علی شیرزاد : مزدور کیست

0
673

مزدور کیست 

MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Mercenaty_Terroristsعلی شیرزاد، فریاد آزادی، بیستم دسامبر ۲۰۱۷:… حال شمایان با انگ مزدوری به جداشده ها وتهدید دنبال چی هستید ؟ پیشنهادم به شما وسایرکسانی که بعد ازاین جدا میشوند این است که خود راگرفتاراین دامها نکنید واین شائبه را بوجود نیاورید که علی رغم جدایی همان ادمهای درونی وسابق هستید ؛ که ازهردوطرف خود راایزوله ووامانده میکنید یعنی کسی شما را نه سازمانی … 

لینک به منبع

مزدور کیست

ویدئویی ازاقای سیامک نادری دیدم که دران ویدئو گفته مجاهدین میخواستند مرا بکشند بنده چون با اقای نادری درمدتی که باهم دردرون سازمان بودیم ارتباطی نداشتم وحتی یکبارهم درمدت سه دهه باهم احوالپرسی معمولی هم نکردیم ازمسایل ومشکلات ایشان هیچ گونه اظلاعی ندارم که درباره حرفهایش نظربدهم ولی بعد ادعای ایشان تعدادی از جداشده ها که اسم انها رااورده بوداطلاعیه داده وازخود دفاع کردند که حق انهاست هرمسیر یا زندگی رابرای خود ترسیم وداشته باشند یا ازاعتقادات خود بهرنحوی که صلاح میدونند صحبت ودفاع کنند ولی لازم دیدم نکاتی را درباره اطلاعیه انها تاانجایی که حق خود میدانم نظرم رابیان کنم

دراطلاعیه گفته شده ما بخاطربریدگی ونکشیدن مبارزه واینکه میخواستیم دنبال زندگی شخصی خود برویم ازسازمان جداشدیم وهم چنان به مرزبندی خود با رژیم خمینی ومجاهدین پایبندیم تا به اینجا هیچ حرفی نیست ونظرشخصی انها ازدید بنده قابل احترام وبنده هم به تصمیم انها احترام میگذارم ( ولی دران اطلاعیه ها برعلیه سایرجداشده ها صحبت وانها رامزدوروزارت نامگذاری وانها راتهدید به حسابرسی ودادگاه وقتل وکشتارکرده اند که بماند تا مردم ایران به حساب شما برسند بنده با این جملات کاردارم )

ازانجایی که بنده هم جداشده هستم ودرحال نوشتن اختلافها ودلایل جدایی هستم تا برهمگان مشخص شود که دلایل نه خستگی ازمبارزه ونکشیدن ومزدور وجاسوس رژیم بودن بلکه اختلافات اعتقادی ؛ سیاسی ؛ وتشکیلاتی ست تا به این وسیله طرف مقابل را خلع سلاح کرده ونشان دهم که زدن مارک واتهام مزدوری وبریدگی کذب محض است . این اقایون بااین اطلاعیه ها دقیقا ضد این عمل وطوری وانمود کرده اند که حرف مجاهدین درست است . دلایل بریدگی ومزدوری وبقول رهبری مجاهدین طعمه خمینی بودن دردرون مناسبات است . خیر اینطور نیست . اگه شما نکشیدید وتوان نداشتید دیگرچرابه همه تعمیم میدهید ؟ وچرا مارکی که بخودتون میچسبد ولیاقت ان رادارید که وقتی هم ازسازمان جداشدید دوباره حرف انها را قلقله میکنید ؟ وبه دیگران انگ میزنید؟ انهم برای بنده کاملا مشخص است که برای کمک گرفتن چند دلارناقابل ونان بخورنمیر وزیرخط فقری واداربه این کارشدید. که دلیلش خیانت سازمان به نیروهای خودش است ؛ تا شمایان رادرگرو خویش نگه دارد ؛ که اسم این نه کمک که راه زنی ودزدی شخصیت وهویت افراد است ؟ تاجایی که ما را تهدید میکنید . (که دراینجا فقط باخودم کاردارم) بنده ازسال۵۶ اواره ودربدرهستم وهیچ بویی وخیری اززندگی نبردم ودرتهدید ونداشتن امنیت جانی بودم والان هم سه سال است که دراروپا با فقرواوارگی وبدبختی های ان دست وپنجه نرم میکنم . که هرجا لازم باشد به شرایطم دراروپا اشاره ومقاله ای درهمین رابطه خواهم نوشت ولی دستم رابه سمت هیچ نامردی بخصوص سازمان درازنکردم وبه همین زندگی هم افتخارمیکنم . که مثل شمایان بازیچه دست کسی نیستم ؛ که بیایم دیگران راتهدید به کشتارکنم . وبگذارید دراینجا بگویم کسی که درطی سی سال زندگی درعراق بابودن صدام وزندان ابوغریب وقدرت سازمان انهم باتانک وتوپ واحتمال دستگیری وزندان وسربه نیست شدنهای سال ۷۴ وشکهای امنیتی وبعد ان روبرو بوده ولی باشهامت وشجاعت هرجا لازم بود حرفهایم رازدم که درحال نوشتن همان حرفها هستم وبقول مسئولین همین سازمان بنده جلو خط وخطوط سازمان ایستادم وبنای مخالفت گذاشتم واپوزیسیون رهبری هستم وصدها مارک واتهامات واهی وغیرواقعی رابجان خریدم ازتهدیدهای تو خالی انهم برای گرفتن دلاری ترسی ندارم . واگراگراگرسازمان بقدرت رسید که رهبریش گفته است اگربقدرت رسیدیم ازروی ترحم وگذشت یا جداشده ها را میبخشیم واگرشکست خوردیم برهمه شما واجب است فردا هرجا جداشده ای رادیدید بکشید وزندانهای اروپا هم هتل پنج ستاره است . ولی اگراین سازمان بقدرت رسید وازروی خیرخواهی ومروت وبخشش ومردانگی خواست مرامحاکمه کند درهردادگاه علنی وبین المللی شرکت کرده وجواب تمام اعمالم را دران دادگاه داده وازخود دفاع میکنم ؛ واگرهم خواست مرابکشد بنده دراروپا هستم بیاید کارش راانجام بدهد ما راترسی ازاین دادگاه ها ومردنها نیست . بنده چهل سال است که سربدارم پس بهتراست که جدا شده های گرفتار بخاطرپول ما را نترسانند ولرزه براندام ما نیندازند که خود مصداق شکنجه روحی ست ودردنیای ازاد ازاقدام به شکنجه مثل درون سازمان دست بردارند ودراینجا معلوم میشود که مزدور کیست هیچ وقت ازخود سئوال کردید که چرا سازمان این همه انگ به دیگران میزند ؟ برای این است که قبل ازهرچیزکثافت کاری های سیاسی وایدئولوژیک خود رابپوشاند ؛ مزدوری برای عربستان وعراق که الان فیلمهای ان با صدای عباس داوری هم درهمه جای جهان پخش شده که درحال پول گرفتن ودادن اطلاعات به وزارت اطلاعات عراق هستند ؛ انوقت دیگران را متهم میکند دقیقا بخاطرسرپوش گذاشتن به همین موارد است ؛ میگوید ما حرف رژیم رامیزنیم بخاطر این است که خودش حرف عربستان وادمخوران امریکا را درسیاستهای جهانی میزند؛ میخواهد اینها رابپوشاند تا مشخص نشود خودش حرف کی رامیزند ودرگردوغباراتهامات به دیگران گنده کاری های سیاسی را محو کند ؛ برای این است که دفاغ ازتروریسم وداعش درعراق وسوریه وکشتن کودکان وغیرنظامیان یمن وبا سلاحهای غیرمتعارف وممنوعه وجنایتهای امریکا انگلیس وفرانسه وائتلاف عربی به سردمداری عربستان را مشروع جلوه دهد ؛ تا اولا پولش رادریافت کند ودوما حمایت خود راازاین کشتارکمرنگ کند ؛ حال شمایان با انگ مزدوری به جداشده ها وتهدید دنبال چی هستید ؟ پیشنهادم به شما وسایرکسانی که بعد ازاین جدا میشوند این است که خود راگرفتاراین دامها نکنید واین شائبه را بوجود نیاورید که علی رغم جدایی همان ادمهای درونی وسابق هستید ؛ که ازهردوطرف خود راایزوله ووامانده میکنید یعنی کسی شما را نه سازمانی میپندارد نه جداشده معلق درزمین واسمان ودنیای تناقض خود غوطه خواهید خورد ؛ بهتراست بجای اینکه یقه ما رابگیرید ازسازمان سئوال کنید زندانهای سال۷۴ وشک امنیتی انهم درحد چند صد نفر وشکنجه روحی وروانی وفیزیکی وشکستن دست وپا وداغون کردن صورتها وسربه نیست شدن تعدادی دردوران همان شکهای امنیتی دردرون همان زندانها برای چه بود ؟ کتک زدن وفحش وتف به صورتها درنشستها برای چه بود ؟ خردکردن شخصیتها برای چه بود ؟ با اجازه ودستور چه کسی زنان شورای رهبری بدترین فحشهای ناموسی را به مردها میدادند وبرای چه بود ؟ اقای رجوی میگفت شمایان چکیده مبارزات مردم ایران وگلهای سرسبد ایران واگاهترینها هستید شمایان نمایندگان خونهای بزمین ریخته شده ۱۲۰۰۰۰وشکنجه ومثله شده ۲۴۰۰۰۰ازفرزندان همین خلق هستید ولی درعمل بادیدن صحنه های نشستها وفحشهای ناموسی زنان به مردان ومردان به هم ادمی نمیدانست اینها واقعا نمایندگان همانهایی هستند که اقای رجوی میگفت یا نمایندگان قداره بندان وادمهای چاله میدانها هستند اینها رابپرسید کم ازاین بلاها سرشما امده ؟ حالا دربیرون چه میگویید ؟ بازهم میخواهید همان ریل سابق رابروید؟ گرچه هرریلی رابروید همانطورکه اول گفتم برایم انتخاب شما قابل احترام است ولی این حق راهم برای خودم قائل هستم هرجا احساس کردم با حرفهایتون مستقیم وغیرمستقیم بابنده هم کاردارید جواب درخورراهم بدهم دیگرانتخاب باشماست

اروپا : علی شیرزاد ۲۰ /۱۲ / ۲۰۱۷

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید