چون حمله ی آمریکا به ایران موجب انقلاب میشود، بصلاح رجوی هاست!

0
669

چون حمله ی آمریکا به ایران موجب انقلاب میشود، بصلاح رجوی هاست!

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، 8 مارس ۲۰۱۸:… خوب همین! این حرف اصلی ات را ازهمان ابتدا مطرح میکردی، بهتر نبود عمو؟! لب کلام ات این است که تو به کسانی که دلواپس شان معرفی نموده ای اعتراض داری که چرا نمیگذارند بین ایران وآمریکا جنگ شود وانقلاب صورت گیرد! ماها ازهمان اوان کار براین نکته که باند رجوی بدون پشتوانه ی مردمی ، چاره ی دردش را در وقوع جنگ میبیند وعلیرغم جار وجنجال هایش … 

http://iran-interlink.org

چون حمله ی آمریکا به ایران موجب انقلاب میشود، بصلاح رجوی هاست!!

۱۶/۱۲/۱۳۹۶

شهرام احمدی نسب عمران  نامی که محصول دستگاه مغز شویی رجوی است ، باوجود اینکه با نوشتن یک متن ۴ صفحه ای کوشیده که ازنظر خودش کار ” دلواپسان خارجی ” را که مثلا مردم را از احتمال درگیری نظامی با آمریکا ترسانده تا دست به شورش نزنند وبدین وسیله به استمرار حکومت ایران کمک کنند، محکوم کرده وگفته که چنین حمله ای درکار نیست ، در تداوم دلیل تراشی های خود، نقض غرض کرده و نتیجه گرفته که اتفاقا درجنگ هاست که حکومت ها سرنگون میشوند!

بهتر است پاراگراف هایی ازنوشته ی ” حبل المتینی ” این مرید رجوی نقل شده وملاحظاتی بر آنها داشته باشیم:

او مینویسد :

” … رقیب های دموکرات، تقریبأ همه غول های رسانه ای آمریکا و اروپا، و حتی بخش بزرگی از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده به دنبال یافتن بهانه ای برای انتقاد از دولت ترامپ و سیاست خارجی او هستند و اگر کمترین نشانه ای دال بر چنین احتمالی( حمله نظامی به ایران ) وجود داشت، نخست باید صدای آژیر آنها را می شنیدیم۰ در غیاب چنین خبرهایی حتی در میان منابعی که به شدت علیه ترامپ سوگیری دارند، شیون و زاری دلواپسان برون مرزی از نقشه دولت ترامپ برای حمله نظامی به ایران نیاز به تحلیل و تفسیر دارد “.

نه عمو!

شما هنوز در غار کهفی که رجوی برایتان تدارک دیده، زندگی میکنید ونمیدانید که این دو حزب مسلط بر آمریکا ، دراصل یک حزب را تشکیل میدهند با دو جناح راست!

تفاوت های این دوحزب بغایت دست راستی ، در سلایق وبعضی منافع خاص است که نقش تعیین کننده در سیاست های آمریکائی ندارند!

بعبارت دیگر ، تضاد موجود دربین این ظاهرا دوحزب ، از قماش” تضادهای درون ضد خلقی ” بشمار میرود و زیادی نمیتوان بر روی این تضادها، انگشت گذاشت وحساب وکتاب بر رویش باز کرد!

وانگهی، دموکرات ها عموما مخالف حمله ی نظامی به ایران نبودند و این سازمان های اطلاعاتی ومخصوصا پنتاگون بود که آمریکا ( اوباما) را ازاین کاررا که فکر میکردند عواقب وخیمی برای آمریکا دارد، باز داشتند!

دیگر اینکه عزیز!

ترامپ همان ترامپ یکسال قبل نیست که قرار بود فقط رئیس جمهور آمریکا باشد و اوقاتش را صرف باز سازی صنایع وزیر ساخت های مفلوک آمریکا بکند!

درجریان این یکسال، دولت پنهان باو تفهیم کرد که اگر میخواهد سرنوشت دردناکی مثل کندی نداشته باشد، باید مطیع باشد و اوهم چنان نمود وبه رای دهندگان خود خیانت کرد!

اوحالا بطور دربست تسلیم این دولت پنهان شده، سخنگویش گردیده ومشکلی بنام کار شکنی های حزب دموکرات آمریکا ندارد!

اگر صحبت اذیت بیشتر ایران مطرح است وآنها را اززبان ترامپ میشنوید ، دلیل اش را باید درعصبانیت سیستم آمریکائی که سیادت جهانی اش درحال ازبین رفتن است ، جستجو کرد!

شکست سوریه امپراطوری آمریکا را تحقیر کرده و ایران بخاطر نقش قابل توجه اش دراین شکست ، مورد نفرت مجدد قرار گرفته وتمام هیاهو ها وتهدیدها ، ازاین روست!

واقعیت آنست که اگر بحران سوریه با سرعتی که میرود، بنفع مردم آنجا تمام شود، میتواند نقطه ی عطفی درتاریخ جهان – بعنوان استارت زننده ی افول  امپراطوری ۱۰۰ ساله ی آمریکا برجهان باشد والبته فعلا آمریکا نمیتواند این مسئله را هضم وقبول کند وشاخ وشانه کشیدن هایش ، ازاین جهت است!

این آقا  درخطاب به کسانی که او آنها را دلواپسان خارج ازکشور میداند، نوشته است:

” … اگر جنگ و ویرانی مطلقأ بد است پس چرا جنگ افروزی دستگاه ولایت در سوریه، یمن، لبنان و دیگر کشورها مورد اعتراض حضرات واقع نشده است؟ این جماعت دلواپسان برون مرزی آن چنان جدی در باره ی لزوم پرهیز از درگیر شدن ایران در جنگ سخن می گویند که گویی خبر ندارند نظام ولایت فقیه هم اکنون ایران را در چند جنگ منطقه ای درگیر کرده است “!

البته کمی تا قسمتی شده وشما مسئله را بطور دقیق مطرح نمیکنید!

مسئله دراینجاست که به گفته ی همین ترامپی که هنوز تسلیم نشده بود، ایران درمناطق یاد شده با تروریزم مبارزه میکرد وکارش کاملا قانونی ودرست بود وهست!

دیگر اینکه ایران خود بخود وارد جنگی نشده وراستتر آنست که این جنگ برمتحد استراتژیک او (سوریه ) تحمیل شده وایران نمی توانست دولت قانونی این کشور تقریبا اشغال شده وبه خاک وخون غلطیده را بحال خود رها کند تا تکفیری ها کشورهای ضعیف و مدام درحال درگیری در سوریه درست کنند ونقشه ی شوم خاورمیانه ی بزرگ که تجزیه ی ایران را درخود دارد، عملی کند!

درادامه :

” … به باور نگارنده، دلیل هراس و وحشت دلواپسان برون مرزی از درگیر شدن مستقیم دستگاه ولایت در جنگی با آمریکا این است که از پیامدهای داخلی چنین جنگی در شعله ور کردن آتش انقلاب مردمی و سرنگونی جمهوری اسلامی بیمناکند۰ نگاهی گذرا به تاریخ سیاسی جهان در قرن های نوزدهم و بیستم نشان می دهد که مهم ترین انقلاب ها در پیامد از هم پاشیدن ارتش ها در جنگ های خارجی به سرانجام رسیده اند…. از نمونه های دیگر انقلاب هایی که به دنبال جنگ های خارجی روی داده اند می توان به انقلاب های مجارستان، آلمان، و ترکیه در سال ۱۹۱۸ و نیز سرنگونی موسولینی در ایتالیا در سال ۱۹۴۳ در گیر و دار جنگ جهانی دوم اشاره کرد…در چین نیز بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، جنگ تمام عیار داخلی میان نیروهای حزب کمونیست و حزب ناسیونالیست آغاز شد و در سال ۱۹۴۹ با پیروزی کمونیست ها و سرنگونی دولت چیانگ کای شک به سرانجام رسید “.

خوب همین!

این حرف اصلی ات را ازهمان ابتدا مطرح میکردی، بهتر نبود عمو؟!

لب کلام ات این است که تو به کسانی که دلواپس شان معرفی نموده ای اعتراض داری که چرا نمیگذارند بین ایران وآمریکا جنگ شود وانقلاب صورت گیرد!

ماها ازهمان اوان کار براین نکته که باند رجوی بدون پشتوانه ی مردمی ، چاره ی دردش را در وقوع جنگ میبیند وعلیرغم جار وجنجال هایش، تمام هم وغم اش براین مسئله استوار است ، تاکید داشتیم که اینک اززبان آقا  شهرام دررفت!!

حالا شواهد این آقا را بررسی کنیم :

۱- ترکیه که تجزیه شد و قسمت کوچکی ازاراضی دولت مرتجع والبته مقتدر عثمانی باقی مان وآیا شما نام این شکست وحشتناک را انقلابی برای ترکیه میدانید؟؟

۲- موسولینی بعنوان بازنده ی این جنگ سرنگون شد وآیا میخواهید کشور شما هم درجنگی که شبانه روز برای آغازش بی تابی میکنید ، ببازد ؟!

۳- حقایق انقلاب چین را وارونه نشان میدهی عزیز!

درزمانی که چین سرگرم مبارزه با اشغال خارجی شد ، یک خلبان هوادار مائو، چیانکای چک را ربوده ویکسره به اردوگاه نیروهای مائو آورد که برخورد مائو با این واقعه ، حیرت انگیز بود:

او گفت که ما فعلا درگیر جنگ با دشمنان خارجی هستیم و حالا مسئله ی عمده ی ما چیانکای چک نیست وسریعا اورا به منطقه ی تحت تسلط خودش برگردانید!!

این مرید رجوی درآخر کلامش ،  بالاخره نتوانست نیت اصلی باند رجوی را پنهان کند :

” همه ی شواهد و قرائن ارائه شده در بالا این باور را تقویت می کنند که درگیری در جنگ های خارجی و پیامد های آن در تضعیف قوای نظامی در بروز بزرگ ترین انقلاب های دو قرن گذشته نقش کلیدی داشته اند۰دلیلی در دست نیست که نشان دهد این پدیده شناخته شده که در دیگر نقاط جهان به انقلاب و سرنگونی رژیم های سیاسی انجامیده است در مورد ایران به شکلی متفاوت عمل کند۰این کاملأ محتمل است که درگیری دستگاه ولایت فقیه با آمریکا یا هر نیروی خارجی دیگر به شعله ور شدن آتش زیر خاکستر انقلاب و سرنگونی رژیمی منجر شود که اکنون تنها با اتکا به قوای نظامی و سرکوبگر سرپاست۰ کابوس های جنگی دلواپسان برون مرزی نیز تنها با عطف نظر به چنین احتمالی قابل تعبیر خواهد بود”.

این قسمت احتیاج به تشریح وبسط چندانی ندارد و این مریدرجوی گفته است که حمله ی آمریکا به ایران باعث سرنگونی رژیم میشود ودیگر احتیاجی به شنیدن حرف های جانبی این گروه دغلکار نیست!

دست آقا شهرام بخاطر طرح صریح ” آتش گرفتن بازار قیصریه و دستمال مربوطه ” درد نکند !

او مثل قهرمان فیلم مارمولک، یکی از راه های سرنگونی (هدف اصلی رجوی را) حمله ی خارجی به ایران دانست وچه بهتر وصادقانه تر بود که این حرف را فارغ از صغری کبری چیدن های بی حاصل ، مطرح میکرد!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید