قیمت راهم خودش نپرداخته وازجیب گروههای جدایی طلب وتروریستها بپردازد پول وسلاح ازامریکا وخون ازانها ؛ درهمین راستا انکه با دمش گردو میشکند ومدال ایران ازاد رابه جولیانی میدهد وانتخاب پمپئو وبولتون راجشن میگیرد مجاهدین وطرفداران شاه هستند که درمزدوری وخیانت به ملت حد ومرزی را نمیشناسند وتمام ارزوی وامیال خودرا درامریکا دنبال میکنند واین وسط … 

فبرستان موقت مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در تیرانا آلبانیAlbanian media fooled by MEK ‘misdirection’ (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, MKO, NCRI …)

لینک به منبع

تغییر وزارت خارجه امریکا بمعنای چیست ؟

تیلرسون وزیرخارجه امریکا درمیان نئوکانهای امریکا فرد میانه رویی بود که ترامپ نتوانست ان راتحمل کند وپمپئو راجایگزین ان کرد یعنی بسمت جنگ ودرگیری تمایل بیشتری پیدا کرد از روز اول انتخاب ترامپ ان را درراستای جنگ با ایران قلمداد کردیم وگفتیم که بهم زدن برجام همین معنی رامیدهد وامریکا دنبال حفظ ابرقدرتی خود است که درخاورمیانه درحال ازدست دادن ان است دریکسال گذشته همین مسیرادامه پیدا کرده وامریکا کلی ازهیبت خود راازدست داده وبدنبال حفظ ان است ،ازهربهانه ای استفاده میکند تا بتواند ان را درهمین حدی که هست نگه دارد وگفتیم که نمیتواند انرا حفظ کند مگراینکه دست به جنگ دیگری درخاورمیانه زده ودوباره درمنطقه قدرت مندترظاهرشود درجواب سایت افتابه داران نوشتیم که درباره دفاع سازمان مجاهدین ازاین تغییرخواهم نوشت که امدن پمپئو به چه معناست وانموقع نمیدونستیم که مشاورامنیت ملی هم عوض خواهد شد دوروز پیش جان بولتون جنگ طلب ویکی ازبوجود اورندگان جنگ عراق ودشمن سرسخت ملت ایران هم بعنوان مشاورامنیت ملی انتخاب وترامپ کابینه اش را یکدست ترکرد که خود بیانگرامادگی او برای ورود بجنگ است ازطرف دیگراین سئوال وجود دارد که چرا ترامپ که کره شمالی راتهدید به بمباران هسته ای میکرد یکدفعه قبول کرد با رهبران دیدارکند یک دلیل بیشترندارد میخواهد قبل ازورود به جنگ باایران مشگل کره راحل ویا خنثی نگه دارد تامجبورنباشد دردوجبهه واردجنگ سیاسی ویا نظامی شود اگه دقت کرده باشید به عربستان فشاروارد کرده که جنگ یمن را تمام کند چون معتقد است که انرژی وامکانات کشورهای عربی را ازبین برده وبنفع حاکمیت دینی تمام میشود ومیخواهد انرژی انها راصرف ایران کند واین جنگ ممکن است الزاما حمله مستقیم امریکا نباشدوبصورت نیابتی عمل کند اگه دیده باشید وارد سوریه شده ودرعراق درحال ایجاد پایگاههای متعدد است هدفش بستن مرزسوریه وعراق وجلوگیری ازنفوذ ایران است گرچه بنده با ورود ایران به منطقه مخالف بوده وهستم ولی این بستن وحرکتها یعنی تنگ کردن حلقه محاصره ؛ و ورود به ایران است جدیدا دریکی ازروزنامه های امریکا نوشته جان بولتون گفته ما باید درایران جنگهای نیابتی وقومی راه اندازی کرده وتوسط انها ایران رادرکنترل خود بگیریم . یعنی میخواهد قیمت راهم خودش نپرداخته وازجیب گروههای جدایی طلب وتروریستها بپردازد پول وسلاح ازامریکا وخون ازانها ؛ درهمین راستا انکه با دمش گردو میشکند ومدال ایران ازاد رابه جولیانی میدهد وانتخاب پمپئو وبولتون راجشن میگیرد مجاهدین وطرفداران شاه هستند که درمزدوری وخیانت به ملت حد ومرزی را نمیشناسند وتمام ارزوی وامیال خودرا درامریکا دنبال میکنند واین وسط ملت ایران مونده با حاکمیت دینی وضد ایران وایرانی وگروه های مخالف همانند خودش که قیمت رافقط وفقط ملت ایران باید بپردازد وکما اینکه درجریان هسته ای وتحریم دیدیم که هرسه برعلیه ملت ایران قدم برداشته وبا تشویق امریکا به تحریم به ملت ایران گرسنگی میدهند وهزاران بلای اجتماعی برامده از فقروبیکاری حاصل ازتحریم را بخورد ملت ایران داده اند ومیروند تاکشوررا کاملا به نابودی بکشانند این جانب دراینجا اعلام میکنم هرگونه حمله نظامی مستقیم به ایران ویا فرستادن عوامل برای ایجاد جنگهای قومی ونیابتی درایران مسئول اول واخران متوجه همین سه گروه است ودراین میان سازمان مجاهدین نقش اصلی رادارد وباید پاسخ ویرانی مملکت توسط تروریسم وجنگهای قومی و خونهای بزمین ریخته شده دراینده رابدهد حاکمیت دینی با سرنگونی قیمت راخواهد داد ولی بقیه باید پاسخ رابه ملت ایران وتاریخ بدهند وازملت ایران هم میخواهم هرگزاجازه ندهند که درگیری های قومی ونژادی وزبانی درایران شکل بگیرد وقومها مسولیت سنگینی رادراین مقطع حساس کشوربعهده دارند وباید که به وظیفه ایرانی بودن خود عمل ووارد جنگهای قومی نشوند ما همه قبل ازاینکه قوم باشیم ایرانی هستیم وعرق ملی ایجاب میکند که ازاین مسایل دوری کرده وراه حل قیام مسالمت امیزوسراسری رادرپیش بگیرید نجات همه شما ازهرنظردرگرو همین عمل است ولاغیرمشکلات ایران داخلی ست وراه حل انهم درداخل وتوسط شماست راه حل خارجی غیرازویرانی ونابودی مملکت هیچ چیزدیگری عاید مملکت وشما نمیکند به این شعارهای پرطمطراق وبیگانه توجه نکنید وانها رادوربریزید بله شادی سایت افتابه داران وسازمان مجاهدین وبچه شاهی ها برای این انتخابها نتیجه اش ویرانی ونابودی ایران وایرانیست گرچه الان هم نابود شده است ولی بدترخواهد شد

علی شیرزاد:اروپا ۲۰۱۸ / ۰۳ /

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید