جشن های آنچنانی مجاهدین رجوی با سنگ مفت وگنجشگ مفت!

0
700

جشن های آنچنانی مجاهدین رجوی با سنگ مفت وگنجشگ مفت! (+ نتوانستید ثابت کنید)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هشتم سپتامبر ۲۰۱۵:…  آقای رجوی! چرا تصاویر زنده ی لیبرتی نشینان را که در کانکس ها وزیر گرمای ۵۵درجه ی عراق ، مجبورند که روزی بارها بمیرند وزنده بمانند، از سیمای آزادی؟! ات نشان نمیدهی ودرمقابل تعدادی از مردم اروپا واعضای مفتخور اروپایی خود را که ازبودجه ی تشکیلات و هم از محل مالیات مردم اروپا زندگی کرده وچهره ی شبیه چهره های اهالی لیبرتی عراق …

جشن های آنچنانی مجاهدین رجوی با سنگ مفت وگنجشگ مفت!

لینک به منبع

ما بدون اینکه قبول داشته باشیم که تشکیلات محفلی- مطالعاتی ایجاد شده توسط حنیف نژاد ویارانش که دردهه ی ۱۳۵۰ وبا قصد اقدام برای عملیات مسلحانه به سازمان مجاهدین خلق موسوم شد ، همان تشکیلات مخوف ومافیایی ای باشد که تقریبا ازاواخر سال ۱۳۵۹توسط شخص مسعود رجوی سازماندهی شده وآثار منفی زیادی برانقلاب بزرگ ۱۳۵۷ایران برجای گذاشت!

درستتر این است که ما تاریخچه ی تشکیلات عملا موجود را که الفتی با آرمان های بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق با مشخصات ضد استعماری ندارد، از سال ۱۳۶۰درنظر گرفته واین تشکل فرقوی وضد ملی را ۳۳ ساله اش بدانیم!

اما مسعود رجوی ازاین ۱۷ سال باقیمانده که ابدا ربطی به ۳۳ سال اخیر ندارد، دست بردار نیست و میکوشد با تحریف تاریخ ودستکاری در ارقام واعداد، تشکیلات خود را ۵۰ ساله کرده ودرست درآستانه ی شکست سیاست های هسته ای- تشکیلاتی اش ، اقدام به برگزاری جشن سرور پرسروصدایی کرده تاهم برطول افتخارات؟! خود بیافزاید وهم دلباختگان خود را از تفکر به نتایج مهلک سیاست های ده سال اخیر خود- چه دررابطه با تقلاهایش درجهت حمله ی نظامی قدرت های بزرگ به ایران وچه ازدست دادن ” یک اشرف” بجای ساختن “هزار اشرف “- دورتر بدارد تا بتواند برای مدت کمی هم که شده ، این افراد تحت اسارتش را همچنان درسیطره ی خود داشته باشد!

رجوی که تقریبا درتمامی پایتخت های اروپا ، بساط جشن وسرور پنجاه سالگی تاسیس سازمان مجاهدین خلق- با شرحی که رفت- را برپا داشته وبا صرف مخارج سنگین افرادی رادرآنجا ها گرد آورده تا ضمن مجیز گویی ازاو وبیعت گرفتن دوباره اش ازاسرای خود ، ابراز قدرت کند ، باید باین سئوال جواب دهد که اکثریت اعضای سازمان که درلیبرتی عراق و اردوگاه تیرانای آلبانی مستقرند، همانطور زندگی میکنند که همسرش درپاریس زندگی میکند؟!

با مشاهده ی زندگی پرجاه وجلال مریم درفرانسه که درمعرض دید وقضاوت قراردارد و طبیعتا تمامی امکانات رفاهی اورا بنمایش نمیگذارند، میتوان به ابعاد زندگی مرفه رجوی پی برد که درمقابل دوربین ها وانظار عمومی قرارندارد !!

آیا این اعضای ساکن در عراق وآلبانی هم چنین زندگی میکنند؟!

جواب سئوال ازطرف یک نظر بیطرف منفی است ! چرا که پسران ودختران ۱۸-۳۰ ساله ی مردم را اغلب با وعده های طلایی فریفته و آنها را درگرمای سوزان عراق تبدیل به پیر مردان وپیر زنان ۴۰ تا ۶۰ ساله ای کرده با چهره ای آفتاب سوخته ودستان پرچروک ناشی از بیگاری های پایان ناپذیر وانواع بیماری های صعب العلاج جسمی وروحی وتعداد قابل توجهی که به کشتن داده شده ویا بنحو مرموزی کشته شده اند !

آقای رجوی!

چرا تصاویر زنده ی لیبرتی نشینان را که در کانکس ها وزیر گرمای ۵۵درجه ی عراق ، مجبورند که روزی بارها بمیرند وزنده بمانند، از سیمای آزادی؟! ات نشان نمیدهی ودرمقابل تعدادی از مردم اروپا واعضای مفتخور اروپایی خود را که ازبودجه ی تشکیلات و هم از محل مالیات مردم اروپا زندگی کرده وچهره ی شبیه چهره های اهالی لیبرتی عراق را ندارند، بارها درمعرض دید قرار میدهی؟!

چگونه است که اعضای گدا کرده ات را که صندوق گدائی دردست گرفته وبحساب مثلا کودکان یتیم ایران از مردم اروپا اخاذی کرده وبه جیب تو می ریزند صحبتی نمیکنی و تصاویر آنها را بنمایش نمیگذاری؟!

ما فعلا با کمک های غیبی ؟! مرتجعین منطقه و… کاری نداریم و آنرا نادیده گرفته وازشما می پرسیم که آیا رواست که این قبیل پول های جمع شده ، برای جشن و چراغانی تو خرج شود وغرور وزحمت کسانی که ساعت ها درچهار راه های شهرهای اروپایی می ایستند، باین سادگی هدر رود؟!

تو با این پول ها که مدام خرج میکنی، میتوانستی اعضای نگون بخت فرقه ات را از باتلاق مرگ عراق نجات دهی وبا این کار ادعاهای مخالفین پرشمارت – ازجمله ودر راس آنها خانواده ی این اسرا را- که معتقدند تو بخاطر پوساندن اینها وسپردنشان بدست مرگ تدریجی ازانتقال آنها خودداری میکنی، باطل میکردی که نمیکنی و روشن میشود که مخالفانت درست میگویند!

تو که میدانی اوضاع مدام تغییر یابنده ی عراق ، زنگ خطر مداومی برعلیه این اسرا ست چرا درانتقال آنها تعلل وحتی کارشکنی میکنی؟!

آیا منظورت این است که اینها هم مانند افراد باقیمانده دراشرف به نحو مشکوکی کشته شوند و تو از بابت اسرار زیادی که آنها دارند وهرآن میتوانند بنوعی درزش کنند، درامان باشی؟!

درهر صورت، برگزاری این جشن ها با آن هزینه ی گزاف و وبا هدف جعل حقایق ، بجای آنکه عصای دستت باشد، به وبال گردنت تبدیل میگردند وبهتر بود که با این عمل، بر قطرپرونده ی سیاه ات اضافه نمیکردی!

نوید

این مسئله را نتوانستید به ثبوت برسانید!

لینک به منبع

” تأثیرات راهبردی چگونه ایجاد می‌شوند ” ؟ نام یک مقاله ی مثلا تئوریک است که ظاهرابعنوان یک مقاله ی مرجع دروبسایت های رجوی منتشر شده که من نیز خواستم با نقل پاراگراف هایی ازآن ، ثابت کنم که نویسنده نتوانسته توضیح دهد که واقعا هم تاثیرات راهبردی ( استراتژیک) چگونه ایجاد میشود!

دراین مقاله آمده است:

” دو سال پیش، در آستانه تصمیم برای رفتن پای میز مذاکره زهرخوری … خلیفه سفاک ارتجاع … تصمیم به قتل‌عام اشرف گرفت. کشتار ۱۰۰ نفر غیرمسلح، که بر اساس یک توافق بین‌المللی و امضاشده توسط دولت عراق و سازمان ملل متحد حفاظت آن‌ها تضمین‌شده و دولت امریکا برای نظارت در این مورد، مسئولیت پذیرفته بود. …” .

این مسئله که رجوی به چه دلیل این ۱۰۰نفر را دربیابان های کشوری مانند عراق که به یمن برهم خوردن ساختار اجتماعی اش توسط آمریکا هرساعت وفصلی ازآسمانش بمب میبارد واز زمین اش گیاه حادثه میروید ، رها کرد ، هنوز هم جزو اسرار مگوی فرقه ی رجوی است !

همچنین هنوز عاملین مستقیم وغیر مستقیم این جنایت شبانه که اتفاقا افراد رجوی بیشتر ازهمه درموردش ” دوربین بدستی” نشان داده وحضور پیشاپیش خود را درصحنه بنمایش گذاشتند ، ازطرف مراجع بیطرف وذیصلاح روشن نشده و ما کماکان مجبوریم ادعاهای دوطرف را شنیده وقادر به ارزیابی درست موضوع وکشف حقیقت نبوده ودر حالت فرضیه پردازی ها باقی بمانیم!

اما چیزی که واضح ومسلم است، این است که شخص رجوی اقلا در اینگونه “بندی ” کردن این افراد در بیابان های عراق مقصر بوده است!

چرا که او میداند درزمانی که در روز روشن، به پاسگاه های عراق حمله ی نظامی میشود، انجام این حمله درشبانگاه به اشرف کار سختی نیست واین باصطلاح حافظین اموال اشرف ، درموقعیت حفظ این اموال قرار ندارند وبجای آن میشد که این اموال را به نیروهای سازمان ملل متحد و … تحویل داده واین ۱۰۰نفر را که معلوم بود وشد که قدرت حفظ اموال موجود دراشرف را ندارند ، به لیبرتی منتقل کرد!

شما که تلویحا اشاره دارید که دولت آمریکا به تعهداتش عمل نکرد وحتما قبلا هم میدانستید که با شروع مذاکرات درایران غم جان این ۱۰۰ نفر را نخواهد داشت ، چرا عالما وعامدا کاری کردید که ۵۲ نفر ازاین افراد به کام مرگ روند و…؟!

بنابراین من در بهترین حالت خوشبینانه هم که درمورد ادعاهای بعدی باند رجوی باشم، بازهم بالحاظ شرایط منطقی فوق بر درستی حرف های رجوی ها ، شبهه دار باقی خواهم ماند!

درادامه ی این مقاله آمده است:

” دو سال پس‌ازآن حماسه پایدار و آن رسم وفا و ایستادگی تا به آخر بر سر آرمان آزادی، با وضوح تمام می‌توان علل شکست استراتژیکی خلیفه ارتجاع در بلعیدن عراق، که دروازه کشورگشایی‌های او بود را حس کرد. اراده یک نسل مقاوم و ایمان شکست‌ناپذیری که با دست‌خالی هم صحنه مصاف با خلیفه ارتجاع و جیره‌خواران پست او را ترک نکرد، تعیین‌کننده‌ترین عنصری بود که معادلات پیچیده و سرسخت تعادل قوا را در هم پیچید و از آن خلق جدیدی بیرون آورد “.

یعنی میخواهید بگویید که این ۵۲ نفر براثر پایداری وایستادگی ومقاومت دربرابر مهاجمین مشکوک کشته شدند؟!

اگر اینطور است ، چرا نصف افرادی که باقی مانده بودند، معرفی نشده و نگذاشتید ازآنها تحقیق شود. آیا ممکن نبود که اینها عینی ترین شاهد ماجرا باشند؟!

چرا نام ونشانی باقیماندگان این کشتار بشدت مشکوک اعلام نشد وچگونه است که آنها درقرنطینه نگه داشته شدند تا ساکنین لیبرتی تماسی با آنها نداشته باشند؟!

به بلعیدن عراق که میرسیم ، این ادعای شما را بی اساس دانسته وخاطرنشان میسازیم که آمریکا با آن جبروت و قدرت نتوانست این کشور راببلعد وبه تبع آن دیگر کشورها هم نخواهند توانست آنجا را دراشغال خود داشته باشند و درمقابل تنها این شما هستید که تصور میکنید با کمک عشایر انقلابی تان( بازماندگان بعثی های عراق) که درخواست مکرر مسلح تر شدن آنها را هم دارید، قادر به تصرف این کشور و دست درازی به ایران خواهید بود!

این قیاس بنفس کردن نیست که فرموده اید؟!

واینهم درمورد استراتژی مورد ادعا:

” مجاهدین با انتخاب شورای مرکزی جدید، به آن‌چنان دستاوردهای ایدئولوژیکی نوینی دست پیدا کردند که سکوی پرش و منشأ خیزهای بلند آنان در تحولات آینده خواهد بود. بنابراین همچنان که در تاریخ ۵۰ ساله مجاهدین همواره تجربه‌شده است، بار دیگر ثابت شد دستاوردهای بزرگ مخلوق استقبال پرداخت‌های بزرگ‌اند … “.

تغییر نام شورای رهبری به شورای مرکزی و دورنگه داشتن مجدد رقبای بالقوه ی مسعود رجوی تشنه به قدرت ازاین شورای منتصب ، دور نگه داشتن مردان به بهانه ی خنده دار آزادی زن مجاهد که نسبت به مردان دراقلیت اند، چرا باید بنام تاثیرات راهبردی به خورد مردم داده شود؟! این نوع راهبردی ها، درحد نیرنگی هم بیش نیست و شما پیروان خود را آنقدر دستکم گرفته اید که فکر میکنید با این مسخره بازی های تکراری ، به اسارت ساکنین لیبرتی تداوم خواهید بخشید!

تمام اهداف این نوع سخن پراکنی ها، درخدمت تداوم اسارت این نگون بخت ها میباشد که امید میرود با حضور مداوم اعضای خانواده هایشان در کنار دیوار لیبرتی ، تدریجا مشمول تحول فکری و واقع نگری باشند!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید