سفر آمانو به تهران خود بخود خوب یا بد نیست!

0
420

سفر آمانو به تهران خود بخود خوب یا بد نیست!

 صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دوازدهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  فرقه ی رجوی که دنبال هرسوراخ سنبه ی اتمی است تا بزعم خود با انگشت فرو کردن درآن به کارشکنی های فطری خود دربه نتیجه رسیدن مذاکرات نفس گیر هسته ای میان ایران و۶قدرت بزرگ جهانی را ادامه دهد ودراین راه ازهیچ خبر مهم- مربوط ونامربوط- نمیگذرد – این بار به سراغ تحلیل مسافرت آقای آمانو دبیر کل بی استخوان …

http://iran-interlink.org

سفر آمانو به تهران خود بخود خوب یا بد نیست!

۲۱/۰۴/۱۳۹۴

فرقه ی رجوی که دنبال هرسوراخ سنبه ی اتمی است تا بزعم خود با انگشت فرو کردن درآن به کارشکنی های فطری خود دربه نتیجه رسیدن مذاکرات نفس گیر هسته ای میان ایران و۶قدرت بزرگ جهانی را ادامه دهد ودراین راه ازهیچ خبر مهم- مربوط ونامربوط- نمیگذرد – این بار به سراغ تحلیل مسافرت آقای آمانو دبیر کل بی استخوان و به ادعای بعضی ها یک صهیونیست ژاپنی پرداخته و دروبسایت رسمی خود نوشته ای با عنوان ” دو نتیجه‌گیری متضاد از سفر آمانو به تهران، چرا “؟ منتشر کرده که طی آن برخوردهای متعدد وگاها ناهمخوان جناح های حکومتی ایران ورسانه های مختلف را منتشر کرده وطی آن نوشته است:

” سفر یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی به تهران در یکی از حساس‌ترین سرفصلهای نظام آخوندی، قبل از این‌که مسأله‌ای را از رژیم حل کند، باعث تشدید تضادهای درونی باندهای رژیم شده است “.

دراین مورد با اعلام اینکه قضاوت سریع درمورد دستآوردهای چنین سفرهای مهمی کارصجیحی نیست وبا عطف نظر باینکه کسانی درهردوجبهه ی مذاکرات وجود دارند که بطور صادقانه ازروی تحلیلی که ازقضیه دارند ویا احیانا ازسر منافع خاص خود با مذاکرات موافقت ندارند ، اینجانب بدون آنکه خود را ملزم به نقل قول های باند رجوی از روزنامه های موافق ومخالف روند موجود بپردازم ودرصدد رد یاقبول این یا آن نظریه باشم ، به کل مسایل توجه داشته و مواردی را بشرح زیر مطرح میکنم:

۱- سفر آمانو به تهران بدون اجازه ی قدرت های بزرگ انجام نمیشود وبنابراین این سفر حکم ضرورتی را برای آنها داشته ودرراستای انجام هرچه دقیق تر مذاکرات با تمام دیپلمات بازی ها وپیچیدگی هایش میباشد!

۲- این مدیر کل آزانس، استقلال فکری ، آزادی عمل و تفکری باندازه ی البرادعی نداشته وشخصی است که حتی المقدور گزارش هایی باتوصیه ی قدرت های بزرگ تهیه وتنظیم خواهد کرد و شخصیت مستقلی نشان نخواهد داد!

۳- درصورتی که آمریکا وسپس فرانسه نخواهند که مذاکرات به نتیجه ی مرضی الطرفین برسد، مطمئن باشید که آمانو دارای آن شخصیتی نیست که بخواهد آب های رفته را به جوی بازگرداند ومسلما گزارش هایش در توجیه این دو کارشکن ودر حکم ریختن بنزین برآتش خواهد بود!

۴- شکافی که دربین شش قدرت جهانی پیدا شده ، نمیتواند درمورد این مذاکرات خالی ازاثر باشد. بخصوص اینکه ازنظر اقتصاددانان مردمی وواقعگرا، این دنیای شرق است که موجودیتی دوباره یافته ، شکوفا میشود و میتواند در عرض یکی دودهه قدرت ومکنت را بسوی شرق بکشد!

۵- پیمان شانگهای وضمایم آن ( بانک سرمایه گذاری و… ) یک پیمان کاملا جدی است که میتواند آمریکا ومتحدانش را درتنگنای جدی قراردهد.

این پیمان ازآن جهت جدی است که چین به قدرت اقتصادی اول جهان تبدل میشود ویا حتی شده است و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی اش چهار نعل به پیش میتازد وبا مشاهده ی تسلط آمریکا برتنگه های استراتژیک دریایی جهان، گسترش راه های زمینی با قطارهای ۵۰۰کیلومتری را دربرنامه ی جدی خود قرار داده ومیرود که راه آهن درحال احداث شانگهای تا لیسبون، این قدرت دریایی آمریکا را کم اثر ترسازد!

وجود یک درخت از۵درخت جهان درروسیه ، دسترسی به نصف آب شیرین جهان توسط همین کشور، قدرت نظامی ونیروی انسانی ماهر قابل توجه آن و داشتن نصف منابع زیر زمینی جهان و… همه وهمه فاکتورهای نیرومندی هستند که قدرت بازدارندگی زیادی درمقابل امر ونهی های جهانی آمریکا دارند.

درکنار اینها باید به موقعیت آرژانتین که با آب وهوا وخاک مساعدش میتواند نصف خوراک مردم جهان را تولید کند وخود راازاقمار آمریکا بیرون کشیده وبرزیلی که باعبور ازآمریکا به یک قطب صنعتی جهان تبدیل شده ، توجه کافی داشت!

۶- آمریکا ازقدرت مانور ایران دراستفاده ازاین اهرم های قدرتمند آگاه است واقلا جناح واقع بین آن نخواهد خواست که ایران را آنقدر درانزوا قرار دهد که به همکاری بیشتر با این قدرت نوظهور روی آورد !

نتیجه آنکه احتمال توافق هسته ای باایران روزبروز زیادتر میشود و آمانو که دراین میان مهره ایست دردست سلطه گرانی که رقیب نیرومندی را دربرابر خود میبینند ، طبق خواسته های آمریکائی که شمه ای ازقدرت وضعف اش نشان داده شد ، بفرموده عمل خواهد کرد!

اما عمو صابرتان چندان هم درتوهم زندگی نمیکند ومیداند که :

الف- مشکلات بزرگ محیط زیستی که بتواند دو درجه دیگر دمای کره ی خاکی را بالا ببرد ویخ های قطور قطب شمال را آب کرده وتوفانی از سیل وگاز کشنده بوجود آورد ، احتیاجی به صحبت هایی که فوقا شد ، وجود نخواهد داشت!

ب- جنون بازی جناح هار ونئوکان های امپریالیزم، میتواند دنیا رادرگیر یک جنگ هسته ای کرده وهمه ی رشته های عمو صابرتان را با نماندن تاک وتاکستان، پنبه کند!

بدین ترتیب ما درمیان برزخی زندگی میکنیم که هم راه های خروج اش را بطور بالقوه دراختیار داریم وهم راهی برای نابودی بشریت بطور جدی ازطریق جنگ هسته ای وایجاد زمستان اتمی وجود دارد که من بعنوان یک انسان خوشبین- ونه متوهم- آرزوی سعادت وخیر وصلاح بشریت را میکنم!

علی کشتگر: دست‌ های پشت پرده تظاهرات پاریس علیه توافق هسته‌ای!

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید