طنز گوئی رجوی ها، مثل تحلیل هایشان بی مزه است!

0
887

طنز گوئی رجوی ها، مثل تحلیل هایشان بی مزه است! 

 Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دوازدهم اکتبر ۲۰۱۷:…  هیچ کشوری با سلاح هسته ای خود ، قادر به کشتن مردم خود نیست وبنابراین این طایفه که ادعا دارد برای خلق  ایران مجاهده میکند ، از کشته شدن مردم  ایران با این سلاح های موهوم نگرانی ندارد . فلذا باید گشت وپیدا کرد که  رجوی ها ازجان مردم کدام کشور بیمناک است بخاطر وجود این سلاح ها که کارشناسان برجسته ی قدرت های سلطه گر معتقد بودند که ایران تا  … 

مسعود رجوی و موسی خیابانی در دیدار امام خمینیمجاهدین خلق از تأسیس تا احتضار

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

http://iran-interlink.org

طنز گوئی رجوی ها، مثل تحلیل هایشان بی مزه است!

۲۰/۰۷/۱۳۹۶

توسل بازهم  به طناب دار است که ورد زبان رجوی هاست و چه بهتر که آنرا برپرچم  وعلائم تشکیلاتی خود اضافه کنند!

ظاهرا بنا نیست که این قوم کج اندیش ، زیبائی های زندگی را هم ببیند و زبانش را برای بیان جملات زیبا و دلنشین  هم بکار اندازند!

خشونت ، مرگ ، خون ونکبت تنها مقولاتی است که از دهان آنها بر میآید!

به قسمت هایی ازیک متن این جماعت تاریک اندیش که مثلا خواسته است در قالب طنز بنویسد ، توجه کنید :

” زمانی که مجاهدین و مقاومت ایران فعالیتهای مخفیانه رژیم را برای ساختن سلاح هسته ای افشا کردند، در واقع طناب دار را به گردن نظام ولایی و “عاقا” اندختند و حالا نکش، کی بکش “.

هیچ کشوری با سلاح هسته ای خود ، قادر به کشتن مردم خود نیست وبنابراین این طایفه که ادعا دارد برای خلق  ایران مجاهده میکند ، از کشته شدن مردم  ایران با این سلاح های موهوم نگرانی ندارد . فلذا باید گشت وپیدا کرد که  رجوی ها ازجان مردم کدام کشور بیمناک است بخاطر وجود این سلاح ها که کارشناسان برجسته ی قدرت های سلطه گر معتقد بودند که ایران تا ده ها سال قادر به تولید آن نیست وخود مقامات کشور هم داشتن چنین قصدی را منکر بودند وبرای اثبات این ادعای خود ، بیشترین تمهیدات را برای بازرسان انرژی اتمی فراهم کرده بودند ومیکنند؟!

ایران درباز گذاشتن دست بازرسان هسته ای ، رکود دار است وبدینوسیله ثابت میکند که ریگی درکفش ندارد.

دیگر اینکه جریان ریاکاری که ادعا میکند که با کشتار واعدام مخالف است ، چگونه ” طناب دار ” را دوست دارد و مدام آنرا تکرار میکند!!

همچنین :

” … بدشانسی! دست از سر عاقا بر نداشت. اوباما رفت و ترامپ آمد. خط مماشات امریکا عوض شد . برجام بی برجام. عاقا که انگار دیگر پشمی به کلاهش نمانده بود و توان رجزخانی برای امت همیشه در صحنه را نداشت، روحانی را فرستاد که رجز بخواند. حالا روحانی شروع کرده: آهای امریکائیا؛ “ده تا ترامپ هم که بیاد نمیتواند دستاوردهای ما را از برجام از بین ببرد”. البته چه خوب شد که نه به “قطعنامه دان” سازمان ملل حمله کرد و نه خط قرمزهای عاقا را یادآوری کرد “.

درتحلیل نهائی ، تاجایی که روشن شده ، سیاست های آمریکا درسطح کلان خود توسط  ” مجتمع نظامی – صنعتی  = دولت پنهان ” تعیین می شود وروسای جمهور در آخرین مرحله بدستورآنها عمل میکنند.

فعلا با تغییرات مداومی که در افراد کاخ سفید انجام میشود ، نبرد معروف  ” که بر که ” دردولت ترامپ به پایان نهائی خود نرسیده ونظر قطعی دولت درسایه کاملا روشن نشده است!

آن قسمت ازسیاستهای شخص ترامپ که روشن شده ، حساسیت او به پیشرفت غول آسای چین ووحشت شدید او از این بابت است که میکوشد با نا آرام کردن خلیج فارس وبستن راه انتقال انرژی ، درمقابل این پیشرفت سنگ اندازی کند وبه همراه آن، راه انرژی ارزان را به اروپا بسته وآنرا وابسته تر بخود نگهدارد!

مسئله ی برخورد او با برجام ، در زیر مجموعه ی این سیاست اصلی اش – عقب نگه داشتن چین واروپا- بوده والبته ما دراین مورد گناهی نداریم!

ترامپ سعی دارد که درگل آلود کردن خلیج فارس ، ما را هم وارد معرکه وجنگ کند که مسلما ایران درحد توان خود ، دراین بازی شرکت نخواهد کرد!

مگر اینکه این رئیس جمهور آمریکا بخواهد با جنگ جهانی با نتایج غیر قابل پیش بینی شده ، این نقشه های خود را اجرا کند که هنوز بریک تحلیل گر روشن بین ، ثابت نشده که دولت پنهان با این سیاست ها چقدر همخوانی دارد ودرنهایت کار آیا به ترامپ اجازه ی این بازی بشدت خطرناک را خواهد داد یانه؟!

درهرصورت ، ما ایرانی ها ، مسئول سیاست های جنون آمیز دیگران نخواهیم بود وبا توجه به آرایش قوای موجود ، بعید میدانم که آمریکا وارد معرکه ای گردد که نابودی جهانی را رقم میزند!

با این وصف ، بصلاح باند رجوی نیست که آرزوی نابودی جهانی را بکند که خود حضوری شکننده تر ازبقیه درآن دارد!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید