علی شیرزاد: عقب نشینی خانم رجوی ازمواضع قبلی

0
682

عقب نشینی خانم رجوی ازمواضع قبلی

علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم دسامبر ۲۰۱۷:… حال باید سوال کرد چه اتفاقی افتاده است که خانم رجوی صحبت از مردم ایران کرده است…میگویی مردم ایران خود میتوانند رژیم خمینی راسرنگون کنند براستی چی شده وچه اتفاقی افتاده است…یک:صدام سرنگون ودولت حامی ازبین رفت..دو:دندان ارتش ازادیبخش با خلع سلاح توسط امریکا کشیده شد…سوم:اشرف کانون استراتژیک … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

لینک به منبع

عقب نشینی خانم رجوی ازمواضع قبلی

درسایت سازمان مجاهدین خوندم که خانم مریم رجوی درپارلمان اروپا که با حاشیه هایی هم روبربود صحبت واعلام کرده است که (مردم ایران خودمیتوانند رژیم خمینی راسرنگون کنند )

این همان سازمانیست که ازسال ۶۰ وشروع فازنظامی میگفت رژیم خمینی فقط باجنگ مسلحانه وازسال ۶۶ببعد میگفت توسط ارتش ازادیبخش سرنگون میشود ودراین راستا تمام هم وغم خود را صرف ان کرد دراین مقاله به برسی دلایل ان میپردازم

حال باید سوال کرد چه اتفاقی افتاده است که خانم رجوی صحبت از مردم ایران کرده است مگربعد ازعملیات فروغ که خمینی اسم ان را مرصاد یعنی کمینگاه گذاشت بنده ننوشتم که دوران جنگ مسلحانه وارتش تمام شد وما زمین گیرشده وتنها راه حل سرنگونی قیام سراسری توسط مردم ایران است ودرخواست کردم تادیرنشده ازعراق خارج ودربیرون ازعراق کارسیاسی کنیم وتامردم بتوانند باقیام سراسری خمینی راسرنگون کنند وشمایان مرا زیربدترین تهمتها وفشارهای روحی وروانی وایزوله کردن قراردادید چقدرپشت سربنده درنشستها لجن پراکنی کردید ودرخفا واشکارازبریدگی وخسته شدن بنده ازمبارزه بیخ گوش خودم ونیروها لغز خوندید ما نفهمیدیم این چه بریدگی وخستگی ازمبارزه بود که ۲۷ سال بعد ازفروغ رادراشرف بابدترین فشارها ایستاد که درحال نوشتن انها هستم قصدم پرداختن به مسایل شخصی نیست فقط میخواهم بگویم که چراحرفهای مارا بعد ۳۰ سال تکرارمیکنی ایا واقعا معتقد به حرفی که زدی هستی یا چیزدیگری این وسط عوض شده وازکی معتقد به ان شدی؛ قبلا که نبودی ؛اگربودی چرا ازعراق خارج نشدی ؟ چرا توپ وتانک ازعراق گرفتی ؟چرا شب وروز ملت را درسرما وگرما روی تانکها تلف کردی ؟ چرا رژه نظامی راه انداختی ؟چرا مانورهای متعدد برگزارکردی ؟ چراشب وروزدم ازارتش ازادیبخش میزدی ؟چراتنها راه حل را حرکت ارتش به سمت ایران معرفی وتوپ وتانک راوسیله سرنگونی دانسته وبه کسانی که درخارجه کارسیاسی میکردند را لمیده گان درکافه ها وبارهای مشروب وعقب نشینی تا کناررود سن میدانستی که کارشون جاسوسی برای رژیم برعلیه ارتش ازادیبخش است ؟مگرتو نمیگفتی شورایی ها فکرمیکنند من مریم رافرستادم خارجه که کارسیاسی کنه وفکرمیکنند که کارسیاسی انها رژیم راسرنگون میکنه خیرما کارسیاسی رابخاطر ارتش ازادیبخش ومشروعیت ان میکنیم وتا شوراییها به ارتش نپیوندند درخارجه ول معطل هستند؟چرا راه گشایی وعملیاتهای داخله راه انداختی ونیروها رابه کشتن دادی مگه بهت نگفتیم ؟ وصدها حرف دیگر چرا الان تکرار نمیکنی ومیگویی مردم ایران خود میتوانند رژیم خمینی راسرنگون کنند براستی چی شده وچه اتفاقی افتاده است

واقعیت داستان این حرفها دراین است

یک:صدام سرنگون ودولت حامی ازبین رفت

دو:دندان ارتش ازادیبخش با خلع سلاح توسط امریکا کشیده شد

سوم:اشرف کانون استراتژیک نبرد و زمین بازی ازدست رفت

چهارم:لیبرتی اخرین نقطه پروازبه تهران راترک کرد

پنجم:درالبانی گرفتارریزش شدید نیرویی شد وباتلاق البانی درحال بلعیدن بقیه نیروهاست

ششم:امریکا واروپا دیگرحرفهای گذشته برایش بی معنی وخواهان استحاله اوست

هفتم :او میگفت اروپاییها میخواهند رژیم رااستحاله کنند الان خودش درحال استحاله شدن است وان رابا این حرفها شروع کرده است

هشتم : مردم ایران دیگربه این حرفها اعتمادی ندارند وازقیام خشونت امیزدوری میکنند

نهم:درالبانی واروپا اصلا امکان صحبت ازخشونت وجنگ وتوپ وتانک نیست چیزی که خانم رجوی خیلی دیرمتوجه شد ولی واقعیتها همیشه خودش راتحمیل میکند

بله موارد فوق باعث شده که خانم رجوی باعقب نشینی ازحرفها ومواضع قبلی راه حل ارتش به راه حل قیام مردمی وسرنگونی توسط مردم راجابجا وخود را مدره نشان بدهد

سوال این است ایا واقعا به این رسیده وان راقبول دارد؟

بنده باشناختی که درطی ۳۵ سال زندگی شبانه روزی با انها وچند سال شناخت ازدورونزدیک قبل ازپیوستن به مجاهدین میگویم خیرخانم رجوی هرگزبه حرفش ایمان ندارد وتا اخرعمرش هم به ارتش وجنگ مسلحانه پایبند خواهد ماند شرایط سیاسی او را مجبوربه تکراراین حرفها کرده است کسی که ازنظرفکری رسیده باشد قبل ازهرچیز رسما میگوید به این دلایل ما قبلا اشتباه میکردیم والان به این رسیدیم ودراینده این کارراخواهیم کرد وبرنامه ما هم این است تاهمگان بفهمند وبه اشراف برسند اینکه بخواهد بابیان ان درپارلمان اروپا خط عوض کند هرگزقابل قبول وپذیرش ازجانب هیچ نیروی سیاسی نخواهد بود عوض کردن چهره وبزک کردن خود وپلنگ صورتی شدن ورنگ ولعاب دورانش گذشته است وکسی رافریب نمیدهد

علی شیرزاد :اروپا ۱۶ /۱۲ / ۲۰۱۷

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید