علی شیرزاد: آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

0
489

آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم مارس ۲۰۱۸:… اگرفهم الان راداشتم هرگزمجاهدین راانتخاب نمیکردم ومجاهد نمیشدم متاسفانه سالها با گذرازدریای خون وهفت خوان رستم با هزاران کش وقوس وابتلا ان رافهم کردم وچه دیربه ان رسیدم ودلیل هم یک چیزبیشترنبود که اینقدربه درازا کشید انهم اعتماد بیش ازاندازه به رهبری همین سازمان بود که او ناجوانمردانه اعتمادها راپرپرکرددراینجا میرسیم به تفکرات تا ببینیم اختلاف کجاست … 

Mojahedin_Khalq_MKO_MEKNCRI_Maryam_Rajavi_cult_AlbaniaTestimony of three Mojahedin: The truth about the MEK (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Maryam Rajavi cult)

لینک به منبع

آیا دواسلام متضاد واقعیست ؟؟

سوالات زیادی درنوشته های جداشده هاوجود دارد ویا سایرین دارند که چرامجاهدین که یک نیروی انقلابی بودند به اینجا رسیدمیخواهم درسلسله مقالاتی به چرایی ان بپردازم شاید بتونم تاحدودی به این سوال پاسخ بدهم ونوشته ها راهم بسیارساده وخلاصه وقابل فهم برای همه توضیح میدهم وازبکاربردن ایسمها هم بشدت دوری میکنم وادای روشنفکری هم درنمیاورم مثلا نمیگویم توتالیتاریسم میگویم نظامی یا نمیگویم رویزیونیسم میگویم منحرف خیلی ساده

قبل ازهرچیزیاداوری کنم که بنده نه نویسنده هستم ونه تاریخ نگارونه جامعه وروانشناس درنتیجه نباید انتظارداشت که بررسی درحدی که گفتم باشدهمانطورکه قبلا گفتم هدف این است که بعنوان یک نفرکه بیش ازسه دهه عمرخود رادراین سازمان گذروندم ونزدیک به یکدهه هم درحاشیه مسایل انرادنبال میکردم دیده ها وتجارب خود رادرحد توان وظرفیت فکری مینویسم تا ایندگان وتاریخ نویسان وووو هرکدام دررشته تخصصی خود شاید ازان استفاده ودرسی باشد برای فرزندان این اب وخاک تامثل امثال بنده دراین دامها نیفتند وبتونن ازتجارب ان استفاده وخود راگرفتارهرگروهی بانامهای مختلف نکنند متاسفانه درزمان ما دنیای سایبری وجود نداشت وجامعه ازمسایل سیاسی بیخبرودورازان بود وچند جریان فکری بودند که هرکدام حرف خود راداشتندوبسیارمحدود که تعدادی دانشجودرمحیط دانشگاه که شاید درسراسرایران تعدادشون به دوهزارنفرهم نمیرسید مبارزه سیاسی میکردند حرفه ای وغیرحرفه ای تفکرات اخوندی یا جریانهای فکری مسلمان ومارکسیستها انهم مخفی ؛ درنقطه مقابل با حکومتی روبروبودیم وابسته ودیکتاتورکه هرصدایی راباساواک وکمک سیا خفه کرده بود وجامعه درفقروفلاکت وحاشیه وکپرنشینی وحلبی ابادها روزبروزگسترده ترمیشد رهبران اصلی رااعدام ونیروهای دست چندم درزندانها وجامعه بی اطلاع ازهرچیزوتفکرات ؛ گروهها چند عملیات انجام داده وسروصدایی راه افتاده بود وجامعه هم قدرت فکری وتوان تحلیل واقعیت رانداشت تا به درستی وغلطی انها پی ببردوایران جزیره ثبات لقب گرفته بود وجهان ازان حمایت وشاه ژاندارم منطقه بود درچنین شرایطی یک دفعه دورازانتظارجهان وتحلیلگران سیاستهای جهانی ایران گرگرفت ومردم بخیابونها ریختند وشاه دریکسال سرنگون شد وگروهها شروع به جذب نیروکردند اگرحقیقت رابخواهید وقتی یاد انروزها میافتم وبحثهای خیابونی وسطح فکری روشنفکران خنده ام میگیرد وگریه ازبس نازل بود ولی چه باید کرد همین بودوزمان میخواست وکش وقوس تا جامعه اگاه شود ما هم درغفلت وعدم اگاهی وتوان تشخیص درست وغلطی یک راه وارد راهی شدیم که تابه امروزادامه دارد ودرگیرکش وقوسهای ان هستیم زمان شاه میگفتیم شاه برود ولی چی جایگزین شود کسی به ان فکرنمیکرد وچیزی دردست نبود که بگوییم این بیاید وازانجایی که جامعه مسلمان بود فکرمیکرد اخوند باحاکمیت دینی جامعه امام زمان رویایی ودروغین که درهیچ کجای دنیا تجربه نشده بود رابه ارمغان میاورد وعدل وداد را درسراسرایران میگستراندولی طولی نکشید که تمام ارزووامیالهای مردم بربادفنا رفت وتعدادی درضدیت با اسلام ارزوی خود رادرمارکسیت وتعدادی بازدرمسلمانی دیدند ولی درشاخه دیگریعنی اینکه ازجوروداد امویان به عباسیان پناه بردیم این همان اشتباه تاریخی بنده وامثال بنده است توضیح خواهم داد چرا راه حل انزمان ایران درابومسلم خراسانی نبود راه حل دریعقوب لیث بود چون عباسیان وامویان یک حرف میزدند شکل بیان حرف فرق میکردولی یعقوب کلا حرفش فرق میکرد وحرف ایران رامیزدما این نکته ظریف وریزرافهم نکردیم بنده دراشرف با استفاده ازتاریخ وتجارب این رافهمیدم که ازان سال بارها گزارش نوشته وبا مسئولین صحبت کردم وگفتم اگرفهم الان راداشتم هرگزمجاهدین راانتخاب نمیکردم ومجاهد نمیشدم متاسفانه سالها با گذرازدریای خون وهفت خوان رستم با هزاران کش وقوس وابتلا ان رافهم کردم وچه دیربه ان رسیدم ودلیل هم یک چیزبیشترنبود که اینقدربه درازا کشید انهم اعتماد بیش ازاندازه به رهبری همین سازمان بود که او ناجوانمردانه اعتمادها راپرپرکرددراینجا میرسیم به تفکرات تا ببینیم اختلاف کجاست چون همه چیزازاینجا نشات میگیردخنده داروگریه اورترازما مارکسیست ها بودند کشورهای کمونیستی رادیده بودند وبن بست انها را بازدنبال ان میدویدند معلوم نبود چرا شاید ازنظرفکری خیلی عقب مونده بودند

خمینی میگوید اسلام رجوی هم میگوید اسلام ؛ ولی اسلام من اسلامیست سرتا پا متضاد اسلام خمینی ست یعنی کلا فرق دارد وضد اسلام خمینیست ؛ کتابی هم هست بنام دواسلام متضاد که صحبتهای رجوی درنشستها راسرجمع وبصورت کتاب دراورده اند هرکس خواست میتونه درسایت مجاهدین انرا بخونه که جدیدا دوباره تبلیغ انرا راه انداخته

اسلام سه اصل دارد وپنج فرع وروی این هشت مورد سواراست وقتی میگوییم فرق دارد کجا خودش راباید نشان بدهد درهمین اصول وفروع باید ازرجوی سئوال کرد اسلام متضاد تو چیست خمینی میگوید توحید متضاد ان میشود شرک تو به شرک اعتقاد داری ؟ قران ونبوت ومعاد راانکارمیکنی ؟ یا ایه به ایه ان راقبول داری ؟ اختلاف رجوی درمتشابهات است نه دراصول وفروع مثلا میگوید الان دیه شترنیست باید پول باشد نزول نیست باید سود بانکی باشدکه درقران هم متشابهات چند ایه بیشترنیست تو به سنت وعترت پشت پا زدی یا ریزبه ریزقبول داری ؟ همه راقبول دارد توامامت راانکارمیکنی ؟ پس چرا طبل یا حسین میکوبی وبه سروروی خود چنگ میزنی وسینه زنی وعاشوراراه میاندازی چرا قبله تو مکه وقبله دومت بیت المقدس است ؟ وچراامام زمان بازی راه میاندازی ؟ ودنبال جامعه امام زمان رویایی ودروغین هستی ؟ تو روزه ونماز راانکارمیکنی ؟ پس چرا این فرایض رابجا میاوری تو حج را نمیخوای پس چرا به حج میروی وهرسال درروزعید قربان جشن گرفته وفیلم حج رفتنت را برای نیروها نشان میدهی حاج مسعود ؟ می بینید تا بن استخون به اصول وفروع اعتقاد دارد همان اصول وفروعی که نتیجه اش شده ایران کنونی ونابودی ایران وایرانی ودردرون مجاهدین هم شده زندان وشکنجه وقتلهای مشکوک وتحقیروتوهین وتف انداختن به صورت نیرووکتک زدن درنشستها وراه اندازی چماقداری وایجاد رعب ووحشت وناامنی برای نیروها درحدی که بنده برای دفاع ازخود همیشه یک کاتربزرگ وسلاح سرد باخود حمل ودرجیبم داشتم تا اگرخواستند اسیبی وارد کنند ومرا شبی به جایی برده وخواستند بکشند بتونم ازخود دفاع وخود رازنده نگه دارم وبهشونم چه باگزارش وچه شفاهی بارها گفته بودم کسی نزدیک من بشود شاهرگش راباکاترقطع خواهم کرد بله اسلام متضاد درعمل هم همان اسلام خمینیست وعملکردها هم همان است حال میرسیم به اینکه شیوه ها چیست وچگونه پیاده میکرد وچرا که ازهمین اسلام واعتقادات نشات میگرفت ……ادامه دارد

————————-

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید