علی شیرزاد: جنگ و خلع سلاح مجاهدین

0
710

جنگ و خلع سلاح مجاهدین

علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۸:… که رجوی خودش گفت ما تمامی اطلاعات قرارگاهها ومحلهای استقراررابه مجامع بین المللی وامریکا دادیم که بدونند واشتباهی بمباران نکنند . یک حرف دیگردربرابرسئوال یک نفردرنشست رجوی داد گفت اگرامریکا به اشرف موشک زد یعنی اعلان جنگ وما جواب میدهیم ودوم اگراگردولت عراق سرنگون شد ما دراینجا حق …

لینک به منبع

جنگ و خلع سلاح مجاهدین

قبل ازهرچیزیاد اوری کنم درمقاله قبلی یکی ازمحورهایی که برای مسعود رجوی نوشتم جمع کردن ما وخلع سلاح بود که فراموش کردم درمقاله قبلی بنویسم دراین جا یاداوری میکنم

ما به بیابونهای عراق رفتیم ما درقسمت نفت شهرایران بودیم یاداوری کنم که رجوی خودش گفت ما تمامی اطلاعات قرارگاهها ومحلهای استقراررابه مجامع بین المللی وامریکا دادیم که بدونند واشتباهی بمباران نکنند . یک حرف دیگردربرابرسئوال یک نفردرنشست رجوی داد گفت اگرامریکا به اشرف موشک زد یعنی اعلان جنگ وما جواب میدهیم ودوم اگراگردولت عراق سرنگون شد ما دراینجا حق اب وگل داریم وبغداد یکی ازاهداف است یعنی بغداد را تسخیرمیکنیم (این حرفها درهمان نشست هم معلوم بود قمپزدرکردن است وکشکیاتی بیش نبود )جنگ شروع شد وعراق توانست ۲۱روزدوام بیاورد چه داستانها وچه فرارها وچه خیانتهایی ازطرف مقامات عراق بود بگذریم چون برنامه ما بررسی عراق نیست بنده رادیو داشتم واخبارها راگوش میکردم وخبرسرنگونی دولت عراق راتمامی خبرگزاریها مخابره کردند ولی ازطرف سازمان هیچ خبری ندادند وملت رادربی خبری واینکه دولت دربرابرامریکا درحال جنگ است نگه داشتند ازانجایی که قبلا نوشته بودم که بعدسرنگونی نوبت بمباران ماست درانتظاربمباران بودم که همانطورکه قبلا نوشتم دستورنصب پرچم سفید وتسلیم روی وسایل جنگ وغیرجنگی امد وپرچمها نصب شد ولی چندروزبعد بمبارانها توسط امریکا شروع شد وما رابمباران سنگین کردند که خودش داستانهائیست بعد بمباران یک روز درلابلای درختها نشسته بودیم که امریکا جلو ما هلی برد ونیرووتانک پیاده کرد اکیپی که بودیم باهم بحث کردیم که داستان چیست یکی که ازقسمت سیاسی ومدعی بود والان کارش فحش ودشنام به دیگران است گفت امده اند بروند بغداد برای جنگ گفتم بابا دولت عراق دوهفته است سرنگون شده چی میگی اینها امده اند جلو مارابگیرند که به ایران حمله نکنیم وحرف اصلی رابدلیل اینکه نفرات پایین بودند نگفتم بحث تمام شد اورا کناری صدا زدم گفتم تو چگونه سیاسی هستی تحلیل میکنی اینها امده اند ما راجمع اوری وبه اشرف ببرند وبعد هم خلع سلاح درپیشه رگ گردنش شد به اندازه لوله نفت که بگذریم امیدوارم این نوشته رابخونه وازفحش ودشنام وغیرت خروسی دست برداره ازیک طرف بمبارانها وازطرف دیگرحمله وغارت همه چیزتوسط مردم عراق روزگارغریبی بود به شیوخ که شکمهایشون ازپول مجاهدین پرشد وگنده شده بود دستورغارت اموال رادادند وتعدادی راکشتند ازمیزان خرابی وبمبارانها خبرنداشتیم تا اینکه ما با اسکورت امریکایی ها به قرارگاههایمان برگشتیم وسلاحها را جمع ودرمقرسپاه دوم سابق عراق جمع کردند وهمه ما به اشرف منتقل شدیم ودراین مدت ازمیزان بمبارانها خبردارشدیم قرارگاه ما که ساختمان هاش تماما ضد بمب ودرزیرزمین بود همه نابود شده بود نفرات راازاشرف تا مدتها جمع کرده وبرای سرویس زره پوشها میبردند وبه نفرات دلداری داده وزمینه خلع سلاح رادراذهان اماده میکردند بنده برای سرویس وتمیزکردن سلاح ها نمیرفتم یک روزمراصدازده گفتند چرا نمیری گفتم برای چی برم وقتم راصرف وهدربدهم سلاح ها را تمیزوبه امریکایی ها تحویل بدهم هرگزنمیرم قبل ازجنگ نوشته وگفته ام خلع سلاح درپیشه یک روزمراصدا زده وگفتند تو درپیش بقیه گفته ای خلع سلاح میشویم درحال زهروسم پاشی برعلیه سازمان هستی درصورتی که این مسایل راپیش هیچ نفری نمیکردم فقط رسما گزارش مینوشتم گفتم نفراتی که پیش انها گفتم وکسانی که چنین گزارشی نوشتن رابیاورید درجمع ببینیم کجا گفتم دیدند اینطوری گفتم جواب دادند نیازنیست فقط خواستیم بدونی که پیش کسی نباید حرف بزنی یعنی تهدید وبستن زبان منهم گفتم با این شیوه ها بجایی نمیرسید دوروزدیگرکه سلاح ها رابدهید شرمندگی بخاطرهمین برخورد امروزتون براتون خواهد موند درنهایت گفتند که سلاح ها راتحویل بدهید وخلع سلاح شدیم کسی که میگفت سلاح شرافت مجاهد است سلاح راداد یعنی شرافت را فروخت برای حفظ خود حقم داشت چون نابودش میکردند وبرای همیشه ازصحنه حذف میشد که دلیلش خط غلط موندن درعراق رارفت وشرایط بعد ازفروغ رادرک نکرد تسلیم راپذیرفت وزدوبند راباامریکا کرد که هنوزادامه دارد برای اینکه ازبس چپ روی کرد تادرنهایت تماما بدام امریکا افتاد خلع سلاح همان ووارفتن ومردن نیروها همان وفراروجدایی تا هفتصد نفر؛ اگرکمی ازتشکیلات مونده بود بعد خلع سلاح برای همیشه تشکیلات روح وروان راازدست داد بخاطرحرفهای قبلی وعملهای بعدی رهبری وپرچم تسلیم ودادن سلاح انهم به امریکا تشکیلات ازنظرایدئولوژیک ازبین رفت ونتیجه عملهای امروز وفروپاشی راباید درمسایلی که مطرح کردم جستجو کرد لیبرتی والبانی زمینه سرعت ونمود عینی فروپاشی را عیان میکنه نه اینکه البانی باعث فروپاشی ست البانی نقش کاتالیزورداره یعنی پدیده مسیر کمی راطی کرده ودرالبانی پدیده جهش خود راکه جدایی باشد نشان میدهد …ادامه دارد

علی شیرزاد :اروپا ۲۱/۰۲/۲۰۱۸

/////////////////////////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید