ای کاش آقای پیمان نوشته ی خود را دوباره بخواند!

0
779

ای کاش آقای پیمان نوشته ی خود را دوباره بخواند!

صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  شما مجاهدین رجوی که مدام ازتلاش های ناکرده یتان بنفع ” خلق قهرمان ” سخن میگویید چرا این موضوع مهم را به موقع بامردم درمیان نگذاشتید؟! دیگر اینکه شما به چه دلیل با غارتگران بین المللی باید مخالف باشید که با ژاندارم منطقه ای آنها بنام اسرائیل نرد عشق باخته وگور پدر هرچه …

http://iran-interlink.org

ای کاش آقای پیمان نوشته ی خود را دوباره بخواند!

۰۶/۰۵/۱۳۹۴

دوست بذله گویی دارم که میگفت زمانی باستثنای منبر، تمامی اثاثیه های مسجد روستای زادگاهش مورد سرقت قرار گرفته بود!

مردم وریش سفیدان با نثار لعن ونفرین بردزدی که این کار غیرمتعارف را کرده بود، درمسجد خالی از تمامی امکانات، نشسته ودرفکر چاره جویی وتبادل نظر درمورد این سرقت وسارق بودند که ناگهان یکی از این ریش سفیدان عاقله مرد!! داد میزند که یافتم!

وقتی همه ی توجهات بطرف این مرد که عقلی هم ارز آقای پیمان داشته ، جلب شد ، او با قاطعیت تمام گفته میگوید : اولا این سرقت در روز یاشب ؟! انجام گرفته وثانیا دزد فرد نادانی بوده که به سرقت اشیای مسجد دست زده است!!!

مردم ازاین حرف ابلهانه وبدیهی این گمانه زن هاج واج مانده ونمیدانستند که دربرابر این اظهار نظرفاضلانه و قاطعانه ی!! اوچه بگویند که ظریفی درجواب گفته بود که عجب راه حلی !

خوب معلوم است که دزدی درروز یا شب اتفاق میافتد ودرفاصله ی این دو ، زمان دیگری وجود ندارد وثانیا عاقله مرد که دست به دزدی اشیای مسجد نمیزند ومعلوم است که نادان هم بوده واین حرف تو چه کمکی برای برگرداندن اموال مسجد میکند؟؟

واقعا هم وقتی نوشته ی آقای جمشید پیمان را مطالعه کردم، بی اختیار جریان آن دزدی ازمسجد زادگاه دوستم به یادم افتاد وخواستم برای انبساط خاطر خواننده هم که شده، نگاهی به این نوشته ی او که تیتر ” چه کسانی از توافق اتمی ۵+۱ با حاکمیت آخوندی شادمانند “؟ ، بدان زده شده ، داشته باشم.

آقا جمشید بعنوان یکی از تحلیلگران سازمان مجاهدین رجوی، دراین تحلیل فرا همه چیزی!! خود آورده است:

ـــ ” همه ی جناح های گرداننده ی حاکمیت« جمهوری اسلامی». زیرا توافق نامه را فرجی می بینند از این ستون به آن ستون برای تعویق سرنگونی شان به دست مردم ایران و محکم کردن چوب لق خارجی زیر بغل شان … “.

شماها قبلا ادعا داشتید که قشرهایی ازحاکمیت این توافق را به ضرر خودشان خواهند دانست وبه کارشکنی برعلیه آن برخواهند خاست ودرگیری های درون حکومتی آنچنان ابعاد وسیعی خواهد گرفت که شما با زدن تلنگری بدان، آنرا سرنگون کرده و” خلق قهرمان ” را به رفاه ، آسایش وآزادی خواهید رساند، همانگونه که اعضای خود را دردرون تشکیلات رسانده اید!!

با وصف وتحلیل آقای پیمان ، چرخش نزدیک به ۱۸۰ درجه ای روی داده که باکی نیست! چرا که اوضاع تغییر یافته وشما همراه این تغییرات ، تحلیل مشخصی ازاوضاع معین داده اید که درتئوری علم مبارزه ، کاری است طبیعی وعلمی!!

دیگر اینکه آقا جمشید! اگر این چوب زیر بغل خارجی لق است ، تکیه ی محکم و بی ملاحظه ی شما براین چوب زیر بغل لق بخاطر چیست؟!

آقا ی پیمان مینویسد:

ـــ ” غارتگران بین المللی زیرا توافق نامه را هموار کننده ی راه چپاول تازه ثروت مردم ایران می بینند. شاهدیم که هنوز مرکب امضاء توافق نامه خشک نشده و هنوز به اصطلاح مراحل تصویب قانونی آن طی نشده ، از انگلیس و فرانسه و آلمان و اتریش و … رؤ سا و معاونان و هیات های اقتصادی و تجاری به سوی خوان گسترده ی ایران سرازیر شده اند “.

آیا این ادعای شما بمعنی این نیست که حکومت جمهوری اسلامی ازاستقلال کم وبیشی برخوردار بوده؟!پس دشمنی تان با این حکومت حافظ استقلال ولو نسبی کشور برای چه بوده وآیا این مسئله در برخورد با ادعاهای دموکراتیک و وطن دوستانه ِ شما؟؟!! غیر طبیعی نبوده است؟!

شما مجاهدین رجوی که مدام ازتلاش های ناکرده یتان بنفع ” خلق قهرمان ” سخن میگویید چرا این موضوع مهم را به موقع بامردم درمیان نگذاشتید؟!

دیگر اینکه شما به چه دلیل با غارتگران بین المللی باید مخالف باشید که با ژاندارم منطقه ای آنها بنام اسرائیل نرد عشق باخته وگور پدر هرچه منافع ملی است ، میگویید؟!

این تضاد عمیق خود درگفتار وکردار را چگونه توجیه میکنید و با این پررویی منحصر بفرد خود، به مخالفت خوانی مزورانه وصوری با غارتگران بین المللی می پردازید؟!

آیا هجوم این هیئت ها نشانگر این نیست که آنها ازایران هراسی ساخته وپرداخته ی خود خسته شده ومیخواهند بمقدار کم هم که شده، باواقعیات موجود سازگاری نشان دهند؟!

بازهم از پیمان بشنویم:

ـــ ” انواع و اقسام به اصطلاح ایرانیانی که، هستی شان با موجودیت حاکمیت آخوندی گره خورده است و هر گونه ضعف و فتور در آن را مغایر با منافع خود می بینند “.

جمشید خان هموطن! این ایرانی های انواع واقسامی، از چه قـشر وطیفی هستند و چرا هجوم غارتگرا ن بین المللی بنفع آنهاست؟!

ازشما وهمفکران تان میخواهم که جایگاه این افراد را روشن کرده وازابهام گویی حاصل از عدم وقوف به ساختارهای اجتماعی پرهیز کنید!

انحصار طلبی فلج کننده ی رجوی ها به شکل زیر توسط آقا پیمان نمایش داده میشود:

ـــ ” انواع و اقسام اپوزیسیون( نما) هائی که حرکت و تلاش خود را با جناح به اصطلاح اصلاح طلبِ داخل رژیم آخوندی، همسو کرده اند “.

این اپوزیسیون نماهای مود نظر شما کیانند وچگونه وبه چه دلیل ایدئولوژیکی ویا مثلا طبقاتی ، منافع شان با جناح ” باصطلاح اصلاح طلب ” همسو میشود وبنا بر نظر شما درپاراگراف اول ، با جناح راست هم اشتراک منافع پیدا میکنند؟!

چرا جرات اعلام نام ونشان وعناوین آنها را ندارید؟! آیا بهتر نبود که دراین مورد صریح تر مینوشتید و آنها را درپیشگاه ” خلق قهرمان ” رسوا میکردید؟!

بازهم از جمشید پیما بشنویم:

ـــ ” مردم ستمدیده و محرومیت کشیده ی داخل کشور که فکر می کنند این توافق می تواند موجب گشایشی در زندگی شان شود و اندکی از فشارهای طاقت فرسای اقتصادی و اجتماعی بکاهد “.

با این وصف مردم ستمدیده هم بطور نسبی وموقتی هم که شده ، با جناح های حکومتی و اپوزیسیون نماهای موهوم وغارتگران بین المللی ، اشتراک منافع پیدا کرده اند واین حادثه درجایی جز تحلیل های بیمارگونه ی رجوی سانان قابل رویت نیست!

ونیز:

ـــ ” جنایتکاران و شرکای جرم حاکمیت آخوندی در منطقه از قبیل بشار اسد و نوری مالکی و …. زیرا این توافق را گشاینده و هموار کننده ی راه رسیدن پول و تجهیزات تازه و بیشتر از سوی رژیم برای توسعه تروریسم و تحکیم سلطه بر مردم منطقه خاورمیانه می شناسند “.

خوب! اینهم از متحدان منطقه ای مردم ستمدیده ، تمام جناح های حکومتی ، اپوزیسیون نماها وغارتگران بین المللی! وحالا ماباید پیدا کنیم جریان ناهمسو با این جبه بندی شلم شوربا گونه ی ساخت یکی ازمریدان رجوی بنام آقای جمشید پیمان را!!

حال به آخر شاهنامه میرسیم:

ــــ ” و بالاخره آزادی خواهان و مبارزان واقعی راه آزادی که این توافق را نه « تــــوافــــق » به معنی حقیقی کلمه، بلکه عقب نشینی و تسلیم حاکمیت آخوندی در برابر فشارهای خرد کننده و مرگبار بین المللی، ارزیابی می کنند .. آین بخش از مردم ایران ،این عقب نشینی حاکمیت آخوندی را که از موضع ضعف کامل صورت گرفته است، فرصتی می بینند برای بالا رفتن فشار های داخلی و شدت گرفتن مبارزه برای مطالبات و حقوق بنیادی سرکوب شده شان و بالاخره هموار شدن راه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. آینده ( نه چندان دور) نشان خواهد داد که شادی چه کسانی تداوم خواهد یافت ” !

این آزادیخواهان واقعی که همان باند رجوی باشد ، توافق انجام شده را این بار برعلیه جبهه ی ناچسبی که آقا جمشید بوجود آورده ، دانسته که گویا بعنوان دشمنان باند رجوی تسلیم شده وشکست خورده اند ونشان داده اند که چه ضعیف وناپایدار هستند ؟!

درصورت جدی بودن این تحلیل ، این جبهه ی ناهمگون، آب درآسیاب رجوی ریخته اند ورجوی با استفاده ازآن بخش ازمردم که جزو ستمدیدگان هم بطریق اولی نیستند ، جمهوری اسلامی را سرنگون خواهد کرد!

یعنی یاوران رجوی غیر ستمدیگانی هستند که در سرنگونی حکومت بدست رجوی ازکرات دیگر وارد میدان خواهند شد!!

ای کاش آقای پیمان که اینهمه بی محابا و بی حساب وکتاب حرف میزند، این قسمت مردم را که ستم ندیده اند ویاور رجوی هم خواهند بود، معرفی میکرد!!

قضاوت با شماست خواننده ی عزیز!

آیا شما هم با خواندن این تحلیل درخشان جمشید خان ، باین نتیجه نمی رسید که طرف عقلش راازدست داده وهذیان میبافد؟!

وآیا باین قناعت نمیرسید که توافق انجام شده، مریدان رجوی را سخت دچاراستیصال نموده و مجبور به دادن تحلیل های فضائی ودور ازخرد انسان زمینی کرده است!

آیا درنمییابید که ضربه وارده ازاین مذاکرات نفس گیر، بسیار محکم بوده واختلالات شدید مغزی را درفرقه ی رجوی بوجود آورده است؟!

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید