سیاست یا دریوزگی : قسمت سوم

0
546

سیاست یا دریوزگی : قسمت سوم 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم نوامبر ۲۰۱۷:… عربستان میگوید حوثی ها کودتا کرده اند اگربه سایتهای مجاهدین نگاه کنی همیشه همین حرف راتکرارومیگویند حوثی های کودتا گر یعنی تکرارحرف عربستان ؛ درسوریه نیروی عربستان وهم پیمانان را ارتش ازاد ؛ درعراق انقلابیون عشائر؛ ودریمن ارتش ملی مینامد ؛ ما نفهمیدیم ازکی نیروی متجاوزبه یک کشوردیگرکه همه چیزرانابود کرده است ارتش ملی شده … 

لینک به منبع

سیاست یا دریوزگی : قسمت سوم

لینک به قسمت اول

لینک به قسمت دوم 

وقتی علی عبدالله صالح سرنگون شد عربستان بریمن مسلط وخط خود راپیش میبردکه همان محروم کردن قسمت اعظمی ازمردم یمن ازحق قانونی خود دراداره کشوریعنی حوثی ها بودندوحوثی ها هرکاری کردند که به حق خودبرسند نشد که درنهایت انها هم با حمله به صنعا حق خود راگرفتند عربستان که دید قافیه راباخته وکشورراازدست داده است با تجاوزبه یمن پاسخ داد که البته این تجاوز با حمایت واوکی امریکا و(دمهای امریکا یعنی فرانسه وانگلیس )صورت گرفت که دراین جنگ با انواع سلاحهای غربی ازمیکروبی تا خوشه ای هم استفاده شده ومیشود وهدف هم ازطرف غربی ها فقط پول است انهم با پرداخت سنگین ترین قیمت ازطرف مردم یمن به کیسه انها میریزد دراین مدت اعتلاف متجاوز عربی به رهبری عربستان تمامی زیرساختهای کشوررانابود کرده وچند ده هزارغیرنظامی که شامل چندهزارکودک هم هست کشته شده وبیش ازیک میلیون نفربخاطراستفاده از بمبهای میکروبی به بیماری وبا گرفتارشده اندکه چند هزارنفر بخاطروبا جان خودراازدست داده اند وهرروزبمبهای بیشترومخربتر وکشنده تری برسرمردم بیپناه یمن ریخته میشود وجهان چشمانش را بروی این فاجعه انسانی بسته است که درمقالات متعدد دراین باره درصفحات اجتماعی به ان پرداخته ونوشته ام سوال اساسی این است که چرا وبه چه دلیل ؟

ــ وقتی خمینی درایران برسرکاراومد علی عبدالله صالح متمایل به ایران شد که درهم مرزی عربستان بمذاق انها خوش نیامد وبا حمایت امریکا اورازیرفشارگذاشتند ودرنهایت اوهم به سمت عربستان رفت تا دربهارعربی که نقشه امریکا وازدکترین بوش ووزیردفاعش رامسفیلد بود(وقتی به حمله امریکا به عراق رسیدیم به این دکترین میپردازم) ازکاربرکنارودولت جدید روی کارامدالبته دولتی وابسته به عربستان ونوکرامریکا

ــ ایران بعد ازدست دادن رییس جمهورازحوثی ها حمایت میکرد تامنافع خودش رادرانجا تامین کندوقتی هم دولت جدید روی کاراومد براساس سیاست امریکا وعربستان دردشمنی با حکومت ایران حق حوثی ها رابالا کشیده واجازه ندادند که درقدرت سیاسی مملکت خودش نقش داشته باشد یعنی میخواستند دست دولت ایران را بقول خودشون کوتاه کنند

ــ عربستان وامریکا که درجنگ نیابتی درعراق وسوریه شکست خورده بودند اینبارمیخواستند دریمن جبران کنند به همین دلیل ازاول مخالفت باحوثی ها راشروع وبرعلیه انها توسط منصورهادی رییس جمهوروقت اقدام کردند یعنی یک جنگ نیابتی البته سیاسی را دوباره راه اندازی کردند

ــ حوثی ها شیعه زیدی هستند وعربستان ازاین موضوع استفاده وبه جنگ مذهبی دامن میزد وبقول پسرکودن پادشاه نمیخواستند یک حزب الله دیگردرکنارمرزهایشون داشته باشند

ــ می بینید که دعوا ازاول نیابتی ست وقتی حوثی ها قدرت راگرفتند عربستان بدلایل فوق که درسیاسی قافیه راباخته بود دست به حمله وتجاوز نظامی زد

پروسه کوتاه ازدلایل حمله وتجاوز را گفتم حال میرسیم به بحث اصلی خودمون که دررابطه با نقش سازمان مجاهدین دراوضاع یمن است درمقالات قبلی گفتیم که سیاست مجاهدین یک پایه دارد هرجا رژیم ایران هست ماهم درانجا وازمخالف رژیم حمایت میکنیم این سیاست غلط رادرعراق وسوریه ونقش مخرب ان دیدیم

عربستان میگوید حوثی ها کودتا کرده اند اگربه سایتهای مجاهدین نگاه کنی همیشه همین حرف راتکرارومیگویند حوثی های کودتا گر یعنی تکرارحرف عربستان ؛ درسوریه نیروی عربستان وهم پیمانان را ارتش ازاد ؛ درعراق انقلابیون عشائر؛ ودریمن ارتش ملی مینامد ؛ ما نفهمیدیم ازکی نیروی متجاوزبه یک کشوردیگرکه همه چیزرانابود کرده است ارتش ملی شده

ایا سربازان قطر وبحرین وامارات وعربستان ومصر وسودان وجیبوتی وووکه دریمن میجنگند ارتش ملی یمن هستند ؟ دراین صورت حمله امریکا به افغانستان وعراق هم تجاوز نیست ارتش ملی انکشورهاست حمله هیتلر به کشورهای اروپایی هم ارتش ملی همان کشورهاست پس دراین صورت هرتجاوزی مشروع وهردفاعی نامشروع است خیانت به بشریت رامیبینید خوردن خون بیگناهان را میبینید انهم کودکان دوسه ساله که معلوم نیست واقعا جرمشون چیست وبکدامین گناه کشته میشوند ووبا میگیرند واواره وگرسنگی میکشند وازسوتغذیه رنج میبرند وروح وروانشان نشکفته پرپرمیشود باید پرسید تو خود راهمان انقلابی مینامی که ما درارزوهایمان به توپیوستیم وداروندارخود را ازهرنظرفدای تو کردیم خیر هرگزانقلابی نیستی وسالهاست که ازمسیراصلی منحرف وخارج شدی سه سال است که سرملت یمن انواع بمبها ریخته میشود اقایون یک کلمه محض رضای خدا درمحکومیت ان حرف نزده وننوشتند وشب وروزدیوانه واربه قربانی وتجاوزشده حمله میکنند تو که اینقدردم ازحقوق بشر میزنی کجاست نکنه انسانها باهم فرق دارند وما نمیدونستیم کودکان یمن انسان نیستند ویا حق وحقوق فطرتا به انها داده نشده است کدامین است واقعیت این است که سازمان مجاهدین بخاطرپولهای عربستان وهمسویی باامریکا واعراب دردهانش سیمان ضد حقیقت ریخته تا هیچ وقت دهانش درگفتن واقعیت این موضع گیریها بازنشود همان طورکه اقای بان کیمون دبیرکل جنایت کاروکودک کش سازمان دول پول گرفت وعربستان را ازلیست سیاه خارج کرد مجاهدین هم پول میگیرند ودربرابرجنایت علاوه برسکوت برعلیه قربانی وخونهای ملت یمن هم حرافی میکنند سرشون دردوآخوراست فرقشون دراین است که اینها از سی سال پیش پول وطلا میگرفتند اقای بان دیر برسرسفره خون خواری کودکان حاضرشد به این میگویند سیاست دریوزگی نه سیاست انقلابی بله سیاست هرجا دشمن من هست منهم انجا هستم بدون درنظرگرفتن اینکه باکی هم پیمان میشوی نهایتش همین کثافت کاریهاست ووارد شدن به جنگ نیابتی وسربازصفرشدن بیگانه انهم بقیمت سکوت دربرابرجنایت وتوجیح ولباس حق پوشوندن به جنایتکاران است

یک سوال دراینجا پیش میاید که هدف ازاینکه ارتش متجاوز را ارتش ملی مینامند چیست ؟

هدف جا انداختن این است که

اولا مرزهای تجاوزگرومدافع ازوطن ومال وجان وناموس مخدوش شود (دربین ملت ایران)

دوم اگرتجاوزشد بگوید ارتش ملی ست که همه ما میدونیم که امریکا وعربستان بدنبال تجاوز بخاک ما هستند (اینکه بتونند یا نه یه بحث دیگراست ولی دنبال ان هستند) زمینه این رااماده میکند

سوم به انها میگوید ما زمینه فکری رااماده ومشروع کردیم شما میتوانید حمله کنید وازنظرما شما متجاوزنیستید بلکه ارتش ملی وناجی ونجات دهنده ملت ایران هستید

بله راه تجاوزرااینگونه بازمیکند تا برای رسیدن به قدرت کشوررا کلنگی وهمان بلایی سر کودکان ومردم ایران بیاید که سرملت یمن امده است دراینجا به همه ملت ایران یاداوری میکنم ازتجربه ما بیاموزید وهرگزاجازه ندهید این سازمان برمملکت ایران مسلط شود اگرروزی توانستید اخوند هارا سرنگون کنید به فرهنگ ایران وایرانی بچسبید که همان ازادی وحقوق بشروبرابریست وهرکس دم ازمسلمانی یاهر دین دیگری زد نگذارید به حاکمیت سیاسی برسد

علی شیرزاد . اروپا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید